IDYL Kinderparacetamol zetpil 240 mg, zetpillen

IDYL Kinderparacetamol zetpil 240 mg, zetpillen
Werkzame stof(fen)Paracetamol
Toelatingslandnl
VergunninghouderSDG Farma
ATC-codeN02BE01
Farmacologische groepenAndere pijnstillers en koortswerende middelen

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Paracetamol behoort tot de groep van geneesmiddelen met een pijnstillende en koortsverlagende werking.

Toepassing van het geneesmiddel

Paracetamol wordt gebruikt bij: koorts en pijn bij griep en verkoudheid; koorts en pijn na inenting; hoofdpijn; kiespijn; spit; spierpijn; zenuwpijn.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 • Langdurig of veelvuldig gebruik van deze zetpillen wordt ontraden. Indien de klachten aanhouden of terugkeren dient u een arts te raadplegen.
 • Het in éénmaal inbrengen van enkele malen de maximale dagdosis kan de lever ernstig beschadigen; bewusteloosheid treedt daarbij echter niet op. Indien u zo’n hoge dosering vermoedt of bemerkt dient u onmiddellijk een arts te waarschuwen.
 • Indien u stoornissen in de werking van de lever en/of nieren heeft, dient u deze zetpillen met voorzichtigheid te gebruiken. Dit geldt ook voor alcoholverslaving.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast IDYL Kinderparacetamol zetpil nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Geneesmiddelen kunnen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerkingen beïnvloeden. Voor paracetamol is een wisselwerking bekend met:

 • chlooramfenicol
 • zidovudine
 • geneesmiddelen bij epilepsie (barbituraten)
 • alcohol
Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

U mag deze zetpillen tijdens de zwangerschap alleen gebruiken na overleg met uw arts. Paracetamol wordt uitgescheiden in moedermelk. U mag deze zetpillen tijdens het geven van borstvoeding alleen gebruiken na overleg met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Paracetamol heeft voor zover bekend geen invloed op de rijvaardigheid, het reactievermogen of het vermogen om machines te bedienen.

Hoe wordt het gebruikt?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

De algemene dosering geldt slechts als richtlijn en is als volgt:

Kinderen

leeftijd gewicht dosis (zetpil) aantal zetpillen
      per dag
3 maanden - 1 jaar 3,0 – 10 kg 120 mg 1 – 3
1 - 2 jaar 10 – 12,5 kg 240 mg 2 - 3
2 - 4 jaar 12,5 - 17 kg 240 mg 3  
4 - 6 jaar 17 - 22 kg 240 mg 4  

De tijd tussen de verschillende toedieningen moet tenminste 6 uur bedragen.

Het lagere aantal doseringen is bedoeld voor kinderen in de ondergrens van de betreffende leeftijdsgroep.

Bij kinderen jonger dan 4 jaar wordt gebruik over een periode langer dan 2 dagen ontraden. Bij kinderen van 4 tot 6 jaar niet langer dan enkele dagen zonder doktersadvies gebruiken.

Afhankelijk van het weer opkomen van de verschijnselen zoals koorts en pijn kunt u weer een zetpil gebruiken of geven.

Toediening

De zetpil met de punt naar voren in de anus brengen. Indien u de punt van de zetpil bevochtigt met wat water vergemakkelijkt dit het naar binnen brengen van de zetpil.

Als u merkt of denkt dat paracetamol te sterk werkt, of juist te weinig, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Bij een overdosering treden de volgende verschijnselen op:

 • gebrek aan eetlust
 • misselijkheid
 • braken

Wanneer u te veel paracetamol heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Laat uw arts of apotheker altijd de verpakking of patiëntenbijsluiter zien, die zal u dan op de juiste manier behandelen.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Indien u vergeten bent uw zetpil paracetamol te gebruiken dan dient u bij weer opkomen van de verschijnselen (koorts of pijn) dit alsnog te doen.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Hieronder volgt een lijst van mogelijke bijwerkingen:

 • overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag, galbulten en koorts
 • leverbeschadiging, na langdurig gebruik van 3 tot 4 gram paracetamol per dag.

Zelden zijn waargenomen:

 • bloedbeeldafwijkingen (na langdurig gebruik), bloeduitstortingen, bloedarmoede.

Enkele gevallen zijn beschreven van:

 • een ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis), na langdurig gebruik van hoge doseringen paracetamol
 • afsterving van een deel van het nierweefsel (tubulaire necrose), na langdurig gebruik van hoge doseringen paracetamol.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Bewaren beneden 25 °C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?
 • De werkzame stof in dit middel is paracetamol. Eén zetpil bevat respectievelijk 120 of 240 mg paracetamol.
 • De andere stoffen in dit middel zijn colloïdaal watervrij siliciumdioxide, hard vet (Witepsol H 15).
Hoe ziet IDYL Kinderparacetamol zetpil eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

IDYL Kinderparacetamol zetpil is een geneesmiddel in de vorm van zetpillen. Het wordt geleverd in doosjes met veelvouden van 5 zetpillen in een PVC/PE zetpilstrip.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

SDG Farma B.V. Treubweg 11 1112 BA Diemen Nederland

Fabrikant

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

Centrafarm Pharmaceuticals B.V.

Nieuwe Donk 3

4879 AC Etten-Leur

Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 28807=24202, IDYL Kinderparacetamol zetpil 120 mg, zetpillen

RVG 28808=24203, IDYL Kinderparacetamol zetpil 240 mg, zetpillen

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2013

Laatst bijgewerkt op 24.08.2023

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Paracetamol. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor IDYL Kinderparacetamol zetpil 240 mg, zetpillen

Medicijn
Vergunninghouder

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio