Kruidvat Paracetamol 1000 mg, zetpillen

ATC-Code
N02BE01
Kruidvat Paracetamol 1000 mg, zetpillen

Marel

Stof
Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Andere pijnstillers en koortswerende middelen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Marel

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Paracetamol is een geneesmiddel bestemd voor patiënten met:

 • hoofdpijn
 • koorts en pijn bij griep en verkoudheid
 • koorts en pijn na vaccinatie
 • kiespijn
 • zenuwpijn
 • spit
 • spierpijn
 • menstruatiepijn

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Kruidvat Paracetamol niet

 • als u overgevoelig bent voor paracetamol of één van de andere bestanddelen uit de zetpil (zie ook rubriek ‘Aanvullende informatie’).

Wees extra voorzichtig met Kruidvat Paracetamol

 • wanneer u lever- of nierfunctiestoornissen heeft.
 • wanneer u langdurig en veelvuldig alcohol gebruikt. U mag dan niet meer dan 2 gram paracetamol per dag gebruiken.
 • wanneer uw klachten langer dan 14 dagen aanhouden of terugkeren. Raadpleeg dan uw arts. Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Sommige medicijnen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om andere redenen niet gelijktijdig gebruikt worden.

20120530/NV/FP

Marel BV Proc.nr
Kruidvat Paracetamol 120 mg / 240 mg / 500 mg / 1000 mg RVG 109082‐3‐4‐5
suppositories  
Paracetamol 120 mg / 240 mg / 500 mg / 1000 mg Date 2012_05
Module 1  
1.3.1.3 PIL Page 2 of 4

Middelen waarvan bekend is, dat zij de werking van paracetamol kunnen beïnvloeden of waarvan paracetamol de werking kan beïnvloeden, zijn:

 • chlooramfenicol (middel bij bepaalde bacteriële infecties): de werking van chlooramfenicol kan toenemen.
 • zidovudine (middel bij de behandeling van AIDS): bij langdurig gebruik kan een bepaalde bloedafwijking (neutropenie) vaker optreden.
 • bij langdurig en veelvuldig gebruik van alcohol en bij gebruik van sommige slaap- en kalmeringsmiddelen (barbituraten) kan eerder leverbeschadiging optreden bij een overdosering met paracetamol.

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding moet u dit middel uitsluitend op advies van uw arts gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend heeft het geneesmiddel hierop geen ongunstige invloed.

Hoe gebruikt u dit middel?

De zetpillen glijden makkelijker naar binnen als ze voor het inbrengen eerst even in water gedompeld worden.

Wanneer de klachten weer opkomen mag er nog een zetpil gebruikt worden. De tijd tussen het toedienen van de zetpillen moet minstens 6 uur zijn.

In het onderstaande overzicht worden verschillende leeftijdsgroepen aangegeven. De jongste kinderen in een groep mogen de zetpillen minder keer per dag gebruiken dan de oudste kinderen in een groep.

Bij kinderen tot 4 jaar wordt toediening gedurende meer dan 2 dagen ontraden.

Dosering

Kinderen van 3-12 maanden (5,5-10 kg): één zetpil van 120 mg 2-3 maal per dag.

Kinderen van 1-2 jaar (10-12,5 kg): één zetpil van 240 mg 2-3 maal per dag.

Kinderen van 2-4 jaar (12,5-17 kg): één zetpil van 240 mg 3 maal per dag.

Kinderen van 4-6 jaar (17-22 kg): één zetpil van 240 mg 4 maal per dag. Kinderen van 6 tot 9 jaar: één zetpil van 500 mg 2-3 maal per dag. Kinderen van 9 tot 12 jaar: één zetpil van 500 mg 3 maal per dag. Kinderen van 12 tot 15 jaar: één zetpil van 1000 mg 2-3 maal per dag.

Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar: één zetpil van 500 of van 1000 mg tot maximaal 4000 mg per dag.

De zetpillen zijn niet geschikt voor situaties waarbij snelle pijnstilling en koortsverlaging gewenst is.

Wat u moet doen als u meer Kruidvat Paracetamol zetpillen heeft gebruikt dan u zou mogen

Als er teveel is gebruikt kan een beschadiging van de lever optreden. De eerste symptomen hiervan zijn: verlies van eetlust, misselijkheid en braken. Bewusteloosheid treedt meestal niet op.

Als u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen. Bij te laat handelen kan ernstige schade aan de lever optreden.

20120530/NV/FP

Marel BV Proc.nr
Kruidvat Paracetamol 120 mg / 240 mg / 500 mg / 1000 mg RVG 109082‐3‐4‐5
suppositories  
Paracetamol 120 mg / 240 mg / 500 mg / 1000 mg Date 2012_05
Module 1  
1.3.1.3 PIL Page 3 of 4

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan paracetamol bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Overgevoeligheid, zoals huiduitslag, galbulten en koorts. Zelden kunnen afwijkingen in het bloed (bloedarmoede, onverklaarbare bloeduitstortingen) voorkomen. Na langdurig gebruik kan in zeldzame gevallen een zeer ernstige bloedafwijking met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond voorkomen (agranulocytose). Na zeer langdurig gebruik van hoge doseringen is een enkele maal een nierontsteking opgetreden. Wanneer langdurig hoge doseringen worden gebruikt (3-4 gram per dag) kan leverbeschadiging optreden.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Kruidvat Paracetamol zetpillen bewaren beneden 25ºC in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik Kruidvat Paracetamol zetpillen niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter “Exp:” (maand en jaar). De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Kruidvat Paracetamol zetpillen

 • De werkzame stof is paracetamol. Iedere zetpil bevat respectievelijk 120, 240, 500 of 1000 mg paracetamol.
 • De andere bestanddelen zijn: colloïdaal siliciumdioxide en hard vet.

Hoe zien Kruidvat Paracetamol zetpillen er uit en wat is de inhoud van de verpakking

De zetpillen zijn wit en torpedovormig.

De zetpillen van 120, 240 en 500 mg zijn verkrijgbaar in een stripverpakking van 10 of 100 stuks. De zetpillen van 1000 mg zijn verkrijgbaar in een stripverpakking van 5, 10 of 100stuks.

Niet alle verpakkingsgroottes zijn in de handel.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Marel BV Archimedesweg 2 2333 CN Leiden Nederland.

Fabrikant:

Apotex Nederland BV

20120530/NV/FP

Marel BV Proc.nr
Kruidvat Paracetamol 120 mg / 240 mg / 500 mg / 1000 mg RVG 109082‐3‐4‐5
suppositories  
Paracetamol 120 mg / 240 mg / 500 mg / 1000 mg Date 2012_05
Module 1  
1.3.1.3 PIL Page 4 of 4

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Nederland

Voor informatie: Apotex Nederland BV Postbus 408

2300 AK Leiden Nederland

Tel.nr.: 071 524 3100

Het geneesmiddel is ingeschreven in het register onder:

RVG 109082 Kruidvat Paracetamol 120 mg, zetpillen

RVG 109083 Kruidvat Paracetamol 240 mg, zetpillen

RVG 109084 Kruidvat Paracetamol 500 mg, zetpillen

RVG 109085 Kruidvat Paracetamol 1000 mg, zetpillen

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2012.

20120530/NV/FP

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.