XEPLION 150 mg en XEPLION 100 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte

Illustratie van XEPLION 150 mg en XEPLION 100 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte
Stof(fen) Paliperidon
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Janssen-Cilag
Verdovend Nee
ATC-Code N05AX13
Farmacologische groep Antipsychotica

Vergunninghouder

Janssen-Cilag

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

XEPLION wordt gebruikt als onderhoudsbehandeling voor de symptomen van schizofrenie bij volwassen patiënten die reeds gestabiliseerd zijn met paliperidon of risperidon.

Als is gebleken dat u in het verleden reageerde op paliperidon of risperidon en milde tot matige symptomen heeft, kan uw dokter een behandeling met XEPLION starten zonder dat u daarvoor gestabiliseerd hoeft te worden met paliperidon of risperidon.

Schizofrenie is een aandoening met ‘positieve’ en ‘negatieve’ symptomen. Positief betekent een overmaat aan symptomen die normaal niet aanwezig zijn. Een persoon met schizofrenie kan bijvoorbeeld stemmen horen of dingen zien die er niet zijn (hallucinaties genoemd), dingen geloven die niet waar zijn (waanideeën genoemd) of ongewoon achterdochtig zijn naar anderen. Negatief betekent het ontbreken van gedragingen of gevoelens die normaal wel aanwezig zijn. Iemand met schizofrenie kan bijvoorbeeld teruggetrokken zijn en emotioneel niet reageren of kan moeite hebben met duidelijk en logisch spreken. Mensen met deze ziekte kunnen zich ook depressief, angstig, schuldig of gespannen voelen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u XEPLION niet gebruiken?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor paliperidon of een van de andere stoffen van XEPLION. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U bent allergisch (overgevoelig) voor een ander antipsychotisch geneesmiddel dat de stof risperidon bevat.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met XEPLION?

XEPLION is niet onderzocht bij oudere patiënten met dementie. Oudere patiënten met dementie die met andere vergelijkbare geneesmiddelen worden behandeld, kunnen echter een verhoogd risico hebben op een beroerte of op overlijden. (zie onder 4, Mogelijke bijwerkingen).

XEPLION mag niet worden gebruikt bij kinderen en jongvolwassenen onder de 18 jaar.

Alle geneesmiddelen hebben bijwerkingen en enkele van de bijwerkingen van XEPLION kunnen de symptomen van andere medische aandoeningen verergeren. Daarom is het belangrijk met uw arts te praten over de onderstaande aandoeningen die mogelijk kunnen verergeren tijdens de behandeling met XEPLION.

 • als u de ziekte van Parkinson heeft;
 • als bij u ooit eerder een aandoening is vastgesteld met symptomen als een verhoogde temperatuur en stijve spieren (ook bekend als maligne neurolepticasyndroom);
 • als u ooit eerder last had van ongewone bewegingen van de tong of het gezicht (tardieve dyskinesie);
 • als u weet dat u in het verleden weinig witte bloedcellen heeft gehad (wat al of niet veroorzaakt kan zijn geweest door andere geneesmiddelen);
 • als u suikerziekte heeft (diabetes mellitus) of een verhoogd risico daarop;
 • als u borstkanker heeft gehad of een tumor in de hypofyse in de hersenen;
 • als u een hartziekte heeft of een behandeling daarvoor krijgt, waardoor bij u de kans groter is op een lage bloeddruk;
 • als u epilepsie heeft;
 • als uw nieren minder goed werken;
 • als uw lever minder goed werkt;
 • als u een aanhoudende en/of pijnlijke erectie heeft;
 • als u problemen heeft om de normale lichaamstemperatuur onder controle te houden of last heeft van te hoge lichaamstemperatuur;
 • als u een abnormaal hoog gehalte van het hormoon prolactine in uw bloed heeft of als u een tumor heeft die mogelijk afhankelijk is van prolactine;
 • als u of iemand anders in uw familie wel eens trombose (bloedpropjes) heeft gehad, omdat het gebruik van antipsychotica in verband wordt gebracht met het ontstaan van trombose.

Als u een van deze aandoeningen heeft, overleg dan met uw arts. Het kan zijn dat deze uw dosis wil aanpassen of u enige tijd wil opvolgen.

Aangezien bij patiënten die XEPLION gebruikten in zeer zeldzame gevallen gevaarlijk lage aantallen zijn gezien van een bepaald type witte bloedcellen, die nodig zijn om infecties in uw bloed te bestrijden, kan het zijn dat uw arts bij u het aantal witte bloedcellen zal controleren.

XEPLION kan ervoor zorgen dat uw lichaamsgewicht toeneemt. Aanzienlijke gewichtstoename kan schade toebrengen aan uw gezondheid. Uw arts dient u regelmatig te wegen.

Aangezien bij patiënten die XEPLION gebruikten diabetes mellitus of verergering van reeds bestaande diabetes mellitus is gezien, moet uw arts u controleren op tekenen van te veel suiker in uw bloed. Bij patiënten met reeds bestaande diabetes mellitus moet de bloedsuikerspiegel regelmatig gecontroleerd worden.

Aangezien XEPLION de drang tot braken kan verminderen, bestaat er een kans dat de normale reactie van het lichaam op inslikken van giftige stoffen of andere medische aandoeningen wordt gemaskeerd.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast XEPLION nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Aangezien XEPLION voornamelijk in de hersenen werkzaam is, kunnen door invloed van andere geneesmiddelen (of alcohol) die in de hersenen werken, de bijwerkingen zoals slaperigheid of andere effecten op de hersenen erger worden.

Aangezien XEPLION de bloeddruk kan verlagen, moet men voorzichtig zijn als XEPLION wordt gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen.

XEPLION kan het effect van geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson en tegen ‘rusteloze benen’ verminderen (bijv. levodopa).

Paliperidonpalmitaat kan afwijkingen op het elektrocardiogram (ECG) veroorzaken die zich manifesteren als een lange tijdsduur waarmee een elektrische impuls door een bepaald deel van het hart gaat ('QT-verlenging'). Andere geneesmiddelen met dit effect zijn middelen voor de behandeling van hartritmestoornissen, voor de behandeling van infecties en andere antipsychotica. Het is belangrijk uw arts te informeren over alle geneesmiddelen die u gebruikt om dergelijke aandoeningen te behandelen.

Als u gevoelig bent voor het ontwikkelen van epileptische aanvallen, kan paliperidonpalmitaat de kans dat u deze krijgt, vergroten. Andere geneesmiddelen met dit effect zijn bepaalde middelen voor de behandeling van depressie, voor de behandeling van infecties en andere antipsychotica. Het is belangrijk uw arts te informeren over alle geneesmiddelen die u gebruikt om dergelijke aandoeningen te behandelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Neem dan contact op met uw arts. Gebruik XEPLION niet als u zwanger bent, tenzij u dit met uw arts heeft afgesproken. De volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby's van moeders die paliperidon in het laatste trimester (laatste drie maanden van hun zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen en problemen met voeden. Als uw baby last krijgt van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.

XEPLION kan via de moedermelk aan de baby overgedragen worden en kan schadelijk zijn voor de baby. Daarom mag u geen borstvoeding geven tijdens het gebruik van XEPLION.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tijdens behandeling met XEPLION kunnen duizeligheid, extreme vermoeidheid en problemen met het zien optreden (zie punt 4). Houd hier rekening mee in situaties waarin volledige waakzaamheid nodig is, bijvoorbeeld bij het autorijden of het bedienen van machines.

Stoffen in XEPLION waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per 100 mg-dosis, d.w.z. is in wezen 'natriumvrij'.

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per 150 mg-dosis, d.w.z. is in wezen 'natriumvrij'.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

XEPLION wordt door uw arts of andere zorgverlener toegediend in de praktijk van de arts of in het ziekenhuis. Uw arts vertelt u wanneer u naar de praktijk of het ziekenhuis moet komen voor de injectie. Het is belangrijk dat u uw geplande injectie niet overslaat. Als u de afspraak met uw arts niet kunt nakomen, moet u hem of haar direct bellen zodat zo snel mogelijk een andere afspraak kan worden gemaakt.

U krijgt de eerste injectie (150 mg) en de tweede injectie (100 mg) XEPLION in de bovenarm, met een tussentijd van ongeveer één week. Daarna krijgt u iedere maand een injectie (variërend tussen 25 mg en 150 mg) in ofwel de bovenarm ofwel de bil.

Als uw arts u omschakelt van risperidon langwerkende injectie naar XEPLION dan krijgt u de eerste injectie XEPLION (variërend tussen 25 mg en 150 mg) in ofwel de bovenarm ofwel de bil, op de datum waarop uw volgende injectie was gepland. Daarna krijgt u iedere maand een injectie (variërend tussen 25 mg en 150 mg) in ofwel de bovenarm ofwel de bil.

Afhankelijk van uw symptomen kan uw arts de hoeveelheid van het geneesmiddel dat u krijgt met één dosisniveau verhogen of verlagen op het moment dat uw maandelijkse injectie is gepland.

Nierproblemen

Als u lichte nierproblemen heeft, kan uw arts u een lagere dosis geven. Als u matige tot ernstige nierproblemen heeft, mag u XEPLION niet gebruiken.

Ouderen

Als u ouder bent en lichte nierproblemen heeft, kan uw arts u een lagere dosis geven.

Leverproblemen

Als u ernstige leverproblemen heeft, moet XEPLION met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt.

Heeft u teveel van XEPLION gekregen?

Dit geneesmiddel wordt onder medisch toezicht toegediend; het is daarom onwaarschijnlijk dat u teveel zou krijgen.

Bij patiënten die teveel paliperidon toegediend hebben gekregen, kunnen de volgende symptomen voorkomen:

slaperigheid of verminderd bewustzijn (sedatie), snelle hartslag, lage bloeddruk, een afwijkend elektrocardiogram (registratie van de elektrische geleiding van het hart) of langzame of abnormale bewegingen van het gezicht, het lichaam, de armen of de benen.

Als u stopt met het gebruik van XEPLION

Als u geen injecties meer krijgt, zult u geen effect van het geneesmiddel meer ondervinden. Stop nooit met dit geneesmiddel, tenzij uw arts u dit heeft aangeraden, aangezien de symptomen kunnen terugkeren.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vertel het uw arts onmiddellijk als u het volgende opmerkt:

 • Vorming van bloedstolsels (bloedklonters) in de aderen, vooral in de benen (symptomen zijn onder andere zwelling, pijn en roodheid van het been), die via de bloedvaten in de longen terecht kunnen komen, wat pijn op de borst en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u een of meer van deze symptomen opmerkt.
 • U heeft dementie en merkt dat uw geestelijke toestand plotseling verandert of dat u plotseling last krijgt van zwakte of een verdoofd gevoel van uw gezicht, armen of benen, in het bijzonder aan één kant, of als u onduidelijk gaat praten, zelfs al is het heel kort. Dit kunnen tekenen van een beroerte zijn.
 • U krijgt last van koorts, stijve spieren, zweten of een verminderd bewustzijn (een stoornis die ‘maligne neurolepticasyndroom’ wordt genoemd). Het kan zijn dat u onmiddellijk moet worden behandeld door een arts.
 • U bent een man en heeft een langdurige of pijnlijke erectie. Dit heet priapisme. Het kan zijn dat u onmiddellijk moet worden behandeld door een arts.
 • U krijgt last van onwillekeurige ritmische bewegingen van de tong, de mond of het gezicht. Het kan zijn dat u moet stoppen met paliperidon.
 • U krijgt last van een ernstige allergische reactie, die u herkent aan koorts, zwelling van de mond, het gezicht, de lip(pen) of de tong, benauwdheid, jeuk, huiduitslag en soms daling van de bloeddruk (die tot een ernstige allergische reactie –een anafylactische reactie- kan leiden).

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (treft meer dan 1 op de 10 personen):

 • moeilijk in slaap vallen of doorslapen
 • hoofdpijn

Vaak voorkomende bijwerkingen (treft 1 tot 10 op de 100 personen):

 • symptomen van gewone verkoudheid, urineweginfectie, grieperig gevoel
 • XEPLION kan de hoeveelheid van een hormoon met de naam prolactine, zoals aangetoond met een bloedonderzoek, verhogen (dit kan al of niet symptomen veroorzaken). Als er symptomen van een hoog prolactinegehalte optreden, kan dit bij mannen gaan om: zwelling van de borsten, moeilijk een erectie kunnen krijgen of houden of andere seksuele stoornissen. Bij vrouwen kan het gaan om: vervelend gevoel in de borsten, lekken van melk uit de borsten, overgeslagen menstruaties of andere problemen met uw cyclus
 • hoge hoeveelheid suiker in het bloed, gewichtstoename, gewichtsverlies, hoge hoeveelheid triglyceriden (een soort vet) in het bloed
 • prikkelbaarheid, depressie, angst
 • parkinsonisme. Deze aandoening kan omvatten: langzame of verslechterde beweging, gevoel van stijve of gespannen spieren (waardoor uw bewegingen schokkerig worden) en soms zelfs een gevoel dat een beweging even ‘bevriest’ en dan opnieuw begint. Andere tekenen van parkinsonisme zijn: langzaam, schuifelend lopen, trillen als u verder niet beweegt, versterkte speekselvloed en/of kwijlen en verlies van gelaatsuitdrukking
 • rusteloosheid, gevoel van slaperigheid of verminderde waakzaamheid
 • dystonie: dit is een toestand waarbij de spieren langzaam of aanhoudend onwillekeurig samentrekken. Hoewel het in elk lichaamsdeel kan optreden (en kan leiden tot een abnormale houding), treft dystonie vaak de spieren van het gezicht, met abnormale bewegingen van de ogen, de mond, de tong of de kaak
 • duizeligheid
 • dyskinesie: dit is een toestand met onwillekeurige spierbewegingen en deze kan herhaalde, spastische, kronkelende of trekkende bewegingen inhouden
 • trillen (schudden)
 • vertraagde hartslag, snelle hartslag
 • hoge bloeddruk
 • hoest, verstopte neus
 • pijn in de buik, braken, misselijkheid, verstopping, diarree, stoornis in de spijsvertering, tandpijn
 • verhoogde levertransaminasen in uw bloed
 • huiduitslag
 • botpijn of spierpijn, rugpijn
 • koorts, zwakte, vermoeidheid
 • een reactie op de injectieplaats waaronder jeuk, pijn of zwelling

Soms voorkomende bijwerkingen (treft 1 tot 10 op de 1000 personen):

 • longontsteking, infectie van de borst (bronchitis), luchtweginfectie, infectie van de neus- en bijholtes, blaasinfectie, oorinfectie, ooginfectie, ontstoken amandelen, huidinfectie, ontsteking van de huid door mijten, abces onder de huid
 • verlaagd aantal witte bloedcellen, bloedarmoede, verlaagd aantal rode bloedcellen, toename van eosinofielen (een type witte bloedcel) in uw bloed
 • allergische reactie
 • diabetes of het verergeren van diabetes, toename van insuline in uw bloed (een hormoon dat de hoeveelheid suiker in uw bloed reguleert)
 • verhoogde eetlust, verminderde eetlust, verlies van eetlust leidend tot ondervoeding en laag lichaamsgewicht
 • verhoogd cholesterol in uw bloed
 • slaapstoornis, opgetogen stemming (manie), verwardheid, verminderde seksuele drift, zenuwachtigheid, nachtmerries
 • tardieve dyskinesie (trekkerige of schokkerige, niet te beheersen bewegingen in uw gezicht, tong of andere lichaamsdelen). Zeg het onmiddellijk tegen uw arts als u onwillekeurige ritmische bewegingen van uw tong, mond en gezicht ondervindt. Het kan dan nodig zijn te stoppen met XEPLION
 • stuipen (epileptische aanvallen), flauwvallen, een rusteloze drang om lichaamsdelen te bewegen, duizeligheid bij het rechtop staan, aandachtsstoornis, spraakproblemen, smaakverlies of abnormale smaak, verminderd gevoel van de huid voor pijn en aanraking, een tintelend, prikkelend of verdoofd gevoel van de huid
 • wazig zien, ooginfectie of bindvliesontsteking, droog oog
 • draaierig gevoel (vertigo), oorsuizen, oorpijn
 • boezemfibrillatie (een abnormaal hartritme), een onderbreking van de elektrische geleiding tussen het bovenste en onderste deel van het hart, abnormale elektrische geleiding van het hart, verlenging van het QT-interval van uw hart, snelle hartslag bij het rechtop staan, abnormale elektrische registratie van het hart (elektrocardiogram of ECG), een fladderend of bonzend gevoel in uw borst (hartkloppingen)
 • lage bloeddruk, lage bloeddruk bij het rechtop staan (daardoor kunnen sommige mensen die XEPLION gebruiken zich licht in het hoofd of duizelig voelen, of kunnen ze flauwvallen als ze plotseling rechtop gaan staan of zitten)
 • kortademigheid, verstopping van de luchtwegen, piepen, keelpijn, neusbloedingen
 • ongemak in de buik, maag- of darminfectie, droge mond, overmatige darmgassen of winderigheid
 • verhoogd GGT (een leverenzym met de naam gamma-glutamyltransferase) in uw bloed, verhoogde leverenzymen in uw bloed
 • galbulten (of netelroos), jeuk, haarverlies, eczeem, droge huid, rode huid, puistjes
 • spierkrampen, stijve gewrichten, nekpijn, gewrichtspijn
 • incontinentie (niet kunnen ophouden) van urine, vaak moeten plassen, pijn bij het plassen
 • erectiestoornis, stoornis met de zaadlozing, uitblijven van menstruatie, uitstel van de menstruaties, overgeslagen menstruaties of andere problemen met uw cyclus (bij vrouwen), ontwikkeling van borsten bij mannen, lekken van melk uit de borsten, seksuele stoornis, afscheiding uit uw vagina
 • gezwollen gezicht, mond, ogen of lippen, gezwollen lichaam, armen of benen
 • een verandering in uw manier van lopen
 • pijn op de borst, vervelend gevoel op de borst, zich niet lekker voelen
 • verharding van de huid
 • vallen

Zelden voorkomende bijwerkingen (treft 1 tot 10 op de 10.000 personen):

 • schimmelinfectie van de nagels
 • gevaarlijke vermindering van het type witte bloedcellen die helpen u te beschermen tegen infectie in uw bloed
 • vermindering van het type witte bloedcellen die helpen u te beschermen tegen infectie, afname van bloedplaatjes (bloedcellen die bloedingen helpen te stoppen)
 • ernstige allergische reactie die wordt gekenmerkt door koorts, gezwollen mond, gezicht, lip of tong, kortademigheid, jeuk, huiduitslag en soms een snelle daling van de bloeddruk
 • ontoereikende uitscheiding van een hormoon dat de hoeveelheid urine reguleert
 • gevaarlijk overmatig water drinken, levensbedreigende complicaties (gevolgen) van niet onder controle gebrachte diabetes
 • lage hoeveelheid suiker in het bloed, overmatig water drinken
 • gebrek aan emotie
 • geen orgasme kunnen krijgen
 • maligne neurolepticasyndroom (verwardheid, verminderd of verlies van bewustzijn, hoge koorts en ernstige spierstijfheid); plotseling verlies van bloedtoevoer naar de hersenen (beroerte of miniberoerte), niet reageren op prikkels, bewustzijnsverlies, laag bewustzijnsniveau, evenwichtsstoornis
 • problemen met de bloedvaten in de hersenen, coma door niet onder controle gebrachte diabetes, abnormale coördinatie, schudden van het hoofd
 • glaucoom (verhoogde druk in de oogbol), problemen met het bewegen van uw ogen, oogrollen, overgevoeligheid van de ogen voor licht, verhoogde traanvorming, rode ogen
 • onregelmatige hartslag
 • bloedklonters (propjes) in de aderen, vooral in de benen (symptomen zijn onder andere zwelling, pijn en roodheid van het been), die via de bloedvaten in de longen terecht kunnen komen, wat pijn op de borst en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u een of meer van deze symptomen opmerkt
 • minder zuurstof in delen van uw lichaam (door verminderde bloedstroom), overmatig blozen
 • moeilijk ademen tijdens de slaap (slaapapneu), snel en oppervlakkig ademen, longontsteking veroorzaakt door het inademen van voedsel, verstopping van de luchtwegen, stemstoornis
 • ontsteking van de alvleesklier, een verstopping in de darmen, gezwollen tong, ontlasting niet kunnen ophouden, zeer harde ontlasting, moeite met slikken, gesprongen lippen
 • geel worden van de huid en de ogen (geelzucht)
 • ernstige allergische reactie met zwelling waarbij ook de keel betrokken kan zijn wat kan leiden tot moeite met ademen
 • huiduitslag die te maken heeft met het geneesmiddel, verkleurde huid, verdikking van de huid, schilferachtige jeukende (hoofd)huid, hoofdroos
 • afbraak van spiervezels en pijn in de spieren (rabdomyolyse), abnormale houding
 • een verhoging van CPK (creatine-fosfokinase) in uw bloed, een enzym dat soms wordt vrijgegeven bij afbraak van de spieren, gezwollen gewricht, spierzwakte
 • niet kunnen plassen
 • priapisme (een langdurige erectie van de penis waarvoor een operatie nodig kan zijn)
 • pijn in de borsten, vervelend gevoel in de borsten, vergroting van uw borstklieren, vergrote borsten, afscheiding uit de borsten
 • zeer lage lichaamstemperatuur, een afname in lichaamstemperatuur, koude rillingen, verhoogde lichaamstemperatuur, zich dorstig voelen, symptomen door het stoppen met het geneesmiddel
 • opeenhoping van etter veroorzaakt door een infectie op de plaats van de injectie, diepe infectie in de huid, een cyste op de plaats van de injectie, blauwe plek op de plaats van de injectie

Niet bekend hoe vaak ze optreden (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • suiker in de urine

De volgende bijwerkingen werden gezien bij het gebruik van een ander geneesmiddel dat risperidon wordt genoemd en dat heel vergelijkbaar is met paliperidon. De volgende bijwerkingen kunnen dus ook verwacht worden bij XEPLION: andere vormen van bloedvatproblemen in de hersenen, knerpende longgeluiden, dode huidcellen op de injectieplaats en een zweer op de injectieplaats.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik XEPLION niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30 °C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Advertentie

Stof(fen) Paliperidon
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Janssen-Cilag
Verdovend Nee
ATC-Code N05AX13
Farmacologische groep Antipsychotica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.