Atrovent Inhaletten, inhalatiepoeder in harde capsule

ATC-Code
R03BB01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Boehringer Ingelheim
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Respirationstrakt
Therapeutische groep Mittel bei obstruktiven atemwegserkrankungen
Farmacologische groep Andere inhalative mittel bei obstruktiven atemwegserkrankungen
Chemische groep Anticholinergika
Stof Ipratropiumbromid

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Boehringer Ingelheim

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

ATROVENT behoort tot de groep geneesmiddelen die 'anticholinerge luchtwegverwijders worden genoemd. Het werkt als volgt. Na inhalatie draagt de werkzame stof ipratropiumbromide bij aan het ontspannen van de spieren rondom de luchtwegen. Hierdoor kunnen de luchtwegen zich verwijden en kunt u gemakkelijker ademhalen.

Atrovent kan worden gebruikt voor het opheffen van een vernauwing van de luchtwegen, zoals bij (chronische) bronchitis, bronchitis met emfyseem of astma.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik ATROVENT Inhaletten niet

Wanneer u last heeft of gehad heeft van:

 • Overgevoeligheid voor ipratropiumbromide of voor stoffen die op ipratropiumbromide lijken (atropine-achtige stoffen) of voor één van de andere bestanddelen van het product.

Wees extra voorzichtig met ATROVENT Inhaletten

 • Voor gebruikers met een verhoogde oogboldruk (glaucoom) of met afwijkingen aan de prostaat (prostaathypertrofie) of een verstopping van de urineweg is voorzichtigheid geboden.
 • Patiënten met cystische fibrose (taaislijmziekte) die anticholinergica (ipratropiumbromide) gebruiken kunnen gevoeliger zijn voor maagdarmklachten.
 • Pas op dat ATROVENT niet in of rond de ogen terechtkomt. Mocht dit toch gebeuren dan onmiddellijk de ogen gedurende enkele minuten spoelen met koud kraanwater. Wanneer per ongeluk wat van het product in het oog terechtkomt, kan verwijding van de pupillen (mydriasis) en wazig zien optreden; dit kan enkele uren aanhouden. Als dit gepaard gaat met roodheid van het oog, pijn of een onaangenaam gevoel in het oog dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.
 • Oogpijn of wazig zien, gekleurde ringen zien of beelden in combinatie met rode ogen als gevolg van zwelling van het oog kunnen tekenen zijn van een verhoogde oogboldruk (glaucoom). Mocht een combinatie van de verschijnselen optreden, dan is medisch advies direct noodzakelijk.
 • U dient daarom duidelijk geïnstrueerd te worden over de juiste toediening van de Atrovent Inhaletten. Voorzichtigheid is geboden om te voorkomen dat het poeder in de ogen terechtkomt. Bij gebruik met de Inhalator Ingelheim is het niet waarschijnlijk dat het poeder in de ogen terechtkomt.
 • ATROVENT Inhaletten bevat 39,7 mg glucose per maximum aanbevolen dagelijkse dosis.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap en borstvoeding

Over het gebruik van ATROVENT in de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Over het gebruik tijdens het geven van borstvoeding bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u ATROVENT gebruikt wanneer u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van ATROVENT op de rijvaardigheid. Bij het besturen van voertuigen en bedienen van machines dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van het optreden van bijwerkingen waaronder duizeligheid en oogproblemen zoals verwijding van de pupillen, accommodatiestoornis en wazig zien. Wees voorzichtig totdat u weet hoe u op ATROVENT reageert.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Wanneer u ATROVENT samen met één van de volgende geneesmiddelen gebruikt, kan het zijn dat het effect van één van beide geneesmiddelen wordt beïnvloed:

 • Geneesmiddelen uit bepaalde klassen van luchtwegverwijders (bèta2-sympathicomimetica, xanthines) kunnen het luchtwegverwijdende effect van ATROVENT versterken.

Atrovent Inhaletten kan gelijktijdig worden toegediend met andere geneesmiddelen die vaak voor de behandeling van bepaalde longaandoeningen (bronchitis, astma) worden gebruikt (zoals bèta2- sympathicomimetica, xanthines en steroïden).

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Hoe gebruikt u dit middel?

De dosering wordt individueel vastgesteld; tijdens de behandeling dient u onder medische controle te staan. Tenzij anders voorgeschreven, worden de volgende doseringen geadviseerd:

Volwassenen (inclusief ouderen) en kinderen vanaf 6 jaar is 3 à 4 maal per dag één Inhalette van 40 microgram.

Om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen is het belangrijk dat u ATROVENT Inhaletten op vaste tijdstippen en op de juiste wijze inhaleert (zie de onderstaande gebruiksaanwijzing en de gebruiksaanwijzing bij de Inhalator Ingelheim).

Indien de behandeling niet leidt tot een aanzienlijke verbetering, of als uw toestand verergert, dient u uw arts te raadplegen om een nieuw behandelingsplan op te stellen. In geval van plotselinge of snel verergerende ademhalingsmoeilijkheden dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.

De Inhaletten dienen uitsluitend te worden gebruikt met de Inhalator Ingelheim. De capsules dienen niet te worden ingeslikt.

Gebruik van Atrovent inhaletten en inhalator  
  1. Openen van de inhalator 4. Inhalatie
  Mondstuk (witte deel) openklappen. Adem zo volledig mogelijk uit. Steek
    het mondstuk tussen de lippen en
    adem door de inhalator langzaam, diep
    en krachtig in. Let er op dat u tijdens
  2. Vullen van de inhalator het inhaleren de schouders niet
  optrekt. Herhaal deze procedure twee
  Stop een capsule in de opening en maal. De capsule is dan in het
  sluit de inhalator. algemeen leeg. Niet door de inhalator
    uitademen, anders wordt deze van
    binnen vochtig.

3. Perforeren van de capsule

Druk de witte knop helemaal in. Hierdoor wordt de capsule in de inhalator op twee plaatsen doorgeprikt. Laat de knop vervolgens los. Het poeder uit de capsule kan nu geïnhaleerd worden. Belangrijk! Tijdens het perforeren van de capsule moet het mondstuk van de inhalator naar boven gericht zijn omdat anders de kans groot is dat er maar één gaatje in de capsule wordt geprikt in plaats van twee.

 1. Verwijderen van de lege capsule Klap het mondstuk weer open. Houd de inhalator met de opening naar beneden en schud de capsule er uit. Sluit de inhalator vervolgens.
 2. Schoonmaken van de inhalator Van tijd tot tijd moet de inhalator met koud tot lauwwarm water worden schoongemaakt om achtergebleven poederresten te verwijderen. Tijdens het schoonmaken en het drogen moet de witte knop een aantal malen worden ingedrukt zodat ook de perforatienaalden worden gereinigd en gedroogd. De inhalator niet gebruiken voordat hij geheel droog is. Met een haardroger (föhn) duurt dat ongeveer
 1. minuten.

Wat u moet doen als u meer van ATROVENT Inhaletten heeft gebruikt dan u zou mogen

Er zijn geen specifieke verschijnselen na overdosering waargenomen. Mocht u bij overdosering klachten hebben, dan kunt u uw arts raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten ATROVENT Inhaletten te gebruiken

Als u een inhalatie heeft vergeten, kunt u deze alsnog gebruiken. Als het echter bijna tijd is voor de volgende inhalatie kunt u de vergeten inhalatie overslaan en volgens het doseringsvoorschrift van uw arts verdergaan. Neem nooit een dubbele dosis van ATROVENT om zo de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van ATROVENT Inhaletten

Stop niet op eigen initiatief met ATROVENT. Overleg altijd met uw arts als u overweegt te stoppen. Als u in overleg met uw arts stopt, dan kunnen de klachten, die u had voor de behandeling met ATROVENT, terugkeren.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan ATROVENT bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen voorkomen:

 • vaak (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten)
 • soms (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten)
 • zelden (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 patiënten)

De bijwerkingen zijn gerangschikt naar orgaan.

Immuunsysteem

Soms: Overgevoeligheid en ernstige overgevoeligheidsreactie (anafylaxie).

Zenuwstelsel

Vaak: Hoofdpijn en duizeligheid.

Oog

Soms: Wazig zien, verhoogde oogboldruk (glaucoom) (zie ook: Wees extra voorzichtig met ATROVENT Inhaletten), oogpijn, verwijding van de pupillen (mydriasis), het zien van gekleurde ringen (visuele halo’s), bloeddoorlopen ogen (conjuctivale hyperemie) en vochtophoping in het hoornvlies (cornea oedeem).

Zelden: Accommodatiestoornis.

Hart

Soms: Hartkloppingen (bij hogere doseringen), regelmatig, maar zeer snel samentrekken van het hart (boezemfibrilleren) en hartritmestoornissen

Zelden: Versnelde hartslag.

Ademhalingsstelsel en borstkasaandoeningen

Vaak: Hoest en irritatie aan de keel.

Zelden: Vernauwing van de luchtwegen als gevolg van de inhalatie (bronchospasme), kramp van de stembanden (laryngospasme), zwelling van de keel en droge keel.

Maagdarmstelsel

Vaak: Droge mond, maagdarmstoornissen en misselijkheid.

Soms: Diarree, verstopping, overgeven, ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis), vochtophoping in de mond en smaakveranderingen.

Huidaandoeningen

Soms: Jeuk (pruritus), huiduitslag, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angio-oedeem)

Zelden: Huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria).

Als u last heeft van de bijwerking acute plaatselijke zwelling van de tong, lippen en gezicht dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.

Nier- en urinewegaandoeningen

Soms: Vasthouden van urine. Bij een verstopping van de urineweg is voorzichtigheid geboden (zie ook: Wees extra voorzichtig met ATROVENT Inhaletten).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25ºC. In de kartonnen omverpakking bewaren. Buiten het bereik en zicht van kinderen houden

Het is belangrijk dat u de strips met capsules niet op warme plaatsen legt, zoals bijvoorbeeld in direct zonlicht, op de verwarming of in het dashboardkastje van de auto.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik ATROVENT Inhaletten niet meer na de datum op de verpakking achter ‘niet te gebruiken na’ of ‘EXP’.

Anvullende Informatie

Wat bevat Atrovent Inhaletten

 • Het werkzame bestanddeel is ipratropiumbromide. Eén capsule bevat 42 microgram ipratropiumbromide overeenkomend met 40 microgram watervrij ipratropiumbromide.
 • De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn glucose, harde gelatine capsules met de kleurstoffen titaandioxide (E171), indigotine (E132) en ijzeroxides geel en zwart (E172).

Hoe ziet ATROVENT Unit Dose er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Een verpakking ATROVENT Inhaletten bevat 30 of 100 capsules. De bovenste helft van de capsules is donker olijfgroen en de onderste helft is licht olijfgroen.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Boehringer Ingelheim bv Comeniusstraat 6

1817 MS ALKMAAR

Tel.: 0800 – 2255889

Atrovent Inhaletten, inhalatiepoeder in harde capsule 0,04 mg is in het register van geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 11565

Fabrikant

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Duitsland

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd maart 2011

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.