Siklos filmomhulde tabletten, 1000 mg.

ATC-Code
L01XX05
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Addmedica
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Antineoplastische und immunmodulierende mittel
Therapeutische groep Antineoplastische mittel
Farmacologische groep Andere antineoplastische mittel
Chemische groep Andere antineoplastische mittel
Stof Hydroxycarbamid

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Addmedica

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Siklos wordt gebruikt ter voorkoming van pijnlijke crises, met inbegrip van plotselinge pijn op de borst, veroorzaakt door sikkelcelziekte bij volwassenen, jongvolwassenen en kinderen ouder dan 2 jaar.

Sikkelcelziekte is een erfelijke bloedaandoening waarbij de schijfvormige rode bloedcellen worden aangetast.

Sommige cellen worden abnormaal van vorm, stug en worden sikkelvormig wat bloedarmoede tot gevolg heeft.

De sikkelvormige cellen komen ook vast te zitten in de bloedvaten, en blokkeren daarmee de bloedstroom. Dit kan een acute pijncrisis en beschadiging van organen veroorzaken.

Bij zeer pijnlijke crises kan, in de meeste gevallen, een ziekenhuisopname noodzakelijk zijn.

Siklos vermindert het aantal pijnlijke crises en de noodzaak van ziekenhuisopname in verband met de ziekte.

De werkzame stof van Siklos, d.w.z. hydroxycarbamide, is een stof die de groei en vermeerdering van bepaalde cellen, zoals bloedcellen, remt. Deze effecten hebben een afname van het aantal circulerende rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes (betrokken bij de bloedstolling) tot gevolg (beenmergonderdrukkend effect). Hydroxycarbamide helpt bij sikkelcelziekte ook te voorkomen dat rode bloedcellen een abnormale vorm aannemen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U lijdt aan een ernstige leveraandoening.
 • U lijdt aan een ernstige nieraandoening.
 • Bij u is sprake van beenmergonderdrukking (d.w.z. u hebt een verlaagde productie van rode of witte bloedcellen of bloedplaatjes) zoals beschreven in de rubriek 'Hoe gebruikt u dit middel?' (follow-up van de behandeling).
 • U geeft borstvoeding (zie rubriek 'Zwangerschap en borstvoeding').

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Als u een leveraandoening heeft.
 • Als u een nieraandoening heeft.
 • Als u beenzweren heeft.
 • Als u andere geneesmiddelen gebruikt die het beenmerg onderdrukken (middelen die de productie van rode of witte bloedcellen of bloedplaatjes verminderen) of radiotherapie (bestraling) krijgt.
 • Als u een bekend tekort heeft aan vitamine B12 of foliumzuur.

Als één van deze aandoeningen op u van toepassing is (of van toepassing is geweest), laat dit dan uw arts weten.

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Patiënten en/of ouders/voogd moeten in staat zijn de aanwijzingen ten aanzien van de toediening van dit geneesmiddel, de controle en de zorg op te volgen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt, of pas geleden gebruikt heeft of gaat gebruiken, waaronder:

 • antiretrovirale geneesmiddelen (middelen die een retrovirus als hiv remmen of vernietigen), bijv. didanosine, stavudine en indinavir (er kan een afname optreden van uw witte bloedcellen),
 • geneesmiddelen die het beenmerg onderdrukken (middelen die de productie van rode of witte bloedcellen of bloedplaatjes verminderen) en stralingstherapie
 • sommige vaccins (als u twijfels hebt, raadpleeg dan uw apotheker of uw arts).

Gebruikt u naast Siklos nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Siklos moet 's morgens voor het ontbijt worden ingenomen met een glas water of een zeer kleine hoeveelheid voedsel

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Het gebruik van Siklos wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap. Wanneer u denkt zwanger te zijn, neem dan contact op met uw arts.

Het gebruik van effectieve anticonceptiemethoden wordt ten sterkste aanbevolen.

Als u zwanger wordt of van plan bent zwanger te worden terwijl u Siklos gebruikt, dan bespreekt uw arts met u welke potentiële voordelen en risico's voortzetting van het gebruik van Siklos met zich meebrengt.

Bent u een man en gebruikt u Siklos: als uw partner zwanger wordt of van plan is zwanger te worden, dan bespreekt uw arts met u welke mogelijke voordelen en risico's voortzetting van het gebruik van Siklos met zich meebrengt.

De werkzame stof van Siklos gaat over in moedermelk. U mag geen borstvoeding geven zolang u Siklos gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sommige mensen kunnen duizelig worden tijdens het gebruik van Siklos. Bestuur geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines of gereedschap als u duizelig wordt bij het gebruik van Siklos.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts zegt u hoeveel Siklos u per dag moet innemen en zal de dosering noteren in hele, halve of kwart tabletten.

De voorgeschreven dosis Siklos moet eenmaal daags worden ingenomen, bij voorkeur 's morgens voor het ontbijt. Indien nodig kan de dosis met een glas water of een zeer kleine hoeveelheid voedsel worden ingenomen.

Als u de tabletten niet door kunt slikken, dan kunt u deze onmiddellijk voorafgaand aan het gebruik oplossen in water:

 • Leg de vereiste dosis (bij voorkeur gebroken als hiervoor het Siklos-tablet van 1000 mg wordt gebruikt) op een theelepel en voeg hier wat water aan toe.
 • Slik de inhoud van de theelepel door zodra de tablet uiteen is gevallen. U mag hier een druppel siroop aan toevoegen of de inhoud van de theelepel met wat voedsel vermengen tegen een mogelijk bittere smaak.
 • Drink daarna een groot glas water of andere drank.

Gebruik

Siklos is een geneesmiddel waarmee voorzichtig moet worden omgegaan. Iedereen, met name zwangere vrouwen, die Siklos niet zelf inneemt, moet bij het breken van een tablet rechtstreeks contact met de delen van de tablet voorkomen. Was uw handen voordat u de tabletten aanraakt en nadat u ze hebt aangeraakt.

Als het voor de voorgeschreven dosering nodig is de tablet in tweeën of in vieren te breken, mag dit niet in de buurt van voedingsmiddelen plaatsvinden. Poeder dat overblijft na het breken van een tablet moet met vochtig keukenpapier worden opgeveegd, waarna dit in zijn geheel moet worden weggegooid. Zie voor het bewaren van ongebruikte gebroken tabletten: Hoe bewaart u dit middel?

Follow-up van de behandeling

Uw arts vertelt u hoe lang u Siklos moet blijven innemen.

Tijdens het gebruik van Siklos wordt er regelmatig bloedonderzoek en onderzoek van uw lever- en nierfunctie uitgevoerd. Afhankelijk van de dosering die u gebruikt, kunnen deze onderzoeken elke twee weken of elke twee maanden plaatsvinden. Afhankelijk van deze resultaten past uw arts uw dosering van Siklos aan.

De groei van kinderen behandeld met Siklos moet regelmatig door de behandelend arts worden gecontroleerd.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer Siklos heeft ingenomen dan u zou mogen of als een kind Siklos heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis omdat dringende medische behandeling nodig kan zijn. De meest voorkomende verschijnselen van overdosering van Siklos zijn:

 • roodverkleuring van de huid
 • pijn (aanraking is pijnlijk) en opzwellen van handpalmen en voetzolen gevolgd door schilfering van handen en voeten
 • sterke pigmentatie van de huid (plaatselijke verkleuring)
 • pijn of zwelling in de mond.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. Ga gewoon verder zoals normaal wanneer het tijd is om de volgende dosis in te nemen zoals voorgeschreven door uw arts.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met uw behandeling tenzij op aanraden van uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN BIJWERKINGEN

Raadpleeg onmiddellijk uw arts als een van de volgende verschijnselen zich voordoen:

 • een ernstig infectie
 • vermoeidheid en/of bleek zien
 • onverklaarde bloeduitstorting (ophoping van bloed onder de huid) of bloeding
 • ongebruikelijke hoofdpijn
 • ademhalingsproblemen.

Dit zijn allemaal ernstige bijwerkingen van Siklos. Het is mogelijk dat u medische hulp nodig heeft.

Licht zo snel mogelijk uw arts in zodra u een van de volgende bijwerkingen van Siklos opmerkt:

 • huiduitslag (jeukende rode huiduitslag)
 • zweren of wonden op uw benen
 • zweren (open huidinfecties) op uw huid
 • koorts of koude rillingen
 • misselijkheid, of een algeheel gevoel van niet lekker zijn
 • desoriëntatie (verwardheid) en duizeligheid

DETAILS VAN DE BIJWERKINGEN

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

Laag aantal bloedcellen (myelosuppressie), vergroting van de rode bloedcellen, lagere weerstand tegen infecties.

Vaak voorkomende bijwerkingen (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 gebruikers)

Lager aantal rode bloedcellen (bloedarmoede, anemie), laag aantal bloedplaatsjes (trombocyten), hoofdpijn, huidreacties, ontsteking of zweren in de mond (orale mucositis).

Soms voorkomende bijwerkingen (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 gebruikers)

Duizeligheid, misselijkheid, jeukende rode uitslag op de huid, zwarte nagels (melanonychia) en haaruitval.

Zelden voorkomende bijwerkingen (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 gebruikers)

Wonden op de benen (beenzweren) en verandering in de leverfunctie,

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 gebruikers) of bijwerkingen waarvan niet bekend is hoe vaak deze voorkomen (de frequentie kan aan de hand van de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

Geen of maar een klein aantal spermacellen in het zaad (azoöspermie of oligospermie). Daarom kan Siklos het vermogen van mannen om een kind te verwekken verlagen.

In op zichzelf staande gevallen van een kwaadaardige ziekte van de bloedcellen (leukemie), huidkanker bij ouderen, virusinfectie door Parvovirus B19, bloeding, maag-darmstoornissen, braken, droge huid, koorts, wegblijven van menstruatiecycli (amenorroe) en gewichtstoename.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de flacon en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30°C.

Ongebruikte gebroken tabletten Siklos 1000 mg moeten weer worden teruggeplaatst in de plastic fles en dienen binnen drie maanden gebruikt te worden.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is hydroxycarbamide.

Elke filmomhulde tablet Siklos 100 mg bevat 100 mg hydroxycarbamide.

Elke filmomhulde tablet Siklos 1000 mg bevat 1000 mg hydroxycarbamide.

De andere stoffen in dit middel zijn natriumstearylfumaraat, verkiezelde microkristallijne cellulose en methacrylaat copolymeer.

Hoe ziet Siklos eruit en hoeveel zit er in een verpakking

Siklos filmomhulde tabletten van 100 mg zijn gebroken witte, ronde tabletten. Elke tablet heeft aan één kant de opdruk 100.

Siklos 100 mg wordt geleverd in plastic flessen met 60, 90 of 120 tabletten.

Siklos filmomhulde tabletten van 1000 mg zijn gebroken witte, capsulevormige tabletten met aan weerszijden drie breukstrepen. De tablet kan in vier gelijke delen worden verdeeld.

Siklos 1000 mg wordt geleverd in plastic flessen met 30 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Addmedica

101 rue Saint Lazare

75009 Parijs

Frankrijk

Fabrikant

Delpharm Lille Z.I de Roubaix Est Rue de Toufflers

59390 Lys-Lez-Lannoy Frankrijk

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg
Nordic Pharma Nordic Pharma
Laanstraat 16 Laanstraat 16
B-2610 Wilrijk B-2610 Wilrijk
Tel : +32 (0)3 820 52 24 België/Belgique/Belgien
  Tel : +32 (0)3 820 52 24
България Magyarország
Addmedica Addmedica
101 rue Saint Lazare 101 rue Saint Lazare
75009 Paris - Франция 75009 Párizs - Franciaország
Tel : +33 (0)1 72 69 01 86 Tel : +33 (0)1 72 69 01 86
Česká republika Malta
Addmedica Addmedica
101 rue Saint Lazare 101 rue Saint Lazare
75009 Paris - Francie 75009 Pariġi - Franza
Telefon: +33 (0)1 72 69 01 86 Tel : +33 (0)1 72 69 01 86
Danmark Nederland
Addmedica Nordic Pharma B.V.
101 rue Saint Lazare Tel.: +31 (0)35-5480580
75009 Paris - Frankrig Email: info@nordicpharma.nl
Telefon: +33 (0)1 72 69 01 86  
Deutschland Norge
Nordic Pharma GmbH Addmedica
Fraunhoferstrasse 4 101 rue Saint Lazare
85737 Ismaning 75009 Paris - Frankrike
Tel.: +49 (0)89 88 96 90 680 Tel : +33 (0)1 72 69 01 86
Eesti Österreich
Addmedica Addmedica
101 rue Saint Lazare 101 rue Saint Lazare
75009 Pariis - Prantsusmaa 75009 Paris - Frankreich
Tel : +33 (0)1 72 69 01 86 Tel : +33 (0)1 72 69 01 86
Ελλάδα Polska
DEMO ABEE Addmedica
Τηλ.: +30 210 81 61 802 101 rue Saint Lazare
  75009 Paryż- Francja
  Tel : +33 (0)1 72 69 01 86
  40
España Portugal
Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A. Laboratórios Farmacêuticos ROVI, S.A.
Tel: +34 91 375 62 30 Tel: +351 213 105 610
France România
Addmedica Addmedica
101 rue Saint Lazare 101 rue Saint Lazare
75009 Paris 75009 Paris - Franţa
Tel : +33 (0)1 72 69 01 86 Tel : +33 (0)1 72 69 01 86
Ireland Slovenija
Nordic Pharma Ltd. Addmedica
Reading, Berkshire RG7 4SA - UK 101 rue Saint Lazare
Tel : +44 (0)118 929 82 33 75009 Pariz - Francija
  Tel : +33 (0)1 72 69 01 86
Ísland Slovenská republika
Addmedica Addmedica
101 rue Saint Lazare 101 rue Saint Lazare
75009 Paris - Frakkland 75009 Paris - Francúzsko
Tel : +33 (0)1 72 69 01 86 Tel : +33 (0)1 72 69 01 86
Italia Suomi/Finland
Addmedica Addmedica
101 rue Saint Lazare 101 rue Saint Lazare
75009 Parigi - Francia 75009 Pariisi -Ranska
Tel : +33 (0)1 72 69 01 86 Tel : +33 (0)1 72 69 01 86
Κύπρος Sverige
The Star Medicines Importers Co Ltd Addmedica
Τηλ.: +357 25 37 1056 101 rue Saint Lazare
  75009 Paris - Frankrike
  Tel : +33 (0)1 72 69 01 86
Latvija United Kingdom
Addmedica Nordic Pharma Ltd.
101 rue Saint Lazare Reading, Berkshire RG7 4SA - UK
75009 Paris - Francija Tel : +44 (0)118 929 82 33
Tel : +33 (0)1 72 69 01 86  
Lietuva  
Addmedica  
101 rue Saint Lazare  
75009 Paris - Prancūzija  
Tel : +33 (0)1 72 69 01 86  

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {MM/JJJJ}.

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu). Hier vindt u ook verwijzingen naar andere websites over zeldzame ziektes en behandelingen.

ANNEX IV

REDENEN VOOR EEN ADDITIONELE HERNIEUWING

REDENEN VOOR EEN ADDITIONELE HERNIEUWING

Op basis van de gegevens die beschikbaar zijn gekomen sinds de verkrijging van de oorspronkelijke vergunning is het CHMP van mening dat de risico-batenverhouding van Siklos positief blijft, maar dat het veiligheidsprofiel nauwgezet gevolgd moet worden om de volgende redenen:

 • Omdat het product wordt gebruikt in een weesindicatie en het product niet wordt gebruikt in verschillende (grote) landen is de veiligheidsdatabank nu zeer klein. Een grotere dataset m.b.t. veiligheid is nodig.
 • Opvolging van bijwerkingen op lange termijn, vooral de myelotoxiciteit van hydroxyhurea bij deze indicatie, omdat het zal worden gebruikt als een levenslange behandeling
 • Invloed op de mannelijke vruchtbaarheid.

Het CHMP heeft besloten dat de vergunninghouder jaarlijks PSUR's moet blijven indienen.

Op basis van het veiligheidsprofiel van Siklos, die de indiening van jaarlijkse PSUR's vereist, heeft het CHMP daarom geconcludeerd dat de vergunninghouder een extra aanvraag voor hernieuwing binnen 5 jaar tijd moet indienen.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.