Advertentie

Auteur: MAE Holding


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud:

Partacetamol MAE 500 mg zijn dispergeerbare tabletten. Er zitten 10 tabletten in een strip en 3 strips in een kartonnen verpakking.

Geneesmiddelengroep:

Paracetamol behoort tot de groep geneesmiddelen met een pijnstillende en koortsverlagende werking.

Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap.

1 RK

Te gebruiken bij:

 • koorts en pijn bij griep en verkoudheid
 • koorts en pijn na vaccinatie
 • hoofdpijn
 • kiespijn
 • zenuwpijn
 • spit
 • spierpijn
 • menstruatiepijn

Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar:

1-2 tabletten per keer, maximaal 6 tabletten per 24 uur.

Kinderen van 12-15 jaar:

1 tablet per keer, 4 tot 6 maal per 24 uur.

Kinderen van 9-12 jaar:

1 tablet per keer, 3 tot 4 tabletten per 24 uur.

Kinderen van 6-9 jaar:

½ tablet per keer, 4 tot 6 maal per 24 uur.

De tijd tussen twee doseringen dient minimaal 4 uur te bedragen. Wanneer de verschijnselen van koorts en pijn weer opkomen, mag de toediening dus pas na

4 uur worden herhaald. De lagere toedieningsfrequentie is bedoeld voor kinderen in de onder- grens van de desbetreffende leeftijdscategorie.

De tabletten doorslikken met een ruime hoeveelheid water of de tabletten in een ruime hoe- veelheid water uiteen laten vallen, goed omroeren en opdrinken.

In geval u bemerkt dat Paracetamol MAE 500 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Paracetamol MAE 500 mg heeft ingenomen:

Wanneer u te veel van Paracetamol MAE 500 mg heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bij een overdosering van paracetamol treedt leverschade op: geelzucht en afsterven van lever- cellen. Dit kan gebeuren bij doseringen van 8 gram of meer (bij kinderen boven 150 mg/kg).

De eerste symptomen van overdosering zijn gebrek aan eetlust, misselijkheid en braken. Be- wusteloosheid treedt meestal niet op.

Desondanks is bij paracetamol overdosering onmiddellijk medisch ingrijpen noodzakelijk. Bij te laat handelen kan de schade aan de lever onherstelbaar zijn.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Paracetamol MAE 500 mg in te nemen:

Neem de vergeten dosis zo snel als mogelijk is in en vervolg de medicatie zoals

gebruikelijk is. Indien men het pas ontdekt op het moment dat de volgende dosis moet worden ingenomen, dient men gewoon door te gaan en de vergeten dosis niet extra in te nemen.

Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap.

3 RK

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Paracetamol MAE 500 mg niet:

Als u overgevoelig bent voor paracetamol of één van de hulpstoffen van de tablet.

Wees extra voorzichtig met Paracetamol MAE 500 mg:

Als uw lever of nieren niet goed werken.

Als u aan alcohol verslaafd bent. U dient dan extra voorzichtig te zijn met het gebruik van paracetamol. U mag niet meer dan 2 gram per dag gebruiken (4 tabletten).

Het in éénmaal innemen van enkele keren de maximale dagdosis kan de lever

ernstig beschadigen, bewusteloosheid treedt daarbij niet op. In dat geval onmiddellijk medi- sche hulp inroepen.

Paracetamol niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen. Indien uw klachten aanhouden of terugkeren moet u uw arts raadplegen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap:

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Tijdens de zwangerschap alleen gebruiken op advies van de arts.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Tijdens de periode van borstvoeding alleen gebruiken op advies van de arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Dit geneesmiddel heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of de be- kwaamheid om machines te bedienen.

Gebruik van Paracetamol MAE 500 mg in combinatie met andere geneesmiddelen:

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van genees- middelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van Paracetamol MAE 500 mg met:

Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap.

2 RK

 • Zidovudine (een anti-AIDS middel): bij langdurig gebruik kan een bepaalde bloedafwij- king (neutropenie) vaker optreden.
 • chlooramfenicol (= antibioticum): de werking van chlooramfenicol kan toenemen.
 • Alcohol: er kan eerder leverbeschadiging optreden bij een overdosering van paracetamol.
 • barbituraten (= slaapmiddel): er kan eerder leverbeschadiging optreden bij een overdose- ring van paracetamol.

Wanneer u zulke geneesmiddelen gebruikt, moet u hiermee rekening houden en advies vragen aan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Paracetamol MAE 500 mg bijwerkingen veroorzaken.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Allergische reacties zoals: huidafwijkingen, huiduitslag, galbulten, koorts komen soms voor. Zelden zijn bloedafwijkingen (bloedarmoede (hemolytische anemie), onverklaarbare bloed- uitstortingen (trombocytopenische purpura)) voorgekomen.

Na langdurig gebruik kan in zeldzame gevallen een zeer ernstige bloedafwijking met plotse- linge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond voorkomen (agranulocytose).

Na zeer langdurig gebruik van hoge doseringen is een enkele maal een nierontsteking (inter- stitiële nefritis) opgetreden.

Hoeveelheden van 6 gram paracetamol per dag kunnen uw lever beschadigen.

Ook als u langdurig 3-4 gram paracetamol per dag gebruikt is het mogelijk dat uw lever wordt beschadigd.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ern- stig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren in de originele verpakking, niet boven 25°C en buiten bereik en zicht van kinderen.

De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld achter “niet te gebruiken na:” en op de strip na de letters “EXP” (expire: engels voor vervallen, niet te gebruiken na) en geldt uitsluitend indien bovengenoemde wijze van bewaren wordt aangehouden.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2013.

Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap.

4 RK

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK