Advertentie

Auteur: Apotex


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Sucralfaat behoort tot de groep van de zogenaamde slijmvliesbeschermende geneesmiddelen. Deze middelen vormen een beschermende laag, indien het slijmvlies van de slokdarm, de maag of de twaalfvingerige darm is beschadigd door de (verdere) inwerking van maagzuur.

Dit middel wordt gebruikt bij

 • maagdarmzweren, voorkoming van maagdarmzweren
 • slokdarmontstekingen

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6
 • U heeft een gestoorde nierfunctie. Het aluminiumgehalte in het bloed kan dan stijgen.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
 • Als u dit middel gebruikt voor de behandeling van een maagzweer, dan zal uw arts na 3 tot 4 weken een röntgenonderzoek en eventueel een endoscopie laten verrichten om eventuele kwaadaardige zweren uit te sluiten.
 • Als u een verminderde nierfunctie heeft, met name als u dialyse moet ondergaan;het aluminiumgehalte in het bloed kan verhoogd zijn.
 • Er is maar weinig ervaring over het gebruik van sucralfaat door kinderen onder de 14 jaar. Kinderen onder de 14 jaar mogen daarom sucralfaat alleen gebruiken na een zorgvuldige afweging van eventuele voor- en nadelen. Het wordt aangeraden dat

RVG 21870=17346/PIL/20120413/2012_04/BO/NV

kinderen sucralfaat slechts gedurende korte tijd gebruiken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Sucralfaat Apotex 1 gram nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van dit geneesmiddel met:

 • bepaalde middelen tegen bacteriële infecties (tetracycline, tobramycine, colistine)
 • een bepaalde groep middelen tegen bepaalde bacteriële infecties (chinolonen en fluorochinolonen zoals norfloxacine, ciprofloxacine en ofloxacine)
 • fenytoïne (middel tegen epilepsie)
 • furosemide (plasmiddel)
 • sulpiride (middel tegen ernstige geestesziekten of duizeligheid)
 • digoxine (middel dat gebruikt wordt bij hartfalen)
 • bepaalde geneesmiddelen tegen maagdarmzweren (cimetidine, ranitidine)
 • ketoconazol (middel tegen schimmels)
 • theofylline (middel dat gebruikt wordt bij longaandoeningen)
 • bepaalde middelen tegen galstenen (chenodeoxycholzuur en ursodesoxycholzuur)
 • levothyroxine (middel dat de schildklier stimuleert)
 • middelen die de bloedstolling beïnvloeden. Uw arts zal de dosis van het antistollingsmiddel nauwkeurig controleren en zonodig aanpassen
 • middelen die een bepaald zout bevatten (kaliumnatriumwaterstoffosfaat). Door het gelijktijdig gebruik van deze middelen kan het aluminiumniveau in het bloed verhoogd worden.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Uit onderzoek is tot dusver gebleken dat Sucralfaat geen negatief/schadelijk effect heeft op de zwangerschap en de baby. Sucralfaat kan dan ook zonder bezwaar op voorschrift van de arts tijdens de zwangerschap gebruikt worden.

Het aluminiumbestanddeel van sucralfaat wordt in kleine hoeveelheden uitgescheiden

in de moedermelk. Een risico voor de pasgeborene is niet te verwachten. Sucralfaat kan na overleg met uw arts tijdens het geven van borstvoeding gebruikt worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit product op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Maagdarmzweren

2 x daags 2 of 4 x daags 1 sachet met granulaat.

Ter voorkoming van maagdarmzweren

2 keer per dag 1 sachet.

RVG 21870=17346/PIL/20120413/2012_04/BO/NV

Wijze van gebruik

Sucralfaat kan het beste worden ingenomen op een lege maag.

De inhoud van een sachet in een glas water doen en omroeren.

Bij inname van 4 doses sucralfaat per dag neemt u circa een half uur voor elke maaltijd een dosis in. De vierde dosis neemt u vlak voor het naar bed gaan. Bij inname van 2 doses per dag neemt u één dosis ’s morgens bij het opstaan en de tweede dosis ’s avonds vlak voor het naar bed gaan.

Duur van de behandeling

Uw arts zal u vertellen hoe lang u sucralfaat moet gebruiken. Over het algemeen gelden de volgende aanwijzingen:

Bij maagzweren en zweren in de twaalfvingerige darm:

Meestal is een behandeling van 4 tot 6 weken voldoende om de zweren te laten

verdwijnen. Zonodig kan uw arts besluiten dat u nog 6 weken Sucralfaat Apotex 1 gram moet gebruiken.

Bij ontsteking van het slokdarmslijmvlies door oprisping van maagzuur:

Meestal is een behandeling van 6 tot 12 weken voldoende.

Ter voorkoming van terugkerende zweren:

Nadat de zweren verdwenen zijn, mag Sucralfaat nog 6 tot 12 maanden gebruikt worden om nieuwe zweren te voorkomen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u te veel van dit middel heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel te in te nemen?

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van dit geneesmiddel kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

RVG 21870=17346/PIL/20120413/2012_04/BO/NV

Spijsvertering

Vaak: verstopping (obstipatie)

Soms: misselijkheid, diarree, spijsverteringsstoornis, winderigheid (flatulentie), maagklachten, droge mond

Zelden: onverteerbare prop in de maag of darmen (bezoar) bij patiënten waarbij de werking van het maagdarmkanaal verminderd is als gevolg van een operatie aan het maagdarmkanaal, het gebruik van bepaalde geneesmiddelen of andere problemen met het maagdarmkanaal.

Huid

Zelden: rode huid, jeuk.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?
 • De werkzame stof in dit middel is sucralfaat. Elke sachet bevat 1 gram sucralfaat overeenkomend met 190 mg aluminium
 • De andere stoffen in dit middel zijn natriumzetmeelglycollaat, hydroxypropylcellulose.
Hoe ziet Sucralfaat Apotex 1 gram eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Het granulaat is wit/bijna wit.

Sucralfaat Apotex 1 gram is verpakt in sachets à 60 stuks.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

RVG 21870=17346/PIL/20120413/2012_04/BO/NV

RVG 21870=17346/PIL/20120413/2012_04/BO/NV

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK