Alprostadil PPD 300 microgram crème

Illustratie van Alprostadil PPD 300 microgram crème
Stof(fen) Alprostadil
Toelating Nederland
Producent Clinical Technology Centre (International)
Verdovend Nee
ATC-Code G04BE01
Farmacologische groep Urologische

Vergunninghouder

Clinical Technology Centre (International)

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Vitaros, 300 microgram Crème Alprostadil The Simple Pharma Company Limited Ground Floor
Muse 500, stift voor urethraal gebruik 500 µg Alprostadil Mylan Healthcare B.V. Krijgsman 20 1186 DM AMSTELVEEN
Alprostadil Simple Pharma 200 microgram, crème Alprostadil The Simple Pharma Company Limited Ground Floor
Muse 125, stift voor urethraal gebruik 125 µg Alprostadil Mylan Healthcare B.V. Krijgsman 20 1186 DM AMSTELVEEN
Muse 1000, stift voor urethraal gebruik 1000 µg Alprostadil Mylan Healthcare B.V. Krijgsman 20 1186 DM AMSTELVEEN

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Alprostadil PPD is verkrijgbaar in twee doseringssterktes van 200 en 300 microgram alprostadil in 100 mg crème. Alprostadil PPD wordt gebruikt om erectiestoornissen (erectiele disfunctie, ED) bij mannen van 18 jaar of ouder te behandelen. ED is het onvermogen om een erectie te krijgen of te handhaven die toereikend is voor geslachtsgemeenschap. Er bestaan verschillende oorzaken van ED, waaronder medicijnen die u gebruikt vanwege andere aandoeningen, een slechte bloedsomloop in de penis, zenuwschade, emotionele problemen, te veel roken of alcoholgebruik, en hormonale problemen. Vaak heeft ED meer dan één oorzaak. Behandelingen voor ED zijn onder andere overstappen op andere medicijnen als u een geneesmiddel gebruikt dat ED veroorzaakt, geneesmiddelen op voorschrift, medische hulpmiddelen die een erectie teweegbrengen, chirurgische ingrepen die de bloedstroom naar de penis corrigeren, penisimplantaten en psychologische begeleiding. Na het aanbrengen van Alprostadil PPD vindt binnen 5 tot 30 minuten het begin van de erectie plaats. U moet niet stoppen met het gebruik van geneesmiddelen op voorschrift, tenzij uw arts u dat verteld heeft.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • Als u onderliggende stoornissen heeft zoals een daling van de bloeddruk als u van een liggende/zittende positie overgaat naar een staande positie, als u een hartaanval heeft gehad, en als u last heeft van syncope (duizeligheid).
 • Als u allergisch bent voor alprostadil of voor één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • Als u een aandoening heeft die zou kunnen resulteren in een langdurige erectie, of een aandoening zoals sikkelcelanemie of neiging tot sikkelcelvorming, trombocytose, polycytemie of multipel myeloom, of leukemie.
 • Als u een afwijkend gevormde penis heeft.
 • Als u een ontsteking of infectie van de penis heeft.
 • Als u vatbaar bent voor veneuze trombose.
 • Als u een hyperviscositeitsyndroom heeft dat zou kunnen resulteren in een langdurige erectie.
 • Als u is gezegd geen seks te hebben vanwege gezondheidsredenen zoals hartproblemen of een recente beroerte.
 • Als uw partner zwanger is, borstvoeding geeft of kinderen kan krijgen, tenzij u een condoombarrière gebruikt.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt als u een voorgeschiedenis heeft van de volgende plaatselijke effecten die met het gebruik van Alprostadil PPD zijn waargenomen:

 • langdurige erecties die > 4 uur duren (priapisme)
 • symptomatische hypotensie (duizeligheid)
 • lever- en nierfalen, een verlaagde dosis vanwege verminderd metabolisme kan vereist zijn
 • flauwvallen.

In de volgende situaties dient een condoom te worden gebruikt:

 • uw partner is zwanger of geeft borstvoeding
 • uw partner kan kinderen krijgen
 • om seksueel overdraagbare ziekten te voorkomen
 • tijdens orale en anale seks.

Er is alleen onderzoek gedaan aan latexcondooms. Het is niet bekend of condooms gemaakt van andere materialen beschadigd kunnen raken.

Gebruikt u naast Alprostadil PPD nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Het gebruik van Alprostadil PPD samen met andere geneesmiddelen die worden gebruikt om erectiestoornissen te behandelen, is niet onderzocht. Combineer daarom niet met Alprostadil PPD als u andere geneesmiddelen voor ED gebruikt, aangezien er symptomen zouden kunnen zijn waaronder duizeligheid, flauwvallen en langdurige erecties. Alprostadil PPD is niet getest op gebruik met penisimplantaten of gladde-spierverslappers zoals papaverine; geneesmiddelen die worden gebruikt om erecties te induceren zoals alfablokkers (bijvoorbeeld intracaverneuze fentolamine, thymoxamine). Er bestaat een risico van priapisme (pijnlijke, langdurige abnormale erectie) wanneer in combinatie gebruikt.

Hoewel niet onderzocht, is het mogelijk dat Alprostadil PPD minder effect heeft wanneer gebruikt in combinatie met behandelingen voor hoge bloeddruk, ontzwellingsmiddelen en eetlustonderdrukkers.

Als u geneesmiddelen gebruikt om bloedstolsels te voorkomen, gebruik dan geen Alprostadil PPD, aangezien er een verhoogd risico kan zijn voor bloeding of bloed in de urine.

In combinatie met medicijnen tegen hoge bloeddruk kan het gebruik van Alprostadil PPD symptomen van duizeligheid en flauwvallen versterken, met name bij ouderen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Er zijn geen gegevens over het gebruik van Alprostadil PPD bij zwangere vrouwen. Zwangere vrouwen dienen niet aan Alprostadil PPD te worden blootgesteld.

Het wordt niet aanbevolen om Alprostadil PPD te gebruiken in de periode dat borstvoeding wordt gegeven.

Het is niet bekend of Alprostadil PPD een effect heeft op de vruchtbaarheid van de man.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Alprostadil PPD kan u duizelig maken of u doen flauwvallen. Rijd geen auto en bedien geen machinerie binnen 1 tot 2 uur na toediening.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Alprostadil PPD is verkrijgbaar in twee doseringssterktes van 200 en 300 µg alprostadil in 100 mg crème. Alprostadil PPD dient zo nodig gebruikt te worden om een erectie te krijgen. Elke AccuDose- container van Alprostadil PPD is uitsluitend voor eenmalig gebruik en dient na gebruik op de juiste wijze te worden weggegooid.

Voor een erectie: de aanvangsdosis dient door een arts geadviseerd te worden. Stel uw dosis niet zelf bij. Praat met uw arts die u zal instrueren over de juiste techniek voor toediening en aanpassing van uw dosis.

Breng Alprostadil PPD niet meer dan 2-3 maal per week aan en slechts eenmaal per periode van 24 uur.

Het begin van het effect is binnen 5 - 30 minuten na toediening. De duur van het effect is ongeveer 1 - 2 uur, maar de werkelijke duur kan van patiënt tot patiënt verschillen.

Breng Alprostadil PPD binnen 5 - 30 minuten voorafgaand aan de poging tot geslachtsgemeenschap aan op het uiteinde van de penis door het volgen van de onderstaande instructies:

1. Was uw handen vóór het aanbrengen van Alprostadil PPD. Verwijder de AccuDose-container uit het foliezakje door over de volle lengte langs de kartelrand te scheuren. Haal de AccuDose- container uit het zakje. Bewaar het zakje voor het later weggooien van de gebruikte AccuDose-container. Verwijder de dop van de punt van de container (afbeelding 1).

Plunjer

Cilinder

Punt

Beschermdop

Afbeelding 1

2. Pak met één hand het uiteinde van de penis vast en manipuleer voorzichtig om de opening van de penis wijder te maken. Opmerking: als u niet besneden bent, trek dan voorafgaand aan het wijder maken van de opening van de penis eerst de voorhuid terug en houd deze vast (afbeelding 2).

Afbeelding 2

3. Houd de cilinder van de AccuDose-container tussen uw vingers en plaats de punt van de container boven de opening van de penis en duw de plunjer langzaam (in 5 - 10 seconden) met uw vinger naar beneden tot al de crème uit de cilinder van de AccuDose-container is gedrukt.

Let op: breng de punt van de AccuDose-container niet in de opening van de penis

(afbeelding 3).

Afbeelding 3

 1. Houd de penis gedurende ongeveer 30 seconden in een verticale positie teneinde de crème binnen te laten dringen. Het kan zijn dat er te veel crème is. De hoeveelheid overmatige crème zal per patiënt variëren en het is niet ongebruikelijk dat de helft van de dosering aan de rand van de opening achterblijft. Gebruik geen tweede AccuDose om te compenseren voor de crème die niet in de opening van de penis terecht is gekomen. Het teveel aan crème dat de opening bedekt, kan voorzichtig met de vingertop in de huid rond de opbrengplaats worden gewreven.
 2. Denk eraan dat elke Alprostadil PPD-dosis goed is voor slechts één toediening. Doe de dop weer op de AccuDose-container en plaats in het geopende foliezakje, vouw het op en gooi weg overeenkomstig lokale voorschriften.
 3. Alprostadil PPD kan irriterend voor de ogen zijn. Was uw handen na het aanbrengen van Alprostadil PPD.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Alprostadil PPD is niet geïndiceerd voor kinderen of mannen van jonger dan 18 jaar.

Overdosering van Alprostadil PPD die behandeling vereist, is niet gemeld. Overdosering met Alprostadil PPD kan resulteren in een daling van de bloeddruk, flauwvallen, duizeligheid, blijvende pijn in de penis en een mogelijke langdurige erectie die langer dan 4 uur duurt. Dit kan resulteren in blijvende verslechtering van de erectiele werking. Bel direct uw arts als u aan een van deze bijwerkingen lijdt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u een langdurige erectie krijgt van meer dan 4 uur, neem dan direct contact op met uw arts.

Uw arts kan uw Alprostadil PPD-dosis verlagen en uw behandeling stopzetten.

Bijwerkingen die vaak optreden (kunnen meer dan 1 op de 10 patiënten treffen):

 • Mild brandend gevoel of jeuk aan de vagina, vaginitis. Dit effect kan aan het geneesmiddel of aan het proces van het binnendringen in de vagina zijn toe te schrijven. Het gebruik van een glijmiddel op waterbasis kan het binnendringen in de vagina gemakkelijker maken.

Bijwerkingen die soms optreden maar in potentie ernstig zijn (kunnen maximaal 1 op de 100 patiënten treffen):

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos, het zakje en de AccuDose-container na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de koelkast (2 °C - 8 °C).

Niet in de vriezer bewaren.

Ongeopende zakjes kunnen door de patiënt buiten de koelkast worden bewaard, bij een temperatuur beneden 25 °C gedurende maximaal 3 dagen voorafgaand aan gebruik.

Aan het einde van deze periode dient het product als het niet wordt gebruikt te worden weggegooid.

Elke dispenser is slechts voor eenmalig gebruik.

Direct gebruiken zodra het geopend is, ongebruikt gedeelte weggooien.

Bewaren in het oorspronkelijke zakje ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is alprostadil. Elke afzonderlijke container bevat 200 microgram alprostadil in 100 mg crème (2 mg/g).

Elke afzonderlijke container bevat 300 microgram alprostadil in 100 mg crème (3 mg/g). Alprostadil PPD is verkrijgbaar in eenheidsdozen met vier (4) containers met een enkelvoudige

dosis.

 • De andere stoffen in dit middel zijn gezuiverd water, ethanol watervrij, ethyllauraat, hydroxypropylguargom, dodecyl-2-N,N-dimethylaminopropionaathydrochloride, kaliumdiwaterstoffosfaat, natriumhydroxide voor pH-bijstelling, fosforzuur voor pH-bijstelling.

Alprostadil PPD is een witte tot gebroken witte crème die wordt geleverd in AccuDose, een container met een enkelvoudige dosis. AccuDose is een container die bestaat uit een plunjer, een cilinder en een beschermdop.

Elke container wordt geleverd in een beschermzakje.

De zakjes zijn gemaakt van aluminiumfolie/laminaat. De containerbestanddelen zijn gemaakt van polypropyleen en polyethyleen.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Clinical Technology Centre (International) Limited (PPD)

Granta Park

Great Abington

Cambridge

Cambridgeshire CB21 6GQ

Verenigd Koninkrijk

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Alprostadil PPD 2 mg/g Crème

Lidstaat Voorgestelde productnaam
Italië Vitaros
Alprostadil PPD 3 mg/g Crème
Lidstaat Voorgestelde productnaam
Italië Vitaros

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2013

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

EFFECTEN NA AANBRENGEN

Alprostadil PPD heeft tussen de 5 en 30 minuten nodig voordat het begint te werken en u geslachtsgemeenschap kunt hebben. Na toediening kunt u aan voorspel doen, dat de opwinding en het proces van het ontwikkelen van een erectie stimuleert. Een werkzame dosis van Alprostadil PPD dient een erectie teweeg te brengen die toereikend is voor geslachtsgemeenschap. De duur van het effect is ongeveer 1 tot 2 uur. De werkelijke duur zal echter afhankelijk van de patiënt en de dosis van het geneesmiddel variëren. Alprostadil PPD creëert misschien niet een erectie die vergelijkbaar is met die u meemaakte toen u jonger was. Sommige patiënten zullen wat milde pijn ervaren, een brandend gevoel en schrijnend in het gebied van de penis of de liezen. Ook kan uw erectie gedurende een periode na orgasme of zaadlozing voortduren. Nadat uw erectie voorbij is, kan uw penis vol, warm en wat gevoelig aanvoelen. Deze effecten zijn normaal en kunnen een paar uur duren.

VERDERE INFORMATIE EN PRAKTISCHE TIPS

U en uw arts zullen de geschikte Alprostadil PPD-dosis bepalen. Als uw erectie niet gedurende de periode wordt behouden die nodig is om voorspel en geslachtsgemeenschap te hebben, moet uw dosis mogelijk verhoogd worden. Evenzo, als een erectie langer duurt dan gewenst, of als de bijwerkingen niet goed verdragen worden, moet uw dosis mogelijk worden verlaagd. Bel uw arts als u vermoed dat u misschien een bijstelling van uw dosis nodig heeft.

Factoren die uw erectie kunnen verbeteren

 • Goed uitgerust zijn.
 • Seksueel voorspel met uw partner of zelfstimulatie terwijl u zit of ligt na aanbrengen van Alprostadil PPD.
 • Oefeningen met het bekken zoals het spannen en ontspannen van uw bekken- en bilspieren. Dit zijn de spieren die u gebruikt om het urineren te stoppen.
 • Diverse posities die gunstig zijn voor de bloedstroom naar de penis en deze niet beperken.

Factoren die uw erectie kunnen verminderen

 • Ongerustheid, vermoeidheid, spanning en te veel alcohol.
 • Urineren direct na aanbrengen kan resulteren in verlies van de medicatie.

Advertentie

Stof(fen) Alprostadil
Toelating Nederland
Producent Clinical Technology Centre (International)
Verdovend Nee
ATC-Code G04BE01
Farmacologische groep Urologische

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.