A.Vogel Atrosan tabletten

A.Vogel Atrosan tabletten

A.Vogel B.V. J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC ELBURG

Standaard geneesmiddelen Mens
Verdovend
Nee
Datum van goedkeuring 28.06.2022

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

A.Vogel B.V. J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC ELBURG

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent overgevoelig (allergisch) voor planten van de familie van de Harpagophytum of voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. A.Vogel Atrosan tabletten is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Indien de gewrichtspijnen gepaard gaan met roodheid en zwelling van de gewrichten dient voor het gebruik een arts te worden geraadpleegd.

Uit voorzorg wordt het gebruik van Harpagophytum- preparaten door patiënten met een ulcus pepticum (zweer

in het maagdarmkanaal) of ulcus duodeni (zwe twaalfvingerige darm) afgeraden. Voorzichtighe den bij patiënten met hart- en vaatziekten. Pati galstenen dienen voor het gebruik een arts te r Omdat dit product lactose bevat dient u, indien u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet ve contact op te nemen met uw arts voordat u dit g middel inneemt.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

A.Vogel Atrosan tabletten is niet bedoeld voor p jonger dan 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast A.Vogel Atrosan tabletten nog geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden geda bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toek andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel uw arts of apotheker.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarhei

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u z worden of geeft u borstvoeding? Neem dan cont met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruik onvoldoende gegevens wordt het gebruik van A. Atrosan tabletten uit voorzorg niet geadviseerd ti zwangerschap en de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen studies uitgevoerd naar de invloed product op de rijvaardigheid en het vermogen om te bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals b in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen

De aanbevolen dosering is (tenzij anders is voorgeschre- ven): 2 keer per dag 1 tablet tijdens een maaltijd met water innemen.

De tablet in zijn geheel doorslikken.

Gebruik bij kinderen en jongeren

Dit product is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar.

Heeft u teveel van dit middel ingenomen?

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van A.Vogel Atrosan tabletten heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Bent u vergeten dit middel in te (laten) nemen?

Wanneer u A.Vogel Atrosan tabletten vergeten bent in te nemen, neem dan geen extra dosis, maar wacht tot het eerstvolgende tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwer- kingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

  • Maagdarmklachten zoals diarree, misselijkheid, braken en pijn in de (onder)buik komen zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) voor.
  • Hoofdpijn, duizeligheid en overgevoeligheidsreacties van de huid kunnen voorkomen. De frequentie hiervan is onbekend.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt

bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informa- tie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren op een droge plaats beneden 25°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houd- baarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het etiket op de pot na, of onder de woorden ‘Niet gebruiken na’. De uiterste houdbaarheidsdatum is vermeld in de vorm van de maand in cijfers en het jaartal in cijfers (bijvoorbeeld 09-2018 = september 2018). De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. In de aangebroken verpakking is dit geneesmiddel, bewaard op een droge plaats beneden 25°C, nog 5 maanden houdbaar.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE.

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Het actieve bestanddeel is een extract van gedroogde wortels van Harpagophytum procumbens DC. en/of

Harpagophytum zeyheri Decne (Duivelsklauw). Een filmomhulde tablet van 855 mg bevat 480 mg extract. Dit komt overeen met 720-1440 mg gedroogde wortels.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) in dit middel zijn lactose, maïszetmeel (Zea mays), microkristallijne cellulose, silica, hydroxypropylmethylcellulose, magnesiumstearaat, talk, titaniumdioxide, macrogol (PEG-150).

Hoe ziet dit geneesmiddel (A.Vogel Atrosan® t er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

A.Vogel Atrosan tabletten zijn witte ovaalvormi omhulde tabletten, verpakt in een bruin glazen 60 tabletten of 120 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de han brengen

A.Vogel B.V.

J.F. Broekhovenstraat 16

8081 HC Elburg

Voor meer informatie kunt u bellen met 0900 - of een e-mail sturen naar info@avogel.nl

A.Vogel Atrosan tabletten is in het register voor ceutische producten ingeschreven onder RVG 10

Meer informatie over dit geneesmiddel is besch de website van het College ter Beoordeling van middelen (http://www.cbg-meb.nl).

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in januari 2020.

Laatst bijgewerkt: 10.07.2022

Bron: A.Vogel Atrosan tabletten - Bijsluiter

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.