Auteur: Pharmachemie


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud

De tabletten zijn verpakt in een stripverpakking van 20,30,50 of 600 tabletten, in een eenheidsafleververpakking met 50 tabletten, in flacons met 30,60,90,100 of 1000 tabletten en in kindveilige verpakking met 20,30,35 of 40 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden In de handel gebracht,

Geneesmiddelengroep

Paracetamol 500 PCH werkt pijnstillend en koortsveriagend.

Gebruiken

bij koorts en pijn bij griep en veri<oudheid bij koorts en pijn na vaccinatie

bij hoofdpijn bij kiespijn

bij spit en spierpijn bij menstruatiepijn bij zenuwpijn.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Paracetamol 500 PCH niet

wanneer u overgevoelig bent voor paracetamol of voor andere bestanddelen van de tablet.

Wees extra voorzichtig met Paracetamol 500 PCH wanneer uw lever en/of nieren minder goed weri<en

wanneer u dagelijks grote hoeveelheden alcohol gebruikt; in dit geval is er meer kans op het optreden van schadelijke effecten op de lever

wanneer u last heeft van aanhoudende, verergerde of terugkerende klachten; neem in deze gevallen contact op met uw arts

Wanneer u last krijgt van koorts, keelpijn en/of blaasjes in de mond of rond de anus; u dient contact op te nemen met de arts omdat deze verschijnselen kunnen wijzen op een afwijking in het bloed (agranulocytose, zie "Bijweri<ingen").

Langdurig of veelvuldig gebmik van Paracetamol 500 PCH wordt ontraden.

Het in éénmaal innemen van enkele malen de maximale dagdosis kan de lever zeer emstig beschadigen; bewusteloosheid treedt daarbij niet op. Neem in dit geval onmiddellijk contact op met uw arts (zie "Wanneer u teveel van Paracetamol 500 PCH heeft ingenomen").

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het

504801.3.3 8v0807,doc

(^PCH
PARACETAMOL 500 PCH tabletten
DEEL IB : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 31 augustus 2007
Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 3

verleden is geweest.

Gebruik van Paracetamol 500 PCH in combinatie met voedsel en drank

Als U dagelijks grote hoeveelheden alcohol gebruikt waardoor de lever is aangetast, kan het gebruik van Paracetamol 500 PCH gevaariijk zijn.

Zwangerschap

Tijdens de zwangerschap alleen gebruiken na overieg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Paracetamol komt terecht in de moedermelk. Tijdens de periode van borstvoeding slechts gebruiken na overieg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Paracetamol 500 PCH

De tabletten bevatten lactose. Hierdoor is dit product niet geschikt voor gebruik bij patiënten met bepaalde stofwisselingsziekten (zogenaamde lactase insufficiëntie, galactosemie, en glucose/galactose malabsorptie syndroom).

Gebruik van Paracetamol 500 PCH in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik eikaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

  • bepaalde middelen tegen o.a. vallende ziekte (epilepsie) (de zogenaamde barbituraten zoals bijvoorbeeld fenobarbital); indien u deze middelen gebruikt kunnen bij overdosering van paracetamol meer schadelijke effecten optreden
  • chlooramfenicol (een middel tegen infecties); paracetamol kan de werking van dit middel versterken
  • zidovudine (een middel ter behandeling van AIDS); bij langdurig gelijktijdig gebruik is er meer kans dat een bepaalde afwijking van het bloed (neutropenie, dat wil zeggen een tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties) optreedt
  • middelen die ervoor zorgen dat het bloed minder snel stolt (anticoagulantia), zoals bijvoorbeeld warfarine en acenocoumarol; paracetamol kan de werking van deze middelen versterken. Zo nodig

504801.3.3 8v0807,doc

(^PCH
PARACETAMOL 500 PCH tabletten
DEEL IB : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 31 augustus 2007
Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 4

zal de arts de dosering van het antistollingsmiddel vertagen.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u deze of andere (genees)middelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering en wijze van gebruik
Dosering

Er moet minimaal 4 uur vooriDij zijn voor u een volgende dosis inneemt.

Gebruik Paracetamol 500 PCH alleen opnieuw als de symptomen weer opkomen (koorts en

Vo/ivassenen

1-2 tabletten per keer, maximaal 6 tabletten per dag (=24 uur).

tenderen    
Leeftijd Dosering Maximale dagdosering
6-9 jaar (22-30 kg) /2 tablet 4-6 keer per dag 2-3 tabletten
9-12 jaar (30-40 kg) 1 tablet 3-4 keer per dag 3-4 tabletten
12-15 jaar (40-55 kg) 1 tablet 4-6 keer per dag 4-6 tabletten

Voor kinderen die wat betreft leeftijd of gewicht tot de ondergrens van een bepaalde categorie horen, moet het lagere aantal keren per dag gedoseerd worden. Bijvoort3eeld: een kind van 6 jaar mag slechts 4x per dag een Vi tablet.

Als U merkt dat Paracetamol 500 PCH te sterk ofjuist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker

Wijze van gebruik

De tabletten kunnen het beste met een ruime hoeveelheid water (=/2 glas) worden ingenomen.

U mag de tabletten niet langer dan 14 dagen gebruiken zondereen arts te raadplegen.

Wat U moet doen wanneer u te veel van Paracetamol 500 PCH heeft ingenomen

Wanneer u teveel van Paracetamol 500 PCH heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met UW arts of apotheker. Verschijnselen die kunnen optreden bij inname van een te hoge dosis zijn: gebrek aan eetlust, misselijkheid en braken. Bewusteloosheid treedt meestal niet op.

De arts zal u zonodig opnemen in het ziekenhuis, waar men u eventueel een maagspoeling zal geven en U medicijnen zal toedienen.

Wat U moet doen wanneer u bent vergeten Paracetamol 500 PCH In te nemen

Gebruik Paracetamol 500 PCH alleen opnieuw als de symptomen weer opkomen (koorts en pijn).

504801.3.3 8v0807,doc

(^PCH
PARACETAMOL 500 PCH tabletten
DEEL IB : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 31 augustus 2007
Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 5

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Paracetamol 500 PCH wordt gestopt

Gebruik dan Paracetamol 500 PCH alleen opnieuw als de symptomen weer opkomen (koorts en pijn).

Raadpleeg bij twijfel altijd uw apotheker of arts.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Paracetamol 500 PCH bijwerkingen veroorzaken.

Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Bloed

Zelden (0,1% of minder, maar meer dan 0,01%)

Veranderingen in het bloed (agranulocytose) (na langdurig gebruik), dit is te merken aan onder andere koorts, keelpijn en/of blaasjes in de mond of rond de anus. Treedt deze bijwerking op, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Bloeduitstortingen als gevolg van veriaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenische purpura) en bloedarmoede.

Afweersysteem

Allergische reacties, voornamelijk huiduitslag (met ernstige jeuk), galbulten en koorts.

Lever of gal

Leverfalen en acute leveronsteking.

Na inname van normale of hoge doses kan leverbeschadiging optreden.

Huid

Ernstige huidaandoeningen met extreme roodheid, blaren, puisten en eventueel koorts (exanthemateuze pustulosis, toxische epidermale necrolysis) zijn gemeld. Treedt één van deze bijwerkingen op, stop dan onmiddellijk met het gebruik van paracetamol en neem onmiddellijk contact op met UW arts of ga naar de eerste hulp afdeling van een nabijgelegen ziekenhuis.

Nieren en urinewegen

Bepaalde aandoeningen van de nieren (tubulaire necrose, nefropathie). Een enkele maal is ontsteking van de nieren (interstitiële nefritis) na zeer langdurig gebruik van hoge doses waargenomen.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vernield of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker

504801.3.3 8v0807,doc

(^PCH
PARACETAMOL 500 PCH tabletten
DEEL IB : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 31 augustus 2007
Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 6

Hoe bewaart u dit middel?

Niet bewaren boven 25°C, in de originele verpakking.

Paracetamol 500 PCH buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Paracetamol 500 PCH niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in augustus 2007.

0708.8v.AV

504801.3.3 8v0807.doc

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK