Advertentie

Auteur: Stiefel Laboratories


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Het werkzame bestanddeel in TOCTINO is alitretinoïne. Het behoort tot een groep geneesmiddelen die men kent als retinoïden en die verwant zijn met vitamine A. TOCTINO capsules zijn verkrijgbaar in twee sterkten die 10 of 30 mg alitretinoïne bevatten.

TOCTINO wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met ernstig chronisch handeczeem dat niet verbeterde na andere plaatselijke behandelingen, waaronder steroïden. Een behandeling met TOCTINO moet onder toezicht van een gespecialiseerd huidarts (een dermatoloog) gebeuren.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u zwanger bent of als u zwanger kunt worden en geen doeltreffend voorbehoedsmiddel gebruikt (zie onder “Zwangerschap en borstvoeding”)
 • als u borstvoeding geeft
 • als u een leveraandoening hebt
 • als u een ernstige nieraandoening hebt
 • als u hoge vetwaarden in het bloed hebt (zoals hoge cholesterol of verhoogde triglyceriden)
 • als u een niet-behandelde schildklieraandoening hebt
 • als u zeer hoge concentraties van vitamine A in uw lichaam hebt (hypervitaminose A)
 • als u allergisch bent voor alitretinoïne, andere retinoïden (zoals isotretinoïne), pinda’s of soja, of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6
 • als u tetracycline inneemt (een soort antibioticum)
 • Als een van deze situaties op u van toepassing is, ga dan terug naar uw arts en neem dit middel niet in.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 • als u ooit mentale gezondheidsproblemen hebt gehad, waaronder depressie, zelfmoordgedrag of psychose; of u geneesmiddelen inneemt voor een van deze aandoeningen.
 • als u hoge vetwaarden in het bloed hebt. Het is mogelijk dat u vaker bloedtests moet laten uitvoeren. Doorgaans verhoogt dit middel de vetwaarden in het bloed, zoals cholesterol of triglyceriden. Als de vetwaarden in uw bloed hoog blijven, kan uw arts uw dosis verlagen of uw behandeling met dit middel staken.
 • als u een hoge bloedsuikerwaarde (diabetes) hebt, uw bloedsuikerwaarden moeten misschien vaker worden bekeken en uw dokter kan u een lagere startdosering van dit middel voorschrijven.
 • als u ooit een schildklieraandoening hebt gehad. Dit middel kan uw schildklierhormoonspiegels doen dalen. Als uw schildklierhormoonspiegel laag is, kan uw arts supplementen voorschrijven.

Waar u op moet letten tijdens de behandeling:

 • Als u problemen met uw zicht hebt, meld dit meteen bij uw arts. Mogelijk moet de behandeling met dit middel worden stopgezet en moet uw zicht worden gecontroleerd.
 • Als u aanhoudende hoofdpijn hebt, misselijk bent of moet braken (zich ziek voelen of ziek zijn) en wazig ziet, kunnen dit tekenen zijn van een aandoening die goedaardige intracraniale hypertensie (verhoogde druk in de hersenen) wordt genoemd. Stop de inname van de capsules meteen en raadpleeg zo snel mogelijk uw arts.
 • Als u bloederige diarree hebt. Stop de inname van de capsules meteen en raadpleeg zo snel mogelijk uw arts.
 • Beperk uw blootstelling aan zonlicht tot een minimum en vermijd blootstelling aan UV- lampen. Uw huid kan gevoeliger worden voor zonlicht. Voordat u in de zon komt, moet u een zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor (SPF 15 of hoger) gebruiken. Als u een droge huid en droge lippen krijgt tijdens de behandeling, gebruik dan een vochtinbrengende zalf of crème en een lippenbalsem.
 • Beperk intensieve fysieke inspanningen: alitretinoïne kan spier- en gewrichtspijn veroorzaken.
 • Als u droge ogen krijgt, kan dit worden verholpen door het aanbrengen van een verzachtende oogzalf of oogdruppels. Als u contactlenzen draagt en droge ogen hebt, moet u mogelijk een bril dragen tijdens de duur van de behandeling met alitretinoïne. Droge ogen en problemen met het zicht worden doorgaans weer normaal als de behandeling wordt stopgezet.
 • Dit middel kan de waarden van leverenzymen verhogen. Uw arts zal tijdens de behandeling bloedtesten uitvoeren om deze waarden te controleren. Als de waarden hoog blijven, kan uw arts de dosering verlagen of u met dit middel laten stoppen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dit middel wordt niet aanbevolen voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. De werking in deze leeftijdsgroep is onbekend.

Neem geen andere retinoïden (bijvoorbeeld isotretinoïne), vitamine A-supplementen of tetracyclinen (een soort antibioticum) in terwijl u dit middel inneemt. Dit verhoogt de kans op bijwerkingen.

 • Vertel het uw arts of apotheker als u ketoconazol (een geneesmiddel om infecties te behandelen) of simvastatine (een geneesmiddel om cholesterol te verlagen) gebruikt. Uw arts kan besluiten om uw dosering aan te passen.
 • Gebruikt u naast TOCTINO nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de modelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?

Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, en kruiden zoals Sint-Janskruid.

Zwangerschap en borstvoeding

Belangrijk advies voor vrouwen

Als u borstvoeding geeft, mag u dit middel niet innemen.

 • Het geneesmiddel komt waarschijnlijk in uw moedermelk terecht en kan uw baby schaden.

Neem dit middel niet in als u zwanger bent.

TOCTINO veroorzaakt waarschijnlijk ernstige aangeboren afwijkingen (in medische taal: het is teratogeen). Bovendien verhoogt het de kans op een miskraam.

 • U mag dit middel niet innemen als u zwanger bent.
 • U mag niet zwanger worden tijdens de behandeling met dit middel en gedurende een maand na de behandeling.

Als u een vrouw bent en zwanger kan worden:

Vanwege het risico van aangeboren afwijkingen (schade bij de ongeboren baby), gebruik dit middel niet, tenzij u STRIKT aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Uw arts moet u het risico van aangeboren afwijkingen hebben uitgelegd: u begrijpt waarom u niet zwanger mag worden en wat u moet doen om dat te voorkomen.
 • U moet anticonceptiemiddelen (voorbehoedsmiddelen) met uw arts besproken hebben. Hij/zij zal u informatie geven over hoe een zwangerschap kan voorkomen worden. Hij/zij kan u naar een specialist verwijzen voor advies over anticonceptiemiddelen.
 • U moet ermee akkoord gaan om één of bij voorkeur twee doeltreffende anticonceptiemethoden te gebruiken, waaronder condooms of een portiokapje met een zaaddodend middel gedurende een maand voordat u TOCTINO inneemt, tijdens de behandeling en gedurende een maand erna. Een maand voordat u de behandeling start en aan het begin van de behandeling, zal uw arts u vragen een zwangerschapstest uit te voeren, deze moet negatief zijn.
 • U moet een anticonceptiemiddel gebruiken, zelfs als u geen menstruatie hebt of momenteel niet seksueel actief bent tenzij uw arts beslist dat er absoluut geen risico is op zwangerschap (bijvoorbeeld omdat uw baarmoeder is verwijderd).
 • U moet akkoord gaan met maandelijkse bezoeken en meer zwangerschapstests tijdens en 5 weken na het stopzetten van de behandeling, zoals bepaald door uw arts. Deze tests dienen te gebeuren in de eerste 3 dagen van de menstruele cyclus. Tijdens de behandeling en gedurende een maand erna mag u niet zwanger worden.
 • Uw arts kan u (of een voogd) vragen een formulier te ondertekenen waarmee wordt bevestigd dat men u verteld heeft over de risico’s en dat u de nodige voorzorgsmaatregelen aanvaardt.

Voorschriften voor vrouwen die zwanger zouden kunnen worden, zijn voor een behandeling van maximaal 30 dagen.

Voor een verdere behandeling is een nieuw voorschrift nodig. Elk voorschrift is slechts 7 dagen geldig.

 • Als u tijdens de behandeling met dit middel of binnen de maand na stopzetting van de behandeling toch zwanger wordt of u denkt zwanger te zijn, stop dan de inname van het geneesmiddel meteen en raadpleeg uw arts. Hij/zij kan u naar een specialist verwijzen voor advies.

Uw arts zal u schriftelijke informatie tonen over zwangerschap en anticonceptie voor wie dit middel gebruikt. Als u dit materiaal nog niet hebt gezien, vraag er dan om bij uw arts.

Advies voor mannen

Zeer kleine hoeveelheden alitretinoïne zijn aanwezig in het sperma van mannen die TOCTINO innemen, maar de hoeveelheden zijn te klein om de ongeboren baby of uw partner schade toe te brengen. U moet eraan denken dat u uw geneesmiddel aan niemand anders mag geven, zeker niet aan vrouwen.

Advies voor beide geslachten

Doneer geen bloed terwijl u dit middel inneemt en ook niet gedurende één maand erna. Als iemand die zwanger is uw bloed krijgt, kan de baby geboren worden met aangeboren afwijkingen. Geeft uw geneesmiddel nooit door aan anderen. Breng ongebruikte geneesmiddelen terug naar uw apotheker aan het eind van de behandeling.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is mogelijk dat u tijdens uw behandeling ’s nachts niet zo goed ziet. Als dit bij u het geval is, mag u geen voertuig besturen of machines bedienen.

TOCTINO bevat sojaolie en sorbitol.

Als u allergisch bent voor pinda’s of voor soja, gebruik dan dit geneesmiddel niet. Als uw arts u heeft verteld dat u sommige suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Wanneer moet u de capsules innemen

De capsule moet bij de maaltijd worden ingenomen. De capsules moeten in hun geheel ingeslikt worden en u mag er niet op kauwen.

Hoeveel moet u innemen

De dosis ligt tussen 10 en 30 mg eenmaal daags. Als uw lichaam de aanbevolen dosis niet kan verdragen, kan men u een lagere dosis voorschrijven.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals w arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe lang moet u de capsules innemen

Een behandelingskuur duurt doorgaans 12 tot 24 weken, afhankelijk van het feit hoe uw ziekte verbetert. Als uw eerste behandeling succesvol was, kan uw arts nog een behandelingskuur voorschrijven als de symptomen terugkeren.

Als u te veel capsules inneemt of als iemand anders per ongeluk uw geneesmiddel inneemt, raadpleeg dan meteen uw arts, apotheker of dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Als u een dosis vergeten bent, neem die dan zo snel mogelijk in. Als het echter bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de vergeten dosis over en ga verder zoals tevoren. Neem geen dubbele dosis om een vergeten capsule in te halen.

 • Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

zeer vaak: komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers

vaak: komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers

soms: komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers

zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen

 • Hoofdpijn
 • Verhoogde vetwaarden in het bloed: hogere vet- (triglyceriden) en cholesterolwaarden in het bloed

Vaak voorkomende bijwerkingen

 • Bloedcelstoornissen: verminderde stolling, lager aantal rode en witte bloedcellen, waargenomen bij bloedtests.
 • Schildklierklachten: verlaagde schildklierhormoonspiegel.
 • Oogklachten: ontsteking van het oog (conjunctivitis) en van het gebied van het ooglid; ogen voelen droog en geïrriteerd aan.
 • Vraag een apotheker om geschikte oogdruppels. Als u contactlenzen draagt en droge ogen krijgt, moet u mogelijk in plaats van de lenzen een bril dragen.
 • Bloed en bloedsomloop: blozen.
 • Spier- en gewrichtspijn: spierpijn, gewrichtspijn. Hoge bloedwaarden van afbraakproducten in de spieren als u zware inspanningen levert.
 • Huid- en haarklachten: droge huid, met name van het gezicht, droge en ontstoken lippen, roodheid van de huid, jeukende huiduitslag, ontstoken huid, haarverlies.
 • Leverklachten: verhoogde leverenzymwaarden, waargenomen in bloedtests.

Soms voorkomende bijwerkingen

 • Zichtklachten, waaronder wazig zien, vervormd zicht, troebel oppervlak op het oog (troebel hoornvlies, cataracten).
 • Als uw zicht aangetast is, stop dan meteen met het innemen van dit middel en raadpleeg uw arts.
 • Huidproblemen: jeukende huid, afpellende huid, huiduitslag, droge huideczeem.
 • Oor-, neus- en keelklachten: bloedneus.
 • Botstoornissen: extra groei van het bot, waaronder de wervelkolomstoornis ankyloserende spondylitis.

Zelden voorkomende bijwerkingen

 • Aanhoudende hoofdpijn, in combinatie met een ziek gevoel (misselijkheid), ziek zijn (braken) en wijzigingen in uw zicht, waaronder wazig zien. Dit kunnen tekenen zijn van goedaardige intracraniale hypertensie.
 • Als u deze symptomen hebt, stop dan meteen met het innemen van dit middel en raadpleeg uw arts.
 • Bloed en bloedsomloop: ontsteking van bloedvaten.

Andere bijwerkingen

Andere bijwerkingen zijn voorgekomen bij een klein aantal mensen, maar de exacte frequentie is onbekend:

Ernstige allergische reactie, symptomen zijn onder andere:

 • Verhoogde en jeukende uitslag (netelroos).
 • Zwelling, soms in het gezicht en de mond (angio-oedeem), veroorzaakt ademhalingsmoeilijkheden.
 • Collaps.
 • Raadpleeg onmiddellijk een arts als u deze symptomen krijgt. Gebruik dit middel niet.

Depresssie en andere mentale problemen

Depressie, waaronder verdrietige stemming of leeg gevoel, stemmingswisselingen, huilerigheid, en emotionele stoornissen.

Sommige mensen hebben gedachten gehad over zichzelf te kwetsen of hun leven te beëindigen, hebben zelfmoordpogingen gedaan of zelfmoord gepleegd. Deze mensen lijken misschien niet depressief.

 • Raadpleeg meteen uw arts als u tekenen van deze mentale problemen krijgt. Mogelijk vertelt uw arts dat u het innemen van dit middel moet stopzetten. Dat is echter mogelijk niet voldoende om de bijwerkingen te stoppen: mogelijk hebt u meer hulp nodig en uw arts kan daar voor zorgen.

Problemen met zien in de nacht. Problemen met het zicht gaan normaal gesproken weer over na het stoppen van de behandeling.

Bijwerkingen van andere geneesmiddelen in dezelfde familie als dit middel.

Tot nu toe zijn deze bijwerkingen niet met dit middel waargenomen, maar ze kunnen niet worden uitgesloten. Ze zijn zeer zelden en komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers.

Darm- en maagstoornissen

Ernstige buikpijn, met of zonder ernstige bloederige diarree, een ziek gevoel (misselijkheid) en ziek zijn (braken).

 • Stop meteen met het innemen van dit middel en raadpleeg uw arts. Het kunnen tekenen van ernstige darmaandoeningen zijn.

Diabetes

Overmatige dorst; toegenomen behoefte om te plassen; uit bloedtests blijkt een verhoogde suikerspiegel in uw bloed. Het kunnen allemaal tekenen van diabetes zijn.

Botstoornissen

Artritis; botstoornissen (vertraagde groei, wijzigingen in botdichtheid); groeiende botten kunnen stoppen met groeien.

Oog en zichtstoornissen

Kleurenblindheid en kleurherkenning verergert; intolerantie voor contactlenzen.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uitsterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30°C. De blisterverpakking in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is alitretinoïne.

Toctino 10 mg: elke zachte capsule bevat 10 mg alitretinoïne.

Toctino 30 mg: elke zachte capsule bevat 30 mg alitretinoïne.

Toctino 10 mg:

De andere stoffen in dit middel zijn: sojaboonolie (geraffineerd), gedeeltelijk gehydrogeneerde sojaboonolie, middenketenige triglyceriden, gele bijenwas, all-rac--tocoferol,

gelatine, glycerol, (niet kristalliserende) vloeibare sorbitol, gepurifieerd water, ijzeroxide rood (E172), ijzeroxide, zwart (E172).

Toctino 30 mg:

De andere stoffen in dit middel zijn: sojaboonolie (geraffineerd), gedeeltelijk gehydrogeneerde sojaboonolie, middenketenige triglyceriden, gele bijenwas, all-rac--tocoferol,

gelatine, glycerol, (niet kristalliserende) vloeibare sorbitol, gepurifieerd water, ijzeroxide, rood (E172), ijzeroxide, geel (E172).

TOCTINO 10 mg wordt geleverd in de vorm van zachte capsules. De capsules zijn ongeveer 11 mm lang en 7 mm breed, ovaal, bruin gekleurd en gemarkeerd met ‘A1’. De capsules worden in blisterverpakkingen van 30 geleverd.

TOCTINO 30 mg wordt geleverd in de vorm van zachte capsules. De capsules zijn ongeveer 13 mm lang en 8 mm breed, ovaal, rood-bruin gekleurd en gemarkeerd met ‘A3’. De capsules worden in blisterverpakkingen van 30 geleverd.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Stiefel Laboratories (Ireland) Limited

Finisklin Business Park

Sligo

Ierland

Voor inlichtingen en correspondentie:

Almirall B.V. Papendorpseweg 53–59 3528 BJ Utrecht

Tel: +31 30 7991 155

Fabrikant

Swisscaps

Grassingerstr. 9

83043 Bad Aibling

Duitsland

In het register ingeschreven onder

RVG 100957: Toctino 10 mg

RVG 100962: Toctino 30 mg

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk: Toctino

Cyprus, Griekenland: Cehado

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2013.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK