Advertentie

Auteur: Bayer


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Saridon is verkrijgbaar in verpakkingen met 5, 10, 20, 30, 40 en 50 tabletten in doordrukstrips. Niet alle genoemde verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht. Saridon behoort tot de groep van pijnstillende en koortsverlagende geneesmiddelen.

Saridon wordt gebruikt bij hoofdpijn en ook bij zenuwpijn, menstruatiepijn, spierpijn, kiespijn, spit, koorts en pijn bij griep en verkoudheid, koorts en pijn na vaccinatie.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

  • bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen of voor andere stoffen die behoren tot de zogenoemde ‘pyrazolinon-groep’ zoals o.a. fenylbutazon en dipyron
 • bij afwijkingen in het bloedbeeld

Wees extra voorzichtig met Saridon

 • wanneer u lijdt aan lever- of nierfunctiestoornissen
 • wanneer u een gestoorde bloedaanmaak heeft
 • wanneer na gebruik keelpijn en/of koorts of aandoeningen aan mond- en keelslijmvlies optreden; het gebruik van Saridon dient dan gestaakt te worden.

Raadpleeg uw arts voor gebruik van Saridon indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden geweest is.

Bij het in één keer innemen van enkele malen de dagdosering kan paracetamol de lever ernstig beschadigen, bewusteloosheid treedt daarbij meestal niet op, maar men dient wel direct een arts te raadplegen.

Gebruik van Saridon in combinatie met voedsel en drank

Bij gelijktijdig gebruik van alcohol en paracetamolbevattende pijnstillers zoals Saridon moet u extra voorzichtig zijn.

Bij chronisch alcoholgebruik kan een overdosering ernstiger verlopen en mag de dagdosis van 2 gram paracetamol niet worden overschreden.

Zwangerschap

Over het gebruik van paracetamol en propyfenazon tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Bij zwangerschap mag Saridon uitsluitend op doktersadvies worden gebruikt. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

De werkzame bestanddelen van Saridon gaan over in de moedermelk. Bij borstvoeding is het raadzaam Saridon niet te gebruiken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet te verwachten dat Saridon invloed uitoefent op deze functies.

Gebruik van Saridon in combinatie met andere geneesmiddelen

Zoals ook voor andere paracetamolbevattende producten geldt, kan de uitscheiding van chlooramfenicol (= antibioticum) vertraagd worden en kan een bepaalde bijwerking van zidovudine (= anti aidsmiddel) op het bloed versterkt worden.

Bij gelijktijdig gebruik van bepaalde middelen tegen epilepsie (barbituraten) kan een overdosering ernstiger verlopen.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Saridon gebruikt? Dosering:

Volwassenen 1 - 2 tabletten per keer. Maximaal 6 tabletten per 24 uur. Tussen twee innamen dient ten minste 4 uur te liggen.

Saridon is niet geschikt voor gebruik door kinderen.

 • De tabletten met een ruime hoeveelheid water doorslikken of de tabletten in deze vloeistof uiteen laten vallen, goed roeren en dan opdrinken.
 • Gebruik pijnstillers zoals Saridon niet langer dan 14 dagen achtereen zonder een arts te raadplegen.
 • Langdurig en veelvuldig gebruik wordt ontraden. Indien uw klachten aanhouden of regelmatig terugkeren, dient u uw arts te raadplegen.
 • In geval u bemerkt dat Saridon te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Saridon heeft gebruikt

Het in één keer innemen van enkele malen de maximale dagdosis kan de lever zeer ernstig beschadigen; de eerste symptomen zijn o.a. gebrek aan eetlust, misselijkheid, braken en geelzucht, bewusteloosheid treedt daarbij meestal niet op. Toch dient onmiddellijk medische hulp te worden ingeroepen.

. Bij chronisch alcoholmisbruik kan een overdosering ernstiger verlopen. Dit is ook het geval bij gelijktijdig gebruik van bepaalde middelen tegen epilepsie.

Wanneer u teveel van Saridon heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Saridon in te nemen

U kunt in dat geval de normale dosering op het volgende tijdstip innemen. Neem nooit een dubbele dosis van Saridon om zo de vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Saridon bijwerkingen veroorzaken. Overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (allergische reacties) zoals huiduitslag, jeukende, rode plekken op de huid (galbulten) en koorts zijn beschreven. Zelden zijn ook bloedbeeldafwijkingen waargenomen.

Zeer zelden worden overgevoeligheidsreacties gemeld, zoals:

 • ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom)
 • sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylaxie).

In zeer incidentele gevallen werd een ernstige, plotselinge (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxisch epidermale necrolyse) gemeld.

Hoge doseringen kunnen, zeker bij langdurig gebruik, lever- en nierbeschadigingen veroorzaken.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Saridon buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaar Saridon tabletten niet boven 25 °C.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Saridon niet meer na de datum op de verpakking achter ´Niet te gebruiken na:´ en op de doordrukstrip achter ‘exp’.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien en goedgekeurd in oktober 2011.

Nuttige informatie over pijn en koorts

Pijnstillend

Pijn is een signaal dat er ergens in het lichaam iets niet optimaal functioneert. Dit kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld letsel, een verkeerde houding, druk of stofwisselingsprocessen.

Pijn kan ons hinderen bij onze dagelijkse bezigheden. Ook kan het zijn dat we het deel van ons lichaam waar de pijn zit op een andere manier of helemaal niet gebruiken. Zolang we ons bewust zijn van het feit dat pijn duidt op een niet optimale situatie in het lichaam, is het goed om te weten dat een pijnstiller iets aan de pijn kan doen. Een middel zoals Saridon kan er voor zorgen dat de pijn snel verdwijnt of dat hevige pijn wat draaglijker wordt.

Koortsverlagend

Koorts is doorgaans een normale reactie op een infectie en kan bijdragen tot bestrijding van de ziektekiemen in het lichaam. Een te hoge lichaamstemperatuur kan nadelig zijn voor het lichaam. Een pijnstiller zoals Saridon kan een rol spelen bij het herstel van een normale lichaamstemperatuur. Het vervelende gevoel dat koorts vaak geeft (men kan hevig transpireren en tegelijk rillen van de kou) kan hiermee worden verminderd.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK