Advertentie

Auteur: GlaxoSmithKline


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • Panadol Bruis is een witte bruistablet met een breukgleuf aan één zijde. De breukgleuf is alleen bedoeld om de tablet in tweeën te breken om inname te vergemakkelijken, niet om de tablet in twee gelijke helften te verdelen.
 • Panadol Bruis is verpakt in strips. Een verpakking Panadol Bruis bevat 20 bruistabletten.
 • Panadol Bruis behoort tot de groep geneesmiddelen die een pijnstillende en koortsverlagende werking hebben.
 • Panadol Bruis wordt gebruikt voor de symptomatische behandeling van milde tot matige pijn en/of koorts.

Dosering

Volwassenen en jongeren vanaf 15 jaar (> 55 kg lichaamsgewicht):

1 à 2 bruistabletten (500 – 1000 mg) per keer, zo nodig iedere 4 tot 6 uur herhalen, maximaal 6 bruistabletten (3000 mg) per 24 uur.

Kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar (30 - 40 kg lichaamsgewicht):

_______________________________________________________________________________________________________________

1 bruistablet per keer, maximaal 3 tot 4 keer per 24 uur.

Kinderen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar (40 - 55 kg lichaamsgewicht): 1 bruistablet per keer, maximaal 4 tot 6 keer per 24 uur.

Panadol Bruis is niet geschikt voor kinderen jonger dan 9 jaar.

Het minste aantal toedieningen per etmaal is bestemd voor de jongste kinderen in een bepaalde groep.

De bruistablet uitéén laten vallen in een glas water en opdrinken. De bruistablet kan in tweeën gedeeld worden om het oplossen van de tablet te bevorderen.

 • Tussen twee innamen dient minstens 4 uur te liggen.
 • Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende produkten.
 • De aangegeven dosering niet overschrijden.
 • Wanneer de symptomen van pijn en/of koorts weer opkomen, kan toediening herhaald worden volgens aangegeven doseringsschema.
 • Panadol Bruis is voorzien van een breukgleuf om ze gemakkelijk door te breken voor gebruik bij kinderen.
 • Als de pijn langer dan 5 dagen of de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt of erger, of als er zich andere verschijnselen voordoen, stop dan het gebruik van Panadol Bruis en raadpleeg een arts.

De dagelijkse dosis mag niet meer zijn dan 60 mg per kg lichaamsgewicht per dag, met een maximum van 2 gram per dag, in de volgende situaties:

 • volwassenen die minder dan 50 kg wegen
 • milde tot matige leverinsufficiëntie (minder goed werkende lever)
 • syndroom van Gilbert (familiaire niet-hemolytische geelzucht)
 • uitdroging
 • chronische ondervoeding

Volg deze instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.

In geval u bemerkt dat Panadol Bruis te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Panadol Bruis heeft ingenomen

Wanneer u teveel van Panadol Bruis heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Bij inname van een hogere dosis dan is aangegeven kan er misselijkheid, braken en een gebrek aan eetlust optreden. Het in éénmaal innemen van enkele malen de maximale dagdosering kan de lever zeer ernstig beschadigen. Bewusteloosheid treedt meestal niet op. Toch dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen. Bij te laat handelen kan de schade aan de lever onherstelbaar zijn.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Panadol Bruis in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van Panadol Bruis om zo de vergeten dosis in te halen. Ga gewoon verder met het aangegeven doseringsschema.

_______________________________________________________________________________________________________________

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Panadol Bruis wordt gestopt

Het gebruik van Panadol Bruis kan zonder gevolgen plotseling gestopt worden.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Panadol Bruis niet

 • Wanneer u overgevoelig bent voor paracetamol of voor één van de andere bestanddelen van de bruistablet.

Wees extra voorzichtig met Panadol Bruis

In geval van:

 • Lever- of nierfunctiestoornissen
 • Matige tot ernstige nierinsufficiëntie (onvoldoende werking van de nieren)
 • Milde tot ernstige leverinsufficiëntie (onvoldoende werking van de lever)
 • Syndroom van Gilbert
 • Glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie
 • Hemolytische anemie
 • Uitdroging
 • Chronische ondervoeding
 • Astmatische patiënten die gevoelig zijn voor aspirine (= acetylsalicylzuur)

Bij chronisch alcoholisme dient de dagdosering de 2 gram paracetamol niet te overschrijden (dit komt overeen met 4 bruistabletten Panadol Bruis).

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Panadol Bruis in combinatie met voedsel en drank

Geen bijzonderheden.

Zwangerschap

Paracetamol heeft geen ongewenste invloed op de zwangerschap of op de gezondheid van het ongeboren kind. In de aanbevolen dosering kan paracetamol gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

_______________________________________________________________________________________________________________

Borstvoeding

Hoewel paracetamol in kleine hoeveelheden wordt uitgescheiden in de moedermelk, heeft het geen ongewenste invloed op kinderen die borstvoeding krijgen. In de aanbevolen dosering kan paracetamol voor korte tijd worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

 • Panadol Bruis heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of op de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Panadol Bruis

 • Panadol Bruis bevat 425,6 mg natrium per bruistablet. Personen met een natrium-arm (zout-arm) dieet moeten hiermee rekening houden. Daarnaast bevat Panadol Bruis sorbitol (E420). Indien u bepaalde suikers niet verdraagt, raadpleeg dan eerst uw arts voordat u Panadol Bruis gebruikt.

Gebruik van Panadol Bruis in combinatie met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Verschillende geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. De werkzame stof in Panadol Bruis is paracetamol.

Neem contact op met u arts of apotheker voordat u paracetamol gebruikt, in het geval dat u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Barbituraten (groep van slaap- en verdovingsmiddelen)
 • Bepaalde antidepressiva
 • Probenecide (geneesmiddel tegen jicht)
 • Chlooramfenicol (een antibioticum)
 • Metoclopramide of domperidon (geneesmiddelen tegen misselijkheid en braken)
 • Colestyramine (cholesterolverlagend middel)
 • Warfarine en andere coumarines (bloedverdunners)
 • Zidovudine (geneesmiddel gebruikt bij behandeling van aids)
 • Salicylamide (een pijnstiller)
 • Isoniazide (geneesmiddel tegen tuberculose)
 • Lamotrigine (geneesmiddel tegen epilepsie)

Paracetamol kan de testresultaten van verschillende laboratoriumtesten beïnvloeden.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Panadol Bruis bijwerkingen veroorzaken. De volgende bijwerkingen zijn gerapporteerd:

Zelden (1 op 10 000 tot 1 op 1000 gebruikers)

 • Verschillende bloedafwijkingen, waaronder agranulocytose, trombopenie, trombocytopenische purpura, leukopenie en hemolytische anemie
 • Allergieën (exclusief angio-oedeem)
 • Afwijkende leverfunctie, leverfalen, levernecrose en geelzucht
 • Jeuk (pruritus), uitslag, zweten, purpura en netelroos/galbulten (urticaria)
 • Overdosering en vergiftiging
 • Depressie, verwardheid en hallicunaties
 • Tremor en hoofdpijn
 • Wazig zien
 • Oedeem
 • Bloeding, maagpijn, diarree, misselijkheid, braken
 • Duizeligheid, koorts en slaperigheid

Zeer zelden (minder dan 1 op 10 000 gebruikers)

 • Pancytopenie (vermindering van het aantal bloedcellen)
 • Overgevoeligheidsreacties waardoor de behandeling moet worden gestopt, waaronder angio-oedeem, moeilijke ademhaling, zweten, misselijkheid, hypotensie, shock en anafylaxie.
 • Benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) bij personen die gevoelig zijn voor aspirine en andere NSAID’s (groep van pijnstillers met ontstekingsremmende en koortswerende werking).
 • Leververgiftiging
 • Huiduitslag (exantheem)
 • Hypoglykemie (te lage bloedsuikerspiegel)
 • Donkere urine (steriele pyurie) en nierreacties

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulosis, toxische necrolyse, geneesmiddelgeïnduceerde dermatose en Stevens-Johnson-syndroom.

Na langdurig gebruik van 3 tot 4 gram paracetamol (= 6 tot 8 tabletten) per dag is leverbeschadiging mogelijk. Ook na gebruik van 6 gram paracetamol (= 12 tabletten) ineens is leverbeschadiging mogelijk.

_______________________________________________________________________________________________________________

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Panadol Bruis buiten bereik en zicht van kinderen houden.
 • Bewaren beneden 25C, in de originele verpakking op een droge plaats.

Uiterste gebruiksdatum

Op zowel de buitenverpakking als doordrukstrip staat de uiterste gebruiksdatum (maand en jaar) aangegeven. Op de verpakking wordt deze datum voorafgegaan door “Niet te gebruiken na”. Op de doordrukstrip is de uiterste gebruiksdatum vermeld achter “exp”.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien: maart 2013.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK