NEDAC SORBO Paracetamol 1000 mg, zetpillen

Illustratie van NEDAC SORBO Paracetamol 1000 mg, zetpillen
Stof(fen) Paracetamol
Toelating Nederland
Producent Nedac Sorbo
Verdovend Nee
ATC-Code N02BE01
Farmacologische groep Andere pijnstillers en koortswerende middelen

Vergunninghouder

Nedac Sorbo

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Paracetamol is een geneesmiddel bestemd voor patiënten met:

 • hoofdpijn
 • koorts en pijn bij griep en verkoudheid
 • koorts en pijn na vaccinatie
 • kiespijn
 • zenuwpijn
 • spit
 • spierpijn
 • menstruatiepijn

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik NEDAC SORBO Paracetamol niet

 • als u overgevoelig bent voor paracetamol of één van de andere bestanddelen uit de zetpil (zie ook rubriek ‘Aanvullende informatie’).

Wees extra voorzichtig met NEDAC SORBO Paracetamol

 • wanneer u lever- of nierfunctiestoornissen heeft.
 • wanneer u langdurig en veelvuldig alcohol gebruikt. U mag dan niet meer dan 2 gram paracetamol per dag gebruiken.
 • wanneer uw klachten langer dan 14 dagen aanhouden of terugkeren. Raadpleeg dan uw arts. Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden.

Gebruik met andere geneesmiddelen

RVG 111949/111954/111957/111958/PIL/20120315/version2012_03/NV/PL

Sommige medicijnen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om andere redenen niet gelijktijdig gebruikt worden.

Middelen waarvan bekend is, dat zij de werking van paracetamol kunnen beïnvloeden of waarvan paracetamol de werking kan beïnvloeden, zijn:

 • chlooramfenicol (middel bij bepaalde bacteriële infecties): de werking van chlooramfenicol kan toenemen.
 • zidovudine (middel bij de behandeling van AIDS): bij langdurig gebruik kan een bepaalde bloedafwijking (neutropenie) vaker optreden.
 • bij langdurig en veelvuldig gebruik van alcohol en bij gebruik van sommige slaap- en kalmeringsmiddelen (barbituraten) kan eerder leverbeschadiging optreden bij een overdosering met paracetamol.

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding moet u dit middel uitsluitend op advies van uw arts gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend heeft het geneesmiddel hierop geen ongunstige invloed.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

De zetpillen glijden makkelijker naar binnen als ze voor het inbrengen eerst even in water gedompeld worden.

Wanneer de klachten weer opkomen mag er nog een zetpil gebruikt worden. De tijd tussen het toedienen van de zetpillen moet minstens 6 uur zijn.

In het onderstaande overzicht worden verschillende leeftijdsgroepen aangegeven. De jongste kinderen in een groep mogen de zetpillen minder keer per dag gebruiken dan de oudste kinderen in een groep.

Bij kinderen tot 4 jaar wordt toediening gedurende meer dan 2 dagen ontraden.

Dosering

Kinderen van 3-12 maanden (5,5-10 kg): één zetpil van 120 mg 2-3 maal per dag.

Kinderen van 1-2 jaar (10-12,5 kg): één zetpil van 240 mg 2-3 maal per dag.

Kinderen van 2-4 jaar (12,5-17 kg): één zetpil van 240 mg 3 maal per dag.

Kinderen van 4-6 jaar (17-22 kg): één zetpil van 240 mg 4 maal per dag.

Kinderen van 6 tot 9 jaar: één zetpil van 500 mg 2-3 maal per dag.

Kinderen van 9 tot 12 jaar: één zetpil van 500 mg 3 maal per dag.

Kinderen van 12 tot 15 jaar: één zetpil van 1000 mg 2-3 maal per dag.

Volwassenen: één zetpil van 500 of van 1000 mg tot maximaal 4000 mg per dag.

De zetpillen zijn niet geschikt voor situaties waarbij snelle pijnstilling en koortsverlaging gewenst is.

Wat u moet doen als u meer NEDAC SORBO Paracetamol zetpillen heeft gebruikt dan u zou mogen

Als er teveel is gebruikt kan een beschadiging van de lever optreden. De eerste symptomen hiervan zijn: verlies van eetlust, misselijkheid en braken. Bewusteloosheid treedt meestal niet op.

RVG 111949/111954/111957/111958/PIL/20120315/version2012_03/NV/PL

Als u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen. Bij te laat handelen kan ernstige schade aan de lever optreden.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan paracetamol bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Overgevoeligheid, zoals huiduitslag, galbulten en koorts. Zelden kunnen afwijkingen in het bloed (bloedarmoede, onverklaarbare bloeduitstortingen) voorkomen. Na langdurig gebruik kan in zeldzame gevallen een zeer ernstige bloedafwijking met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond voorkomen (agranulocytose). Na zeer langdurig gebruik van hoge doseringen is een enkele maal een nierontsteking opgetreden. Wanneer langdurig hoge doseringen worden gebruikt (3-4 gram per dag) kan leverbeschadiging optreden.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

NEDAC SORBO Paracetamol zetpillen bewaren beneden 25ºC in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik NEDAC SORBO Paracetamol zetpillen niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter “Exp:” (maand en jaar). De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat NEDAC SORBO Paracetamol zetpillen

 • De werkzame stof is paracetamol. Iedere zetpil bevat respectievelijk 120, 240, 500 of 1000 mg paracetamol.
 • De andere bestanddelen zijn: colloïdaal siliciumdioxide en vast vet.

Hoe zien NEDAC SORBO Paracetamol zetpillen er uit en wat is de inhoud van de verpakking

De zetpillen zijn wit en torpedovormig.

De zetpillen van 120, 240 en 500 mg zijn verkrijgbaar in een stripverpakking van 10 en 100 stuks. De zetpillen van 1000 mg zijn verkrijgbaar in een stripverpakking van 5 en 100 stuks.

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

NEDAC SORBO bv

Innovatie 1

RVG 111949/111954/111957/111958/PIL/20120315/version2012_03/NV/PL

RVG 111949/111954/111957/111958/PIL/20120315/version2012_03/NV/PL

Advertentie

Stof(fen) Paracetamol
Toelating Nederland
Producent Nedac Sorbo
Verdovend Nee
ATC-Code N02BE01
Farmacologische groep Andere pijnstillers en koortswerende middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.