Advertentie

Auteur: GlaxoSmithKline


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • Panadol Extend 665 mg is een tablet met gereguleerde afgifte. De tablet is omhuld, capsule vormig met een ‘8’ logo als opdruk.
 • De tablet kan verpakt zijn in een blister à 12 tabletten. In een doosje zitten 24, 48 of 96 tabletten. Er zijn ook flacons verkrijgbaar, met daarin 20, 50, 100 of 200 tabletten.
 • De tablet is voorzien van een filmcoating die het doorslikken met water vergemakkelijkt.
 • Panadol Extend 665 mg behoort tot de groep geneesmiddelen die een pijnstillende en koortsverlagende werking hebben.
 • Panadol Extend 665 mg wordt gebruikt bij: lichte tot middelmatige pijn geassocieerd met artrose van heup en knie.

Dosering

Volwassen en kinderen vanaf 15 jaar (> 55 kg lichaamsgewicht):

Neem 2 tabletten (1330 mg) per keer, zo nodig 3 maal per dag om de 6 tot 8 uur, maximaal 6 tabletten (3990 mg) per 24 uur.

________________________________________________________________________

 • Niet geschikt voor kinderen en jongeren onder de 15 jaar.
 • De tablet heel doorslikken met voldoende water
 • Tussen twee innamen dient minstens 6 uur te liggen.
 • Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende producten.
 • De aangegeven dosering niet overschrijden.
 • Wanneer de symptomen van pijn en/of koorts weer opkomen, kan toediening herhaald worden volgens aangeven doseringsschema.
 • Als de pijn langer dan 5 dagen of de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt of erger, of als er zich andere verschijnselen voordoen, dient de behandeling te worden gestopt en een arts te worden geraadpleegd.

De effectieve dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 60 mg/kg/dag (tot 2 g/dag) in de volgende situaties:

 • volwassenen die minder dan 50 kg wegen
 • milde tot matige leverinsufficiëntie, Syndroom van Gilbert (familiaire niet- hemolytische geelzucht)
 • uitdroging
 • chronische ondervoeding

In geval U bemerkt dat Panadol Extend 665 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Panadol Extend 665 mg heeft ingenomen: Wanneer u teveel van Panadol Extend 665 mg heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bij inname van een hogere dosis dan is aangegeven kan er misselijkheid, braken en een gebrek aan eetlust optreden. Het is éénmaal innemen van enkele malen de dagdosering kan de lever zeer ernstig beschadigen. Bewusteloosheid treedt meestal niet op. Toch dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen. Bij te laat handelen kan de schade aan de lever onherstelbaar zijn.

Aangezien Panadol Extend 665 mg een gereguleerde afgifte heeft, wordt de opname verlengd in geval van overdosering.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Panadol Extend 665 mg in te nemen:

Neem nooit vier tabletten van Panadol Extend 665 mg om zo de vergeten dosis in te halen.

Het vergeten van een dosis heeft geen nadelige gevolgen. Indien nodig kan men doorgaan met de aangeven dosering.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Panadol Extend 665 mg wordt gestopt:

Het gebruik van Panadol Extend 665 mg kan zonder gevolgen plotseling gestopt worden.

________________________________________________________________________

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Panadol Extend 665 mg niet

 • Wanneer u overgevoelig bent voor paracetamol of voor één van de andere bestanddelen van de tablet.

Wees extra voorzichtig met Panadol Extend 665 mg

In geval van:

 • Lever- of nierfunctiestoornissen
 • Matige tot ernstige nierinsufficiëntie (onvoldoende werking van de nieren)
 • Milde tot ernstige leverinsufficiëntie (onvoldoende werking van de lever)
 • Syndroom van Gilbert
 • Glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie
 • Hemolytische anemie
 • Uitdroging
 • Chronische ondervoeding
 • Astmatische patiënten die gevoelig zijn voor aspirine (= acetylsalicylzuur)

Bij chronisch alcoholisme dient de dagdosering de 2 gram paracetamol niet te overschrijden (dit komt overeen met 3 tabletten Panadol Extend 665 mg).

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Panadol Extend 665 mg in combinatie met voedsel en drank

Om de werking te bevorderen wordt aanbevolen Panadol Extend 665 mg op de nuchtere maag in te nemen.

Zwangerschap

________________________________________________________________________

Over het gebruik van paracetamol tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Gebruik Panadol Extend 665 mg tijdens zwangerschap alleen op advies van uw arts.

Borstvoeding

Over het gebruik van paracetamol tijdens geven van borstvoeding zijn tot heden geen nadelige gevolgen bekend. Gebruik Panadol Extend 665 mg tijdens borstvoeding alleen op advies van uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Panadol Extend 665 mg heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of op de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Gebruik van Panadol Extend 665 mg in combinatie met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Verschillende geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. De werkzame stof in Panadol Extend 665 mg is paracetamol.

Neem contact op met u arts of apotheker voordat u paracetamol gebruikt, in het geval dat u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Barbituraten (groep van slaap- en verdovingsmiddelen)
 • Bepaalde antidepressiva
 • Probenecide (geneesmiddel tegen jicht)
 • Chlooramfenicol (een antibioticum)
 • Metoclopramide of domperidon (geneesmiddelen tegen misselijkheid en braken)
 • Colestyramine (cholesterolverlagend middel)
 • Warfarine en andere coumarines (bloedverdunners)
 • Zidovudine (geneesmiddel gebruikt bij behandeling van aids)
 • Salicylamide (een pijnstiller)
 • Isoniazide (geneesmiddel tegen tuberculose)
 • Lamotrigine (geneesmiddel tegen epilepsie)

Paracetamol kan de testresultaten van verschillende laboratoriumtesten beïnvloeden.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Panadol Extend 665 mg bijwerkingen veroorzaken. De volgende bijwerkingen zijn gerapporteerd:

Zelden (1 op 10 000 tot 1 op 1000 gebruikers)

 • Verschillende bloedafwijkingen, waaronder agranulocytose, trombopenie, trombocytopenische purpura, leukopenie en hemolytische anemie
 • Allergieën (exclusief angio-oedeem)
 • Afwijkende leverfunctie, leverfalen, levernecrose en geelzucht
 • Jeuk (pruritus), uitslag, zweten, purpura en netelroos/galbulten (urticaria)
 • Overdosering en vergiftiging
 • Depressie, verwardheid en hallicunaties
 • Tremor en hoofdpijn
 • Wazig zien
 • Oedeem
 • Bloeding, maagpijn, diarree, misselijkheid, braken
 • Duizeligheid, koorts en slaperigheid

Zeer zelden (minder dan 1 op 10 000 gebruikers)

 • Pancytopenie (vermindering van het aantal bloedcellen)
 • Overgevoeligheidsreacties waardoor de behandeling moet worden gestopt, waaronder angio-oedeem, moeilijke ademhaling, zweten, misselijkheid, hypotensie, shock en anafylaxie.
 • Benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) bij personen die gevoelig zijn voor aspirine en andere NSAID’s (groep van pijnstillers met ontstekingsremmende en koortswerende werking).
 • Leververgiftiging
 • Huiduitslag (exantheem)
 • Hypoglykemie (te lage bloedsuikerspiegel)
 • Donkere urine (steriele pyurie) en nierreacties

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulosis, toxische necrolyse, geneesmiddelgeïnduceerde dermatose en Stevens-Johnson-syndroom.

Na langdurig gebruik van 3 tot 4 gram paracetamol (= 4 tot 6 tabletten) per dag is leverbeschadiging mogelijk. Ook na gebruik van 6 gram paracetamol (= 9 tabletten) ineens is leverbeschadiging mogelijk.

________________________________________________________________________

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Panadol Extend 665 mg buiten bereik van kinderen houden.
 • Bewaren in de omverpakking.

Uiterste gebruiksdatum

Karton: Gebruik Panadol Extend 665 mg niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” (dit staat op de buitenverpakking) of “exp” (dit staat op de blister). Flacon: Gebruik Panadol Extend 665 mg niet meer na de datum vermeld op de onderzijde van de flacon.

Deze bijsluiter is voor het laatst gewijzigd: juli 2012

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK