Adjusan 140 mg/g, gel voor peri-odontaal gebruik

ATC-Code
A01AB22
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Heraeus Kulzer
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Alimentäres system und stoffwechsel
Therapeutische groep Stomatologika
Farmacologische groep Stomatologika
Chemische groep Antiinfektiva und antiseptika zur oralen lokalbehandlung
Stof Doxycyclin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Heraeus Kulzer

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Adjusan is een geneesmiddel voor de behandeling van periodontitis en bevat doxycycline, een antibioticum uit de tetracyclinegroep.

Adjusan is bedoeld voor de behandeling van de chronische en agressieve vorm van periodontitis met een pocketdiepte van ≥ 5 mm bij volwassenen als aanvulling op conventionele niet-chirurgische behandeling van periodontitis.

Men dient rekening te houden met officiële richtlijnen met betrekking tot het juiste gebruik van antibacteriële middelen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • Als u kort vóór of terwijl uw periodontitis werd behandeld met Adjusan bèta-lactam antibiotica hebt ontvangen. Informeer uw tandarts als u antibiotica hebt ontvangen, maar niet zeker weet of dit bèta- lactam antibiotica waren.
 • Tijdens de tandenontwikkeling (odontogenese).
 • Als u zwanger bent.
 • Als u een hoger risico op de ontwikkeling van een acute stoornis van de aanmaak van het rode bloedpigment (acute porfyrie) heeft.
 • Als u een ernstige leverfunctiestoornis heeft.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw tandarts voordat u dit middel gebruikt

1 / 5

Adjusan, Bijsluiter - NL

 • Van behandeling met tetracycline-antibiotica zoals doxycycline is bekend dat het mogelijk gepaard gaat met verhoogde gevoeligheid voor licht en kan resulteren in overgevoeligheidsreacties na blootstelling aan licht. In geval van duidelijke huidreacties, bijv. rood worden van de huid, dient u uw tandarts te informeren die zal stoppen met de behandeling.
 • Als u lijdt aan leverfunctiestoornis of wanneer u wordt behandeld met hepatotoxische geneesmiddelen, dient men voorzichtig te zijn met het gebruik van tetracycline-antibiotica zoals doxycycline.
 • Als u lijdt aan nierfunctiestoornis kan accumulatie van tetracycline-antibiotica zoals doxycycline optreden, wat kan leiden tot levertoxiciteit. Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze effecten optreden na behandeling met Adjusan, daar de doxycyclinespiegels in het bloed na de behandeling met Adjusan zeer laag bleken te zijn.
 • Bij patiënten met een voorgeschiedenis van gistinfectie (candida-infectie), kan behandeling met doxycycline mogelijk het risico van orale candida-infecties verhogen. Zoals bij andere antibiotica kan het gebruik van Adjusan mogelijk resulteren in een verhoging van de resistentie van micro- organismen (inclusief schimmels) tegen tetracyclinen.
 • Tetracycline-antibiotica kunnen een verminderde werking van bloedstollingsfactor II (plasmaprotrombine) veroorzaken. Daarom, wanneer u gelijktijdig wordt behandeld met anticoagulantia, kan een dosisverlaging van het anticoagulans nodig zijn. Hoewel het niet waarschijnlijk is dat dit effect zal optreden tijdens de behandeling met Adjusan als gevolg van de lage doxycyclinespiegels in het bloed, dienen deze patiënten uitermate voorzichtig te worden behandeld.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Adjusan is niet voor patiënten jonger dan 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Adjusan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kortgeleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts, tandarts of apotheker.

De effecten van andere geneesmiddelen en het effect van Adjusan kunnen elkaar beïnvloeden. De volgende interacties zijn mogelijk:

 • Daar een interactie met bèta-lactam antibiotica mogelijk is, wordt gelijktijdige toediening van doxycycline aan patiënten die bèta-lactam antibiotica ontvangen afgeraden.
 • Gelijktijdige toediening van tetracycline-antibiotica zoals doxycycline en een anesthesie met methoxyfluraan kan ernstig (fataal) nierfalen veroorzaken.
 • Doxycycline kan het toxische effect van cyclosporine A verhogen.

De blootstelling aan doxycycline van andere delen van het lichaam behalve het behandelde gebied (systemische blootstelling aan doxycycline) na behandeling met Adjusan is zeer laag. Het lijkt onwaarschijnlijk dat bovengenoemde interacties, die onbehandelde delen van het lichaam beïnvloeden, optreden, gezien de lage bloedspiegels van doxycycline na toediening van Adjusan.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts, tandarts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Het gebruik van Adjusan is gecontra-indiceerd als u zwanger bent.

Het gebruik van tetracycline-antibiotica tijdens tandenontwikkeling kan permanente verkleuring van de tanden en defecten in het tandglazuur veroorzaken.

Borstvoeding

Daar tetracycline-antibiotica zoals doxycycline in de moedermelk terecht komen, wordt toediening van Adjusan afgeraden wanneer u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Adjusan heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

2 / 5

Adjusan, Bijsluiter - NL

Hoe gebruikt u dit middel?

Adjusan dient alleen in peri-odontale pockets te worden toegediend door tandheelkundige beroepsbeoefenaren met behulp van een specifiek hulpmiddel (peri-odontale toepassing).

Dosering

De gebruikelijke dosering van Adjusan is afhankelijk van de grootte, vorm en diepte van de periodontale pockets.

Wijze van toediening

Voor peri-odontaal gebruik.

Instructies voor gebruik

Adjusan dient uitsluitend te worden toegediend met behulp van de voorgevulde cilinderpatroon met Adjusan in combinatie met het patroonpistool.

 • Neem de gelamineerde zak 20 minuten vóór aanvang van de behandeling uit de koelkast. Laat de gelamineerde zak dicht voor correcte aanpassing aan kamertemperatuur en ter voorkoming van vocht door condensatie van water.
 • Open de afgesloten zak direct voor gebruik en verwijder de cilinderpatroon die de Adjusan bevat.
 • Steek de cilinderpatroon in het patroonpistool en verwijder de sluiting van de tip van de patroonspuitmond.
 • Beweeg het handvat van het patroonpistool tot Adjusan uit de tip van de patroonspuitmond komt.
 • Het product is nu klaar voor gebruik.
 • Maak de peri-odontale pocket op de gebruikelijke wijze schoon en droog.
 • Steek de tip van de patroonspuitmond voorzichtig in de peri-odontale pocket. Plaats de tip van de patroonspuitmond in de onderkant van de pocket en beweeg het handvat van het patroonpistool om de gel naar buiten te brengen. Verwijder de tip van de patroon langzaam uit de peri-odontale pocket terwijl de gel continu naar buiten komt.

De toediening dient te worden voortgezet tot overtollig gel verschijnt op de gingivale lijn, hetgeen aantoont dat de pocket volledig is gevuld met de gel. Eventueel overtollige gel kan worden verwijderd met behulp van een papierpunt of natgemaakt wattenbolletje.

Elke mechanische gebitsreiniging anders dan het poetsen van het kauwvlak van het gebit (occlusaal gebied) en de tong dient gedurende de volgende 7 dagen na de behandeling op elk gebied dat is behandeld met Adjusan te worden vermeden.

Duur van de behandeling

Adjusan wordt één keer gebruikt.

Heeft u teveel van dit middel gebruikt?

Acute overdosering wordt niet verwacht. Bij overdosering van Adjusan dient het uit de peri-odontale pocket te worden verwijderd.

Het is bekend dat de schadelijke effecten voor de gezondheid (acute toxiciteit) van geneesmiddelen die doxycycline bevatten laag zijn, zelfs na het innemen van relatief hoge doses. In gevallen van accidentele overdosering, kan gastro-intestinale absorptie worden voorkomen door toediening van geneesmiddelen, die overtollig maagzuur neutraliseren (antacida) of door toediening van magnesium- of calcium- bevattende zouten. Dit is gebaseerd op de absorptie van de werkzame stof doxycycline in verbindingen, die niet door het lichaam kunnen worden geabsorbeerd (niet-absorbeerbare chelaatcomplexen). Indien nodig dienen andere algemene ondersteunende maatregelen te worden getroffen. Doxycycline kan niet uit de bloedstroom worden verwijderd door middel van bloedzuivering (dialyse).

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw tandarts of apotheker.

3 / 5

Adjusan, Bijsluiter - NL

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Frequenties van bijwerkingen worden gedefinieerd als:

Zeer vaak: kan bij meer dan 1 op de 10 mensen optreden Vaak: kan bij maximaal 1 op de 10 mensen optreden Soms: kan bij maximaal 1 op de 100 mensen optreden Zelden: kan bij maximaal 1 op de 1.000 mensen optreden Zeer zelden: kan bij maximaal 1 op de 10.000 mensen optreden

Niet bekend: de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

In een klinische onderzoek gerapporteerde bijwerkingen:

Soms:

 • zwelling van het tandvlees (gingiva)
 • een kauwgomachtige smaak

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

 • Overgevoeligheidsreacties Onbekende frequentie: Netelroos met blaarvorming (urticaria), lokale zwelling van tijdelijke aard onder de huid en slijmvliezen (angioneurotisch oedeem), overgevoeligheidsreacties (anafylaxie), paarse vlekken op de huid (allergische purpura)

In de groep tetracycline-antibiotica bestaat een volledige kruisallergie.

Bijwerkingen voor oraal ingenomen doxycycline worden hier niet vermeld.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw tandarts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de gelamineerde zak en de doos na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaar de cilinderpatroon in een koelkast (2–8 C) in de oorspronkelijke ongeopende gelamineerde zak.

Nadat de gelamineerde zak voor het eerst is geopend: Onmiddellijk gebruiken.

Tekenen van onbruikbaarheid: Gebruik Adjusan niet als u merkt dat de gelamineerde zak rond de cilinderpatroon beschadigd is.

Gooi alle resterende gel weg nadat deze voor het eerst is gebruikt.

Anvullende Informatie

4 / 5

Adjusan, Bijsluiter - NL

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is doxycycline.

1 g peri-odontale gel bevat 140 mg doxycycline equivalent aan 161,5 mg doxycyclinehyclaat. 1 voorgevulde cilinderpatroon met 260 mg peri-odontale gel bevat 36,40 mg doxycycline.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Polyglycolide, macrogol-DL-lactide/glycolide copolymeer (hoge viscositeit), macrogol-DL- lactide/glycolide copolymeer (lage viscositeit).

Hoe ziet Adjusan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Adjusan is een gele gel en is verpakt in voorgevulde cilinderpatronen. Verpakkingsgrootten met 2, 4, 8, 10 of 16 voorgevulde cilinderpatronen. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en

Heraeus Kulzer GmbH Grüner Weg 11 63450 Hanau Duitsland

Fabrikant

Ivoclar Vivadent AG

Bendererstr. 2

9494 Schaan

Liechtenstein

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk, Liechtenstein, Polen, Spanje Ligosan
België, Italië, Ligovant
Duitsland, Finland Ligoslo
Nederland, Verenigd Koninkrijk Adjusan

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2013

5 / 5

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.