Peyona 20 mg/ml oplossing voor infusie en orale oplossing

ATC-Code
N06BC01
Peyona 20 mg/ml oplossing voor infusie en orale oplossing

Chiesi Farmaceutici

Stof(fen)
Cafeïne
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Psychostimulantia, middelen die worden gebruikt voor adhd en noötropica

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Chiesi Farmaceutici

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Peyona prikkelt het centrale zenuwstelsel en behoort tot een groep geneesmiddelen die methylxanthinen worden genoemd.

Peyona wordt gebruikt voor de behandeling van onderbroken ademhaling bij te vroeg geboren baby’s (primaire apneu bij prematuren).

Deze korte perioden waarin premature baby’s stoppen met ademhalen, komen doordat hun ademhalingscentra niet volledig zijn ontwikkeld.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Peyona mag niet worden gebruikt:

 • als uw pasgeborene allergisch (overgevoelig) is voor cafeïnecitraat of voor één van de andere bestanddelen van Peyona.

Wees extra voorzichtig met Peyona:

Voordat u de behandeling van apneu bij te vroeg geborenen met Peyona start, moeten andere oorzaken van apneu zijn uitgesloten of goed zijn behandeld door de arts van uw baby.

Peyona moet met voorzichtigheid worden gebruikt. Vertel het de arts van uw baby:

 • als uw pasgeborene aan epileptische aanvallen lijdt
 • als uw pasgeborene aan een hartaandoening lijdt
 • als uw pasgeborene nier- of leverproblemen heeft
 • als uw pasgeborene vaak regurgitatie heeft
 • als uw pasgeborene meer urine produceert dan gewoonlijk
 • als uw pasgeborene minder in gewicht toeneemt of minder voedsel inneemt
 • als uw pasgeborene eerder is behandeld met theofylline (gebruikt om ademhalingsmoeilijkheden te behandelen)
 • als u (de moeder) cafeïne hebt genuttigd vóór de bevalling

Inname met andere geneesmiddelen:

Gebruik de volgende geneesmiddelen niet tijdens de behandeling met Peyona zonder een arts te raadplegen. De arts moet mogelijk de dosering aanpassen of één van de geneesmiddelen door iets anders vervangen:

 • theofylline (gebruikt voor de behandeling van ademhalingsmoeilijkheden)
 • doxapram (gebruikt voor de behandeling van ademhalingsmoeilijkheden)
 • cimetidine (gebruikt voor de behandeling van maagaandoeningen)
 • ketoconazol (gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties)
 • fenobarbital (gebruikt voor de behandeling van epilepsie)
 • fenytoïne (gebruikt voor de behandeling van epilepsie)

Dit geneesmiddel kan de kans op ernstige darmaandoeningen met bloederige ontlasting (necrotiserende enterocolitis) vergroten, wanneer het wordt toegediend in combinatie met geneesmiddelen voor het behandelen van maagaandoeningen (zoals antihistamine-H2- receptorblokkers of protonpompremmers die de afscheiding van maagzuur verminderen).

Vertel het de arts van uw baby als uw pasgeborene andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die niet werden voorgeschreven.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u (de moeder) borstvoeding geeft terwijl uw baby met Peyona wordt behandeld, mag u geen koffie drinken of andere producten gebruiken waarin veel cafeïne zit, want cafeïne gaat over in de moedermelk.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Peyona

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, d.w.z. het middel is in wezen ‘natriumvrij’.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Peyona bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Het is echter moeilijk deze te onderscheiden van vaak voorkomende complicaties bij premature baby’s en complicaties die het gevolg zijn van de aandoening.

De frequentie van mogelijke bijwerkingen hieronder is gedefinieerd aan de hand van de volgende conventie:

Zeer vaak komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
Vaak komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers
Soms komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers
Zelden komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
Zeer zelden komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
Niet bekend frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Tijdens de behandeling met Peyona kan uw pasgeborene enkele van de volgende reacties ondervinden:

 • Vaak: lokale ontstekingsreacties op de infusieplaats
 • Zelden: allergische reacties
 • Frequentie niet bekend:
  • infectie in de bloedbaan (sepsis)
  • veranderingen van suikergehalte in bloed of serum (hypoglykemie en hyperglykemie), groeiachterstand, voedingsintolerantie
  • prikkeling van het centrale zenuwstelsel, zoals prikkelbaarheid, nervositeit en rusteloosheid; hersenletsel en epileptische aanvallen
  • doofheid
  • hartstoornissen, zoals snelle hartslag (tachycardie)
  • regurgitatie, toename van maagaspiraat, ernstige darmaandoening met bloederige ontlasting (necrotiserende enterocolitis)
  • toename van urinestroom, toename van bepaalde urinebestanddelen (natrium en calcium)
  • veranderingen in bloedtests (verlaagde hemoglobinespiegels na langdurige behandeling en verlaagd schildklierhormoon aan het begin van de behandeling)

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij uw baby een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan de arts van uw baby.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.