Paracetamol 120 PCH, zetpillen 120 mg

Illustratie van Paracetamol 120 PCH, zetpillen 120 mg
Stof(fen) Paracetamol
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code N02BE01
Farmacologische groep Andere pijnstillers en koortswerende middelen

Vergunninghouder

Pharmachemie

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud

De zetpillen zijn verpakt in zetpilstrips van 10 en 102 zetpillen.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Geneesmiddelengroep

Paracetamol PCH werkt pijnstillend en koortsverlagend.

Gebruiken

 • bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid
 • bij koorts en pijn na vaccinatie
 • bij hoofdpijn
 • bij kiespijn
 • bij spit en spierpijn
 • bij menstruatiepijn
 • bij zenuwpijn.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Paracetamol PCH niet

 • wanneer u overgevoelig bent voor paracetamol of voor andere bestanddelen van de zetpil.

Wees extra voorzichtig met Paracetamol PCH

 • wanneer uw lever en/of nieren minder goed werken
 • wanneer u dagelijks grote hoeveelheden alcohol gebruikt; in dit geval is er meer kans op het optreden van schadelijke effecten op de lever
 • wanneer u last heeft van aanhoudende, verergerde of terugkerende klachten; neem in deze gevallen contact op met uw arts
 • Wanneer u last krijgt van koorts, keelpijn en/of blaasjes in de mond of rond de anus; u dient contact op te nemen met de arts omdat deze verschijnselen kunnen wijzen op een afwijking in het bloed (agranulocytose, zie “Bijwerkingen”).

Langdurig of veelvuldig gebruik van Paracetamol PCH wordt ontraden.

Het in éénmaal innemen van enkele malen de maximale dagdosis kan de lever zeer ernstig beschadigen; bewusteloosheid treedt daarbij niet op. Neem in dit geval onmiddellijk contact op met uw arts (zie “Wanneer u teveel van Paracetamol PCH heeft ingenomen”).

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het

55673_4, 55840_1 1b2 12v 0404.doc

PARACETAMOL 120-240-500-1000 PCH zetpillen

DEEL IB : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 09 april 2004
Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 3

verleden is geweest.

Gebruik van Paracetamol PCH in combinatie met voedsel en drank

Als u dagelijks grote hoeveelheden alcohol gebruikt waardoor de lever is aangetast, kan het gebruik van Paracetamol PCH gevaarlijk zijn.

Zwangerschap

Tijdens de zwangerschap alleen gebruiken na overleg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Paracetamol komt terecht in de moedermelk. Tijdens de periode van borstvoeding slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Gebruik van Paracetamol PCH in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze zetpillen met:

 • bepaalde middelen tegen o.a. vallende ziekte (epilepsie) (de zogenaamde barbituraten zoals bijvoorbeeld fenobarbital); indien u deze middelen gebruikt kunnen bij overdosering van paracetamol meer schadelijke effecten optreden
 • chlooramfenicol (een middel tegen infecties); paracetamol kan de werking van dit middel versterken
 • zidovudine (een middel ter behandeling van AIDS); bij langdurig gelijktijdig gebruik is er meer kans dat een bepaalde afwijking van het bloed (neutropenie, dat wil zeggen een tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties) optreedt
 • middelen die ervoor zorgen dat het bloed minder snel stolt (anticoagulantia), zoals bijvoorbeeld warfarine en acenocoumarol; paracetamol kan de werking van deze middelen versterken. Zo nodig zal de arts de dosering van het antistollingsmiddel verlagen.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u deze of andere (genees)middelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

55673_4, 55840_1 1b2 12v 0404.doc

PARACETAMOL 120-240-500-1000 PCH zetpillen

DEEL IB : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 09 april 2004
Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 4

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering en wijze van gebruik

Dosering

Er moet minimaal 6 uur voorbij zijn voor u een volgende dosis inneemt.

Gebruik Paracetamol PCH alleen opnieuw als de symptomen weer opkomen (koorts en pijn).

Volwassenen

500 - 1000 mg per keer, maximaal 4000 mg per dag (=24 uur).

Kinderen    
Leeftijd Dosering Maximale dagdosering
0,25-1 jaar (5,5-10 kg) 120 mg 2-3 zetpillen
1-2 jaar (10-12,5 kg) 240 mg 2-3 zetpillen
2-4 jaar (12,5-17 kg) 240 mg 3 zetpillen
4-6 jaar (17-22 kg) 240 mg 4 zetpillen
6-9 jaar (22-30 kg) 500 mg 2-3 zetpillen
9-12 jaar (30-40 kg) 500 mg 3 zetpillen
12-15 jaar (40-55 kg) 1000 mg 2-3 zetpillen

Voor kinderen die wat betreft leeftijd of gewicht tot de ondergrens van een bepaalde categorie horen, moet het lagere aantal keren per dag gedoseerd worden. Bijvoorbeeld: een kind van 6 jaar mag slechts 2x per dag een zetpil.

Als u merkt dat Paracetamol PCH te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker. U mag de zetpillen niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Wijze van gebruik

De zetpillen dienen rectaal (via de anus) te worden ingebracht. Dit gaat het gemakkelijkst wanneer u de zetpil vóór het inbrengen even in wat water dompelt en bij het inbrengen ontspannen op een zij gaat liggen met licht opgetrokken knieën.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Paracetamol PCH heeft ingenomen

Wanneer u teveel van Paracetamol PCH heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Verschijnselen die kunnen optreden bij inname van een te hoge dosis zijn: gebrek aan eetlust, misselijkheid en braken. Bewusteloosheid treedt meestal niet op.

De arts zal u zonodig opnemen in het ziekenhuis, waar men u eventueel een maagspoeling zal geven en u medicijnen zal toedienen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Paracetamol PCH in te nemen

Gebruik Paracetamol PCH alleen opnieuw als de symptomen weer opkomen (koorts en pijn).

55673_4, 55840_1 1b2 12v 0404.doc

PARACETAMOL 120-240-500-1000 PCH zetpillen

DEEL IB : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 09 april 2004
Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 5

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Paracetamol PCH wordt gestopt

Gebruik Paracetamol PCH alleen opnieuw als de symptomen weer opkomen.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw apotheker of arts.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Paracetamol PCH bijwerkingen veroorzaken.

Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Bloed

Zelden (0,1% of minder, maar meer dan 0,01%)

Veranderingen in het bloed (agranulocytose) (na langdurig gebruik), dit is te merken aan onder andere koorts, keelpijn en/of blaasjes in de mond of rond de anus. Treedt deze bijwerking op, neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Bloeduitstortingen als gevolg van verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenische purpura) en bloedarmoede.

Afweersysteem

Allergische reacties, voornamelijk huiduitslag (met ernstige jeuk), galbulten en koorts.

Lever of gal

Leverfalen en acute leverontsteking.

Na inname van normale of hoge doses kan leverbeschadiging optreden.

Huid

Ernstige huidaandoeningen met extreme roodheid, blaren, puisten en eventueel koorts (exanthemateuze pustulosis, toxische epidermale necrolysis) zijn gemeld. Treedt één van deze bijwerkingen op, stop dan onmiddellijk met het gebruik van paracetamol en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de eerste hulp afdeling van een nabijgelegen ziekenhuis.

Nieren en urinewegen

Bepaalde aandoeningen van de nieren (tubulaire necrose, nefropathie). Een enkele maal is ontsteking van de nieren (interstitiële nefritis) na zeer langdurig gebruik van hoge doses waargenomen.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Niet bewaren boven 25°C, in de originele verpakking.

Paracetamol PCH buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

55673_4, 55840_1 1b2 12v 0404.doc

PARACETAMOL 120-240-500-1000 PCH zetpillen

DEEL IB : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 09 april 2004
Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 6

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Paracetamol PCH niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in april 2004.

0404.12v.AZ

.

55673_4, 55840_1 1b2 12v 0404.doc

Advertentie

Stof(fen) Paracetamol
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code N02BE01
Farmacologische groep Andere pijnstillers en koortswerende middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.