Teveten 600, filmomhulde tabletten 600 mg

Illustratie van Teveten 600, filmomhulde tabletten 600 mg
Stof(fen) Eprosartan
Toelating Nederland
Producent Abbott Laboratories
Verdovend Nee
ATC-Code C09CA02
Farmacologische groep Angiotensine ii receptorblokkers (arbs), gewoon

Vergunninghouder

Abbott Laboratories

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Teveten 400, tabletten 400 mg Eprosartan Euro Registratie Collectief
Eprosartan Mylan 600 mg, filmomhulde tabletten Eprosartan Mylan
Teveten 600, tabletten 600mg Eprosartan Euro Registratie Collectief
Teveten 600, tabletten 600 mg Eprosartan Medcor Pharmaceuticals
Teveten 400, filmomhulde tabletten 400 mg Eprosartan Abbott Laboratories

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Teveten wordt gebruikt:

- voor de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie).

Teveten bevat het werkzame bestanddeel eprosartan.

 • Eprosartan behoort tot de groep geneesmiddelen met de naam angiotensine-II receptor antagonisten. Angiotensine II wordt in uw lichaam aangemaakt en zorgt dat de bloedvaten vernauwen. Dit bemoeilijkt de bloedstroom door de vaten waardoor de bloeddruk stijgt. Eprosartan blokkeert dit effect, zodat de bloedvaten ontspannen en de bloeddruk daalt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Gebruik Teveten niet wanneer u:

 • allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6,
 • ernstige leverfunctiestoornissen heeft,
 • bepaalde ernstige problemen met uw nieren heeft (slechte doorbloeding door tweezijdige vernauwing aan de niervaten of ernstige vernauwing als slechts één nier werkzaam is),
 • meer dan 3 maanden zwanger bent (Het is ook beter om dit middel niet te gebruiken aan het begin van de zwangerschap - zie ook “zwangerschap”).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt:

 • als u leverproblemen heeft;
 • als u nierproblemen heeft, een niertransplantatie ondergaan heeft of hemodialyse nodig heeft. Uw arts zal voorafgaand en tijdens de behandeling met Teveten uw nierfunctie beoordelen;
 • als u hartproblemen heeft, zoals hartfalen, een vernauwing in uw bloedvaten of hartkleppen of een probleem met uw hartspier;
 • wanneer u aan een aandoening lijdt die uw bijnieren treft (hyperaldosteronisme);
 • wanneer u weet dat de kaliumniveaus in uw bloed gestegen zijn;
 • wanneer u een vochttekort heeft, lage zoutniveaus heeft, omdat u een zoutbeperkt dieet volgt, plastabletten neemt, diarree heeft of braakt. Deze aandoeningen moeten verdwenen zijn voordat u eprosartan begint te nemen.

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Het gebruik van dit middel tijdens het begin van de zwangerschap wordt afgeraden. Als u meer dan 3 maanden zwanger bent mag het middel niet gebruikt worden, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben als u het in deze periode gebruikt (zie ook ‘zwangerschap’).

Het is mogelijk dat uw arts u vaker wenst te zien en bijkomende testen uitvoert, indien één van de hierboven vernoemde situaties op u van toepassing is.

Bij negroïde patiënten kan Teveten minder doeltreffend zijn in het verlagen van de bloeddruk.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Teveten nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Laat het zeker uw arts weten als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • kaliumsupplementen of zoutvervangers waar kalium in zit (middelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed verhogen);
 • heparine (een geneesmiddel om uw bloed te verdunnen);
 • plaspillen (diuretica); lithium (tegen een vorm van depressie);
 • andere geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen;
 • pijnstillende middelen met ontstekingsremmende en koortswerende werking (NSAID’s, zoals ibuprofen).

Waarop moet u letten met eten en drinken

Als u een zoutarm dieet volgt vertel dat dan aan uw arts voordat u begint met Teveten. Als u niet genoeg zout krijgt kan uw bloedvolume of het natriumgehalte in uw bloed lager worden.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Zwangerschap

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Gewoonlijk zal uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik van dit middel voordat u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent en in plaats daarvan een ander geneesmiddel voorschrijven. Dit middel wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens het begin van de zwangerschap. Het middel moet niet gebruikt worden als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben als u het in die periode gebruikt.

Borstvoeding

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of hiermee wilt beginnen. Dit middel wordt afgeraden voor moeders die borstvoeding geven. Uw dokter kan een andere behandeling voor u kiezen als u borstvoeding wilt geven, met name als uw baby pas geboren is of te vroeg werd geboren.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Behandeling van hoge bloeddruk kan duizeligheid of moeheid geven. Pas dan op met (auto)rijden en het gebruik van machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Teveten

Teveten tabletten bevatten lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies, zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe moet ik Teveten gebruiken?

 • Volg altijd het voorschrift van de arts.
 • Innemen met voldoende water. Voor, tijdens of na het eten. Kies een vast tijdstip. Dat geeft een regelmatig effect en voorkomt vergeten.
 • Stamp de tabletten niet fijn en kauw ze niet.
 • De duur van de behandeling is voor iedereen verschillend.
 • Na 2-3 weken is het bloeddrukverlagend effect maximaal.

Hoeveel Teveten moet ik gebruiken?

 • De aanbevolen dosering is 1x daags 600 mg.
 • Bij matige nierfunctiestoornissen is de dosering 1x daags 600 mg.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Teveten mag niet worden gegeven aan kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Heeft u teveel van dit middel ingenomen?

Heeft u meer Teveten ingenomen dan u zou moeten of heeft iemand per ongeluk enige tabletten ingenomen? Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Denk eraan om de verpakking en de resterende tabletten mee te nemen. Als u teveel Teveten heeft gebruikt, kunt u

 • duizelig worden of flauwvallen, omdat uw bloeddruk teveel daalt;
 • misselijk worden;
 • slaperig worden.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem de volgende dosis zodra u eraan denkt tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosis. Neem geen twee doses binnen 12 uur na elkaar en neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem contact op met uw arts, indien u meerdere doses bent vergeten.

Als u stopt met het innemen van dit middel?

Het is mogelijk dat uw bloeddruk stijgt. Neem eerst contact op met uw arts voordat u met dit geneesmiddel stopt.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met het gebruik van Teveten indien één van de onderstaande bijwerkingen zich voordoet en breng uw arts onmiddellijk op de hoogte of ga naar de eerstehulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Het is mogelijk dat u een medische behandeling nodig heeft:

 • jeukende gezwollen huid, huiduitslag;
 • kortademigheid of hijgen;
 • zwelling van het gezicht, de lippen, de tong en/of de keel.

Dit kunnen verschijnselen zijn van een ernstige allergische reactie die mogelijk levensbedreigend is.

Tijdens gebruik van Teveten kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)

 • hoofdpijn

Vaak (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten)

 • verhoogde spiegel van bepaalde vetten in het bloed, triglyceriden genaamd (hypertriglyceridemie)
 • duizeligheid
 • vermoeidheid
 • depressie
 • hartkloppingen
 • pijn op de borst
 • ontsteking van het neusslijmvlies, gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en snot (rhinitis)
 • keelontsteking (faryngitis)
 • kortademigheid
 • bovenste luchtweginfectie
 • hoesten
 • bijholteontsteking (sinusitis)
 • ontsteking van de luchtwegen, gekenmerkt door hoesten en het opgeven van slijm (bronchitis)
 • niet-specifieke maagdarmstelselklachten waaronder misselijkheid, diarree en braken
 • buikpijn
 • gestoorde spijsvertering met vol gevoel of pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie)
 • allergische huidreacties waaronder huiduitslag en jeuk (pruritus)
 • gewrichtspijn (artralgie)
 • spierpijn (myalgie)
 • rugpijn
 • infectie van de urinewegen
 • zich zwak voelen (asthenie)
 • virale infectie
 • letsel
 • pijn
 • oedeem

Soms (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten)

 • overgevoeligheid
 • verhoogd kaliumgehalte in het bloed, met soms als verschijnselen spierkrampen, diarree, misselijkheid, duizeligheid en/of hoofdpijn (hyperkaliëmie)
 • verlaagde bloeddruk (hypotensie), waaronder bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding, die zich soms uit in duizeligheid (orthostatische hypotensie)
 • plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio- oedeem)

Zelden (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten)

 • verlaagd gehalte aan een eiwit dat zuurstof en CO2 vervoert (hemoglobine) in uw bloed
 • verhoogd gehalte aan een afbraakproduct van de eiwitstofwisseling (ureum) in uw bloed

Zeer zelden (bij meer dan 1 op de 100.000, maar bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

 • afwijkingen in de leverfunctie

Frequentie onbekend

 • verminderde nierfunctie, waaronder nierfalen (bijv. vernauwing in de slagaders van de nier) bij risicopatiënten
 • zwelling van het gezicht

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

 • Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.
 • Bewaren beneden 25 C.
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
 • Gebruik Teveten niet meer na de vervaldatum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of “exp”.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is: eprosartan in de vorm van eprosartanmesylaat. Elke tablet bevat 400 mg eprosartan (Teveten 400) of 600 mg eprosartan (Teveten 600).

De andere stoffen in dit middel zijn: lactose monohydraat, microkristallijn cellulose, magnesiumstearaat, pregelatineerd maïszetmeel, croscaramellosenatrium (alleen in de 400), crospovidon (alleen in de 600), hypromellose, titaandioxide (E 171), polysorbaat

80, macrogol 400, rood en geelijzeroxide (E 172) (alleen in de 400).

Hoe ziet Teveten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Teveten 400, filmomhulde tabletten: Roze, ovaal, opdruk 5044 aan één zijde. Blister à 14 tabletten, 56 tabletten per doosje.

Teveten 600, filmomhulde tabletten: Wit, capsulevormig, opdruk 5046 aan één zijde. Blister à 14 tabletten, 14 of 28 tabletten per doosje.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Abbott B.V.

Wegalaan 9

2132 JD Hoofddorp

Tel.: 0888 222 688

Fabrikant

Abbott Healthcare SAS

Lieu-dit Maillard

01400 Châtillon-sur-Chalaronne

Frankrijk

Teveten 400 is in het register ingeschreven onder RVG 22260.

Teveten 600 is in het register ingeschreven onder RVG 23983.

Heeft u nog meer vragen?

Raadpleeg uw arts of apotheker als u meer vragen hebt over het gebruik van dit geneesmiddel. Zij beschikken over uitgebreide medische informatie van Teveten.

De bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2013.

Advertentie

Stof(fen) Eprosartan
Toelating Nederland
Producent Abbott Laboratories
Verdovend Nee
ATC-Code C09CA02
Farmacologische groep Angiotensine ii receptorblokkers (arbs), gewoon

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.