Pyridoxine HCl 20 PCH, tabletten 20 mg

ATC-Code
A11HA02
Medikamio Hero Image

Pharmachemie

Stof Verdovend Psychotrope
Pyridoxine (vit b6) Nee Nee
Farmacologische groep Andere gewone vitaminepreparaten

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Pharmachemie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Eigenschappen

Pyridoxine wordt toegepast bij een vitamine B6-tekort. Verschijnselen van een vitamine B6-tekort zijn: huidafwijkingen gekenmerkt door vette schilfers, ontsteking van de tong en het mondslijmvlies, bepaalde vormen van bloedarmoede en aandoening van de zenuwen.

Gebruiken bij

 • vitamine B6-tekort ten gevolge van langdurige toediening van isoniazide (anti-tuberculosemiddel), cycloserine (anti-tuberculosemiddel), penicillamine (middel tegen reuma) of hydralazine (middel tegen hoge bloeddruk)
 • de behandeling van de onder "Eigenschappen" genoemde verschijnselen van een vitamine B6-tekort
 • bepaalde vormen van bloedarmoede (sideroblastische anemie)
 • bepaalde gevallen van stuipen bij kinderen (convulsies)
 • bepaalde zeldzame stofwisselingsstoornissen.
 • vitamine B6 tekort dat ontstaan is ten gevolge van zwangerschap of dat ontstaan is door gebruik van middelen om zwangerschap te voorkomen (orale voorbehoedsmiddelen ("de pil")).

PYRIDOXINE HCl 50 – 100 PCH

tabletten

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6
 • als u lijdt aan de ziekte van Parkinson en hiervoor alleen levodopa krijgt. Door gelijktijdig gebruik met pyridoxine kan het effect van levodopa afnemen. (Dit is niet van toepassing indien levodopa tegelijk of in combinatie met benserazide of carbidopa wordt gegeven.) Raadpleeg uw arts indien u aan de ziekte van Parkinson lijdt.
 • bij langdurig gebruik van hoge doses (500 mg per dag en meer); bij gebruik van deze hoge doses stoornissen in de functie van de zenuwen (o.a. gevoelloosheid) optreden
 • als u abrupt stopt na langdurig gebruik van 200 mg pyridoxine of meer per dag kunnen afhankelijkheidsverschijnselen optreden.
 • wanneer de klachten aanhouden, verergeren of terugkeren; u dient uw arts te raadplegen.

Gebruikt u naast Pyridoxine HCl PCH nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking kunnen beïnvloeden. Bij gelijktijdig gebruik van pyridoxine met bepaalde andere geneesmiddelen, zoals levodopa (middel gebruikt bij de ziekte van Parkinson), penicillamine (middel tegen reuma), isoniazide (anti- tuberculosemiddel), cycloserine (anti-tuberculosemiddel), hydralazine (middel tegen hoge bloeddruk) en orale anticonceptiva (“de pil”) kunnen deze middelen elkaars werking beïnvloeden.

Pyridoxine kan een verminderde werkzaamheid veroorzaken van de middelen tegen epilepsie (anti- epileptica) fenobarbital en fenytoïne.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding.

De aanbevolen dosering niet overschrijden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Beïnvloeding van deze functies valt niet te verwachten.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Lactose: Pyridoxine HCl 50 PCH bevat 169,2 mg en Pyridoxine HCl 100 PCH bevat 136,3 mg lactose per tablet. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

PYRIDOXINE HCl 50 – 100 PCH

tabletten

Tarwezetmeel: Pyridoxine HCl 50 PCH bevat 57,5 mg en Pyridoxine HCl 100 PCH bevat 46,3 mg tarwezetmeel per tablet en is geschikt voor mensen met coeliakie. Patiënten met een overgevoeligheid voor tarwe (anders dan coeliakie) dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

De gebruikelijke dosering is

Bij lichte tot matige verschijnselen van een vitamine B6-tekort is de startdosis 50 mg (= 1 tablet van 50 mg of ½ tablet van 100 mg) per dag (= 24 uur). Bij onvoldoende effect of bij ernstige verschijnselen mag deze dosis worden verhoogd tot 100 mg (= 2 tabletten van 50 mg of 1 tablet van 100 mg) per dag.

Alleen bij vitamine B6-afhankelijke stuipen en bloedarmoede kunnen hogere doseringen nodig zijn, e.e.a. ter beoordeling van uw arts.

De tabletten innemen met voldoende water of een andere vloeistof.

Gebruik de tabletten niet langer dan 14 dagen zonder uw arts daarover te raadplegen.

Indien u meer dan de voorgeschreven dosering heeft ingenomen, dient u uw arts te raadplegen.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Bij abrupt stoppen van langdurig gebruik van 200 mg pyridoxine of meer per dag kunnen afhankelijkheidsverschijnselen optreden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Pyridoxine HCl PCH bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

PYRIDOXINE HCl 50 – 100 PCH

tabletten

De frequenties van de hieronder genoemde bijwerkingen zijn als volgt ingedeeld:

 • zeer vaak : bij meer dan 1 op de 10 patiënten
 • vaak: bij 1 tot 10 op de 100 patiënten
 • soms: bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten
 • zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten
 • zeer zelden bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten
 • niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Afweersysteem

Zelden: allergische reacties.

Zenuwstelsel

Niet bekend: langdurig gebruik van hoge doseringen, 500 mg per dag en hoger, kunnen coördinatieproblemen (ataxie) en ernstige zenuwaandoening (sensorische neuropathie) veroorzaken. Bij dagelijkse doseringen van minder dan 500 mg per dag zijn geen zenuwaandoeningen (neurologische verschijnselen) gemeld.

Huid

Zelden: jeuk, huiduitslag, roodheid.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen bewaren.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

PYRIDOXINE HCl 50 – 100 PCH

tabletten

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is 50 mg of 100 mg pyridoxinehydrochloride per tablet.
 • De andere stoffen in dit middel zijn 50 mg: lactose, tarwezetmeel, voorverstijfseld maïszetmeel, natriumzetmeelglycolaat type A, watervrij colloïdaal siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E572). 100 mg: lactose, tarwezetmeel, voorverstijfseld aardappelzetmeel, microkristallijne cellulose (E460i), natrium aardappelzetmeel, natriumzetmeelglycolaat type A, magnesiumstearaat (E572).

De 50 mg tabletten zijn wit, rond, plat met een breukstreep.

De 100 mg tabletten zijn wit, rond, bolvormig met een breukstreep.

Pyridoxine HCl PCH is verpakt in potten à 250 en 1000 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie BV Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul Sienkiewicza 25

99-300 Kutno Poland

In het register ingeschreven onder

RVG 50513, tabletten 50 mg.

RVG 50514, tabletten 100 mg.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in maart 2013

0313.6v.AP

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.