Paracetamol 500 mg HTP Huisapotheek, tabletten

ATC-Code
N02BE01
Medikamio Hero Image

Over dit medicijn

Toelating
Producent HTP Huisapotheek
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Nervensystem
Therapeutische groep Analgetika
Farmacologische groep Andere analgetika und antipyretika
Chemische groep Anilide
Stof Paracetamol

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

HTP Huisapotheek

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Paracetamol 500 mg HTP Huisapotheek behoort tot de groep van geneesmiddelen met een pijnstillende en koortsverlagende werking.

Paracetamol 500 mg HTP Huisapotheek wordt gebruikt bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid, koorts en pijn na vaccinatie, hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, spit, spierpijn en menstruatiepijn.

Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

  • Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden.
  • Als u een stoornis in de lever- en nierwerking heeft.
  • Als u in 1 keer enkele malen de maximale dagdosis (3 gram) inneemt. Dit kan de lever zeer ernstig beschadigen; bewusteloosheid treedt daarbij niet op. De beschadiging van de lever is echter onomkeerbaar. Er dient onmiddellijk medische hulp te worden ingeroepen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Paracetamol 500 mg HTP Huisapotheek nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Paracetamol kan de uitscheiding van chlooramfenicol (geneesmiddel bij oppervlakkige ooginfecties) uit het lichaam doen afnemen.

Bij gelijktijdig langdurig gebruik van paracetamol en zidovudine (geneesmiddel tegen HIV- infecties) neemt de kans op een tekort aan witte bloedlichaampjes toe.

Bij chronisch alcoholmisbruik en gebruik van stoffen die de leverwerking beïnvloeden, zoals barbituraten (geneesmiddel bij epilepsie), kan een overdosering met paracetamol ernstiger verlopen door verhoogde en versnelde vorming van giftige stofwisselingsproducten.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Voorzichtigheid is geboden bij chronisch gebruik van grote hoeveelheden alcohol, de dagdosering dient dan de 2 gram niet te overschrijden.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Over het gebruik van paracetamol in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen.

Bij zwangerschap uitsluitend gebruiken op advies van de arts.

Borstvoeding

Paracetamol wordt uitgescheiden met de moedermelk, maar bij gebruikelijke doses is tot nu toe geen schadelijke invloed op het kind gevonden.

Gedurende de periode van borstvoeding uitsluitend gebruiken op advies van de arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Paracetamol heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

Volwassenen:

1-2 tabletten van 500 mg per keer, maximaal 6 tabletten van 500 mg per dag

Kinderen:

4 - 6 jaar: ½ tablet van 500 mg per keer, maximaal 3-4 keer per dag 6 - 9 jaar: ½ tablet van 500 mg per keer, maximaal 4-6 keer per dag 9 -12 jaar: 1 tablet van 500 mg per keer, maximaal 3-4 keer per dag 12-15 jaar: 1 tablet van 500 mg per keer, maximaal 4-6 keer per dag

Belangrijk: de maximale toedieningsfrequentie (dit is het maximaal aantal keren per dag dat een dosis mag worden ingenomen) varieert bij kinderen tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Let er goed op dat u uw kind een dosis met de juiste frequentie geeft.

Het toedieningsinterval moet minstens 4 uur bedragen.

De lagere toedieningsfrequentie is bedoeld voor kinderen in de ondergrens van de desbetreffende leeftijdscategorie.

Afhankelijk van het weer opkomen van de symptomen (koorts en pijn) is herhaalde toediening toegestaan.

Bij kinderen tot 4 jaar wordt toediening gedurende meer dan 2 dagen ontraden, tenzij uw arts anders voorschrijft.

Toediening

De tabletten met een ruime hoeveelheid water innemen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Verschijnselen

De eerste verschijnselen die worden waargenomen als gevolg van een overdosering met paracetamol zijn een gebrek aan eetlust, misselijkheid en braken. Kenmerkend is dat in tegenstelling tot overdosering bij vele andere geneesmiddelen de patiënt het bewustzijn niet verliest. Uiteindelijk leidt overdosering tot onomkeerbare leverbeschadiging. Zeer hoge doseringen kunnen dan ook levensbedreigend zijn.

Behandeling

De belangrijkste punten in de behandeling van overdosering zijn: maagspoelen, het toedienen van actieve kool en een laxeermiddel (bij voorkeur natriumsulfaat). Indien u een overdosering vermoedt of bemerkt, dient u onmiddellijk een arts te waarschuwen. Laat hem de verpakking of de patiëntenbijsluiter zien. Hij kan u dan verder op de juiste manier behandelen.

Wanneer u te veel van Paracetamol 500 mg HTP Huisapotheek heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. In de gebruikelijke doseringen veroorzaakt paracetamol weinig bijwerkingen.

Overgevoeligheidsreacties, voornamelijk huiduitslag, netelroos en koorts zijn echter gemeld.

  • Zelden zijn ook waargenomen een zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose) na langdurig gebruik, bloedafwijking (tekort aan

bloedplaatjes) gepaard gaande met bloeduitstortingen, blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenische purpura) en bloedarmoede als gevolg van te grote afbraak van het bloed (hemolytische anemie).

Enkele gevallen van een ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis) en afsterving van een deel van het nierweefsel (tubulaire necrose) zijn beschreven na langdurig gebruik van hoge doseringen paracetamol.

Hoeveelheden van 6 gram paracetamol kunnen reeds beschadigingen van de lever geven, grotere hoeveelheden veroorzaken een onomkeerbare afsterving van leverweefsel (irreversibele levernecrose).

Leverbeschadiging na langdurig gebruik van 3-4 gram paracetamol per dag is gemeld.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na "Niet te gebruiken na:" of “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is paracetamol.

De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose (E460), polyvidon K90 (E1201), natriumcarboxymethylzetmeel en magnesiumstearaat (E470B).

Hoe ziet Paracetamol 500 mg HTP Huisapotheek eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Paracetamol 500 mg HTP Huisapotheek is een geneesmiddel in de vorm van tabletten. Iedere flacon Paracetamol 500 mg HTP Huisapotheek bevat 30, 50, 100, 200, 250, 500, 1000 of 5000 tabletten en iedere doordrukstrip verpakking bevat meervouden van 10 of 12 tabletten.

Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder:

HTP Huisapotheek B.V.

Nieuwe Donk 3

4879 AC Etten-Leur

Nederland

Fabrikant:

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 103682, Paracetamol 500 mg HTP Huisapotheek, tabletten

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2013.

“Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG (www.cbg-meb.nl)”

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.