Xofluza 80 mg filmomhulde tabletten

Illustratie van Xofluza 80 mg filmomhulde tabletten
Stof(fen) Baloxavirmarboxil
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Roche Registration GmbH
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 07.01.2021
Afgiftestatus Verstrekking door een (openbare) apotheek
Recept status Geneesmiddelen voor eenmalige verstrekking op medisch recept

Vergunninghouder

Roche Registration GmbH

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Xofluza 2 mg/ml granulaat voor orale suspensie Baloxavirmarboxil Roche Registration GmbH
Xofluza 40 mg filmomhulde tabletten Baloxavirmarboxil Roche Registration GmbH
Xofluza 20 mg filmomhulde tabletten Tagraxofusp Adalimumab Baloxavirmarboxil Roche Registration GmbH

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Xofluza?

Xofluza bevat baloxavir marboxil. Dit is een type geneesmiddel tegen virussen dat een ‘cap-afhankelijke endonucleaseremmer’ wordt genoemd.

Xofluza wordt gebruikt voor de behandeling en het voorkomen van griep (influenza). Dit geneesmiddel voorkomt dat het griepvirus zich verspreidt in uw lichaam en helpt de hersteltijd van uw klachten te verkorten.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

  • Xofluza wordt gebruikt om griep te behandelen bij patiënten van 1 jaar en ouder die minder dan 48 uur griepklachten hebben.
  • Xofluza wordt gebruikt voor het voorkomen van griep bij personen van 1 jaar en ouder die nauw contact hebben gehad met iemand die griep heeft of waarbij griep wordt vermoed.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Zuigelingen en kinderen

Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen jonger dan 1 jaar. De effecten van Xofluza zijn namelijk niet bekend voor deze leeftijdsgroep.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Xofluza nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u binnenkort andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gebruik Xofluza niet met:

  • laxeermiddelen, maagzuurremmers of orale supplementen met ijzer, zink, selenium, calcium of magnesium

De bovengenoemde geneesmiddelen kunnen ervoor zorgen dat Xofluza niet goed werkt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Gebruik dan uit voorzorg liever geen Xofluza. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Waarschijnlijk heeft Xofluza geen invloed op uw rijvaardigheid of het gebruik van machines.

Xofluza bevat lactose

Xofluza bevat lactose (een bepaald soort suiker). Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt.

Xofluza bevat natrium

Dit middel bevat minder dan 23 mg natrium per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer neemt u dit middel in?

Voor de behandeling van griep neemt u Xofluza in als één dosis en zo snel mogelijk binnen 48 uur nadat uw griepklachten zijn begonnen.

Voor het voorkomen van griep neemt u Xofluza in als één dosis en zo snel mogelijk binnen 48 uur nadat u in aanraking bent gekomen met iemand die griep heeft.

Hoeveel Xofluza moet u innemen?

Uw dosis Xofluza hangt af van uw gewicht. Uw arts of apotheker vertelt u hoeveel u moet innemen.

Uw gewicht De dosis Xofluza
   
< 20 kg Zie de bijsluiter van Xofluza 2 mg/ml granulaat voor
  orale suspensie
   
≥ 20 kg tot < 80 kg Eén dosis van 40 mg ingenomen als
  - 1 tablet van 40 mg
   
80 kg of meer Eén dosis van 80 mg ingenomen als
  - 1 tablet van 80 mg
   

Xofluza kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Neem de tablet met wat water in.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u per ongeluk meer van dit middel gebruikt dan zou moeten, vraag uw arts of apotheker dan om advies.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u uw dosis vergeet, neem die dan zo snel mogelijk in.

Voor de behandeling van griep moet Xofluza ingenomen worden binnen 48 uur nadat uw griepklachten zijn begonnen.

Voor het voorkomen van griep moet Xofluza ingenomen worden binnen 48 uur nadat u in nauw contact bent geweest met iemand van wie bekend is of vermoed wordt dat die persoon griep heeft.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Volwassenen, jongeren (adolescenten) en kinderen

Roep onmiddellijk medische hulp in als u een of meer van de volgende ernstige bijwerkingen krijgt:

Ernstige allergische reactie (anafylaxie), met klachten als zwelling van het gezicht of de huid, jeukende huiduitslag, een lage bloeddruk en moeite met ademhalen.

Hoe vaak deze bijwerkingen voorkomen kan niet worden ingeschat met de beschikbare gegevens.

Overige mogelijke bijwerkingen:

De volgende bijwerking komt soms voor (bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

  • Jeukende huiduitslag.

Kinderen (1 tot < 12 jaar)

De volgende bijwerkingen komen vaak voor (bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

Diarree, huiduitslag en overgeven.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het

nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de blisterverpakking en de doos na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u geneesmiddelen op de juiste manier afvoert worden ze op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

  • De werkzame stof in dit middel is baloxavir marboxil.
  • Elke filmomhulde tablet van 40 mg bevat 40 mg baloxavir marboxil. Elke filmomhulde tablet van 80 mg bevat 80 mg baloxavir marboxil.
  • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat (zie rubriek 2 “Xofluza bevat lactose”), natriumcroscarmellose ((E468), (zie rubriek 2 “Xofluza bevat natrium”) povidon (K25) (E1201), microkristallijne cellulose (E460), natriumstearylfumaraat in de tablet zelf en hypromellose (E464), talk (E553b) en titaandioxide (E171) in het omhulsel van de tablet.

Hoe ziet Xofluza eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Xofluza-tabletten van 40 mg zijn witte tot lichtgele, langwerpige, filmomhulde tabletten bedrukt met ‘BXM40’ aan één kant.

Xofluza 40 mg filmomhulde tabletten worden geleverd in doordrukstrips van 1.

Xofluza-tabletten van 80 mg zijn witte tot lichtgele, langwerpige, filmomhulde tabletten bedrukt met ‘BXM80’ aan één kant.

Xofluza 80 mg filmomhulde tabletten worden geleverd in doordrukstrips van 1.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Duitsland

Fabrikant

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Duitsland

Neem voor alle informatie over dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien Lietuva
N.V. Roche S.A. UAB “Roche Lietuva”
Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11 Tel: +370 5 2546799
България Luxembourg/Luxemburg
Рош България ЕООД (Voir/siehe Belgique/Belgien)
Тел: +359 2 818 44 44  
Česká republika Magyarország
Roche s. r. o. Roche (Magyarország) Kft.
Tel: +420 - 2 20382111 Tel: +36 - 1 279 4500
Danmark Malta
Roche Pharmaceuticals A/S (See Ireland)
Tlf: +45 - 36 39 99 99  
Deutschland Nederland
Roche Pharma AG Roche Nederland B.V.
Tel: +49 (0) 7624 140 Tel: +31 (0) 348 438050
Eesti Norge
Roche Eesti OÜ Roche Norge AS
Tel: + 372 - 6 177 380 Tlf: +47 - 22 78 90 00
Ελλάδα Österreich
Roche (Hellas) A.E. Roche Austria GmbH
Τηλ: +30 210 61 66 100 Tel: +43 (0) 1 27739
España Polska
Roche Farma S.A. Roche Polska Sp.z o.o.
Tel: +34 - 91 324 81 00 Tel: +48 - 22 345 18 88
France Portugal
Roche Roche Farmacêutica Química, Lda
Tél: +33 (0)1 47 61 40 00 Tel: +351 - 21 425 70 00
Hrvatska România
Roche d.o.o. Roche România S.R.L.
Tel: + 385 1 47 22 333 Tel: +40 21 206 47 01
Ierland Slovenija
Roche Products (Ireland) Ltd. Roche farmacevtska družba d.o.o.
Tel: +353 (0) 1 469 0700 Tel: +386 - 1 360 26 00
Ísland Slovenská republika
Roche Pharmaceuticals A/S Roche Slovensko, s.r.o.
c/o Icepharma hf Tel: +421 - 2 52638201
Sími: +354 540 8000  
Italia Suomi/Finland
Roche S.p.A. Roche Oy
Tel: +39 - 039 2471 Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500
Kύπρος Sverige
Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ. Roche AB
Τηλ: +357 - 22 76 62 76 Tel: +46 (0) 8 726 1200
Latvija United Kingdom (Northern Ireland)
Roche Latvija SIA Roche Products (Ireland) Ltd.
Tel: +371 - 6 7039831 Tel: +44 (0) 1707 366000
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in  
Andere informatiebronnen  

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu.

Advertentie

Laatst bijgewerkt: 17.07.2023

Bron: Xofluza 80 mg filmomhulde tabletten - Bijsluiter

Stof(fen) Baloxavirmarboxil
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Roche Registration GmbH
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 07.01.2021
Afgiftestatus Verstrekking door een (openbare) apotheek
Recept status Geneesmiddelen voor eenmalige verstrekking op medisch recept

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.