Advertentie

Auteur: Actavis


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Doxycycline Actavis Disper is een breedwerkend antibioticum dat behoort tot de groep van de tetracyclines. Doxycycline Actavis remt de groei van een groot aantal ziekteverwekkers.

Doxycycline Actavis Disper kan worden gebruikt bij infecties van de luchtwegen, urinewegen, geslachtsorganen, huid en het maagdarmkanaal, indien de ziekteverwekker gevoelig is voor dit geneesmiddel.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

  • U bent allergisch voor doxycycline of tetracycline of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
  • Toepassing van doxycycline bij kinderen beneden de 8 jaar wordt ontraden, aangezien het gebit blijvend kan verkleuren.
  • Tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Wanneer na enkele dagen van de kuur geen verbetering van de klachten optreedt, kan dit betekenen dat de ziekteverwekker ongevoelig is voor doxycycline. In dat geval zal de arts moeten worden geraadpleegd.

Het gebruik van Doxycycline Actavis Disper moet worden gestaakt wanneer na blootstelling aan zonlicht felle rode plekken zichtbaar worden op de huid. Dit dient aan de arts gemeld te worden.

Gebruikt u naast Doxycycline Actavis Disper nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen en/of andere middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking kunnen beïnvloeden.

Het gelijktijdig gebruik van penicilline en Doxycycline Actavis Disper moet worden vermeden aangezien deze geneesmiddelen elkaars werking tegengaan.

Patiënten die antistollingsmiddelen gebruiken, dienen de arts daarvan op de hoogte te stellen in verband met een mogelijke wisselwerking.

IJzerhoudende preparaten en maagzuurbindende middelen mogen niet tegelijkertijd met Doxycycline Actavis Disper worden ingenomen. Een tussentijd van 2 uur dient dan aangehouden te worden.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Doxycycline zou schadelijk kunnen zijn voor de voortplanting en mag daardoor tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap niet worden gebruikt. Doxycycline tijdens de laatste zes maanden van de zwangerschap kan schadelijk zijn voor de ontwikkeling van het beenderstelsel en het gebit van de vrucht.

Doxycycline wordt in de moedermelk uitgescheiden en mag tijdens de periode van borstvoeding niet worden voorgeschreven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Nadelige effecten op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen zijn niet bekend.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De arts bepaalt de dosering naar aanleiding van het ziektebeeld. Het is belangrijk zijn aanwijzingen nauwkeurig op te volgen. Hieronder volgt de gebruikelijke dosering, maar een ander doseringsschema is ook mogelijk, afhankelijk van de aard van de aandoening.

De gebruikelijke dosering voor volwassenen is: 2 tabletten Doxycycline Actavis Disper 100 mg op de eerste dag tegelijk innemen, gevolgd door 1 tablet per dag tot de kuur is afgelopen.

Het voorgeschreven aantal tabletten laat men in ongeveer een kwart glas water geheel uiteenvallen. Na goed roeren wordt de gehele inhoud van het glas opgedronken waarna het glas, nadat het met dezelfde hoeveelheid water nagespoeld is, weer leeggedronken wordt. Eventueel kan wat limonadesiroop voor de smaak toegevoegd worden.

De tablet kan verdeeld worden in gelijke doses.

Indien er een vermoeden van overdosering bestaat moet er direct contact opgenomen worden met de arts.

Indien u vergeten bent uw tablet Doxycycline Actavis Disper in te nemen, en het tijdstip waarop u deze in had moeten nemen is niet al te lang voorbij, dient u de tablet alsnog in te nemen. Indien het tijdstip reeds langer voorbij is, dient u de behandeling met de volgende dosering voort te zetten. Neem nooit een dubbele dosis in.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Doxycycline Actavis Disper wordt in het algemeen goed verdragen.

Maagdarmklachten (o.a. braken en misselijkheid) kunnen worden voorkomen door Doxycycline Actavis Disper tijdens de maaltijd in te nemen.

Doxycycline Actavis Disper kan de volgende bijwerkingen veroorzaken: sterk roodkleuren van de huid door zon- of u.v. licht (zonnebrand), huiduitslag en reacties van het slijmvlies (b.v. mond, keelholte, vagina of anus).

Afwijkingen van de bloedcellen zijn een enkele keer gemeld.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na "Niet te gebruiken na" en op de doordrukstrip na "Exp.". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

  • De werkzame stof in dit middel is doxycyclinemonohydraat overeenkomend met 100 mg doxycycline per tablet.
  • De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat, talk, polyvidon en natriumcarboxymethylcellulose.

Grijsachtig gele, bolronde tabletten met breukstreep. Diameter 8 mm, inscriptie "AL". Doxycycline Actavis Disper 100 mg, 8 tabletten in stripverpakking (PVC/Aluminium). Doxycycline Actavis Disper 100 mg, HDPE flacon à 100 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Actavis B.V., Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn

Fabrikant:

  • Actavis B.V., Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn, Nederland.
  • Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3, Samokovsko Shosse Str., 2600 Dupnitsa, Bulgarije.

In het register ingeschreven

RVG 12871 Doxycycline Actavis Disper 100 mg, tabletten.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2013

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK