Advertentie

Auteur: Novartis


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Slow‐K 600 behoort tot een groep van geneesmiddelen die mineralensupplementen wordt genoemd. Dit zijn geneesmiddelen die gebruikt worden om een tekort aan mineralen in het menselijk lichaam aan te vullen.

Slow‐K 600 wordt gebruikt om te voorkomen dat de hoeveelheid kalium in het lichaam te laag wordt. Slow‐K 600 wordt gebruikt door patiënten die kaliumdranken niet verdragen of de smaak daarvan onacceptabel vinden.

Een kaliumtekort kan ontstaan door behandeling met sommige geneesmiddelen, zoals plasmiddelen (diuretica), door bepaalde ziekten, of door onvoldoende opname van kalium met de voeding. Kaliumgebrek kan zich uiten in o.a. moeheid, spierslapte, moeilijke stoelgang en stoornissen in de hartwerking.

Het tekort aan kalium wordt door uw arts vastgesteld aan de hand van de hoeveelheid kalium in het bloed.

Tijdens het gebruik van deze tabletten moet de hoeveelheid kalium in het bloed regelmatig door uw arts gecontroleerd worden.

Als u vragen heeft over hoe Slow‐K 600 werkt of waarom dit geneesmiddel aan u is voorgeschreven, vraag het dan aan uw arts.

Als u te veel Slow‐K 600 heeft ingenomen, of als iemand anders per ongeluk uw tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of het ziekenhuis voor advies. Laat de verpakking van de tabletten zien. Medische behandeling kan nodig zijn.

De volgende verschijnselen treden doorgaans op: onregelmatige hartslag, tintelingen in de ledematen, stuipen, het ontbreken van reflexen, moeite met ademhalen, lusteloosheid, verwardheid en zwakte.

Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis (bijvoorbeeld binnen 2 of 3 uur), neem de gemiste dosis dan niet meer in, en neem de volgende dosis in op het tijdstip waarop u het zou moeten.

In andere gevallen neemt u de dosis in zo gauw als u het zich herinnert. Neem vervolgens de volgende tablet in op het gebruikelijke tijdstip.

Neem geen dubbele dosis van Slow‐K 600 om een vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

  • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6,
  • Als u een te hoog kaliumgehalte in het bloed heeft (hyperkaliëmie),
  • Als u leidt aan een aandoening genaamd hyperkalemische periodieke verlamming,
  • Als u een ernstig verminderde nierwerking heeft,
  • Als u lijdt of heeft geleden aan een maagzweer,
  • Als u bepaalde andere geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk of bepaalde hartziekten (kaliumsparende plasmiddelen (diuretica), bijvoorbeeld spironolacton, triamtereen of amiloride) of middelen met een remmende werking op een bepaald deel van het zenuwstelsel (parasympathicolytica, bijvoorbeeld atropine, scopolamine en propantheline),
  • Als u een vertraagde slokdarm‐, maag‐ of darmwerking heeft, eventueel met een afsluiting, bij afwijkingen aan de wand van de darmen (divertikels), een vernauwing of spierslapte in delen van het maagdarmkanaal.

Als één of meerdere van deze gevallen op u van toepassing is, informeer dan uw arts voordat u Slow‐K 600 gebruikt.

Wanneer u een darmoperatie heeft ondergaan, kan dit de maagdarmbeweging veranderd hebben, waardoor de kaliumopname verstoord kan worden.

U moet met het gebruik van de Slow‐K 600 tablet stoppen en onmiddellijk uw arts waarschuwen bij de volgende verschijnselen: hevige misselijkheid en braken, ernstige buikpijn of winderigheid (flatulentie) of bloederige diarree.

Wanneer u een hartaandoening of een verminderde nierwerking heeft, zal de hoeveelheid kalium in het bloed vaker dan normaal gecontroleerd moeten worden.

Als één of meerdere van deze gevallen op u van toepassing is, informeer dan uw arts. Uw arts zal hier rekening mee houden tijdens uw behandeling met Slow‐K 600.

Gebruikt u naast Slow‐K 600 nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Licht uw arts of apotheker in als u de volgende geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt:

geneesmiddelen die de maagdarmbeweging verminderen (parasympathicolytica). Gelijktijdig gebruik met Slow‐K 600 wordt afgeraden.

plasmiddelen die kalium in het lichaam vasthouden (diuretica) (bijvoorbeeld amiloride, triamtereen, spironolacton). Gelijktijdig gebruik met Slow‐K 600 wordt afgeraden (zie rubriek 2 ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?).

geneesmiddelen die een hogere hoeveelheid kalium in het bloed kunnen geven, bijvoorbeeld een bepaalde groep van pijnstillende middelen met een ontstekingsremmende en koortswerende werking (NSAIDs) (zoals indomethacine), een groep geneesmiddelen die gebruikt worden bij bepaalde hartaandoeningen en hoge bloeddruk (bèta‐blokkers), bepaalde groepen bloeddrukverlagende middelen (directe renineremmers (bijvoorbeeld aliskiren) en protonpompremmers (bijvoorbeeld omeprazol, lansoprazol), ACE‐remmers en angiotensine‐II‐ receptorantagonisten), digoxine (een middel gebruikt bij hartzwakte en hartkloppingen), middelen toegepast bij kanker (oncolytica), suxamethonium (een spierverslappend middel), heparine (een bepaald middel dat het vormen van bloedstolsels tegengaat), een groep van middelen tegen bepaalde bacteriële infecties (penicillines) en ciclosporine (een middel dat de afweer onderdrukt).

Kinderen en jongeren (jonger dan 18 jaar)

Slow‐K 600 dient niet gebruikt te worden door kinderen jonger dan 18 jaar, omdat de veiligheid en effectiviteit bij hen niet is vastgesteld.

Ouderen (65 jaar en ouder)

Slow‐K 600 kan gebruikt worden bij oudere patiënten. Indien uw nierfunctie verminderd is, kan uw arts de dosering aanpassen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Een tekort of teveel aan kalium in het bloed kan schadelijke effecten hebben op de moeder en het ongeboren kind. Tevens kan zwangerschap gepaard gaan met een vertraging of blokkering van de maagdarmdoorvoer, waardoor de opname van kalium verstoord kan worden. Daarom zal de arts er slechts in uiterste noodzaak toe overgaan tijdens de zwangerschap Slow‐K 600 voor te schrijven.

Slow‐K 600 heeft geen effect op de kaliumhoeveelheid in de moedermelk. Slow‐K 600 kan daarom worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van Slow‐K 600 op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Slow-K 600 bevat sucrose

Slow‐K 600 bevat sucrose (= saccharose). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Slow‐K 600 nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Slow‐K 600 mag alleen gebruikt worden op voorschrift van een arts. De dosering wordt door de arts individueel vastgesteld. U moet u precies aan de voorgeschreven dosering houden.

Gebruikelijke wijze van gebruik

De dosering zal liggen tussen de 2 ‐ 6 tabletten (1200 tot 3600 mg kaliumchloride) per dag, die verspreid over de dag moeten worden ingenomen.

De tabletten moeten heel worden doorgeslikt met een glas water (of een andere vloeistof) terwijl u rechtop zit, bij voorkeur tijdens of vlak na de maaltijden. U mag ze niet breken, kauwen of opzuigen.

In geval u bemerkt dat Slow‐K 600 te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Duur van de behandeling

Uw arts heeft u voorgeschreven hoelang u met de behandeling door moet gaan. Het is belangrijk dat u zich hieraan houdt. Als u eerder met de behandeling wilt stoppen, overleg dan met uw arts.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Slow‐K 600 kan plaatselijk prikkeling van het maagdarmslijmvlies veroorzaken in alle gevallen van vertraagde en geblokkeerde maagdarmdoorvoer, waardoor maagdarmklachten kunnen voorkomen.

Sommige bijwerkingen komen soms voor (bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten):

te veel kalium in het bloed soms zich uitend in spierkrampen, diarree, misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn (hyperkaliëmie).

Sommige bijwerkingen komen zelden voor (bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten):

misselijkheidbraken

maagpijndiarree

verstopping van het maagdarmstelsel (obstructie)bloedingen van het maagdarmstelsel

ontstekingen of zweertjes (ulceratie) in de slokdarm, de maag of de dunne darmwinderigheid (flatulentie)

jeuk

huiduitslag

huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria)

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 30°C.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is kaliumchloride. Slow‐K 600 tabletten bevatten 600 mg kaliumchloride.

De andere stoffen zijn cetostearylalcohol, gelatine (E485), magnesiumstearaat (E470B), acaciagom (E414), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172), talk (E553B), sucrose (= saccharose), titaandioxide (E171) en carnaubawas (E903).

Slow‐K 600 is verkrijgbaar in de vorm van tabletten met gereguleerde afgifte. Elke tablet bevat 600 mg kaliumchloride. Slow‐K 600 wordt in Nederland op de markt gebracht in flacons met 100 tabletten en in ziekenhuisverpakking met 50 tabletten.

De tabletten zijn rond, bolvormig en licht‐oranje.

De werkzame stof is fijn verdeeld in een matrix van was, die de werkzame stof op gereguleerde wijze tijdens de passage door het maagdarmkanaal afgeeft. De onoplosbare matrix wordt in een verzachte vorm met de ontlasting uitgescheiden.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Novartis Pharma B.V. Raapopseweg 1

6824 DP ARNHEM Telefoon: 026 ‐ 37 82 111

E‐mail: mid.phnlar@novartis.com

In het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder:  
Slow‐K 600, tabletten met gereguleerde afgifte 600 mg RVG 06050

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2012.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK