Zaditen 1 mg/ml, druppelvloeistof

ATC-Code
R06AX17
Medikamio Hero Image

Defiante Farmacêutica

Stof Verdovend Psychotrope
Ketotifen Nee Nee
Farmacologische groep Antihistaminica voor systemisch gebruik

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Defiante Farmacêutica

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Zaditen behoort tot een groep van geneesmiddelen die antihistaminica wordt genoemd. Deze geneesmiddelen gaan de werking van histamine, een lichaamseigen stof die allergische verschijnselen veroorzaakt, tegen.

Zaditen wordt toegepast bij:

 • het voorkómen van astma-aanvallen die door allergie worden veroorzaakt; Zaditen wordt gebruikt om het aantal, de ernst en de duur van astma-aanvallen te verminderen. Wanneer u eenmaal een aanval heeft, is Zaditen niet in staat om deze op te heffen.
 • het voorkómen en behandelen van door allergie veroorzaakte ontstekingen van het neusslijmvlies (rhinitis).
 • het voorkómen en behandelen van door allergie veroorzaakte huidaandoeningen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Zaditen niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor ketotifen of voor één van de andere bestanddelen van Zaditen. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld rode vlekjes en bultjes op de huid, jeuk of koorts.

Wees extra voorzichtig met Zaditen

 • Bij het begin van een langdurige behandeling met Zaditen mag de behandeling met tot dan toe gebruikte middelen tegen astma (anti-astmatica) niet plotseling worden gestopt. Dit geldt vooral voor de zogenaamde bijnierschorshormonen (corticosteroïden).
 • Als u ooit last heeft gehad, of nog steeds heeft van vallende ziekte (epilepsie), omdat Zaditen de drempel voor toevallen/stuipen (convulsies) kan verlagen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Als u verschillende geneesmiddelen gebruikt, kunnen deze middelen elkaar beïnvloeden. Dit kan schadelijke gevolgen hebben. De geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken en er kunnen eerder bijwerkingen optreden. Vertel uw arts daarom altijd welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt, ook als dit maar af en toe het geval is. Dit geldt zowel voor geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn als voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt kopen. Uw arts en apotheker kunnen beoordelen of ze samen gebruikt mogen worden en of eventuele maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld het aanpassen van de dosering).

Als Zaditen met de volgende middelen wordt gebruikt, kan het effect van deze middelen worden versterkt:

 • kalmerende middelen
 • slaapmiddelen
 • zogenaamde antihistaminica (geneesmiddelen die gebruikt worden bij overgevoeligheidsziekten

en bij reisziekte).

Suikerpatiënten die bloedsuikerverlagende middelen slikken mogen geen Zaditen gebruiken zonder regelmatige controle van de bloedplaatjes door hun arts. Een combinatie van bloedsuikerverlagende middelen en Zaditen kan namelijk een verlaging in het aantal bloedplaatjes veroorzaken. Dit aantal wordt weer normaal als u met Zaditen stopt.

Gebruik van Zaditen met voedsel en drank

Het effect van alcohol wordt versterkt als u met Zaditen wordt behandeld.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Over het gebruik van Zaditen tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend om met zekerheid te kunnen stellen dat het veilig is. Meld het in ieder geval aan uw arts zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden, zodat deze kan beoordelen of het noodzakelijk is dat u Zaditen blijft gebruiken.

Als u Zaditen gebruikt, mag u geen borstvoeding geven.

Informeer bij uw arts of apotheker naar de mogelijkheid voor het overstappen op een ander medicijn.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Gedurende de eerste paar dagen van de behandeling met Zaditen kan uw reactievermogen verminderd zijn. U dient hiermee rekening te houden bij deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en dergelijke. Zo nodig moet u met dit soort bezigheden stoppen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Zaditen

Lactose

Zaditen tabletten bevatten lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u Zaditen tabletten gebruikt.

Gehydrogeneerde glucosestroop

Zaditen stroop en Zaditen druppelvloeistof bevatten gehydrogeneerde glucosestroop (een zoetstof). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u Zaditen stroop of Zaditen druppelvloeistof gebruikt.

Zaditen stroop kan een licht laxerende werking hebben. De calorische waarde van is 1,84 kcal per ml stroop.

Natriumpropylparahydroxybenzoaat en natriummethylparahydroxybenzoaat

Deze stoffen zitten in de Zaditen stroop en Zaditen druppelvloeistof. Zij kunnen allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Zaditen nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Gebruikelijke dosering en wijze van gebruik

Uw arts heeft u voorgeschreven hoeveel tabletten of hoeveel ml stroop of hoeveel druppels druppelvloeistof u per dag in moet nemen. Het is belangrijk dat u zich hieraan houdt.

Volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder:

Als standaarddosering geldt tweemaal daags 1 tablet van 1 mg.

Kinderen tussen 6 maanden en 6 jaar:

De gebruikelijke begindosering is tweemaal daags 2,5 ml stroop, 10 druppels druppelvloeistof of ½ tablet van 1 mg. Aan kinderen tussen 6 maanden en 3 jaar mag per dag niet meer dan deze hoeveelheid (= 1 mg) worden gegeven en aan kinderen van 3 tot 6 jaar niet meer dan het dubbele (d.w.z. maximaal 2 mg per dag).

De tabletten kunnen het beste bij het ontbijt en bij het avondeten met wat water of een andere drank worden doorgeslikt. U kunt de tabletten eventueel ook vooraf hierin oplossen.

De juiste hoeveelheid stroop kan worden afgemeten met de bijgeleverde maatbeker. Volg deze instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.

In geval u bemerkt dat Zaditen te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Duur van de behandeling

Uw arts heeft u voorgeschreven hoelang u met de behandeling door moet gaan. Het is belangrijk dat u zich hieraan houdt. Als u eerder met de behandeling wilt stoppen, overleg dan met uw arts.

Wat u moet doen als u meer van Zaditen heeft ingenomen dan u zou mogen

Bij gebruik van meer dan de voorgeschreven hoeveelheid kan overdosering plaatsvinden. Als één of meer bijwerkingen in ernstige mate optreden, kan dit wijzen op overdosering.

Wanneer u te veel van Zaditen heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Probeer er achter te komen hoeveel capsules/tabletten e.d. werden ingenomen en van welke sterkte. Volg de aanwijzingen van de arts nauwkeurig op.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Zaditen in te nemen

Wordt per ongeluk een dosis Zaditen vergeten, neem deze dan alsnog zo gauw mogelijk in. Neem de volgende dosis op hetzelfde tijdstip in als u gewend bent. Als het echter al bijna tijd wordt voor de volgende dosis, dat wil zeggen dat er nog maar minder dan de helft van de gebruikelijke tijd tussen twee innames over is, moet u de vergeten dosis niet meer innemen. U neemt dan de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u hierover vragen heeft, raadpleeg dan uw arts.

Als u stopt met het gebruik van Zaditen

Indien de behandeling met Zaditen moet worden gestopt, dient dit geleidelijk te gebeuren over een periode van 2 tot 4 weken. De klachten waarvoor u behandeld wordt, kunnen terugkeren. Daarom is het altijd verstandig om eerst met uw arts te overleggen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Zaditen bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Sommige zeldzaam voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten) kunnen ernstig zijn:

 • huiduitslag, roodheid van de huid, blaren op de lippen, ogen en mond, gepaard gaande met koorts, rillingen, hoofdpijn, hoest en pijn over het gehele lichaam.
 • geelkleuring van de huid en ogen (tekenen van geelzucht, leveraandoening, leverontsteking).

Als bovenstaande op u van toepassing is, informeer dan onmiddellijk uw arts.

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 100 patiënten):

 • opgewondenheid,
 • prikkelbaarheid,
 • slapeloosheid,
 • nervositeit.

Soms voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 100 patiënten):

 • duizeligheid (bij het begin van de behandeling),
 • droge mond (bij het begin van de behandeling),
 • misselijkheid,
 • blaasontsteking.

Zelden voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 1000 patiënten):

 • slaperigheid (bij het begin van de behandeling),
 • gewichtstoename,
 • toevallen/stuipen (convulsies).

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren in de originele verpakking. Bewaren beneden 25°C.

Zaditen stroop en Zaditen druppelvloeistof niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Gebruik Zaditen niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “niet te gebruiken na” of “exp” op de buitenverpakking, doordrukstrips of het etiket op de fles. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Zaditen

 • Het werkzaam bestanddeel is ketotifenfumaraat. Zaditen bevat een hoeveelheid ketotifenfumaraat, die overeenkomt met:
 1. mg ketotifen per tablet Zaditen

0,2 mg ketotifen per ml Zaditen stroop

 1. mg ketotifen per ml Zaditen druppelvloeistof
 • De andere bestanddelen zijn: Tabletten: magnesiumstearaat, maïszetmeel, lactose (melksuiker). Stroop: bananenaroma, propylparahydroxybenzoaat natriumzout (E217), methylparahydroxybenzoaat natriumzout (E219), citroenzuur, natriummonowaterstoffosfaat, gehydrogeneerde glucosestroop en water. Druppelvloeistof: propylparahydroxybenzoaat natriumzout (E217), methylparahydroxybenzoaat natriumzout (E219), citroenzuur, natriummonowaterstoffosfaat, gehydrogeneerde glucosestroop en water.
 • Hoe ziet Zaditen er uit en wat is de inhoud van de verpakking

  De tabletten zijn wit en rond en hebben aan één kant een deelstreep en de letters “HI” in diepdruk. De tabletten hebben een diameter van 7 mm. Elk doosje bevat 30 tabletten (3 doordrukstrips met elk 10 tabletten).

  De stroop is helder en kleurloos of lichtgeel. De stroop bevat geen suiker en heeft de geur van bananen. Elke verpakking bevat een fles van 200 ml en een maatbeker.

  De druppelvloeistof is helder en kleurloos of lichtgeel. Elke verpakking bevat een fles van 25 ml.

  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

  Defiante Farmacêutica, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal, Portugal Telefoon: 00351 291 214 090 E-mail: info@defiante.com

  Voor inlichtingen in Nederland: sigma-tau B.V. Groenewoudsedijk 55

  3528 BG Utrecht

  Fabrikanten:

  • Zaditen 1 mg, tabletten: Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Wimblehurst Road Horsham, West Sussex, RH12 5AB Verenigd Koninkrijk
  • Zaditen 0,2 mg/ml, stroop (suikervrij) Famar France 1, Avenue du Champ de Mars 45072 Orleans Cedex 2 Frankrijk
  • Zaditen 1 mg/ml, druppelvloeistof Mipharm S.P.A. Via B. Quaranta 12 20141 Milano (MI) Italië

  In het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder:

  Zaditen 1 mg, tabletten RVG 08319
  Zaditen 0,2 mg/ml, stroop (suikervrij) RVG 09520
  Zaditen 1 mg/ml, druppelvloeistof RVG 14490

  Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2009.

  Uw persoonlijke medicijn-assistent

  Medicijnen

  Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

  Stoffen

  Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

  De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

  This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.