Ipratropiumbromide 40 Cyclocaps, inhalatiepoeder in harde capsules 0,04 mg

Illustratie van Ipratropiumbromide 40 Cyclocaps, inhalatiepoeder in harde capsules 0,04 mg
Stof(fen) Ipratropiumbromide
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code R03BB01
Farmacologische groep Andere geneesmiddelen voor obstructieve luchtwegaandoeningen, inhalatiemiddelen

Vergunninghouder

Pharmachemie

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Atrovent 20 microgram/dosis, aërosol, oplossing Ipratropiumbromide Boehringer Ingelheim B.V. Basisweg 10 1043 AP AMSTERDAM
Atrovent Inhaletten, inhalatiepoeder in harde capsule Ipratropiumbromide Boehringer Ingelheim
Atrovent Unit Dose 500 microgram/2 ml, verneveloplossing Ipratropiumbromide Boehringer Ingelheim B.V. Basisweg 10 1043 AP AMSTERDAM
Atrovent Unit Dose 250 microgram/2 ml, verneveloplossing Ipratropiumbromide Boehringer Ingelheim B.V. Basisweg 10 1043 AP AMSTERDAM
IPRAXA Steri-Neb 500 microgram/2 ml, verneveloplossing Ipratropiumbromide Teva

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ipratropiumbromide behoort tot de groep van de parasympathicolytica, ook wel anticholinergica genoemd. Het zorgt ervoor dat de luchtwegen worden verwijd, waardoor de ademhaling wordt verlicht.

Gebruiken bij

  • Chronische longziekten waarbij sprake is van een vernauwing van de luchtwegen, zoals bijvoorbeeld astma, chronische bronchitis en bronchitis met emfyseem.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

  • wanneer u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6..
  • wanneer u een verhoogde oogboldruk (glaucoom) heeft, omdat ipratropiumbromide een acute aanval kan veroorzaken
  • wanneer u een vergrote prostaat, of een verstopping van de unineweg heeft. Ipratropiumbromide kan ervoor zorgen dat urine in uw blaas wordt vast gehouden
  • wanneer u cystische fibrose (taaislijmziekte) patiënt bent. Patienten met cystische fibrose (taaislijmziekte) die anticholinergica (Ipratropiumbromide) gebruiken kunnen gevoeliger zijn voor maag-darmklachten
  • bij oogpijn of wazig zien, gekleurde ringen zien of beelden in combinatie met rode ogen als gevolg van zwelling van het oog. Dit kunnen tekenen zijn van een verhoogde oogboldruk (glaucoom). Mocht een combinatie van de verschijnselen optreden, dan is medisch advies direct noodzakelijk.

Pas op dat Ipratropiumbromide 40 Cyclocaps niet in of rond de ogen terechtkomt. Mocht dit toch gebeuren dan onmiddellijk de ogen gedurende enkele minuten spoelen met koud kraanwater. Wanneer per ongeluk wat van het product in het oog terechtkomt, kan verwijding van de pupillen (mydriasis) en wazig zien optreden; dit kan enkele uren aanhouden. Als dit gepaard gaat met roodheid van het oog, pijn of een onaangenaam gevoel in het oog dient u onmiddellijk een arts te raadplegen. De Cyclocaps® mogen alleen worden geïnhaleerd met behulp van een Cyclohaler®. Lees voor het gebruik eerst zorgvuldig de gebruiksaanwijzing van de Cyclohaler®. Bij gebruik met de Cyclohaler® is het niet waarschijnlijk dat het poeder in de ogen terechtkomt.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u naast Ipratropiumbromide 40 Cyclocaps nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze inhalatiecapsules met:

  • andere luchtwegverwijders (bèta-sympathicomimetica, xanthinederivaten), zoals bijvoorbeeld salbutamol of theofylline. Het luchtweg verwijdende effect van ipratropiumbromide kan worden versterkt;
  • andere geneesmiddelen, die evenals ipratropiumbromide een anticholinerge werking hebben, zoals bijvoorbeeld sommige middelen bij de ziekte van Parkinson (bijvoorbeeld biperideen, dexitimide). De werking van deze middelen kan worden versterkt. Door de lokale werking van ipratropiumbromide op de luchtwegen is dit effect echter niet waarschijnlijk.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Over het gebruik tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Over het gebruik tijdens het geven van borstvoeding bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Het geven van borstvoeding kan overwogen worden. Tijdens het geven van borstvoeding alleen gebruiken na overleg met uw arts/apotheker.

Er zijn geen bijzonderheden bekend over effecten van ipratropiumbromide op de vruchtbaarheid.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit product op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk. Bij het besturen van voertuigen en bedienen van machines dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van het optreden van bijwerkingen waaronder duizeligheid en oogproblemen zoals verwijding van de pupillen, stoornissen in het scherpstellen van de ooglens en wazig zien. Wees voorzichtig voordat u weet hoe u op Ipratropiumbromide 40 Cyclocaps reageert.

Ipratropiumbromide 40 Cyclocaps bevat lactose

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar

3-4 maal daags 1 capsule van 40 microgram.

Wijze van gebruik

De Cyclocaps® mogen alleen worden geïnhaleerd met behulp van een Cyclohaler®. Lees voor het gebruik eerst zorgvuldig de gebruiksaanwijzing die bij de Cyclohaler®is gevoegd. Het is belangrijk dat u de Cyclocaps® pas vlak voor gebruik uit de verpakking neemt.

Wanneer u te veel ipratropiumbromide heeft geïnhaleerd, dient u direct uw arts en/of apotheker te raadplegen.

Wanneer u een dosis gemist hebt, inhaleer dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele doses. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van Ipratropiumbromide 40 Cyclocaps® kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De frequenties van de hieronder genoemde bijwerkingen zijn als volgt ingedeeld: Zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 patiënten

Vaak: bij 1 tot 10 op de 100 patiënten Soms: bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten Zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten

Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Immuunsysteem

Soms: overgevoeligheid, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. tong, lippen, gezicht) (angio-oedeem), ernstige, levensbedreigende allergische reactie op bepaalde stoffen (anafylaxie).

Zenuwstelsel

Vaak: hoofdpijn, duizeligheid.

Ogen

Soms: (verergeren van) verhoogde oogboldruk (glaucoom) (zie "Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”), oogpijn, wazig zien, verwijding van de pupillen (mydriasis), het zien van gekleurde ringen (visuele halo’s), bloeddoorlopen ogen (conjuctivale hyperemie) en vochtophoping in het hoornvlies (cornea oedeem).

Zelden: verstoring in het scherpstellen van de ooglens (oculaire accommodatie).

Hart

Soms: hartkloppingen, hartritmestoornissen.

Zelden: versnelde hartslag, regelmatig maar zeer snel samentrekken van het hart (boezemfibrilleren).

Ademhaling

Soms: droge keel, spastische kramp van de keelspieren (laryngospasme).

Vaak: hoest, locale irritatie van de keel, door de inhalatie veroorzaakte benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme).

Zeer zelden: benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme).

Maag en darmen

Soms: diarree, ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis), smaakveranderingen, overgeven, verstopping (obstipatie).

Vaak: droge mond, misselijkheid, stoornissen in de bewegingen van het maag-darmkanaal. Zeer zelden: verstopping in het maag-darmkanaal.

Huid

Soms: huiduitslag, jeuk.

Zelden: huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten).

Urineweg en nieren

Zelden: achterblijven van urine in de blaas ten gevolge van een gestoorde blaaslediging (urineretentie).

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

  • De werkzame stof in dit middel is ipratropiumbromide (watervrij): 40 microgram per Cyclocaps®.
  • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, gelatine capsules met de kleurstoffen geel ijzeroxide (E172) en titaandioxide (E171).

Hoe ziet Ipratropiumbromide 40 Cyclocaps er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

De harde capsules bestaan uit een geel en een kleurloos transparant deel en bevatten een wit tot nagenoeg wit inhalatiepoeder.

Ipratropiumbromide 40 Cyclocaps is verpakt in blisterverpakkingen per 2, 3, 10 of 12 blisters à 10 capsules per blister.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 26267

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juni 2012.

0612.7v.HW

Advertentie

Stof(fen) Ipratropiumbromide
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code R03BB01
Farmacologische groep Andere geneesmiddelen voor obstructieve luchtwegaandoeningen, inhalatiemiddelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.