ABILIFY MAINTENA 400 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte

ATC-Code
N05AX12
ABILIFY MAINTENA 400 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte

Otsuka Pharmaceutical

Stof(fen)
Aripiprazol
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antipsychotica

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Otsuka Pharmaceutical

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

ABILIFY MAINTENA bevat de werkzame stof aripiprazol en behoort tot een groep geneesmiddelen die antipsychotica worden genoemd. Het wordt gebruikt om schizofrenie te behandelen, een ziekte met verschijnselen als dingen horen, zien of voelen die er niet zijn, achterdochtigheid, waangedachten, onsamenhangende spraak en gedrag, en vervlakking van gevoelens. Mensen met deze aandoening kunnen zich ook depressief, schuldig, angstig of gespannen voelen.

ABILIFY MAINTENA is bedoeld voor volwassen patiënten met schizofrenie die voldoende gestabiliseerd zijn tijdens behandeling met oraal aripiprazol.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of verpleegkundige voordat u dit middel krijgt toegediend.

Gedachten aan en pogingen tot zelfdoding zijn gemeld tijdens behandeling met aripiprazol. Vertel het uw arts onmiddellijk als u gedachten of gevoelens heeft om uzelf iets aan te doen.

Vertel het uw arts, voordat de behandeling met dit middel wordt gestart, als u last heeft van:

 • hoog suikergehalte in het bloed (te herkennen aan verschijnselen als overmatige dorst, grote hoeveelheden plassen, verhoogde eetlust en zich zwak voelen) of als er diabetes (suikerziekte) in uw familie voorkomt of is voorgekomen.
 • toevallen (epileptische aanvallen), omdat uw arts u dan misschien nauwlettender wil volgen.
 • onvrijwillige, onregelmatige spierbewegingen, vooral in het gezicht.
 • hart- en vaatziekten, bij u of in uw familie, beroerte of mini-beroerte, afwijkende bloeddruk.
 • bloedpropjes, bij u of in uw familie, omdat het gebruik van antipsychotica gepaard kan gaan met de vorming van bloedpropjes.
 • overmatig gokken in het verleden.
 • ernstige leverproblemen.

Als u merkt dat u aankomt in gewicht, ongewone bewegingen ontwikkelt, zo slaperig wordt dat u daardoor wordt belemmerd in uw dagelijkse bezigheden, moeite krijgt met slikken of allergische verschijnselen krijgt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen en jongeren beneden de leeftijd van 18 jaar. Het is niet bekend of het veilig en werkzaam is bij deze patiënten.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast ABILIFY MAINTENA nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bent u van plan om in de nabije toekomst andere geneesmiddelen te gaan gebruiken? Vertel dat dan uw arts. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Bloeddrukverlagende middelen: ABILIFY MAINTENA kan de effecten van bloeddrukverlagende geneesmiddelen versterken. Zorg ervoor dat u het uw arts vertelt als u een geneesmiddel gebruikt om uw bloeddruk onder controle te houden.

Als u ABILIFY MAINTENA samen met bepaalde andere geneesmiddelen krijgt, kan dat betekenen dat uw arts de dosis van ABILIFY MAINTENA of die van de andere geneesmiddelen moet aanpassen. Het is met name belangrijk om het uw arts te vertellen als u de onderstaande geneesmiddelen gebruikt:

 • geneesmiddelen die het hartritme corrigeren (bijvoorbeeld kinidine, amiodaron, flecaïnide).
 • antidepressiva of kruidengeneesmiddelen die worden gebruikt om depressie en angst te behandelen (bijvoorbeeld fluoxetine, paroxetine, venlafaxine, sint-janskruid).
 • geneesmiddelen tegen schimmelinfecties (bijvoorbeeld ketoconazol, itraconazol).
 • bepaalde geneesmiddelen om HIV-infecties te behandelen (bijvoorbeeld efavirenz, nevirapine, een proteaseremmer zoals indinavir, ritonavir).
 • middelen tegen epilepsie (anticonvulsiva) (bijvoorbeeld carbamazepine, fenytoïne, fenobarbital).
 • bepaalde antibiotica die worden gebruikt om tuberculose te behandelen (rifabutine, rifampicine)

Deze geneesmiddelen kunnen de kans op bijwerkingen verhogen of het effect van ABILIFY MAINTENA verkleinen; als u ongewone verschijnselen krijgt terwijl u een van deze geneesmiddelen samen met ABILIFY MAINTENA gebruikt, moet u uw arts raadplegen.

Geneesmiddelen die het serotoninegehalte verhogen, worden vaak gebruikt bij aandoeningen zoals depressie, gegeneraliseerde angststoornis, obsessieve compulsieve stoornis (OCS) en sociale fobie, en ook bij migraine en pijn:

 • triptanen, tramadol en tryptofaan, gebruikt voor aandoeningen zoals depressie, gegeneraliseerde angststoornis, obsessieve compulsieve stoornis (OCS) en sociale fobie, en ook bij migraine en pijn.
 • SSRI's (zoals paroxetine en fluoxetine), gebruikt voor depressie, OCS, paniek en angst.
 • andere antidepressiva (zoals venlafaxine en tryptofaan), gebruikt bij ernstige depressie.
 • tricyclische antidepressiva (zoals clomipramine en amitriptyline), gebruikt bij depressieve stoornissen.
 • sint-janskruid (Hypericum perforatum), gebruikt als kruidengeneesmiddel bij lichte depressie.
 • pijnstillers (zoals tramadol and pethidine), gebruikt om pijn te verlichten.
 • triptanen (zoals sumatriptan en zolmitriptan), gebruikt om migraine te behandelen.

Deze geneesmiddelen kunnen de kans op bijwerkingen verhogen; als u ongewone verschijnselen krijgt terwijl u een van deze geneesmiddelen samen met ABILIFY MAINTENA gebruikt, moet u uw arts raadplegen.

Waarop moet u letten met alcohol?

Alcohol dient te worden vermeden.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel krijgt toegediend.

U mag geen ABILIFY MAINTENA krijgen toegediend als u zwanger bent, tenzij u dit met uw arts heeft besproken. Zorg dat u onmiddellijk uw arts op de hoogte brengt als u zwanger bent, denkt zwanger te zijn of zwanger wilt worden.

De volgende verschijnselen kunnen optreden bij pasgeboren baby's van moeders die ABILIFY MAINTENA in het laatste trimester (de laatste drie maanden van de zwangerschap) toegediend hebben gekregen:

trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, onrust, ademhalingsproblemen en problemen met voeden.

Als uw baby een of meer van deze verschijnselen krijgt, moet u contact opnemen met uw arts.

Als u ABILIFY MAINTENA krijgt, zal uw arts met u bespreken of u borstvoeding kunt geven, waarbij rekening wordt gehouden met de voordelen van de behandeling voor u en het voordeel van borstvoeding voor uw baby. U mag niet én borstvoeding geven én dit geneesmiddel krijgen. Overleg met uw arts wat de beste manier is om uw baby te voeden als u ABILIFY MAINTENA krijgt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U mag geen voertuigen besturen en geen gereedschappen of machines gebruiken totdat u weet welke invloed ABILIFY MAINTENA op u heeft, omdat duizeligheid, sufheid (sedatie) en slaperigheid zijn gemeld als mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vertel het uw arts onmiddellijk als een van de volgende ernstige bijwerkingen bij u optreedt:

 • een combinatie van elk van de volgende verschijnselen: overmatige slaperigheid, duizeligheid, verwarring, desoriëntatie, problemen met praten, problemen met lopen, spierstijfheid of trillen, koorts, zwakte, prikkelbaarheid, agressie, angst, verhoogde bloeddruk of toevallen die kunnen leiden tot bewusteloosheid.
 • ongewone beweging, vooral van het gezicht of de tong, omdat uw arts dan misschien uw dosis wil verlagen.
 • als u verschijnselen heeft zoals zwelling, pijn en roodheid in de benen, omdat dit kan betekenen dat u een bloedpropje heeft. Dat bloedpropje kan zich door uw bloedvaten verplaatsen naar de longen, waar het pijn in de borst en ademhalingsproblemen kan veroorzaken. Als u merkt dat een van deze verschijnselen bij u optreedt, roep dan onmiddellijk medisch advies in.
 • een combinatie van koorts, versnelde ademhaling, transpireren, spierstijfheid en sufheid of slaperigheid, omdat dit tekenen kunnen zijn van een aandoening die neuroleptisch maligne syndroom (NMS) wordt genoemd.
 • meer dorst dan gewoonlijk, meer moet plassen dan gewoonlijk, veel honger, zich zwak of vermoeid voelen, een misselijk gevoel, zich verward voelen of naar fruit ruikende adem hebben, omdat dit tekenen van suikerziekte (diabetes) kunnen zijn.

De hieronder vermelde bijwerkingen kunnen ook optreden nadat u ABILIFY MAINTENA heeft gekregen.

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen):

 • gewicht verhoogd, gewicht verlaagd.
 • zich angstig voelen, moeite hebben met slapen (insomnia).
 • zich rusteloos voelen en niet stil kunnen staan, moeite met stilzitten, trillen, oncontroleerbare spiertrekkingen, schokkerige of trekkende bewegingen, rusteloze benen ("restless legs").
 • veranderingen in de mate van uw alertheid, sufheid.
 • spierbewegingen die u niet kunt controleren, zoals scheve gezichten trekken, smakken met uw lippen en tongbewegingen. Meestal uiten deze verschijnselen zich het eerst in het gezicht en de mond, maar ze kunnen over het hele lichaam voorkomen. Dit kunnen tekenen zijn van een aandoening die “tardieve dyskinesie” heet.
 • parkinsonisme: dit is een medische term waar meerdere verschijnselen onder vallen, zoals spierstijfheid, schokkerige bewegingen bij het buigen van de armen en benen, trage of verstoorde bewegingen van het lichaam, uitdrukkingsloos gezicht, gespannen spieren, schuifelen, gehaaste stappen en afwezigheid van normale armbewegingen bij het lopen.
 • schokkerige weerstand tegen passieve beweging doordat spieren zich spannen en weer ontspannen, ongewoon verhoogde spierspanning, spierstijfheid, langzame bewegingen van het lichaam.
 • duizeligheid, hoofdpijn.
 • droge mond.
 • pijn op de injectieplaats, verharding van de huid op de injectieplaats.
 • zwakte, krachtsverlies of extreme vermoeidheid.
 • hoge concentraties van het enzym creatinefosfokinase in het bloed.

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen):

 • verhoogde of verminderde eetlust, verstoorde smaak- en reukzin.
 • laag aantal van een bepaald type witte bloedcellen (neutropenie), laag hemoglobinegehalte of laag aantal rode bloedcellen, laag aantal bloedplaatjes.
 • allergische reacties (overgevoeligheid).
 • verlaagde concentraties van het hormoon prolactine in het bloed.
 • hoge bloedsuikerspiegel, verlaagde bloedsuikerspiegel.
 • verhoogd vetgehalte in het bloed, zoals hoog cholesterolgehalte en hoog triglyceridengehalte, en ook laag cholesterolgehalte en laag triglyceridengehalte.
 • verhoogd gehalte aan insuline, een hormoon dat de bloedsuikerspiegel regelt.
 • gedachten over zelfdoding.
 • geestelijke stoornis die gekenmerkt wordt door geen of een verminderd contact met de werkelijkheid, hallucinaties, wanen.
 • verhoogde seksuele activiteit, verlaagde seksuele activiteit.
 • paniekreactie, depressie, emotionele labiliteit (affectlabiliteit), toestand van onverschilligheid met gebrek aan emoties, gevoelens van emotioneel en geestelijk ongemak, stemmingsverandering.
 • slaapstoornis.
 • tandenknarsen of de kaken op elkaar klemmen.
 • vastzitten van de oogbollen in één positie, wazig zien, oogpijn.
 • afwijkende hartslag, trage of snelle hartslag, afwijkende elektrische geleiding van het hart, afwijkende meetresultaten van het hart (hartfilmpje of ECG).
 • duizeligheid bij het gaan staan vanuit liggende of zittende houding door het plotseling dalen van de bloeddruk, hoge bloeddruk.
 • hoesten.
 • maagklachten, spijsverteringsklachten (indigestie), kwijlen, meer speeksel dan normaal in de mond, braken, misselijkheid, diarree, obstipatie, pijn of ongemak in de maag, vaak ontlasting hebben.
 • afwijkende uitslagen van leverfunctietests bij bloedonderzoek.
 • ongewone haaruitval.
 • acne, huidaandoening van het gezicht waarbij de neus en wangen ongewoon rood zijn, eczeem, verharding van de huid.
 • spierstijfheid, spierspasmen, spiertrekkingen, gespannen spieren, spierpijn (myalgie), pijn in de ledematen, verstoorde loop, gewrichtspijn (artralgie), rugpijn, verminderd bewegingsbereik van de gewrichten, stijve nek, beperkte opening van de mond.
 • nierstenen, suiker (glucose) in de urine.
 • borstvergroting bij mannen, gevoeligheid van de borsten, vaginale droogheid.
 • verminderde kracht.
 • borstongemak.
 • reacties op de plaats van de injectie, zoals roodheid, zwelling, ongemak en jeuk op de injectieplaats.
 • vergrote tailleomtrek.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld sinds oraal aripiprazol op de markt is toegelaten, maar hoe vaak deze bijwerkingen optreden, is niet bekend:

 • lage aantallen witte bloedcellen.
 • ongewone hartslag, plotseling, onverklaard overlijden, hartaanval.
 • allergische reactie (bijvoorbeeld zwelling in mond, tong, gezicht en keel, jeuk, netelroos), huiduitslag.
 • ketoacidose (ketonen in het bloed en in de urine) of coma, laag natriumgehalte in het bloed.
 • verlies van eetlust (anorexie), moeite met slikken.
 • nervositeit, overmatig gokken, poging tot zelfdoding en zelfdoding, spraakstoornis, toeval, serotoninesyndroom (een reactie die kan leiden tot een groot geluksgevoel, sufheid, onbeholpenheid, rusteloosheid, gevoel van dronken zijn, koorts, zweten of stijve spieren), combinatie van koorts, spierstijfheid, versnelde ademhaling, zweten, verlaagd bewustzijn en plotselinge veranderingen van de bloeddruk en hartslag (neuroleptisch maligne syndroom).
 • flauwvallen, kramp (spasme) van de spieren rond het strottenhoofd, per ongeluk inademen van voedsel met kans op longontsteking, ontsteking van de alvleesklier.
 • leverfalen, leverontsteking, gele verkleuring van de huid en van het wit van de ogen, gevoeligheid voor licht, overmatig transpireren, stijfheid of krampen, spierpijn, zwakheid.
 • onvrijwillig urineverlies (incontinentie), moeite met plassen.
 • langdurige en/of pijnlijke erectie.
 • problemen met het op temperatuur houden van het lichaam of oververhitting, pijn in de borst, en gezwollen handen, enkels of voeten.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Niet in de vriezer bewaren.

De gereconstitueerde suspensie dient onmiddellijk te worden gebruikt, maar kan gedurende maximaal 4 uur beneden 25 °C in de injectieflacon worden bewaard. De gereconstitueerde suspensie mag niet in de spuit worden bewaard.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is aripiprazol. Elke injectieflacon bevat 400 mg aripiprazol. Na reconstitutie bevat elke ml suspensie 200 mg aripiprazol.
 • De andere stoffen in dit middel zijn Poeder Carmellosenatrium, mannitol, natriumdiwaterstoffosfaat-monohydraat, natriumhydroxide Oplosmiddel Water voor injecties

Hoe ziet ABILIFY MAINTENA eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

ABILIFY MAINTENA is een poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte.

ABILIFY MAINTENA poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte wordt geleverd als een wit tot gebroken wit poeder in een injectieflacon van doorzichtig glas. Uw arts of verpleegkundige maakt hier een suspensie van die als injectie wordt gegeven, met behulp van de injectieflacon met oplosmiddel voor ABILIFY MAINTENA, dat wordt geleverd als een heldere oplossing in een injectieflacon van doorzichtig glas.

Multiverpakking

Bundelverpakking van 3 enkelvoudige verpakkingen.

Elke enkelvoudige verpakking bevat één injectieflacon met poeder, één injectieflacon met oplosmiddel, één steriele injectiespuit van 3 ml met een naald van 38 mm (1,5 inch), 21 gauge met naaldbescherming voor reconstitutie, één steriele injectiespuit zonder naald, één steriele veiligheidsnaald van 38 mm (1,5 inch) en één van 50 mm (2 inch), 21 gauge met naaldbescherming voor injectie, en één injectieflaconadapter.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs, Framewood Road,

Wexham, SL3 6PJ - Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9, 2500 Valby

Denemarken

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien Lietuva
Lundbeck S.A./N.V. H. Lundbeck A/S
Tél/Tel: +32 2 340 2828 Tel: +45 36301311
България Luxembourg/Luxemburg
Lundbeck Export A/S Representative Office Lundbeck S.A.
Tel: +359 2 962 4696 Tél: +32 2 340 2828
Česká republika Magyarország
Lundbeck Česká republika s.r.o. Lundbeck Hungaria Kft.
Tel: +420 225 275 600 Tel: +36 1 4369980
Danmark Malta
Otsuka Pharma Scandinavia AB H. Lundbeck A/S
Tel: +46 8 54528660 Tel: +45 36301311
Deutschland Nederland
Otsuka Pharma GmbH Lundbeck B.V.
Tel: +49 69 1700860 Tel: +31 20 697 1901
Eesti Norge
H. Lundbeck A/S Otsuka Pharma Scandinavia AB
Tel: +45 36301311 Tel: +46 8 54528660
Ελλάδα Österreich
Lundbeck Hellas S.A. Lundbeck Austria GmbH
Τηλ: +30 210 610 5036 Tel: +43 1 331 070
España Polska
Otsuka Pharmaceutical S.A. Lundbeck Poland Sp. z o. o.
Tel: +34 93 208 10 20 Tel.: +48 22 626 93 00
France Portugal
Otsuka Pharmaceutical France SAS Lundbeck Portugal Lda
Tél: +33 1 47 08 00 00 Tel: +351 21 00 45 900
Hrvatska România
Lundbeck Croatia d.o.o. Lundbeck Export A/S
Tel.: +385 1 3649 210 Reprezentanta din Romania
  Tel: +40 21319 88 26
Ireland Slovenija
Lundbeck (Ireland) Limited Lundbeck Pharma d.o.o.
Tel: +353 1 468 9800 Tel.: +386 2 229 4500
Ísland Slovenská republika
Lundbeck Export A/S, útibú á Íslandi Lundbeck Slovensko s.r.o.
Tel: +354 414 7070 Tel: +421 2 5341 42 18
Italia Suomi/Finland
Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l Otsuka Pharma Scandinavia AB
Tel: +39 02 00 63 27 10 Tel: +46 8 54528660
Κύπρος Sverige
Lundbeck Hellas A.E Otsuka Pharma Scandinavia AB
Τηλ.: +357 22490305 Tel: +46 8 54528660
Latvija United Kingdom
H. Lundbeck A/S Otsuka Pharmaceuticals (UK) Ltd.
Tel: +45 36301311 Tel: +44 203 747 5300

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {MM/JJJJ}.

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

AANWIJZINGEN VOOR BEROEPSBEOEFENAREN IN DE GEZONDHEIDSZORG

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

Stap 1: Voorbereiding voor reconstitutie van het poeder.

 1. Leg alle hieronder genoemde componenten klaar en controleer of alles aanwezig is:
 • Injectieflacon met poeder
 • Injectieflacon van 2 ml met oplosmiddel
 • Eén luerlock-injectiespuit van 3 ml met vooraf bevestigde veiligheidsnaald voor hypodermale injectie van 38 mm (1,5 inch), 21 gauge, met naaldbescherming
 • Eén disposable luerlock-injectiespuit van 3 ml
 • Eén injectieflaconadapter
 • Eén veiligheidsnaald voor hypodermale injectie van 38 mm (1,5 inch), 21 gauge, met naaldbescherming
 • Eén veiligheidsnaald voor hypodermale injectie van 50 mm (2 inch), 21 gauge, met naaldbescherming, voor obese patiënten
 • Het poeder dient gesuspendeerd te worden met het in de doos geleverde oplosmiddel.
 • Kies de hoeveelheid oplosmiddel die nodig is voor de reconstitutie. Injectieflacon met 400 mg: Voeg 1,9 ml oplosmiddel toe om het poeder te reconstitueren Belangrijk: de injectieflacon bevat een extra hoeveelheid oplosmiddel.
 • Stap 2: Reconstitutie van het poeder

  1. Verwijder de buitenste doppen van de injectieflacons met oplosmiddel en poeder en veeg de bovenkanten af met een steriel alcoholdoekje.
  2. Neem de injectiespuit met vooraf bevestigde naald en zuig hiermee het vooraf bepaalde volume oplosmiddel uit de injectieflacon met oplosmiddel op (zie afbeelding 1). Na het opzuigen blijft er een kleine hoeveelheid oplosmiddel in de injectieflacon achter. Al het oplosmiddel dat over is, dient te worden weggegooid.

  Afbeelding 1

  1. Injecteer het oplosmiddel langzaam in de injectieflacon met het poeder (zie afbeelding 2).

  Afbeelding 2

  1. Zuig lucht op uit de injectieflacon door de zuiger iets terug te trekken, om de overdruk uit de injectieflacon te verwijderen. Trek de naald daarna uit de injectieflacon. Stel de naaldbescherming in werking met behulp van de éénhandtechniek (zie afbeelding 3). Druk de naaldbeschermingshuls voorzichtig tegen een plat oppervlak, totdat de naald stevig in de huls zit. Kijk goed of de naald volledig in de naaldbeschermingshuls is en voer het geheel af.

  Afbeelding 3

  1. Schud de injectieflacon krachtig gedurende 30 seconden, totdat de suspensie er uniform uitziet (zie afbeelding 4).

  Afbeelding 4

  1. Controleer vóór toediening of u geen deeltjes in de gereconstitueerde suspensie ziet en of de suspensie niet verkleurd is. Het gereconstitueerde geneesmiddel is een witte tot gebroken witte vloeistofsuspensie. Gebruik de gereconstitueerde suspensie niet als deze deeltjes bevat of verkleurd is.
  2. Als de injectie niet onmiddellijk na reconstitutie wordt toegediend, bewaar de injectieflacon dan gedurende maximaal 4 uur beneden 25 °C en schud hem vóór de injectie krachtig gedurende minimaal 60 seconden om de inhoud te resuspenderen.
  3. De gereconstitueerde suspensie mag niet in de spuit worden bewaard.

  Stap 3: Bereiding vóór de injectie

  1. Verwijder het deksel van de verpakking, maar laat de adapter nog in de verpakking zitten (zie afbeelding 5).

  Afbeelding 5

  1. Bevestig de voorverpakte luerlock-injectiespuit aan de injectieflaconadapter, waarbij u de verpakking van de adapter gebruikt om de injectieflaconadapter vast te houden (zie afbeelding 6).

  Afbeelding 6

  1. Gebruik de luerlock-injectiespuit om de injectieflaconadapter uit de verpakking te nemen en gooi de verpakking van de adapter weg (zie afbeelding 7). Zorg ervoor dat u de tip van de adapter op geen enkel moment aanraakt.

  Afbeelding 7

  1. Bepaal het aanbevolen volume voor injectie.

  Te injecteren volume gereconstitueerde suspensie van ABILIFY MAINTENA

  Injectieflacon met 400 mg

  Dosis Te injecteren volume
  400 mg 2,0 ml
  300 mg 1,5 ml
  200 mg 1,0 ml
  160 mg 0,8 ml
  1. Veeg de bovenkant van de injectieflacon met de gereconstitueerde suspensie af met een steriel alcoholdoekje.
  2. Plaats de injectieflacon met de gereconstitueerde suspensie op een hard oppervlak en houd hem vast. Bevestig de adapter-injectiespuitset op de injectieflacon door de adapter aan de buitenkant vast te houden en de punt van de adapter stevig door de rubberen stop te drukken, totdat de adapter op zijn plaats klikt (zie afbeelding 8).

  Afbeelding 8

  1. Zuig langzaam het aanbevolen volume uit de injectieflacon in de luerlock-injectiespuit, om het te kunnen injecteren (zie afbeelding 9). Na het opzuigen blijft er een kleine hoeveelheid geneesmiddel in de injectieflacon achter.

  Afbeelding 9

  Stap 4: Injectieprocedure

  1. Maak de luerlock-injectiespuit met daarin het aanbevolen volume gereconstitueerde ABILIFY MAINTENA-suspensie los van de injectieflacon.
  2. Kies één van de volgende veiligheidsnaalden voor hypodermale injectie, afhankelijk van het gewicht van de patiënt, en bevestig de naald aan de luerlock-injectiespuit met daarin de suspensie voor injectie. Controleer of de naald stevig op de naaldbescherming zit met een duw en een draai rechtsom en trek vervolgens de dop van de naald recht van de naald af (zie afbeelding 10).
  • veiligheidsnaald voor hypodermale injectie van 38 mm (1,5 inch), 21 gauge, met naaldbescherming, voor niet-obese patiënten.
  • veiligheidsnaald voor hypodermale injectie van 50 mm (2 inch), 21 gauge, met naaldbescherming, voor obese patiënten.

  Afbeelding 10

  1. Injecteer langzaam het aanbevolen volume als een enkelvoudige, intramusculaire injectie in de bilspier. Masseer de injectieplaats niet. Voorzichtigheid is geboden om onbedoelde injectie in het bloedvat te voorkomen. Injecteer niet in een gebied met tekenen van ontsteking, huidbeschadiging, bulten en/of bloeduitstortingen.

  Stap 5: Procedures na de injectie

  1. Stel de naaldbescherming in werking zoals is beschreven in stap 2 (d). Voer na de injectie de injectieflacons, adapter, naalden en injectiespuit op de juiste wijze af. De injectieflacons met poeder en oplosmiddel zijn uitsluitend voor eenmalig gebruik.
  2. Vergeet niet om de injectieplaats telkens af te wisselen tussen de twee bilspieren.
  3. Let op klachten en verschijnselen van onbedoelde intraveneuze toediening.

  Uw persoonlijke medicijn-assistent

  Medicijnen

  Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

  Stoffen

  Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

  Ziekten

  Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

  De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

  This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.