Paracetamol 1000 mg Kring, zetpillen

ATC-Code
N02BE01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Kring-Apotheek
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Nervensystem
Therapeutische groep Analgetika
Farmacologische groep Andere analgetika und antipyretika
Chemische groep Anilide
Stof Paracetamol

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Kring-Apotheek

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Paracetamol Kring werkt pijnstillend en koortsverlagend.

Rvg Bijsluiter paracetamol

PARACETAMOL 120-240-500-1000 Kring

zetpillen

DEEL IB : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 14 januari 2013
Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 2

Gebruiken

 • bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid
 • bij koorts en pijn na vaccinatie
 • bij hoofdpijn
 • bij kiespijn
 • bij spit en spierpijn
 • bij menstruatiepijn
 • bij zenuwpijn.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Paracetamol Kring niet

 • wanneer u overgevoelig bent voor paracetamol of voor andere bestanddelen van de zetpil.

Wees extra voorzichtig met Paracetamol Kring

 • wanneer uw lever en/of nieren minder goed werken
 • wanneer u dagelijks grote hoeveelheden alcohol gebruikt; in dit geval is er meer kans op het optreden van schadelijke effecten op de lever
 • wanneer u last heeft van aanhoudende, verergerde of terugkerende klachten; neem in deze gevallen contact op met uw arts
 • Wanneer u last krijgt van koorts, keelpijn en/of blaasjes in de mond of rond de anus; u dient contact op te nemen met de arts omdat deze verschijnselen kunnen wijzen op een afwijking in het bloed (agranulocytose, zie “Bijwerkingen”).

Langdurig of veelvuldig gebruik van Paracetamol Kring wordt ontraden.

Het in éénmaal innemen van enkele malen de maximale dagdosis kan de lever zeer ernstig beschadigen; bewusteloosheid treedt daarbij niet op. Neem in dit geval onmiddellijk contact op met uw arts (zie “Wanneer u teveel van Paracetamol Kring heeft ingenomen”).

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Paracetamol Kring in combinatie met voedsel en drank

Als u dagelijks grote hoeveelheden alcohol gebruikt waardoor de lever is aangetast, kan het gebruik van Paracetamol Kring gevaarlijk zijn.

Zwangerschap

Tijdens de zwangerschap alleen gebruiken na overleg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Paracetamol komt terecht in de moedermelk. Tijdens de periode van borstvoeding slechts gebruiken na

Rvg Bijsluiter paracetamol

PARACETAMOL 120-240-500-1000 Kring

zetpillen

DEEL IB : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 14 januari 2013
Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 3

overleg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Gebruik van Paracetamol Kring in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze zetpillen met:

 • bepaalde middelen tegen o.a. vallende ziekte (epilepsie) (de zogenaamde barbituraten zoals bijvoorbeeld fenobarbital); indien u deze middelen gebruikt kunnen bij overdosering van paracetamol meer schadelijke effecten optreden
 • chlooramfenicol (een middel tegen infecties); paracetamol kan de werking van dit middel versterken
 • zidovudine (een middel ter behandeling van AIDS); bij langdurig gelijktijdig gebruik is er meer kans dat een bepaalde afwijking van het bloed (neutropenie, dat wil zeggen een tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties) optreedt
 • middelen die ervoor zorgen dat het bloed minder snel stolt (anticoagulantia), zoals bijvoorbeeld warfarine en acenocoumarol; paracetamol kan de werking van deze middelen versterken. Zo nodig zal de arts de dosering van het antistollingsmiddel verlagen.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u deze of andere (genees)middelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering en wijze van gebruik

Dosering

Er moet minimaal 6 uur voorbij zijn voor u een volgende dosis inneemt.

Gebruik Paracetamol Kring alleen opnieuw als de symptomen weer opkomen (koorts en pijn).

Volwassenen

500 - 1000 mg per keer, maximaal 4000 mg per dag (=24 uur).

Rvg Bijsluiter paracetamol

PARACETAMOL 120-240-500-1000 Kring

zetpillen

DEEL IB : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 14 januari 2013
Deel IB2 : Bijsluiter   Bladzijde : 4
Kinderen      
Leeftijd Dosering Maximale dagdosering  
0,25-1 jaar (5,5-10 kg) 120 mg 2-3 zetpillen  
1-2 jaar (10-12,5 kg) 240 mg 2-3 zetpillen  
2-4 jaar (12,5-17 kg) 240 mg 3 zetpillen  
4-6 jaar (17-22 kg) 240 mg 4 zetpillen  
6-9 jaar (22-30 kg) 500 mg 2-3 zetpillen  
9-12 jaar (30-40 kg) 500 mg 3 zetpillen  
12-15 jaar (40-55 kg) 1000 mg 2-3 zetpillen  

Voor kinderen die wat betreft leeftijd of gewicht tot de ondergrens van een bepaalde categorie horen, moet het lagere aantal keren per dag gedoseerd worden. Bijvoorbeeld: een kind van 6 jaar mag slechts 2x per dag een zetpil.

Als u merkt dat Paracetamol Kring te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker. U mag de zetpillen niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Wijze van gebruik

De zetpillen dienen rectaal (via de anus) te worden ingebracht. Dit gaat het gemakkelijkst wanneer u de zetpil vóór het inbrengen even in wat water dompelt en bij het inbrengen ontspannen op een zij gaat liggen met licht opgetrokken knieën.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Paracetamol Kring heeft ingenomen

Wanneer u teveel van Paracetamol Kring heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Verschijnselen die kunnen optreden bij inname van een te hoge dosis zijn: gebrek aan eetlust, misselijkheid en braken. Bewusteloosheid treedt meestal niet op.

De arts zal u zonodig opnemen in het ziekenhuis, waar men u eventueel een maagspoeling zal geven en u medicijnen zal toedienen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Paracetamol Kring in te nemen

Gebruik Paracetamol Kring alleen opnieuw als de symptomen weer opkomen (koorts en pijn).

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Paracetamol Kring wordt gestopt

Gebruik Paracetamol Kring alleen opnieuw als de symptomen weer opkomen.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw apotheker of arts.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Paracetamol Kring bijwerkingen veroorzaken.

Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Rvg Bijsluiter paracetamol

PARACETAMOL 120-240-500-1000 Kring

zetpillen

DEEL IB : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 14 januari 2013
Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 5

Bloed

Zelden (0,1% of minder, maar meer dan 0,01%)

Veranderingen in het bloed (agranulocytose) (na langdurig gebruik), dit is te merken aan onder andere koorts, keelpijn en/of blaasjes in de mond of rond de anus. Treedt deze bijwerking op, neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Bloeduitstortingen als gevolg van verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenische purpura) en bloedarmoede.

Afweersysteem

Allergische reacties, voornamelijk huiduitslag (met ernstige jeuk), galbulten en koorts.

Lever of gal

Leverfalen en acute leverontsteking.

Na inname van normale of hoge doses kan leverbeschadiging optreden.

Huid

Ernstige huidaandoeningen met extreme roodheid, blaren, puisten en eventueel koorts (exanthemateuze pustulosis, toxische epidermale necrolysis) zijn gemeld. Treedt één van deze bijwerkingen op, stop dan onmiddellijk met het gebruik van paracetamol en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de eerste hulp afdeling van een nabijgelegen ziekenhuis.

Nieren en urinewegen

Bepaalde aandoeningen van de nieren (tubulaire necrose, nefropathie). Een enkele maal is ontsteking van de nieren (interstitiële nefritis) na zeer langdurig gebruik van hoge doses waargenomen.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Niet bewaren boven 25 C, in de originele verpakking.

Paracetamol Kring buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Paracetamol Kring niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Anvullende Informatie

 • Het werkzame bestanddeel is

paracetamol, respectievelijk 120, 240, 500 en 1000 mg per zetpil.Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn

siliciumdioxide (E551), hard vet (Witepsol H15).

Rvg Bijsluiter paracetamol

PARACETAMOL 120-240-500-1000 Kring

zetpillen

DEEL IB : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 14 januari 2013
Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 6

De zetpillen zijn verpakt in zetpilstrips van 10 en 102 zetpillen.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Kring Apotheek B.V. De Amert 603

5462 GH Veghel

Fabrikant

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Merckle GmbH

Graf-Arco-Strasse 3

89079 Ulm

Duitsland

In het register ingeschreven onder

RVG 24980=55673, zetpillen 120 mg.

RVG 24981=55674, zetpillen 240 mg.

RVG 24982=55840, zetpillen 500 mg.

RVG 24983=55841, zetpillen 1000 mg.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in april 2013.

0113.1v.AP

Rvg Bijsluiter paracetamol

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.