Telmisartan Jubilant 40 mg tabletten

Illustratie van Telmisartan Jubilant 40 mg tabletten
Stof(fen) Telmisartan
Toelating Nederland
Producent Jubilant Pharmaceuticals
Verdovend Nee
ATC-Code C09CA07
Farmacologische groep Angiotensine ii receptorblokkers (arbs), gewoon

Vergunninghouder

Jubilant Pharmaceuticals

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Telmisartan Jubilant behoort tot de klasse van geneesmiddelen die bekend staat als angiotensine II receptorantagonisten. Angiotensine II is een verbinding die in uw lichaam wordt gemaakt en de bloedvaten vernauwt waardoor de bloeddruk omhoog gaat. Telmisartan Jubilant blokkeert dit effect van angiotensine II, zodat de bloedvaten verwijden en de bloeddruk wordt verlaagd.

Telmisartan Jubilant wordt gebruikt voor de behandeling van essentiële hypertensie (hoge bloeddruk) bij volwassenen. ‘Essentieel’ betekent dat de hoge bloeddruk niet veroorzaakt wordt door een andere aandoening.

Hoge bloeddruk kan, als deze niet behandeld wordt, schade toebrengen aan bloedvaten in verschillende organen wat soms kan leiden tot hartaanvallen, hart- of nierfalen, beroertes of blindheid. Gewoonlijk zijn er geen symptomen van hoge bloeddruk voordat dergelijke schade optreedt. Dus het is belangrijk regelmatig te meten of de bloeddruk nog binnen normale waarden ligt.

Dit product bevat als werkzaam bestanddeel telmisartan, dat ook is goedgekeurd voor andere aandoeningen die niet in deze bijsluiter staan vermeld. Neem contact op met uw arts of apotheker als u nog nadere vragen heeft.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U bent langer dan 3 maanden zwanger; het is ook beter om het gebruik van dit middel te vermijden in het begin van de zwangerschap (zie de rubriek over zwangerschap).
 • U heeft een ernstige leveraandoening zoals stuwing van de gal of galwegobstructie (een probleem met de afvoer van gal uit de lever en galblaas) of een andere ernstige leveraandoening.
 • U neemt aliskiren (een geneesmiddel tegen essentiële hypertensie (hoge bloeddruk)) en u lijdt aan diabetes mellitus of een nierziekte.

Vertel het uw arts of apotheker wanneer bovenstaande op u van toepassing is voor u dit middel inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Vertel het uw arts wanneer u lijdt of heeft geleden aan één van de volgende aandoeningen of ziektes:

 • Nierziekte of niertransplantatie.
 • Renale arteriestenose (vernauwing van de bloedvaten naar één of beide nieren).
 • Leverziekte.
 • Hartproblemen.
 • Verhoogde aldosteronspiegels (het vasthouden van water en zout in het lichaam samen met een verstoorde balans van diverse mineralen in het bloed).
 • Lage bloeddruk (hypotensie), dit kan optreden als u uitgedroogd bent (overmatig verlies van lichaamsvocht) of een zouttekort heeft als gevolg van urine bevorderende therapie (‘plaspillen’), een zoutarm dieet, diarree of braken.
 • Verhoogde kaliumspiegels in uw bloed.
 • Diabetes.

Vertel uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Het gebruik van dit middel wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de zwangerschap en dit middel dient niet te worden gebruikt als u langer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor uw baby kan hebben bij gebruik vanaf die periode (zie de rubriek over zwangerschap).

Bij een operatie of narcose moet u uw arts vertellen dat u dit middel gebruikt.

Dit middel kan minder effectief zijn in het verlagen van de bloeddruk bij negroïde patiënten.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Het gebruik van dit middel bij kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt niet aangeraden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Het kan zijn dat uw arts de dosering van deze andere geneesmiddelen aan moet passen of andere voorzorgsmaatregelen moet nemen. In sommige gevallen zult u moeten stoppen met het innemen van één van de geneesmiddelen. Dit geldt vooral voor de geneesmiddelen hieronder beschreven als die tegelijkertijd met dit middel worden gebruikt:

 • Lithium bevattende geneesmiddelen voor behandeling van sommige vormen van depressie.
 • Geneesmiddelen die het kaliumgehalte in het bloed kunnen verhogen zoals: o kaliumbevattende zoutvervangers, o kaliumsparende diuretica (zekere ‘plaspillen’), o ACE-remmers, o angiotensine II-receptorantagonisten, o NSAID’s (niet steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen, bv. aspirine of ibuprofen), o heparine, o immunosuppressiva (bv. cyclosporine of tacrolimus) en o het antibioticum trimetoprim.
 • Het gebruik van diuretica (‘plaspillen’), vooral in hoge dosis samen met dit middel, kan leiden tot een overmatig verlies aan lichaamsvocht en lage bloeddruk (hypotensie).

Het effect van dit middel kan afnemen wanneer u NSAID’s (niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen, bv. aspirine of ibuprofen) of corticosteroïden gebruikt.

Dit middel kan het bloeddrukverlagende effect van andere geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van hoge bloeddruk verhogen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Vertel uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Normaal gesproken zal uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik van dit middel voordat u zwanger bent of zodra u weet dat u zwanger bent en uw arts zal u adviseren een ander geneesmiddel te gebruiken in plaats van dit middel.

Dit middel wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt bij een zwangerschapsduur van langer dan 3 maanden, omdat het ernstige nadelige effecten voor uw baby kan hebben bij gebruik na de derde zwangerschapsmaand.

Borstvoeding

Vertel uw arts als u borstvoeding geeft of op het punt staat te beginnen met het geven van borstvoeding. Dit middel wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven en uw arts kan kiezen voor een andere behandeling als u borstvoeding wenst te geven, vooral als uw baby pas is geboren of te vroeg is geboren.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sommige mensen die dit middel innemen, voelen zich duizelig of vermoeid. Als u zich duizelig of vermoeid voelt, ga dan niet rijden of machines bedienen.

Telmisartan Jubilant bevat mannitol

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt wanneer u sommige suikers niet kunt verdragen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosis van dit middel is één tablet per dag. Probeer de tablet elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen. U kunt dit middel met of zonder voedsel innemen. De tablet dient ingenomen te worden met wat water of andere non-alcoholische dranken. Het is belangrijk om dit middel elke dag in te nemen totdat uw arts anders voorschrijft. Als u de indruk heeft dat de werking van dit middel te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in.

Voor de behandeling van hoge bloeddruk is de normale dosis van dit middel voor de meeste patiënten éénmaal daags één 40 mg tablet om de bloeddruk 24 uur onder controle te houden. Uw behandelend arts kan echter een lagere dosis van 20 mg of een hogere dosis van 80 mg voorschrijven. Dit middel kan ook in combinatie met diuretica (‘plaspillen’) zoals hydrochloorthiazide worden gebruikt, waarvan is aangetoond dat het een aanvullend bloeddrukverlagend effect heeft met dit middel.

Wanneer uw lever niet goed werkt mag de dagelijkse dosis van 40 mg niet worden overschreden.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u per ongeluk te veel tabletten inneemt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts, apotheker of de spoedeisende hulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Maakt u zich geen zorgen als u een dosis vergeten bent in te nemen. Neem deze in zodra u het zich herinnert en ga verder zoals daarvoor. Wanneer u uw tablet één dag niet heeft ingenomen, neem dan de normale volgende dosis de volgende dag. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn en vereisen onmiddellijk medische zorg:

U moet onmiddellijk contact opnemen met uw arts als u één van de volgende verschijnselen ervaart:

Sepsis* (vaak ‘bloedvergiftiging’ genoemd, is een ernstige infectie met een ontstekingsreactie in het gehele lichaam die tot de dood kan leiden), snelle zwelling van huid en slijmvliezen (angio-oedeem); deze bijwerkingen komen zelden (kunnen voorkomen bij 1 op de 1.000 gebruikers) voor maar zijn bijzonder ernstig en patiënten moeten stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel en onmiddellijk een arts raadplegen. Als deze verschijnselen niet behandeld worden, kunnen ze dodelijk zijn.

Mogelijke bijwerkingen van dit middel:

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 10 gebruikers):

Lage bloeddruk (hypotensie) bij patiënten die behandeld werden om cardiovasculaire gebeurtenissen te verminderen.

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 100 gebruikers):

Ontsteking van de urinewegen, infectie van de bovenste luchtwegen (bv. zere keel, bijholteontsteking, verkoudheid), bloedarmoede (anemie), hoog kaliumgehalte, moeilijk in slaap vallen, verdrietig voelen (depressie), flauwvallen, duizeligheid, langzame hartslag (bradycardie), lage bloeddruk (hypotensie) bij gebruikers die worden behandeld voor hoge bloeddruk, duizeligheid bij opstaan (orthostatische hypotensie), kortademigheid, hoesten, buikpijn, diarree, buikkramp, zwelling, braken, jeuk, verhoogde zweetproductie, uitslag veroorzaakt door geneesmiddelen, rugpijn, spierkramp, spierpijn, verminderde werking van de nieren inclusief acuut nierfalen, pijn op de borst, gevoel van zwakte en verhoogde waarden van creatinine in het bloed.

Zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 1.000 gebruikers):

Sepsis* (vaak ‘bloedvergiftiging’ genoemd, is een ernstige infectie met een ontstekingsreactie in het gehele lichaam die tot de dood kan leiden), toename van bepaalde witte bloedcellen (eosinofilie), vermindering van de bloedplaatjes (trombocytopenie), ernstige allergische reactie (anafylactische reactie), allergische reactie (bv. huiduitslag, jeuk, ademhalingsproblemen, zwaar ademen, zwelling van het gezicht of lage bloeddruk), lage bloedglucosespiegel (bij diabetische patiënten), angst, slaperigheid, verminderd zicht, hartkloppingen (tachycardie), droge mond, lichte maagstoornis, abnormale werking van de lever (patiënten van Japanse afkomst hebben een grotere kans op het krijgen van deze bijwerking), snelle zwelling van huid en slijmvliezen wat ook kan leiden tot de dood (angiooedeem, ook met dodelijke afloop), eczeem (een huidaandoening), rode huid, netelroos (urticaria), ernstige uitslag veroorzaakt door geneesmiddelen, gewrichtspijn, pijn in armen en benen, pijnlijke pees, griepachtige ziekte, een verminderd gehalte aan hemoglobine (een bloedeiwit), verhoogde waarden van urinezuur, een verhoogd gehalte aan leverenzymen of creatininefosfokinase in het bloed.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 10.000 gebruikers): Progressieve littekenvorming in het longweefsel (interstitiële longziekte)**

 • Het kan zijn dat dit op toeval berust of dat het komt door een tot nu toe onbekend mechanisme.
 • Progressieve littekenvorming in het longweefsel is gemeld tijdens het gebruik van telmisartan. Het is echter niet bekend of telmisartan dit heeft veroorzaakt.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (Website: www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blister na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is telmisartan. o Elke 20 mg tablet bevat 20 mg telmisartan. o Elke 40 mg tablet bevat 40 mg telmisartan. o Elke 80 mg tablet bevat 80 mg telmisartan.
 • De andere stoffen in dit middel zijn povidon, meglumine, natriumhydroxide, mannitol (E421) en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Telmisartan Jubilant eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De 20 mg tabletten zijn wit tot gebroken wit, rond, met platte kop en schuine randen, ongeveer 7,16 mm in diameter, ongeveer 2,60 mm dik, met de inscriptie “B” aan de ene kant en effen aan de andere kant.

Telmisartan Jubilant 20 mg tabletten zijn beschikbaar in blisterverpakkingen met 14, 28, 56 of 98 tabletten.

De 40 mg tabletten zijn wit tot gebroken wit, capsule vormig, ongeveer 12,15 mm lang, ongeveer 3,75 mm dik en ongeveer 6,10 mm breed, met de inscriptie “H” aan de ene kant en effen aan de andere kant.

Telmisartan Jubilant 40 mg tabletten zijn beschikbaar in blisterverpakkingen met 14, 28, 56, 84 of 98 tabletten.

De 80 mg tabletten zijn wit tot gebroken wit, ovaal, ongeveer 16,40 mm lang, ongeveer 4,70 mm dik en ongeveer 8,10 mm breed, met de inscriptie “D” aan de ene kant en effen aan de andere kant.

Telmisartan Jubilant 80 mg tabletten zijn beschikbaar in blisterverpakkingen met 14, 28, 56, 84 of 98 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Jubilant Pharmaceuticals nv Axxes Business Park Guldensporenpark 22, block C 9820 Merelbeke

België

Fabrikant

PSI Supply nv Axxes Business Park

Guldensporenpark 22, block C 9820 Merelbeke

België

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

Telmisartan Jubilant 20 mg tabletten: RVG 112621

Telmisartan Jubilant 40 mg tabletten: RVG 112622

Telmisartan Jubilant 80 mg tabletten: RVG 112623

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Zweden Telmisartan Jubilant 20 mg tabletter
  Telmisartan Jubilant 40 mg tabletter
  Telmisartan Jubilant 80 mg tabletter
Denemarken Telmisartan Jubilant 20 mg tabletter
  Telmisartan Jubilant 40 mg tabletter
  Telmisartan Jubilant 80 mg tabletter
Nederland Telmisartan Jubilant 20 mg tabletten
  Telmisartan Jubilant 40 mg tabletten
  Telmisartan Jubilant 80 mg tabletten
Verenigd Koninkrijk Telmisartan Jubilant 20 mg tablets
  Telmisartan Jubilant 40 mg tablets
  Telmisartan Jubilant 80 mg tablets
Malta Telmisartan Jubilant 20 mg tablets
  Telmisartan Jubilant 40 mg tablets
  Telmisartan Jubilant 80 mg tablets
Bulgarije Telmisartan Jubilant 20 mg Таблетка
  Telmisartan Jubilant 40 mg Таблетка
  Telmisartan Jubilant 80 mg Таблетка
Duitsland Telmisartan Jubilant 20 mg Tabletten
  Telmisartan Jubilant 40 mg Tabletten
  Telmisartan Jubilant 80 mg Tabletten

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2013.

Advertentie

Stof(fen) Telmisartan
Toelating Nederland
Producent Jubilant Pharmaceuticals
Verdovend Nee
ATC-Code C09CA07
Farmacologische groep Angiotensine ii receptorblokkers (arbs), gewoon

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.