Paracetamol Aptalis 250 mg, orodispergeerbare tabletten

ATC-Code
N02BE01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent APTALIS PHARMA
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Nervensystem
Therapeutische groep Analgetika
Farmacologische groep Andere analgetika und antipyretika
Chemische groep Anilide
Stof Paracetamol

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

APTALIS PHARMA

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Paracetamol is een pijnstillend, koortsverlagend geneesmiddel (analgetisch en antipyretisch).

Paracetamol wordt gebruikt voor symptomatische behandeling van milde tot matige pijn en/of koorts. Paracetamol Aptalis 250 mg orodispergeerbare tabletten kunnen gebruikt worden door kinderen vanaf 4 jaar en door adolescenten.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Paracetamol Aptalis niet in

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor paracetamol of voor één van de andere bestanddelen van Paracetamol Aptalis.

Wees extra voorzichtig met Paracetamol Aptalis

 • als u een nier- of leverziekte heeft.
 • als u vaker grote hoeveelheden alcohol nuttigt

Gebruik paracetamol niet gedurende lange tijd of in hogere doseringen zonder advies van uw arts of tandarts, omdat:

 • gebruik van hoge doses pijnstillers (analgetica) gedurende een lange periode hoofdpijn kan veroorzaken. Deze hoofdpijn mag nooit behandeld worden door de paracetamol dosis te verhogen.
 • regelmatig gebruik van pijnstillers, vooral combinaties van verschillende pijnstillers, kan leiden tot blijvende nierschade of zelfs nierfalen (analgetische nefropathie).
 • plotselinge beëindiging van langdurig gebruik van hoge doseringen pijnstillers, kan leiden tot hoofdpijn, vermoeidheid, spierpijn, nervositeit en vegetatieve symptomen. Deze symptomen nemen af binnen enkele dagen. Begin ondertussen niet opnieuw met het gebruik van pijnstillers zonder uw arts te raadplegen.

Wanneer uw symptomen verergeren, of wanneer uw klachten niet beginnen te verbeteren na een aantal dagen, raadpleeg dan uw arts.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Neem, voordat u paracetamol gaat gebruiken, contact op met uw arts als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • metoclopramide of domperidon (geneesmiddelen voor de behandeling van misselijkheid en braken);
 • colestyramine (gebruikt om uw cholesterol te verlagen);
 • anticoagulantia (bloedverdunners, zoals warfarine), als u gedurende een lange periode dagelijks pijnstillers dient in te nemen;
 • salicylamide (een pijnstiller);
 • probenecide (een geneesmiddel tegen jicht);
 • isoniazide (een geneesmiddel tegen tuberculose);
 • lamotrigine (een geneesmiddel tegen epilepsie).

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift heeft kunt krijgen.

Als u een laboratorium test moet ondergaan (zoals een bloedtest, urinetest, huid allergietest, enz.), dient u uw arts te vertellen dat u dit geneesmiddel gebruikt, omdat het de resultaten van deze tests kan beïnvloeden.

Inname van Paracetamol Aptalis met voedsel en drank

Wees voorzichtig met het gebruik van paracetamol als u vaker grote hoeveelheden alcohol gebruikt.

Zwangerschap

Onderzoek met paracetamol heeft geen nadelige effecten op de zwangerschap of op de gezondheid van het ongeboren kind aangetoond. U kunt paracetamol in de aanbevolen doseringen innemen gedurende de zwangerschap.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Hoewel paracetamol in kleine hoeveelheden wordt uitgescheiden in de moedermelk, heeft het geen onbewenste effecten op het kind at borstvoeding krijgt. Paracetamol mag gebruikt worden door vrouwen die borstvoeding geven zolang de aanbevolen dosis niet overschreden wordt. In het geval van langdurig gebruik dient voorzichtigheid te worden betracht.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van paracetamol beïnvloedt uw rijvaardigheid of uw vermogen machine te gebruiken niet.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Paracetamol Aptalis

Paracetamol Aptalis bevat aspartaam, dat een bron is van fenylalanine. Het fenylalanine in de tabletten kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem paracetamol altijd precies zo in als beschreven in de bijsluiter. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De dosering is afhankelijk van het lichaamsgewicht en leeftijd; een enkelvoudige dosering varieert van 10 tot 15 mg per kg lichaamsgewicht. De maximale dagdosering is 60 mg per kg lichaamsgewicht.

De gebruikelijke dosering is:  
4-8 jaar (17-25 kg): 1 tablet per keer, max. 4 tabletten per 24 uur
8-11 jaar (26-32 kg): 1 tablet per keer, max. 6 tabletten per 24 uur
11-12 jaar (33-43 kg): 2 tabletten per keer, max. 8 tabletten per 24 uur
ouder dan 12 jaar (44 kg of meer): 2 tabletten per keer, max. 12 tabletten per 24 uur

Overschrijd de aangegeven dosering niet.

Wijze van toediening:

Neem de tablet in de mond waar deze smelt op de tong en daardoor gemakkelijk doorgeslikt kan worden. Om het innemen te vergemakkelijken kan de tablet ook worden ingenomen met een glas water of, vooral bij jonge kinderen, worden opgelost in een lepel of theelepel water.

Dit geneesmiddel kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Wat u moet doen als u meer van Paracetamol Aptalis heeft ingenomen dan u zou mogen

In het geval van een overdosering dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts of apotheker, zelfs wanneer u zich goed voelt, vanwege het risico van vertraagde, ernstige leverbeschadiging.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen zijn gerapporteerd:

Zelden (1 op 10.000 tot 1 op 1000 gebruikers)

 • Verschillende bloedafwijkingen, waaronder agranulocytose, trombopenie, trombocytopenische purpura, leukopenie en hemolytische anemie
 • Allergieën (exclusief angio-oedeem)
 • Afwijkende leverfunctie, leverfalen, levernecrose en geelzucht
 • Jeuk (pruritus), uitslag, zweten, purpura en netelroos/galbulten (urticaria)
 • Overdosering en vergiftiging
 • Depressie, verwardheid en hallicunaties
 • Trillen en hoofdpijn
 • Wazig zien
 • Oedeem
 • Bloedingen, maagpijn, diarree, misselijkheid, braken
 • Duizeligheid, koorts en slaperigheid

Zeer zelden (minder dan 1 op 10.000 gebruikers)

 • Pancytopenie (vermindering van het aantal bloedcellen)
 • Overgevoeligheidsreacties waardoor de behandeling moet worden gestopt, waaronder angio- oedeem, moeilijke ademhaling, zweten, misselijkheid, hypotensie, shock en anafylaxie.
 • Benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) bij personen die gevoelig zijn voor aspirine en andere NSAID’s (groep van pijnstillers met ontstekingsremmende en koortswerende werking).
 • Leververgiftiging
 • Huiduitslag (exantheem)
 • Hypoglykemie (te lage bloedsuikerspiegel)
 • Troebele urine (steriele pyurie) en nierreacties

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulosis, toxische necrolyse, geneesmiddelgeïnduceerde dermatose en Stevens-Johnson-syndroom.

Na langdurig gebruik van 3 tot 4 gram paracetamol (= 12 tot 16 tabletten) per dag is leverbeschadiging mogelijk. Ook na gebruik van 6 gram paracetamol (= 24 tabletten) ineens is leverbeschadiging mogelijk.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Paracetamol Aptalis niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na “EXP.”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Dit geneesmiddel hoeft niet op een speciale manier bewaard te worden.

Anvullende Informatie

Wat bevat Paracetamol Aptalis

Het werkzaam bestanddeel is paracetamol

Elke orodispergeerbare tablet bevat 250 mg paracetamol.

De andere bestanddelen zijn ethylcellulose, mannitor (E421), microkristallijne cellulose (E460), crospovidone type B, aspartaam (E951), magnesiumstearaat (E572), aardbeismaakstof (bevat onder andere maltodextrine, arabische gum (E414)).

Hoe ziet Paracetamol Aptalis er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Paracetamol Aptalis 250 mg orodispergeerbare tabletten zijn witte tot gebroken witte, rond, platte orodispergeerbare tabletten met afgeronde randen.

Paracetamol Aptalis 250 mg orodispergeerbare tabletten worden verpakt in blisterverpakkingen. Elke verpakking bevat 12 of 20 orodispergeerbare tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Aptalis Pharma Srl

Via Martin Luther King 13

20060 Pessano con Bornago – Milano Italië

In het Register ingeschreven onder RVG 102329.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Duitsland: Paracetamol Aptalis 250 mg Schmelztabletten
Frankrijk: Paracétamol Aptalis 250 mg, comprimés orodispersibles
Italië: Paracetamolo Aptalis Pharma 250 mg compresse orodispersibili
Spanje: Paracetamol Aptalis 250 mg comprimidos bucodispersables
Verenigd Koninkrijk: Paracetamol 250 mg orodispersible tablets

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2013

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.