Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels, oplossing

Illustratie van Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels, oplossing
Stof(fen) Ketotifen
Toelating Nederland
Producent Eureco-Pharma
Verdovend Nee
ATC-Code S01GX08
Farmacologische groep Decongestiva en anti-allergie

Vergunninghouder

Eureco-Pharma

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Zaditen bevat de werkzame stof ketotifen, die een anti-allergische stof is. Zaditen wordt gebruikt voor de behandeling van de oogsymptomen van hooikoorts.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Als u naast Zaditen ook andere geneesmiddelen in uw ogen moet gebruiken, moet u tenminste 5 minuten wachten tussen het gebruik van elk product.

Gebruikt u naast Zaditen nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Dit is vooral belangrijk bij geneesmiddelen voor de behandeling van:

 • ernstige neerslachtigheid (depressie)
 • allergie (bijv. antihistamines)

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Zaditen kan het effect van alcohol versterken.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zaditen mag gebruikt worden als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Zaditen kan wazig zien of slaperigheid veroorzaken. Als dit bij u gebeurt, moet u wachten met autorijden of het bedienen van machines tot deze symptomen verdwenen zijn.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Zaditen bevat benzalkoniumchloride en kan oogirritatie veroorzaken.

Als u zachte contactlenzen draagt, moet u deze eruithalen voordat u Zaditen gebruikt, omdat Zaditen zachte contactlenzen kan ontkleuren. Na het gebruik van Zaditen moet u tenminste 15 minuten wachten voordat u uw contactlenzen opnieuw inbrengt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering voor volwassenen, ouderen en kinderen (van 3 jaar en ouder) is tweemaal per dag (‘s ochtends en ‘s avonds) één druppel in het aangedane oog of in beide aangedane ogen.

Instructies voor gebruik

 1. Was uw handen.
 2. Maak het flesje open. Raak het uiteinde niet aan nadat het flesje geopend is.
 1. Buig uw hoofd achterover (Fig. 1).
 2. Trek het onderste ooglid naar beneden met één vinger en houdt het flesje in uw andere hand. Knijp in het flesje tot er één druppel in uw oog valt (Fig. 2).
 3. Doe uw ogen dicht en druk met een vingertop op de binnenste hoek van uw oog gedurende 1-2 minuten (Fig. 3). Dit voorkomt dat de druppel via het traanbuisje in uw keel vloeit en het meeste van de druppel zal in het oog blijven. Indien nodig, herhaal stappen 3 tot 5 voor uw ander oog.
 4. Sluit het flesje na gebruik.
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Er is geen gevaar als u per ongeluk Zaditen ingeslikt heeft of als er meer dan één druppel in uw oog terechtgekomen is. Als u twijfelt, raadpleeg dan uw arts.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u vergeet Zaditen te gebruiken, behandel dan uw ogen zodra u eraan denkt. Ga daarna verder met uw normale routine.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Zaditen bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 patiënten)

 • oogirritatie of pijn in het oog
 • ontsteking in het oog
 • pijn in het oog, wazig zien, abnormale onverdraagbaarheid voor licht

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 patiënten)

 • wazig zien bij het indruppelen in het oog
 • droog oog
 • ooglidaandoening
 • ontsteking van het oogbindvlies (conjunctivitis)
 • verhoogde gevoeligheid van de ogen voor licht
 • zichtbare bloeding in het witte gedeelte van het oog
 • hoofdpijn
 • slaperigheid
 • huiduitslag (mogelijk met jeuk)
 • eczeem (jeukerige, rode en brandende uitslag)
 • droge mond
 • allergische reactie (waaronder zwelling van het gezicht en de oogleden) en ernstiger worden van bestaande allergische aandoeningen zoals astma en eczeem

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C.

Het flesje zelf is niet steriel, maar de inhoud is steriel totdat het flesje geopend is. Nadat het flesje geopend is, zijn de oogdruppels slechts 4 weken houdbaar.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het flesje achter “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is ketotifen (als fumaraat). Elke ml bevat 0,345 mg ketotifenfumaraat, overeenkomend met 0,25 mg ketotifen.

De andere stoffen in dit middel zijn glycerol (E422), natriumhydroxide (E524), water voor injecties en benzalkoniumchloride.

Hoe ziet Zaditen eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Zaditen is een heldere, kleurloze tot lichtgele oplossing. De oplossing is beschikbaar in een verpakking met één flesje van 5 ml.

Registratiehouder/ompakker:

Eureco-Pharma B.V.

Boelewerf 2

2987 VD Ridderkerk

Fabrikant

EXCELVISION

Rue de la Lombardière 07104 Annonay Cedex Frankrijk

In het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder:

Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels

RVG 111380//25726 L.v.H.: Griekenland

Dit geneesmiddel is in Griekenland geregistreerd onder de naam:

Zaditen οfθaλμικές staγόνeς

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2012.

Advertentie

Stof(fen) Ketotifen
Toelating Nederland
Producent Eureco-Pharma
Verdovend Nee
ATC-Code S01GX08
Farmacologische groep Decongestiva en anti-allergie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.