Panadol Junior Zetpillen 250 mg voor Kinderen van 1 tot 6 jaar, zetpillen

Illustratie van Panadol Junior Zetpillen 250 mg voor Kinderen van 1 tot 6 jaar, zetpillen
Stof(fen) Paracetamol
Toelating Nederland
Producent GlaxoSmithKline
Verdovend Nee
ATC-Code N02BE01
Farmacologische groep Andere pijnstillers en koortswerende middelen

Vergunninghouder

GlaxoSmithKline

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • Panadol Junior Zetpillen zijn witte, torpedovormige zetpillen. De zetpillen zijn verpakt in strips van elk 5 stuks. Eén doosje bevat twee strips.
 • Panadol Junior Zetpillen behoren tot de groep geneesmiddelen die een pijnstillende en koortsverlagende werking hebben.
 • Panadol Junior Zetpillen bevatten geen suiker, lactose, gluten of kleurstoffen.
 • Panadol Junior Zetpillen worden gebruikt bij symptomatische behandeling van milde tot matige pijn en/of koorts

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Panadol Junior Zetpillen niet

 • Bij overgevoeligheid voor paracetamol of voor één van de andere bestanddelen van de zetpillen.

Wees extra voorzichtig met Panadol Junior Zetpillen

In het geval een van de volgende situaties/aandoeningen op uw kind van toepassing is:

 • Lever- of nierfunctiestoornissen
 • Matige tot ernstige nierinsufficiëntie (onvoldoende werking van de nieren)
 • Milde tot ernstige leverinsufficiëntie (onvoldoende werking van de lever)
 • Syndroom van Gilbert
 • Glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie
 • Hemolytische anemie
 • Uitdroging
 • Chronische ondervoeding
 • Astmatische patiënten die gevoelig zijn voor aspirine (= acetylsalicylzuur)

Tijdens gebruik van Panadol Junior Zetpillen mogen uw kinderen geen alcoholhoudende dranken gebruiken.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Panadol Junior Zetpillen hebben, voor zover bekend, geen invloed op het reactievermogen, de vaardigheid om aan het verkeer deel te nemen en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Gebruik van Panadol Junior Zetpillen in combinatie met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker wanneer uw kind andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Verschillende geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. De werkzame stof in Panadol Junior Zetpillen is paracetamol.

Neem contact op met u arts of apotheker voordat u paracetamol gebruikt, in het geval dat u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Barbituraten (groep van slaap- en verdovingsmiddelen)
 • Bepaalde antidepressiva
 • Probenecide (geneesmiddel tegen jicht)
 • Chlooramfenicol (een antibioticum)
 • Metoclopramide of domperidon (geneesmiddelen tegen misselijkheid en braken)
 • Colestyramine (cholesterolverlagend middel)
 • Warfarine en andere coumarines (bloedverdunners)
 • Zidovudine (geneesmiddel gebruikt bij behandeling van aids)
 • Salicylamide (een pijnstiller)
 • Isoniazide (geneesmiddel tegen tuberculose)
 • Lamotrigine (geneesmiddel tegen epilepsie)

Paracetamol kan de testresultaten van verschillende laboratoriumtesten beïnvloeden.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering:

 • Als uw arts niet anders voorschrijft is de dosering voor kinderen als volgt:
leeftijd lichaamsgewicht dosis aantal doses per dag
(jaar) (kg) (mg)    
0,25 – 1 5,5 – 10 125 2 – 3
1 – 2 10 – 12,5 250 2 – 3
2 – 4 12, 5 – 17 250   3
4 – 6 17 – 22 250   4
6 – 9 22 – 30 500 2 – 3
9 – 12 30 – 40 500   3
12 – 15 40 – 55 500   4

Het minst aantal toedieningen per dag is bestemd voor de jongste kinderen in een bepaalde groep.

 • De zetpil met de punt naar voren in de anus brengen. Bevochtiging van de zetpil bevordert het naar binnen glijden.
 • Wanneer de symptomen van pijn en/of koorts weer opkomen, kan toediening herhaald worden. Echter, niet vaker toedienen dan om de 6 uur.
 • Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende producten.
 • De aangegeven dosering niet overschrijden.
 • Bij kinderen tot 4 jaar wordt gebruik van langer dan 2 dagen ontraden.
 • Voor kinderen ouder dan 4 jaar niet langer gebruiken dan 14 dagen.
 • Als de pijn langer dan 5 dagen of de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt of erger, of als er zich andere verschijnselen voordoen, dient de behandeling te worden gestopt en een arts te worden geraadpleegd.

De effectieve dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 60 mg/kg/dag (tot 2 g/dag) in de volgende situaties:

 • milde tot matige leverinsufficiëntie, Syndroom van Gilbert (familiaire niet-hemolytische geelzucht)
 • uitdroging

• chronische ondervoeding

In geval u bemerkt dat Panadol Junior te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u uw kind te veel Panadol Junior Zetpillen heeft toegediend

Wanneer u uw kind teveel Panadol Junior Zetpillen heeft toegediend, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Bij toediening van een hogere dosis dan is aangegeven kan er misselijkheid, braken en een gebrek aan eetlust optreden. Het in éénmaal toedienen van enkele malen de maximale dagdosering kan de lever zeer ernstig beschadigen. Bewusteloos- heid treedt meestal niet op. Toch dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen. Bij te laat handelen kan de schade aan de lever onherstelbaar zijn.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Panadol Junior Zetpillen toe te dienen

Dien nooit een dubbele dosis van Panadol Junior Zetpillen toe om zo de vergeten dosis in te halen. Ga gewoon verder met het aangegeven doseringsschema.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Panadol Junior Zetpillen bijwerkingen veroorzaken. De volgende bijwerkingen zijn gerapporteerd:

Zelden (1 op 10 000 tot 1 op 1000 gebruikers)

 • Verschillende bloedafwijkingen, waaronder agranulocytose, trombopenie, trombocytopenische purpura, leukopenie en hemolytische anemie
 • Allergieën (exclusief angio-oedeem)
 • Afwijkende leverfunctie, leverfalen, levernecrose en geelzucht
 • Jeuk (pruritus), uitslag, zweten, purpura en netelroos/galbulten (urticaria)
 • Overdosering en vergiftiging
 • Depressie, verwardheid en hallicunaties
 • Tremor en hoofdpijn
 • Wazig zien
 • Oedeem
 • Bloeding, maagpijn, diarree, misselijkheid, braken
 • Duizeligheid, koorts en slaperigheid

Zeer zelden (minder dan 1 op 10 000 gebruikers)

 • Pancytopenie (vermindering van het aantal bloedcellen)
 • Overgevoeligheidsreacties waardoor de behandeling moet worden gestopt, waaronder angio-oedeem, moeilijke ademhaling, zweten, misselijkheid, hypotensie, shock en anafylaxie.
 • Benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) bij personen die gevoelig zijn voor aspirine en andere NSAID’s (groep van pijnstillers met ontstekingsremmende en koortswerende werking).
 • Leververgiftiging
 • Huiduitslag (exantheem)
 • Hypoglykemie (te lage bloedsuikerspiegel)
 • Donkere urine (steriele pyurie) en nierreacties

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulosis, toxische necrolyse, geneesmiddelgeïnduceerde dermatose en Stevens-Johnson-syndroom.

Na langdurig gebruik van 3 tot 4 gram paracetamol per dag is leverbeschadiging mogelijk. Ook na gebruik van 6 gram paracetamol ineens is leverbeschadiging mogelijk.

In geval er bij uw kind een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

 • Panadol Junior Zetpillen buiten bereik van kinderen houden.
 • Bewaren beneden 25 C, in de originele verpakking op een droge plaats.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Panadol Junior Zetpillen niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” (dit staat op de buitenverpakking) of “exp” (dit staat op de strip).

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juli 2012

Advertentie

Stof(fen) Paracetamol
Toelating Nederland
Producent GlaxoSmithKline
Verdovend Nee
ATC-Code N02BE01
Farmacologische groep Andere pijnstillers en koortswerende middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.