Zavedos, poeder voor oplossing voor injectie 5 mg en 10 mg

Zavedos, poeder voor oplossing voor injectie 5 mg en 10 mg
Werkzame stof(fen)Idarubicine
Toelatingslandnl
VergunninghouderPfizer
ATC-codeL01DB06
Farmacologische groepenCytotoxische antibiotica en aanverwante stoffen

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Zavedos verhindert de vermeerdering van bepaalde kankercellen in het bloed. Het vormt verbindingen met het erfelijk materiaal in de cellen en remt de aanmaak van belangrijke bouwstoffen voor deze cellen.

Zavedos wordt gebruikt bij bepaalde vormen van acute leukemie, een soort van bloedkanker.

Het wordt gebruikt bij volwassenen en kinderen met leukemie van de witte bloedlichaampjes, als een behandeling met andere middelen of bestraling onvoldoende resultaat heeft opgeleverd.

Bij volwassenen met andere vormen van leukemie wordt het gebruikt als de ziekte voor het eerst optreedt of als de ziekte na eerdere behandeling met andere middelen of bestraling weer terugkomt.

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

 • Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U heeft een ernstig verminderde nierwerking of leverwerking .
 • U heeft last of heeft in het verleden last gehad van een verminderde functie van de hartspier. Dit geldt ook voor patiënten die reeds eerder met de maximaal toegestane hoeveelheden van andere middelen, die schadelijk zijn voor het hart, zijn behandeld.
 • U heeft kort geleden een hartinfarct doorgemaakt.
 • U lijdt aan een onregelmatige hartslag.
 • U lijdt aan een aanhoudende onderdrukking van de beenmergfunctie. Uw arts zal dit controleren.
 • U geeft borstvoeding.

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt.

ZAVE 013 NL PIL 02Aug2012-c pagina 1 van 6
 • Zavedos kan schadelijke effecten hebben op het hart. Deze kunnen tot lang (enkele maanden) na de behandeling optreden. Uw arts zal uw hartfunctie voor, tijdens en na de behandeling controleren. Dat is ook het geval als u een ander middel met schadelijke effecten op het hart gebruikt of eerder heeft gebruikt. Bij eventueel optredende schadelijke effecten zal de arts deze op de gebruikelijke manier behandelen. Kinderen en zuigelingen zijn extra gevoelig voor de schadelijke effecten van Zavedos op het hart.
 • Een behandeling met Zavedos zal in de meeste gevallen een onderdrukking van de beenmergfunctie geven. Het beenmerg is verantwoordelijk voor de bloedaanmaak. Door het effect op het bloed kunnen bloedingen of infecties optreden. Uw arts houdt daarom uw bloedbeeld nauwkeurig in de gaten. Voor de start met de behandeling zal de arts zorgen dat een eventuele infectie onder controle is gebracht en dat infecties tijdens de behandeling worden voorkomen. Uw arts zal afwegen of u Zavedos mag gebruiken als u door een eerdere behandeling met geneesmiddelen of bestraling een onderdrukking van de beenmergfunctie heeft gehad.
 • Indien u lijdt aan lever- en/of nieraandoeningen, zal uw arts de lever- en nierfunctie nauwkeurig in de gaten houden.
 • Wanneer bij het inbrengen van het infuus de juiste injectietechniek wordt gevolgd, zal de beschadiging van weefsel rond de injectieplaats tot een minimum worden beperkt.
 • Door de snelle afbraak van kankercellen kunnen afvalstoffen (urinezuur) zich in het bloed ophopen. Uw arts zal de gebruikelijke maatregelen nemen om dat te behandelen.
 • Toediening van bepaalde soorten vaccins (levend-verzwakte, bijv. gele koorts) aan patiënten die Zavedos krijgen, kan leiden tot ernstige of dodelijke infecties. Uw arts zal bepalen of een vaccin kan worden toegediend tijdens de behandeling met Zavedos.
 • Mannelijke patiënten dienen tijdens de behandeling met Zavedos geschikte anticonceptieve maatregelen te nemen en zich te laten informeren over de mogelijkheid tot het bewaren van sperma in het geval dat onvruchtbaarheid als gevolg van de behandeling optreedt.
 • Door het gebruik van Zavedos kan uw urine 1 tot 2 dagen na behandeling een rode kleur krijgen.

Gebruikt u naast Zavedos nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Bij gebruik van bepaalde geneesmiddelen vermindert de afbraak van idarubicine. Uw arts dient bij het gebruik van dergelijke middelen de dosis aan te passen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • fluconazol (bij bepaalde schimmelinfecties),
 • bupropion en paroxetine (bij depressies),
 • fluoxetine (bij o.a. depressies en eetstoornissen).

Een aanpassing van de dosis kan ook nodig zijn als u tegelijk met Zavedos ciclosporine A krijgt (bij acute leukemie).

Zavedos remt de aanmaak van bloedcellen. Andere geneesmiddelen met dezelfde werking kunnen dit effect versterken. Dit kan ook optreden als u tegelijkertijd, of 2-3 weken vóór de behandeling, met Zavedos wordt bestraald.

Indien door de gelijktijdige toepassing van andere geneesmiddelen of behandelingen uw lever- of nierfunctie verandert, kan dit de werkzaamheid en/of de schadelijkheid van Zavedos beïnvloeden.

Zavedos kan schadelijke effecten hebben op het hart. Uw arts zal uw hartfunctie tijdens de behandeling controleren als u gelijktijdig een ander geneesmiddel gebruikt met een effect op het hart, of als u eerder een ander middel heeft gebruikt met schadelijke effecten op het hart, zoals trastuzumab, een middel dat gebruikt wordt bij kanker.

Gelijktijdig gebruik van bepaalde soorten vaccins (levend-verzwakte) wordt afgeraden.

ZAVE 013 NL PIL 02Aug2012-c pagina 2 van 6

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Omdat er geen goede gegevens zijn over het gebruik bij de mens tijdens de zwangerschap, wordt het gebruik van Zavedos tijdens de zwangerschap ontraden. Uw arts zal bepalen of u Zavedos tijdens de zwangerschap mag gebruiken.

Patiënten met een kinderwens dienen dit voorafgaand aan de behandeling met Zavedos met hun arts te bespreken.

Borstvoeding

Het is niet bekend of Zavedos in de moedermelk uitgescheiden wordt. Moeders moeten geen borstvoeding geven tijdens het gebruik van Zavedos.

Vruchtbaarheid

Zavedos kan schade veroorzaken aan spermacellen. Mannen moeten daarom tijdens en tot 3 maanden na de behandeling met Zavedos maatregelen nemen om een zwangerschap te voorkomen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Wanneer u met Zavedos wordt behandeld verblijft u in een ziekenhuis onder medische controle. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat u tijdens de behandeling een voertuig bestuurt of machines bedient.

Hoe wordt het gebruikt?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts.

Zavedos wordt uitsluitend onder verantwoording van een arts toegediend.

Uw arts berekent de geschikte dosering Zavedos voor u. Daarbij wordt ook rekening gehouden met eventuele andere middelen die u gebruikt en uw verdere gezondheidstoestand. Zavedos kan in combinatie met andere middelen tegen kanker worden gebruikt.

Bij leukemie van de witte bloedlichaampjes zal de voorgeschreven dosis op drie achtereenvolgende dagen worden toegediend via een infuus. Dit geldt zowel voor volwassenen als voor kinderen. Bij andere vormen van leukemie bij volwassenen kan de berekende dosis eventueel ook gedurende 5 dagen worden toegediend via een infuus.

Zavedos wordt via een infuus toegediend. De toediening van Zavedos duurt 5 tot 10 minuten. Het infuus zal vóór en na de toediening echter vrij moeten kunnen lopen.

De arts heeft de geschikte dosering voor u berekend. De kans op een te hoge dosering is uiterst klein. Als er op enige wijze toch een te hoge dosering wordt toegediend, kunnen de bekende bijwerkingen in versterkte mate optreden. Uw arts zal hierop letten en passende maatregelen treffen.

Zavedos zal u onder toezicht van een arts of verpleegkundige worden toegediend in een schema voor drie tot vijf dagen. Het is onwaarschijnlijk dat er een dosering wordt vergeten.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

ZAVE 013 NL PIL 02Aug2012-c pagina 3 van 6

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen komen voor in de volgende frequenties:

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 personen), Vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 100 personen, maar bij minder dan 1 op de 10 personen), Soms (komt voor bij meer dan 1 op de 1.000 personen, maar bij minder dan 1 op de 100 personen), Zelden (komt voor bij meer dan 1 op de 10.000 personen, maar bij minder dan 1 op de 1.000 personen), Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 personen), Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Infecties en parasitaire aandoeningen: Zeer vaak: ontstekingen (infectie)

Soms: aanwezigheid van ziektekiemen in het bloed gepaard gaande met hoge koorts, rillingen en sterke vermoeidheid (kan leiden tot shock) (sepsis/septikemie)

Niet bekend: bloedvergiftiging (septische shock)

Goedaardige en kwaadaardige gezwellen:

Soms: bepaalde vormen van leukemie (witte bloedcellenkanker) en onvoldoende uitrijping van de cellen in het beenmerg, waardoor in het bloed een tekort aan bloedcellen ontstaat (myelodysplastisch syndroom)

Bloed- en lymfestelselaandoeningen:

Zeer vaak: onderdrukking van de aanmaak van zowel de rode en witte bloedcellen als de bloedplaatjes. De waarneembare gevolgen hiervan zijn een grotere kans op bloedarmoede, koorts, infecties, blauwe plekken en bloedingen. Bloedarmoede (anemie), bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie), bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (neutropenie), bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (granulocytopenie), bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie)

Niet bekend: abnormaal laag aantal van alle typen bloedcellen (pancytopenie)

Immuunsysteemaandoeningen:

Zeer zelden: Shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock)

Endocriene aandoeningen:

Zeer vaak: gebrek aan eetlust (anorexie)

Soms: uitdroging

Voedings- en stofwisselingsstoornissen:

Soms: te hoog urinezuurgehalte in het bloed (zoals bij jicht, hyperurikemie)

Niet bekend: het snel afbreken van een gezwel door Zavedos waardoor allerlei afbraakproducten in het bloed terecht komen (tumorlysissyndroom)

Zenuwstelselaandoeningen:

Zelden: hersenbloeding

Hartaandoeningen:

Vaak: vergroting van de hartspier (cardiomyopathie), vertraagde hartslag (bradycardie), stoornissen in het hartritme of de hartfrequentie, onvoldoende pompkracht van het hart, hartfalen

ZAVE 013 NL PIL 02Aug2012-c pagina 4 van 6

Vaak:Soms:Zeer zelden:

Soms: afwijkingen in de prikkelgeleiding van het hart, hartaanval

Zeer zelden: ontsteking van het hartzakje (pericarditis), ontsteking van de hartspier (myocarditis), bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (atrioventriculair blok, bundeltakblok)

Niet bekend: stoornissen in het hartritme (ventriculaire dysfunctie, maligne dysritmieën), ernstige hartfunctiestoornissen. Ook na de behandeling kan er tot enkele maanden een effect op de hartwerking zijn dat zich vooral uit in kortademigheid en het vasthouden van vocht in de borst- en buikholte

Bloedvataandoeningen:

Vaak: bloedingen, plaatselijke aderontsteking (lokale flebitis), aderontsteking met de vorming van een bloedstolsel, vaak voelbaar als een pijnlijke wat harde streng met erboven een rode huid (tromboflebitis)

Soms: sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn (shock)

Zeer zelden: verstopping van een klein bloedvat door een bloedstolsel (trombo-embolie), opvliegers

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen:

Niet bekend: kortademigheid (dyspneu), vochtophoping in de longen (longoedeem)

Maagdarmstelselaandoeningen:

Zeer vaak: misselijkheid, braken, ontstekingen van de slijmvliezen (mucositis), ontsteking van het mondslijmvlies, gepaard gaande met pijnlijke zweren, meestal aan de zijkant van de tong en op het slijmvlies van de tong (stomatitis), diarree, (ernstige) maagpijn of branderig gevoel

bloedingen in de maag en de darmen, buikpijn

ontsteking van de slokdarm (oesophagitis), ontstekingen van de dunne of dikke darm die kunnen leiden tot een perforatie (colitis)

maagdarmzweren

Lever- en galaandoeningen:

Vaak: leverenzymen en bilirubine verhoogd

Niet bekend: vergroting van de lever (hepatomegalie)

Huid- en onderhuidaandoeningen:

Zeer vaak: haaruitval (alopecia). Dit herstelt zich meestal twee tot drie maanden na stoppen van de behandeling

Vaak: huiduitslag, jeuk, overgevoeligheid door bestraling van de huid

Soms: huidveranderingen, overmatige pigmentvorming in huid en nagels, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), cellulitis, afsterving van weefsel (weefselnecrose)

Zeer zelden: roodheid van de huid van armen en benen (erytheem)

Niet bekend: plaatselijke vergiftiging, vochtophoping in de enkels, onderbreking van de baardgroei

Nier- en urinewegaandoeningen:

Zeer vaak: rode verkleuring van de urine gedurende 1-2 dagen na de behandeling

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Zeer vaak: koorts, hoofdpijn, rillingen

Niet bekend: tekort aan zuurstof in de weefsels, overlijden, uittreding van vocht in het longzakje, snelle hartactie waarbij telkens drie tonen worden geproduceerd die klinken als de galop van een paard (galopritmes), het uittreden van vocht, plaatselijke pijn, plaatselijke ontsteking, rode strepen

ZAVE 013 NL PIL 02Aug2012-c pagina 5 van 6

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts.

Hoe moet het worden bewaard?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Bewaren beneden 25°C in de oorspronkelijke verpakking.
 • Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Zavedos wordt voor u in de apotheek bewaard. Na oplossen van het poeder dient dit binnen 1 dag te worden gebruikt wanneer het bij kamertemperatuur wordt bewaard en binnen 2 dagen wanneer het in de koelkast wordt bewaard.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos na: “Niet te gebruiken na:” De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

 • De werkzame stof in dit middel is idarubicinehydrochloride.
 • De andere stof in dit middel is lactose.

Hoe ziet Zavedos eruit en hoeveel zit er in een verpakking

Zavedos bevat per glazen injectieflacon respectievelijk 5 of 10 mg idarubicinehydrochloride als poeder voor oplossing voor injectie. Zavedos poeder voor oplossing voor injectie wordt geleverd in injectieflacons van kleurloos glas afgesloten met chloorbutylrubberen stoppen en aluminium doppen.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Pfizer bv

Rivium Westlaan 142

2909 LD Capelle aan den IJssel

Fabrikant

Actavis Italy S.p.A.

Viale Pasteur, 10

20014 Nerviano (MI)

Italië

Voor vragen over dit geneesmiddel, bel 0800-MEDINFO (63 34 636)

Zavedos is in het register ingeschreven onder RVG 14201.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2012.

ZAVE 013 NL PIL 02Aug2012-c pagina 6 van 6

Laatst bijgewerkt op 24.08.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Idarubicine. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Zavedos, poeder voor oplossing voor injectie 5 mg en 10 mg

Medicijn
Vergunninghouder

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio