Flurazepam

Flurazepam

Basis

Flurazepam is een actief ingrediënt dat wordt gebruikt om slaapstoornissen te behandelen. Het behoort tot de groep van benzodiazepinen, die een kalmerend en slaapbevorderend effect hebben. Flurazepam is een langwerkend benzodiazepine. Het heeft een snelle werking en is gebaseerd op binding aan de GABA-receptoren. Net als alle andere benzodiazepinen kan flurazepam verslavend zijn. Flurazepam wordt ook vaak misbruikt als verdovend middel. Het zit meestal als flurazepamhydrochloride in medicijnen. Het is wit, kristallijn en zeer goed oplosbaar in water. Droomtijden blijven onaangetast bij het gebruik van flurazepam.

Grafische structuurformule van de werkzame stof flurazepam

Effect

Flurazepam werkt door het verkorten van de inslaapvertraging, d.w.z. de tijd die nodig is om in slaap te vallen, en het verminderen van de waakfases. Het bindt zich aan de GABA-A-receptoren in de hersenen en verhoogt daar het effect van gamma-aminoboterzuur (GABA). Bovendien is er ook een verhoogde instroom van chloride-ionen, wat ertoe leidt dat de cel onklaar wordt en zo het gewenste kalmerende effect teweegbrengt. Een belangrijke factor is dat benzodiazepinen geen effect hebben zonder GABA. Dit is niet het geval met barbituraten, hoewel er een hoger risico is op ademhalingsdepressie met barbituraten. Als flurazepam langer dan 2 weken wordt gebruikt, treedt een gewenningseffect op, wat betekent dat de dosis moet worden verhoogd om hetzelfde effect te bereiken. Dit gewenningseffect is de reden voor het afhankelijkheidseffect van flurazepam.

Flurazepam wordt binnen 30 minuten geabsorbeerd uit het maagdarmkanaal. De halfwaardetijd, dat wil zeggen de tijd die het lichaam nodig heeft om de helft van de werkzame stof uit te scheiden, is gemiddeld 2,3 uur.

Dosage

Neem flurazepam altijd precies in zoals beschreven in de bijsluiter of zoals geadviseerd door uw arts.

De gebruikelijke aanbevolen startdosis is 15 mg per dag, maar kan indien nodig worden verhoogd tot 30 mg per dag. In het algemeen moet de dosering zo laag mogelijk worden gehouden.

Bij oudere patiënten mag de dagelijkse dosis NIET hoger zijn dan 15 mg .

Bijwerkingen

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Frequent:

 • getemperde emoties
 • abnormale slaperigheid
 • verminderde alertheid
 • bewegingscoördinatiestoornissen
 • duizeligheid
 • hoofdpijn
 • smaakstoornissen
 • Verbeterd geheugen
 • Spierzwakte, wat leidt tot een verhoogd risico op vallen en daardoor een verhoogd risico op fracturen bij oudere mensen
 • Vermoeidheid

Soms:

 • Ongemak in het maagdarmkanaal
 • Misselijkheid
 • Reacties op de huid
 • Veranderingen in seksueel gedrag

Zelden:

 • Overgevoeligheidsreacties
 • visuele stoornissen
 • Lage bloeddruk
 • Ademhalingsdepressie
 • Urineretentie

Zeer zelden:

 • Geelzucht
 • Verhoogde leverenzymen

Frequentie onbekend:

 • Bloedstoornissen (bijv. trombocytopenie, leucopenie,...)
 • verwardheid
 • hallucinaties
 • verslaving
 • ontwenningsverschijnselen
 • depressie
 • Psychiatrische en paradoxale reacties
 • suïcidale gedachten
 • extrapyramidale aandoeningen
 • risico op vallen
 • geheugenstoornissen

Net als andere benzodiazepinen kan flurazepam verslavend zijn.

Flurazepam kan depressie versterken, suïcidale gedachten uitlokken, sensorische illusies en geheugenproblemen veroorzaken.

Interacties

Er kunnen wisselwerkingen optreden als de volgende geneesmiddelen tegelijkertijd worden ingenomen:

 • Slaappillen, kalmeringsmiddelen en verdovingsmiddelen
 • pijnstillers
 • anxiolytica
 • anti-epileptica
 • Allergiemedicijnen (antihistaminica)
 • neuroleptica
 • antidepressiva
 • Medicijnen tegen HIV
 • Opioïden - er kunnen levensbedreigende ademhalingsmoeilijkheden optreden, die tot de dood kunnen leiden
 • Spierverslappers - er kan een verhoogd risico op vallen zijn
 • Cimetidine en omeprazol kunnen het effect van flurazepam versterken
 • Antibiotica van het macrolide type zoals erytromycine kunnen het effect van flurazepam versterken
 • Anticonceptiemiddelen (de 'pil') kunnen het effect van flurazepam versterken
 • Rifampicine kan het effect van flurazepam verzwakken
 • 4-Hydroxyboterzuur - levensbedreigende ademhalingsdepressie kan optreden
 • Alcohol

Contra-indicaties

Flurazepam mag NIET worden ingenomen in de volgende gevallen:

 • bij allergie voor flurazepam of andere benzodiazepinen
 • bij myasthenia gravis
 • in geval van bestaande of eerdere afhankelijkheid van medicijnen, alcohol of drugs
 • ernstige ademhalingsstoornissen
 • ernstige leverbeschadiging
 • bij spier- en bewegingsstoornissen
 • acute vergiftiging met alcohol, slaappillen, pijnstillers of psychotrope medicijnen

Leeftijdsbeperking

Flurazepam mag NIET worden gebruikt onder de 18 jaar .

Bij oudere patiënten dient de dosis zo laag mogelijk te zijn, omdat er een verhoogd risico op vallen en als gevolg daarvan botbreuken kan zijn.

Zwangerschap & lactatie

Zwangerschap

Flurazepam mag tijdens de zwangerschap alleen worden gebruikt na overleg met uw arts.

In het eerste trimester van de zwangerschap werd in eerdere onderzoeken een verhoogd risico op misvormingen besproken. Recentere onderzoeken hebben dit verband niet kunnen bevestigen.

In het 2e en 3e trimester van de zwangerschap is kortdurend gebruik van flurazepam aanvaardbaar. Langdurig regelmatig gebruik kan echter ernstige symptomen bij de pasgeborene veroorzaken (temperatuurregulatiestoornissen, drinkproblemen, lage bloeddruk, etc.). Bovendien kunnen ernstige ontwenningsverschijnselen optreden bij pasgeborenen, zoals toevallen.

In het geval van benzodiazepine-afhankelijkheid bij zwangere vrouwen moet ontwenning tijdens de zwangerschap koste wat kost worden vermeden, omdat dit kan leiden tot ernstige ontwenningsverschijnselen die schadelijk zijn voor het ongeboren kind. De bevalling moet altijd plaatsvinden in een neonatale kliniek.

Borstvoeding

Flurazepam mag tijdens de borstvoeding alleen worden gebruikt na overleg met uw arts . Als flurazepam gedurende een langere periode regelmatig wordt gebruikt, moet de borstvoeding worden gestaakt, omdat flurazepam overgaat in de moedermelk.

Chemische en fysische eigenschappen

ATC-Code N05CD01
Moleculaire formule C21H23ClFN3O
Molaire massa (g·mol−1) 387,878
Fysieke toestand solide
Dichtheid (g·cm−3) 1,2
Smeltpunt (°C) 79,5
Kookpunt (°C) 551,4
CAS-nummer 17617-23-1
PUB-nummer 3393
Drugbank ID DB00690

Redactionele beginselen

Alle voor de inhoud gebruikte informatie is afkomstig van gecontroleerde bronnen (erkende instellingen, deskundigen, studies van gerenommeerde universiteiten). Wij hechten veel belang aan de kwalificatie van de auteurs en de wetenschappelijke achtergrond van de informatie. Zo zorgen wij ervoor dat ons onderzoek gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen.
Thomas Hofko

Thomas Hofko
Schrijver

Thomas Hofko zit in het laatste derde van zijn bachelor in de farmacie en is auteur en docent over farmaceutische onderwerpen. Hij is vooral geïnteresseerd in klinische farmacie en fytofarmacie.

De inhoud van deze pagina is een geautomatiseerde vertaling van hoge kwaliteit uit DeepL. De originele inhoud in het Duits vindt u hier.

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.