Triamtereen Actavis 50 mg, tabletten

ATC-Code
C03DB02
Medikamio Hero Image

Actavis

Stof Verdovend Psychotrope
Triamtereen Nee Nee
Farmacologische groep Kaliumsparende middelen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Actavis

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud

De tabletten zijn verpakt in een blisterverpakking à 30, 90 of 500 stuks, in eenheidsafleververpakkingen à 100, 250, 500 of 1000 stuks.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Geneesmiddelengroep

Triamtereen Actavis behoort tot de groep van diuretica. Deze middelen zorgen ervoor dat u het teveel aan vocht, dat aanwezig is in uw lichaam, uitplast.

Gebruiken

 • bij vochtophoping (oedeem) ten gevolge van hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) (decompensatio cordis),
 • bij vochtophoping ten gevolge van een verminderde werking van de nieren,
 • bij behandeling met andere plasmiddelen, wanneer deze alléén onvoldoende effect hebben,
 • bij langdurige behandeling van hoge bloeddruk met plasmiddelen, om kaliumtekort te voorkomen.
Triamtereen Actavis 50 mg – RVG 19097 Versie:1105
Deel IB2: Patiëntenbijsluiter  

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruiken Triamtereen Actavis niet

 • wanneer u overgevoelig bent voor triamtereen of voor andere bestanddelen van de tabletten,
 • wanneer u last heeft van een te hoog kaliumgehalte in het bloed,
 • wanneer u lijdt aan een ernstig verminderde werking van de lever,
 • wanneer tijdens de behandeling de werking van uw nieren vermindert,
 • wanneer u lijdt aan een ernstig verminderde werking van de nieren,
 • wanneer u andere kaliumsparende geneesmiddelen gebruikt.

Wees extra voorzichtig met Triamtereen Actavis

 • wanneer u last krijgt van hartritmestoornissen; u dient contact op te nemen met uw arts.
 • wanneer u last heeft van hartritmestoornissen; de hoeveelheid kalium in uw bloed dient regelmatig gecontroleerd te worden.
 • wanneer u een geneesmiddel gebruikt tegen hartritmestoornissen (digitalis) en de werking en bijwerkingen van dit geneesmiddel sterker worden; u dient contact op te nemen met de arts.
 • wanneer uw nieren of lever onvoldoende werken; uw bloed dient regelmatig gecontroleerd te worden.
 • wanneer u last heeft of krijgt van jicht; triamtereen kan dit verergeren.
 • wanneer u last heeft gehad van nierstenen; triamtereen kan de groei van nierstenen bevorderen.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Over het gebruik van triamtereen tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. In dierproeven is dit geneesmiddel niet schadelijk gebleken. Aangezien triamtereen wel de placenta kan passeren, dient u uw arts te raadplegen zodra u een zwangerschap vermoedt of een kinderwens heeft.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Triamtereen kan terecht komen in de moedermelk. Tijdens de borstvoeding dit geneesmiddel niet gebruiken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van Triamtereen Actavis kan soms duizeligheid tot gevolg hebben (zie ‘Mogelijke bijwerkingen’). Als u last heeft van deze bijwerkingen, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Triamtereen Actavis

Dit product bevat tarwezetmeel. Dit kan schadelijk zijn bij patiënten met een overgevoeligheid voor gluten (coeliakie).

Gebruik van Triamtereen Actavis in combinatie met andere geneesmiddelen

Triamtereen Actavis 50 mg – RVG 19097 Versie:1105
Deel IB2: Patiëntenbijsluiter  

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden.

Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • middelen die kalium bevatten of andere kaliumsparende plasmiddelen (spironolacton, amiloride); deze middelen mogen niet tegelijk gebruikt worden met triamtereen omdat de hoeveelheid kalium in uw bloed te hoog kan worden;
 • bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE remmers); gelijktijdig gebruik dient met voorzichtigheid te gebeuren;
 • andere plasmiddelen (thiazide-diuretica); bij langdurig gebruik van een hoge dosis of wanneer u een zout-arm dieet volgt dienen uw bloedzouten in de gaten gehouden te worden;
 • disopyramide (middel bij hartritmestoornissen); dit middel kan de effecten versterken van een verhoogde hoeveelheid kalium in uw bloed;
 • insuline (middel bij suikerziekte); de hoeveelheid insuline die u nodig heeft kan veranderen;
 • lithium (middel bij psychische stoornissen); de hoeveelheid lithium in uw bloed kan toenemen;
 • bepaalde pijnstillers (NSAID’s, zoals indometacine); u dient voorzichtig te zijn bij gelijktijdig gebruik aangezien de werking van uw nieren hierdoor kan verminderen.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u deze of andere (genees)middelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering

Wanneer u alleen Triamtereen Actavis gebruikt

Volwassenen

De gebruikelijke dosering is 3 tot 4 tabletten per dag, verdeeld over twee doses (’s morgens en ’s avonds). De maximale dosering is 6 tabletten per dag. Wanneer u gelijktijdig een ander plasmiddel gebruikt kan de arts de dosering verlagen. Het wordt aangeraden te stoppen met het gebruik van andere middelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed verhogen.

Wanneer u triamtereen in combinatie met een ander plasmiddel (een thiazide- diureticum) gebruikt

Bij oedeem

Het wordt aangeraden met een lage dosering te beginnen. De arts kan de dosering langzaam verhogen. Zonder dringende reden mag dagelijks gebruik niet langer dan een week duren, de arts zal u een doseringschema voorschrijven.

Bij hypertensie

Triamtereen Actavis 50 mg – RVG 19097 Versie:1105
Deel IB2: Patiëntenbijsluiter  

De dosering van het plasmiddel dat u al gebruikt kan door de arts verlaagd worden wanneer u triamtereen erbij krijgt. De begindosering met triamtereen is 1 tablet per dag. Daarna kan uw arts de dosering aanpassen.

Kinderen

Er zijn onvoldoende gegevens over het gebruik van triamtereen bij kinderen.

Als u merkt dat Triamtereen Actavis te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

Neem de tabletten in door deze met voldoende vloeistof (bijvoorbeeld een glas water) door te slikken. Het wordt aanbevolen om Triamtereen Actavis na de maaltijden in te nemen om misselijkheid te voorkomen.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Triamtereen Actavis heeft ingenomen

Wanneer u teveel van Triamtereen Actavis heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Verschijnselen die op kunnen treden wanneer u teveel Triamtereen Actavis heeft ingenomen, zijn braakneigingen en braken, maagdarmstoornissen en zwakte.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Triamtereen Actavis in te nemen

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Triamtereen Actavis om zo de vergeten dosis in te halen.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Triamtereen Actavis wordt gestopt

Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Triamtereen Actavis, kunnen de verschijnselen die u had voor het gebruik weer terugkeren.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Triamtereen Actavis bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden. De volgende bijwerkingen kunnen

onder meer voorkomen:

Afweersysteem

Sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylaxie), huiduitslag.

Bloed

Bloedafwijkingen zoals tekort aan witte bloedlichaampjes met verhoogde gevoeligheid voor infecties (neutropenie, leukopenie, trombocytopenie of aplastische anemie) of tekort aan witte bloedlichaampjes met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose). Stoornissen in de samenstelling van de zouten in het bloed, jicht. Wanneer u een tekort heeft aan foliumzuur kunt u bloedafwijkingen ontwikkelen.

Triamtereen Actavis 50 mg – RVG 19097 Versie:1105
Deel IB2: Patiëntenbijsluiter  

Zenuwstelsel

Slapte, duizeligheid, hoofdpijn, droge mond.

Maag- en darmstelsel

Misselijkheid, braken, diarree.

Huid

Huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), bloeduitstortingen.

Spieren en botten

Spierkrampen.

Nieren en urinewegen

Verminderde werking van de nieren, ontsteking van het bindweefsel van de nieren met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis), nierstenen. De kans op nierstenen is groter wanneer uw nieren al niet voldoende werken.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

In de originele verpakking bewaren, niet boven 25°C. Triamtereen Actavis buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de datum op de verpakking achter 'Niet te gebruiken na' of 'Exp.'. De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in mei 2011.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.