Auteur: Orion


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Paracetamol behoort tot de groep geneesmiddelen met een pijnstillende en koortsverlagende werking.

Gebruiken bij

Milde tot matige pijn en koorts.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik paracetamol niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor paracetamol of voor één van de andere bestanddelen van Paracetamol 500 mg.

Wees extra voorzichtig met paracetamol

 • wanneer uw lever of nieren niet goed werken
 • als u vaker grote hoeveelheden alcohol gebruikt. U mag dan niet meer dan 2 gram paracetamol (4 tabletten van 500 mg) per dag gebruiken.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u onderstaande of andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

_____________________________________________________________________________________________________

Version: 141210/mm page 1 of 4 Approved:

Section: 1.3.1.3

PACKAGE LEAFLET

 • Zidovudine (geneesmiddel bij de behandeling van AIDS); bij langdurig gebruik kan een bepaalde bloedafwijking (neutropenie) vaker optreden.
 • Chlooramfenicol (een antibioticum); de werking van chlooramfenicol kan toenemen.
 • Barbituraten (bepaalde slaapmiddelen); er kan eerder leverbeschadiging optreden bij een overdosering van paracetamol.

Gebruik van paracetamol met voedsel en drank

Wees voorzichtig met het gebruik van paracetamol als u vaker grote hoeveelheden alcohol gebruikt. U mag dan niet meer dan 2 gram paracetamol (4 tabletten van 500 mg) per dag gebruiken.

Zwangerschap

Onderzoek toont aan dat paracetamol geen ongewenste invloed heeft op de zwangerschap of op de gezondheid van het ongeboren kind. In de aanbevolen dosering kan paracetamol gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Hoewel paracetamol in kleine hoeveelheden wordt uitgescheiden in de moedermelk, zijn er geen ongewenste effecten gemeld bij kinderen die borstvoeding krijgen. In de aanbevolen dosering kan paracetamol kortdurend worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar:

1-2 tabletten per keer, maximaal 6 tabletten per 24 uur.

Kinderen van 9-12 jaar:

1 tablet per keer, 3 tot 4 maal per 24 uur.

Kinderen van 12-15 jaar:

1 tablet per keer, 4 tot 6 maal per 24 uur.

Het minste aantal toedieningen per etmaal is bestemd voor de jongste kinderen in een bepaalde groep.

Na het innemen van uw dosis paracetamol moet u minimaal 4 uur wachten met het nemen van een volgende dosis, ook wanneer de klachten eerder terugkomen.

Wijze van gebruik

De tabletten doorslikken met een ruime hoeveelheid water, of de tabletten in een ruime hoeveelheid water uiteen laten vallen, goed omroeren en opdrinken.

_____________________________________________________________________________________________________

Version: 141210/mm page 2 of 4 Approved:

Section: 1.3.1.3

PACKAGE LEAFLET

Wanneer u merkt dat paracetamol te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van paracetamol heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u te veel paracetamol heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bij inname van een hogere dosis dan is aangegeven kan er misselijkheid, braken en een gebrek aan eetlust optreden. Het in éénmaal innemen van enkele malen de maximale dagdosering kan de lever zeer ernstig beschadigen. Toch dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen. Bewusteloosheid treedt meestal niet op. Bij te laat ingrijpen kan de schade aan de lever onherstelbaar zijn.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten paracetamol in te nemen

Neem de vergeten dosis alsnog zo snel mogelijk in, tenzij het al weer bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem dan de vergeten dosis niet meer in en neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan paracetamol bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen na het gebruik van paracetamol voorkomen:

Soms (bij meer dan 1 op de 1000 gebruikers en minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • Allergische reacties zoals: huiduitslag, galbulten en koorts.

Zelden (bij meer dan 1 op de 10000 gebruikers en minder dan 1 op de 1000 gebruikers):

 • Bepaalde bloedafwijkingen (hemolytische anemie en onverklaarbare bloeduitstortingen (trombocytopenische purpura))
 • Na langdurig gebruik kan in zeldzame gevallen een zeer ernstige bloedafwijking met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond voorkomen (agranulocytose).

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10000 gebruikers):

 • Na langdurig gebruik van hoge doseringen kunt u last krijgen van een nierontsteking.

Hoeveelheden van 7.5 gram paracetamol per dag kunnen uw lever beschadigen. Ook als u langdurig 3-4 gram paracetamol per dag gebruikt is het mogelijk dat uw lever wordt beschadigd.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

_____________________________________________________________________________________________________

Version: 141210/mm page 3 of 4 Approved:

Section: 1.3.1.3

PACKAGE LEAFLET

Hoe bewaart u dit middel?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik Paracetamol 500 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na 'niet te gebruiken na' en op de strip na 'EXP'. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Deze vervaldatum geldt uitsluitend indien bovengenoemde wijze van bewaren wordt aangehouden.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Paracetamol 500 mg

 • Het werkzame bestanddeel is paracetamol. Elke tablet bevat 500 mg paracetamol.
 • De andere bestanddelen zijn povidon (E1201), gepregelatineerd zetmeel, stearinezuur (E570) en natriumzetmeelglycolaat type A.

Hoe zien Paracetamol 500 mg tabletten er uit en de inhoud van de verpakking

Paracetamol 500 mg zijn bijna witte, ronde, platte tabletten met afgeronde kanten. Er zitten 10 tabletten in een strip en 3 strips in een kartonnen verpakking.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Orion Corporation Orionintie 1, 02200 Espoo Finland

In het register ingeschreven onder RVG 109163, Paracetamol Orion 500 mg, tabletten.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in

_____________________________________________________________________________________________________

Version: 141210/mm page 4 of 4 Approved:

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK