Triamtereen 50 PCH, tabletten 50 mg

ATC-Code
C03DB02
Triamtereen 50 PCH, tabletten 50 mg

Pharmachemie

Stof(fen)
Triamtereen
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Kaliumsparende middelen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Pharmachemie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Triamtereen 50 PCH behoort tot de groep van de diuretica. Deze middelen zorgen ervoor dat u het teveel aan vocht, dat aanwezig is in uw lichaam, uitplast.

Gebruiken

 • bij vochtophoping (oedeem) ten gevolge van hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) (decompensatio cordis)
 • bij vochtophoping ten gevolge van een verminderde werking van de nieren
 • bij behandeling met andere plasmiddelen, wanneer deze alléén onvoldoende effect hebben
 • bij langdurige behandeling van hoge bloeddruk met plasmiddelen, om kaliumtekort te voorkomen.

TRIAMTEREEN 50 PCH tabletten

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • wanneer u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • wanneer u last heeft van een te hoog kaliumgehalte in het bloed
 • wanneer u lijdt aan een ernstig verminderde werking van de lever
 • wanneer tijdens de behandeling de werking van uw nieren vermindert
 • wanneer u lijdt aan een ernstig verminderde werking van de nieren
 • wanneer u andere kaliumsparende geneesmiddelen gebruikt (zie rubriek ”Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).
 • wanneer u last krijgt van hartritmestoornissen; u dient contact op te nemen met uw arts
 • wanneer u last heeft van hartritmestoornissen; de hoeveelheid kalium in uw bloed dient regelmatig gecontroleerd te worden
 • wanneer u een geneesmiddel gebruikt tegen hartritmestoornissen (digitalis/digoxine) en de werking en bijwerkingen van dit geneesmiddel sterker worden; u dient contact op te nemen met de arts
 • wanneer uw nieren of lever onvoldoende werken; uw bloed dient regelmatig gecontroleerd te worden
 • wanneer u last heeft of krijgt van jicht; triamtereen kan dit verergeren
 • wanneer u last heeft gehad van nierstenen; triamtereen kan de groei van nierstenen bevorderen
 • wanneer u een foliumzuurantagonist (bijvoorbeeld methotrexaat) gebruikt en u triamtereen gaat gebruiken én u tevens een tekort aan foliumzuur heeft of dreigt te ontwikkelen (bijvoorbeeld door schade aan de lever (cirrose) of tijdens de zwangerschap); u dient contact op te nemen met de arts.

Let op! Het is mogelijk dat onder bepaalde lichtinvloeden de urine blauw kan kleuren bij gebruik van triamtereen.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u naast Triamtereen 50 PCH nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of

TRIAMTEREEN 50 PCH tabletten

bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • middelen die kalium bevatten of andere kaliumsparende plasmiddelen (spironolacton, amiloride); deze middelen mogen niet tegelijkertijd gebruikt worden met triamtereen omdat de hoeveelheid kalium in uw bloed te hoog kan worden
 • bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-remmers, zoals lisinopril, enalapril); gelijktijdig gebruik dient met voorzichtigheid te gebeuren
 • andere plasmiddelen (thiazide-diuretica, zoals hydrochloorthiazide); bij langdurig gebruik van een hoge dosis of wanneer u een zout-arm dieet volgt, dienen uw bloedzouten in de gaten gehouden te worden
 • disopyramide (middel bij hartritmestoornissen); dit middel kan de effecten versterken van een verhoogde hoeveelheid kalium in uw bloed
 • insuline (middel bij suikerziekte); de hoeveelheid insuline die u nodig heeft kan veranderen
 • lithium (middel bij psychische stoornissen); de hoeveelheid lithium in uw bloed kan toenemen
 • bepaalde pijnstillers (NSAID´s, zoals indometacine); u dient voorzichtig te zijn bij gelijktijdig gebruik aangezien de werking van uw nieren hierdoor kan verminderen.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Over het gebruik van triamtereen tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. In dierproeven is dit geneesmiddel niet schadelijk gebleken. Aangezien triamtereen wel de placenta kan passeren, dient u uw arts te raadplegen zodra u een zwangerschap vermoedt of een kinderwens heeft.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Triamtereen kan terecht komen in de moedermelk. Tijdens de borstvoeding dit geneesmiddel niet gebruiken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van Triamtereen 50 PCH kan soms duizeligheid tot gevolg hebben (zie “Mogelijke bijwerkingen”). Als u last heeft van deze bijwerkingen, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

Triamtereen bevat tarwezetmeel

Dit geneesmiddel bevat tarwezetmeel en is geschikt voor mensen met coeliakie. Patiënten met een overgevoeligheid voor tarwe (anders dan coeliakie) dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

TRIAMTEREEN 50 PCH tabletten

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering en wijze van gebruik

Dosering

Wanneer u alleen Triamtereen 50 PCH gebruikt

Volwassenen

De gebruikelijke dosering is 3 tot 4 tabletten per dag, verdeeld over twee doses (´s morgens en ´s avonds). De maximale dosering is 6 tabletten per dag. Wanneer u gelijktijdig een ander plasmiddel gebruikt kan de arts de dosering verlagen. Het wordt aangeraden te stoppen met het gebruik van andere middelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed verhogen.

Wanneer u triamtereen in combinatie met een ander plasmiddel (een thiazide-diureticum) gebruikt

Bij oedeem

Het wordt aangeraden met een lage dosering te beginnen. De arts kan de dosering langzaam verhogen. Zonder dringende reden mag dagelijks gebruik niet langer dan een week duren, de arts zal u een doseringschema voorschrijven.

Bij hypertensie

De dosering van het plasmiddel dat u al gebruikt kan door de arts verlaagd worden wanneer u triamtereen erbij krijgt. De begindosering met triamtereen is 1 tablet per dag. Daarna kan uw arts de dosering aanpassen.

Kinderen

Er zijn onvoldoende gegevens over het gebruik van triamtereen bij kinderen.

Als u merkt dat Triamtereen 50 PCH te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

Neem de tabletten in door deze met voldoende vloeistof (bijvoorbeeld een glas water) door te slikken. Het wordt aanbevolen om Triamtereen 50 PCH in te nemen na de maaltijden om misselijkheid te voorkomen.

De tablet kan verdeeld worden in gelijke doses

Wanneer u teveel van Triamtereen 50 PCH heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Verschijnselen die op kunnen treden wanneer u teveel Triamtereen 50 PCH heeft ingenomen zijn braakneigingen en braken, maagdarmstoornissen en zwakte.

TRIAMTEREEN 50 PCH tabletten

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Triamtereen 50 PCH om zo de vergeten dosis in te halen.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Triamtereen 50 PCH kunnen de verschijnselen die u had voor het gebruik weer terugkeren.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De frequenties van de hieronder genoemde bijwerkingen zijn als volgt ingedeeld: Zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 patiënten

Vaak: bij 1 tot 10 op de 100 patiënten Soms: bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten Zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten

Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Bloed en lymfestelsel

Niet bekend: bloedafwijkingen zoals tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (neutropenie, leukopenie, trombocytopenie of aplastische anemie) of tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose), bloedafwijkingen bij een tekort aan foliumzuur (zie rubriek “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”).

Immuunsysteem

Niet bekend: sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylaxie).

Spijsvertering

Niet bekend: stoornissen in de samenstelling van de zouten in het bloed, jicht.

TRIAMTEREEN 50 PCH tabletten

Zenuwstelsel

Niet bekend:,duizeligheid, hoofdpijn.

Maag en darmen

Niet bekend: droge mond, misselijkheid, braken, diarree.

Huid

Niet bekend: huiduitslag, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), bloeduitstortingen (purpura), gevoeligheidsreactie voor licht.

Botten en spieren

Niet bekend: plotselinge, onwillekeurige spiersamentrekkingen (spierspasmen).

Urineweg en nieren

Niet bekend: verminderde werking van de nieren, ontsteking van het bindweefsel van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis), nierstenen (nefrolithiasis)#.

Algemeen

Niet bekend: algemene lichaamszwakte.

# De kans op nierstenen is groter wanneer uw nieren al niet voldoende werken.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

TRIAMTEREEN 50 PCH tabletten

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is triamtereen, 50 mg per tablet.
 • De andere stoffen in dit middel zijn tarwezetmeel, cellulose (E460), voorverstijfseld aardappelzetmeel, natrium aardappelzetmeelglycolaat, magnesiumstearaat (E572).

De tabletten zijn rond, geel met breukstreep en de inscriptie “Triamtereen 50”.

Triamtereen 50 PCH is verpakt in blisterverpakkingen à 30, 90 of 500 tabletten, in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) tabletten en in potten à 100, 250, 500 of 1000 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie BV Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 55974

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2013.

0413.9v.HW

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.