Advertentie

Auteur: Samenwerkende Apothekers Nederland


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Paracetamol zetpillen Samenwerkende Apothekers behoren tot de groep geneesmiddelen die een pijnstillende en koortsverlagende werking hebben.

Paracetamol zetpillen Samenwerkende Apothekers wordt gebruikt bij:

 • hoofdpijn
 • kiespijn
 • spierpijn
 • spit
 • zenuwpijn
 • menstruatiepijn
 • koorts en pijn bij griep en verkoudheid
 • koorts en pijn na inenting
SAMENWERKENDE APOTHEKERS NEDERLAND BV
Paracetamol 120 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers, RVG 12030
Paracetamol 240 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers, RVG 12031
Paracetamol 500 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers, RVG 12032
Paracetamol 1000 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers, RVG 12033
Module 1 – ALGEMENE GEGEVENS
Bijsluiter Part: 1.3.1 - 2 of 7

Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

In het geval één van de volgende situaties/aandoeningen op u of uw kind van toepassing is:

 • Lever- of nierfunctiestoornissen.
 • Matige tot ernstige nierinsufficiëntie (onvoldoende werking van de nieren).
 • Milde tot ernstige leverinsufficiëntie (onvoldoende werking van de lever).
 • Syndroom van Gilbert.
 • Glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie.
 • Hemolytische anemie.
 • Uitdroging.
 • Chronische ondervoeding.
 • Astmatische patiënten die gevoelig zijn voor aspirine (= acetylsalicylzuur).

Tijdens gebruik van Paracetamol zetpillen Samenwerkende Apothekers mogen uw kinderen geen alcoholhoudende dranken gebruiken.

Bij overmatig, langdurig alcoholgebruik (chronisch alcoholisme) dient de dagdosering de 2 gram paracetamol niet te overschrijden.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Paracetamol zetpillen Samenwerkende Apothekers nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u paracetamol gebruikt, in het geval dat u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Barbituraten (groep van slaap- en verdovingsmiddelen)
 • Bepaalde antidepressiva
 • Probenecide (geneesmiddel tegen jicht)
 • Chlooramfenicol (een antibioticum)
 • Metoclopramide of domperidon (geneesmiddelen tegen misselijkheid en braken)
SAMENWERKENDE APOTHEKERS NEDERLAND BV
Paracetamol 120 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers, RVG 12030
Paracetamol 240 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers, RVG 12031
Paracetamol 500 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers, RVG 12032
Paracetamol 1000 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers, RVG 12033
Module 1 – ALGEMENE GEGEVENS
Bijsluiter Part: 1.3.1 - 3 of 7
 • Colestyramine (cholesterolverlagend middel)
 • Warfarine en andere coumarines (bloedverdunners)
 • Zidovudine (geneesmiddel gebruikt bij behandeling van aids)
 • Salicylamide (een pijnstiller)
 • Isoniazide (geneesmiddel tegen tuberculose)
 • Lamotrigine (geneesmiddel tegen epilepsie)

Paracetamol kan de testresultaten van verschillende laboratoriumtesten beïnvloeden.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Paracetamol heeft geen ongewenste invloed op de zwangerschap of op de gezondheid van het ongeboren kind. In de aanbevolen dosering kan paracetamol gebruikt worden tijdens de zwangerschap.

Hoewel paracetamol in kleine hoeveelheden wordt uitgescheiden in de moedermelk, heeft het geen ongewenste invloed op kinderen die borstvoeding krijgen. In de aanbevolen dosering kan paracetamol voor korte tijd gebruikt worden door vrouwen die borstvoeding geven. Er is geen ervaring met langdurig gebruik tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Leeftijd Lichaamsgewicht Dosis Aantal doses per 24 uur
(jaar) (kg)   (mg)  
0,25 – 1 5,5 - 10 120 2 – 3
1 – 2 10 - 12,5 240 2 – 3
2 – 4 12,5 – 17 240 3
4 – 6 17 22 240 4
6 – 9 22 - 30 500 2 – 3
9 – 12 30 40 500 3
SAMENWERKENDE APOTHEKERS NEDERLAND BV
Paracetamol 120 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers, RVG 12030
Paracetamol 240 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers, RVG 12031
Paracetamol 500 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers, RVG 12032
Paracetamol 1000 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers, RVG 12033
Module 1 – ALGEMENE GEGEVENS
Bijsluiter Part: 1.3.1 - 4 of 7
12 – 15 40 - 55 500 of 4 of
    1000 maximaal 2-3
Volwassenen en jongeren > 55 1000 maximaal 4
vanaf 15 jaar      

Het minst aantal toedieningen per etmaal is bestemd voor de jongste kinderen in een bepaalde groep.

Breng de zetpil met de punt naar voren in de anus. Bevochtigen van de zetpil vergemakkelijkt het naar binnen glijden.

 • Paracetamol 1000 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.
 • Tussen twee toedieningen dient minstens 6 uur te liggen.
 • Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende producten.
 • De aangegeven dosering niet overschrijden.
 • Wanneer de symptomen van pijn en/of koorts weer opkomen, kan toediening herhaald worden volgens aangegeven doseringsschema.
 • Als de pijn langer dan 5 dagen of de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt of erger, of als er zich andere verschijnselen voordoen, stop dan het gebruik van Paracetamol zetpillen Samenwerkende Apothekers en raadpleeg een arts.
 • Bij kinderen tot 4 jaar wordt gebruik van langer dan 2 dagen ontraden.
 • Voor kinderen ouder dan 4 jaar, niet langer gebruiken dan 14 dagen.

De effectieve dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 60 mg/kg/dag (tot 2 g/dag) in de volgende situaties:

 • volwassenen die minder dan 50 kg wegen
 • milde tot matige leverinsufficiëntie (minder goed werkende lever)
 • syndroom van Gilbert (familiaire niet-hemolytische geelzucht)
 • uitdroging
 • chronische ondervoeding

Volg deze instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.

In geval u bemerkt dat Paracetamol zetpillen Samenwerkende Apothekers te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u of uw kind te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u teveel van Paracetamol zetpillen Samenwerkende Apothekers heeft toegediend, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bij toedieningen van een hogere dosis dan is aangegeven kan er misselijkheid, braken en een gebrek aan eetlust optreden. Het in éénmaal toedienen van enkele malen de dagdosering kan de lever zeer ernstig beschadigen. Bewusteloosheid treedt meestal niet op. Toch dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen. Bij te laat handelen kan de schade aan de lever onherstelbaar zijn.

SAMENWERKENDE APOTHEKERS NEDERLAND BV
Paracetamol 120 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers, RVG 12030
Paracetamol 240 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers, RVG 12031
Paracetamol 500 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers, RVG 12032
Paracetamol 1000 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers, RVG 12033
Module 1 – ALGEMENE GEGEVENS
Bijsluiter Part: 1.3.1 - 5 of 7

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Ga gewoon verder met het aangegeven doseringsschema.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Het gebruik van Paracetamol zetpillen Samenwerkende Apothekers kan zonder gevolgen plotseling gestopt worden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Zelden (1 op 10.000 tot 1 op 1.000 gebruikers):

 • Verschillende bloedafwijkingen, waaronder agranulocytose, trombopenie, trombocytopenische purpura, leukopenie en hemolytische anemie.
 • Allergieën (exclusief angio-oedeem).
 • Afwijkende leverfunctie, leverfalen, levernecrose en geelzucht.
 • Jeuk (pruritus), uitslag, zweten, purpura en netelroos/galbulten (urticaria).
 • Overdosering en vergiftiging.
 • Depressie, verwardheid en hallucinaties.
 • Tremor en hoofdpijn.
 • Wazig zien.
 • Oedeem.
 • Bloeding, buikpijn, diarree, misselijkheid, braken.
 • Duizeligheid, koorts en slaperigheid.

Zeer zelden (minder dan 1 op 10.000 gebruikers):

 • Pancytopenie (vermindering van het aantal bloedcellen).
 • Overgevoeligheidsreacties waardoor de behandeling moet worden gestopt, waaronder angio- oedeem, moeilijke ademhaling, zweten, misselijkheid, hypotensie, shock en anafylaxie.
 • Benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) bij personen die gevoelig zijn voor aspirine en andere NSAID’s (groep van pijnstillers met ontstekingsremmende en koortswerende werking).
 • Leververgiftiging.
 • Huiduitslag (exantheem).
 • Hypoglykemie (te lage bloedsuikerspiegel).
SAMENWERKENDE APOTHEKERS NEDERLAND BV
Paracetamol 120 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers, RVG 12030
Paracetamol 240 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers, RVG 12031
Paracetamol 500 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers, RVG 12032
Paracetamol 1000 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers, RVG 12033
Module 1 – ALGEMENE GEGEVENS
Bijsluiter Part: 1.3.1 - 6 of 7
 • Troebele urine (steriele pyurie) en nierreacties.

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Plotselinge lokale blaasjes (acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulosis), ernstige reactie met als verschijnselen koorts en blaren op de huid en vervelling van de huid (toxische necrolyse), geneesmiddel afhankelijke huidaandoening (geneesmiddelgeïnduceerde dermatose) en ernstige allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson-syndroom).

Na langdurig gebruik van 3 tot 4 gram paracetamol per dag is leverbeschadiging mogelijk. Ook na gebruik van 6 gram paracetamol ineens is leverbeschadiging mogelijk.

Krijgt u of uw kind veel last van één van de bijwerkingen? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de strip en op de verpakking na "EXP:". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is: paracetamol

De andere stoffen in dit middel zijn: siliciumdioxide en Witepsol H15.

Hoe ziet Paracetamol zetpillen Samenwerkende Apothekers eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De zetpillen zijn verpakt in dozen à 10 stuks.

SAMENWERKENDE APOTHEKERS NEDERLAND BV
Paracetamol 120 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers, RVG 12030
Paracetamol 240 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers, RVG 12031
Paracetamol 500 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers, RVG 12032
Paracetamol 1000 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers, RVG 12033
Module 1 – ALGEMENE GEGEVENS
Bijsluiter Part: 1.3.1 - 7 of 7

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Samenwerkende Apothekers Nederland bv, Kralingseweg 201, 3062 CE Rotterdam

Fabrikant

Pharmachemie BV, Swensweg 5, 2031 GA Haarlem

Dit geneesmiddel staat in het register ingeschreven onder:

RVG 12030, Paracetamol 120 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers RVG 12031, Paracetamol 240 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers RVG 12032, Paracetamol 500 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers RVG 12033, Paracetamol 1000 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2013.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK