ABILIFY 1 mg/ml drank

ATC-Code
N05AX12
ABILIFY 1 mg/ml drank

Otsuka Pharmaceutical

Stof(fen)
Aripiprazol
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antipsychotica

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Otsuka Pharmaceutical

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

ABILIFY behoort tot een groep geneesmiddelen die antipsychotica wordt genoemd.

ABILIFY oplossing voor injectie wordt gebruikt voor de snelle behandeling van verschijnselen van agitatie en verstoord gedrag die kunnen voorkomen bij een aandoening die wordt gekenmerkt door verschijnselen als :

 • het horen, zien of voelen van dingen die er niet zijn, achterdochtigheid, onjuiste veronderstellingen, onsamenhangende spraak en gedrag, en onverschilligheid. Personen met deze aandoening kunnen zich ook teneergeslagen, schuldig, angstig of gespannen voelen.
 • het gevoel “high” te zijn, excessief energiek zijn, minder slaap nodig hebben dan normaal, erg snel praten met vluchtige gedachten en soms ernstig prikkelbaar.

ABILIFY oplossing voor injectie wordt gegeven wanneer de behandeling met orale vormen van ABILIFY niet geschikt is. Uw arts zal uw behandeling zo snel als mogelijk is omzetten naar ABILIFY tabletten, ABILIFY orodispergeerbare tabletten of ABILIFY drank.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts als u last heeft van:

 • Hoog bloedsuiker (gekenmerkt door symptomen zoals extreme dorst, overmatig urineren, toegenomen eetlust en gevoel van zwakte) of een familiegeschiedenis van diabetes
 • Convulsies
 • Onvrijwillige, onregelmatige spiertrekkingen, met name in het gezicht
 • Cardiovasculaire aandoeningen, familiegeschiedenis van cardiovasculaire aandoening, beroerte of TIA, abnormale bloeddruk
 • Bloedpropvorming of een familiegeschiedenis van bloedpropvorming, aangezien antipsychotica in verband gebracht worden met bloedpropvorming
 • Ervaring met overmatig gokken in het verleden

Indien uw gewicht toeneemt, u ongewone bewegingen ontwikkelt, u slapeloosheid ervaart die invloed heeft op uw normale dagelijkse activiteiten, indien u ervaart dat u moeite heeft met slikken of allergische symptomen krijgt, informeer dan uw arts.

Wanneer u een oudere patiënt bent en aan dementie lijdt (het verlies van geheugen of andere geestelijke vermogens) en u ooit een beroerte of TIA heeft gehad, dient u of uw verzorger/familielid uw arts hierover te informeren.

Vertel uw arts of verpleger als u zich duizelig of slap voelt na de injectie. U dient waarschijnlijk te gaan liggen tot u zich beter voelt. De arts kan ook uw bloeddruk en polsslag willen meten.

Vertel het uw arts onmiddellijk als u gedachten of gevoelens heeft om uzelf iets aan te doen. Gedachten aan en pogingen tot zelfdoding zijn gemeld tijdens het gebruik van aripiprazol.

Vertel het uw arts onmiddellijk als u last heeft van spierstijfheid of stramheid samen met hoge koorts, zweten, veranderde geestelijke toestand, of erg snelle of onregelmatige hartslag.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

ABILIFY oplossing voor injectie is niet bedoeld voor kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u ABILIFY inneemt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast ABILIFY nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Bloeddrukverlagende middelen: ABILIFY kan de effecten van bloeddrukverlagende geneesmiddelen versterken. Informeer uw arts wanneer u geneesmiddelen gebruikt om uw bloeddruk onder controle te houden.

Het gebruik van ABILIFY samen met sommige geneesmiddelen kan aanleiding geven tot het aanpassen van de dosering van ABILIFY. Het is met name belangrijk om bij de onderstaande geneesmiddelen uw arts te informeren:

 • Geneesmiddelen die het hartritme corrigeren
 • Antidepressiva of kruidengeneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van depressie en angst
 • Antischimmelmiddelen
 • Bepaalde geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van hiv-infectie
 • Anticonvulsiva gebruikt om epilepsie te behandelen

Geneesmiddelen die de serotoninespiegel verhogen: triptanen, tramadol, tryptofaan, SSRI’s (zoals paroxetine en fluoxetine), tricyclische middelen (zoals clomipramine, amitriptyline), pethidine, sintjanskruid en venlafaxine. Deze geneesmiddelen vergroten het risico op bijwerkingen; als u een ongewoon verschijnsel bij uzelf constateert bij het gebruik van een van deze geneesmiddelen samen met ABILIFY, dan moet u uw arts raadplegen.

Een combinatie van ABILIFY oplossing voor injectie met geneesmiddelen tegen angststoornissen kan u zich slaperig of duizelig doen voelen. Wanneer u ABILIFY gebruikt neem dan alleen andere geneesmiddelen indien uw arts u heeft verteld dat dit kan.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

ABILIFY kan onafhankelijk van de maaltijden worden toegediend.

Het gebruik van alcohol dient te worden vermeden als u ABILIFY gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

U dient ABILIFY niet te gebruiken als u zwanger bent, tenzij u dit met uw arts heeft besproken. Zorg dat u het uw arts onmiddellijk vertelt als u zwanger bent, denkt dat u zwanger bent of zwanger wilt worden.

De volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby's van moeders die ABILIFY in het laatste trimester (laatste drie maanden van hun zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen en problemen met voeden. Als uw baby last krijgt van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.

Zorg er voor dat u het uw arts onmiddellijk vertelt als u borstvoeding geeft.

Indien u ABILIFY gebruikt, mag u geen borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Rijd niet of gebruik geen gereedschap of gebruik geen machines als u zich slaperig voelt na toediening van ABILIFY oplossing voor injectie.

Hoe gebruikt u dit middel?

Uw arts zal bepalen hoeveel ABILIFY oplossing voor injectie u nodig heeft en voor hoe lang. De aanbevolen dosering is 9,75 mg (1,3 ml) voor de eerste injectie. Er kunnen tot 3 injecties in 24 uur worden gegeven. De totale dosis van ABILIFY (alle toedieningsvormen) mag de 30 mg per dag niet overschrijden.

ABILIFY oplossing voor injectie is klaar voor gebruik. De juiste hoeveelheid oplossing zal in uw spier worden geïnjecteerd door uw arts of verpleger.

Indien u zich zorgen maakt dat aan u meer ABILIFY oplossing voor injectie is gegeven dan noodzakelijk, informeer dan uw arts of verpleger hierover. Slechts enkele doses ABILIFY oplossing voor injectie hoeven nodig te zijn. Uw arts zal bepalen wanneer u nog een dosis van ABILIFY oplossing voor injectie nodig heeft.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vaak voorkomende bijwerkingen van ABILIFY oplossing voor injectie (kunnen bij maximaal 1 op de 10 gebruikers voorkomen):

zijn slaperigheid, duizeligheid, hoofdpijn, rusteloosheid, misselijkheid en overgeven.

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen bij maximaal 1 op de 100 gebruikers voorkomen): sommige mensen kunnen veranderingen in de bloeddruk krijgen, kunnen zich duizelig voelen, vooral bij het opstaan uit een liggende of zittende positie, kunnen een snelle hartslag, of een droge mond of moeheid bemerken.

Daarnaast zijn de volgende bijwerkingen gezien bij patiënten die behandeld werden met orale formuleringen van ABILIFY:

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen bij maximaal 1 op de 10 gebruikers voorkomen): oncontroleerbare trekkende of schokkende bewegingen, hoofdpijn, moeheid, misselijkheid, braken, een onaangenaam gevoel in de maag, verstopping, toegenomen speekselvloed, licht gevoel in het hoofd, moeilijk slapen, rusteloosheid, angstig/spanning, slaperigheid, beven en wazig zien.

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen bij maximaal 1 op de 100 gebruikers voorkomen): sommige personen kunnen zich duizelig voelen, vooral als zij opstaan vanuit liggende of zittende houding, of kunnen een snellere hartslag waarnemen.

Sommige mensen kunnen zich depressief voelen

De volgende bijwerkingen zijn gemeld na het op de markt komen van ABILIFY maar de frequentie van voorkomen is niet bekend (frequentie met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

Veranderingen in het aantal van sommige bloedcellen; ongewone hartslag, plotseling onverklaarbaar overlijden, hartaanval; allergische reacties (b.v. zwelling in mond, tong, gezicht en keel, jeuk, huiduitslag); hoog bloedsuiker, optreden of verergering van diabetes, ketoacidose (ketonen in het bloed en urine) of coma, laag natriumgehalte in het bloed; gewichtstoename, gewichtsverlies, anorexie; nervositeit, onrust, angst/spanning, overmatig gokken; gedachten aan zelfdoding, poging tot zelfdoding en zelfdoding; spraakstoornissen, convulsies, serotoninesyndroom (een reactie die gevoelens kan veroorzaken als grote vreugde, sufheid, onhandigheid, onrust, gevoel van dronken zijn, koorts, zweten of stijve spieren), combinatie van koorts, spierstijfheid, sneller ademhalen, zweten, afgenomen bewustzijn en plotselinge veranderingen in bloeddruk en hartslag; flauwte, hoge bloeddruk, bloedproppen in de aderen, vooral in de benen (met symptomen als zwelling, pijn en roodheid in het been) die zich via de bloedvaten naar de longen kan verplaatsen en kan zorgen voor pijn op de borst en moeite met ademhalen (indien u enkele van deze symptomen opmerkt zoek dan onmiddellijk medisch advies); spasmen van de spieren rond de stembanden, per ongeluk inhalatie van voedsel met het risico op longontsteking, moeite met slikken; alvleesklierontsteking; leverfalen; leverontsteking, geelkleuring van de huid en oogwit, meldingen van afwijkende levertestwaarden, buik- of maagklachten, diarree; huiduitslag en overgevoeligheid voor licht, ongewoon haarverlies of uitdunning, overmatig zweten, stijfheid of krampen, spierpijn, zwakte; onvrijwillig urineverlies, moeite met urinelozing; langdurige en/of pijnlijke erectie; moeilijkheden bij het controleren van de standaardlichaamstemperatuur of oververhitting, pijn op de borst en zwelling van de handen, enkels of voeten.

Bij oudere patiënten met dementie zijn bij gebruik van aripiprazol meer gevallen van overlijden gemeld. Tevens zijn gevallen van een beroerte of TIA gemeld.

Extra bijwerkingen die bij kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen voorkomen

Jongeren vanaf de leeftijd van 13 jaar en ouder kregen bijwerkingen vergelijkbaar met die bij volwassenen en in dezelfde mate. Uitzonderingen hierop zijn slaperigheid, ongecontroleerde trekkende of schokkende bewegingen, rusteloosheid en vermoeidheid die zeer vaak voorkwamen (meer dan 1 op de 10 patiënten). Vaak voorkomend waren pijn in de bovenbuik, droge mond, verhoogde hartslag, gewichtstoename, toegenomen eetlust, spiertrekkingen, ongecontroleerde bewegingen van de ledematen, en duizelig voelen, vooral bij het opstaan vanuit liggende of zittende houding (meer dan 1 op de 100 patiënten).

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en het bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de injectieflacon. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

De injectieflacon in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is aripiprazol. Iedere ml bevat 7,5 mg aripiprazol. Een injectieflacon bevat 9,75 mg (1,3 ml) aripiprazol.
 • De andere stoffen in dit middel zijn sulfobutylether -cyclodextrine (SBECD), wijnsteenzuur, natriumhydroxide en water voor injectie.

Hoe ziet ABILIFY er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

De ABILIFY oplossing voor injectie is een heldere, kleurloze, waterige oplossing.

Elk doosje bevat één voor eenmalig gebruik type I glazen injectieflacon met een butylrubber stop en een "flip-off" aluminium sluiting.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Hunton House, Highbridge Estate, Oxford Road

Uxbridge - Middlesex UB8 1LX - Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Contrada Fontana del Ceraso

I-03012 Anagni-Frosinone - Italië

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien Lietuva
Lundbeck S.A./N.V. Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tél/Tel: + 32 2 340 2828 Tel: + 370 5 2790 762
България Luxembourg/Luxemburg
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.
Teл.: + 359 800 12 400 Tél/Tel: + 32 2 352 76 11
Česká republika Magyarország
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 420 221 016 111 Tel.: + 36 1 301 9700
Danmark Malta
Otsuka Pharma Scandinavia AB BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.
Tlf: + 46 854 528 660 Tel: + 39 06 50 39 61
Deutschland Nederland
Otsuka Pharma GmbH Lundbeck B.V.
Tel: + 49 (0)69 170086-0 Tel: + 31 20 697 1901
Eesti Norge
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. Otsuka Pharma Scandinavia AB
Tel: + 372 6827 400 Tlf: + 46 854 528 660
Ελλάδα Österreich
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E. Lundbeck Austria GmbH
Τηλ: + 30 210 6074300 Tel: + 43 1 331 070
España Polska
OTSUKA PHARMACEUTICAL, S.A. Lundbeck Poland Sp. z o. o.
Tel: + 34 93 550 01 00 Tel.: + 48 22 626 93 00
France Portugal
OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE SAS Lundbeck Portugal Lda
Tél: + 33 (0)811 740 400 Tel: + 351 21 00 45 900
Hrvatska România
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. Lundbeck Export A/S Reprezentanţa din România
Tel: + 44 1895 207 100 Tel: + 40 21319 88 26
Ireland Slovenija
Lundbeck (Ireland) Ltd Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.
Tel: + 353 1 468 9800 Tel: + 386 1 236 47 00
Ísland Slovenská republika
Vistor hf. Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.
Sími: + 354 535 7000 Tel: + 421 2 59298411
Italia Suomi/Finland
Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l. Otsuka Pharma Scandinavia AB
Tel: + 39 02 00 63 27 10 Puh/Tel: + 46 854 528 660
Κύπρος Sverige
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E. Otsuka Pharma Scandinavia AB
Τηλ: + 357 800 92666 Tel: + 46 854 528 660
Latvija United Kingdom
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. Otsuka Pharmaceuticals (UK) Ltd
Tel: + 371 67 50 21 85 Tel: + 44 (0)20 8756 3100

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {MM/JJJJ}.

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.