Bumetanide 2 mg PCH, tabletten 2 mg

ATC-Code
C03CA02
Medikamio Hero Image

Pharmachemie

Stof Verdovend Psychotrope
Bumetanide Nee Nee
Farmacologische groep Hoog plafond diuretica

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Pharmachemie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Bumetanide behoort tot de groep van de vochtafdrijvende middelen (diuretica; plasmiddelen). Bumetanide wordt gebruikt bij acute vochtophoping in de longen (longoedeem) en vochtophoping als gevolg van het gebruik van bepaalde geneesmiddelen, hartzwakte (decompensatio cordis), een bepaalde leveraandoening (levercirrose) of een bepaalde nieraandoening (nefrotisch syndroom). Ook wordt bumetanide toegepast bij langdurig verminderde nierwerking om vocht af te drijven en bij geneesmiddelenvergiftiging, wanneer een geforceerde urineproductie gewenst is.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Bumetanide 2 mg PCH niet

 • bij bepaalde ernstige leveraandoeningen
 • bij ernstig tekort aan zouten (elektrolyten) in het bloed (vooral bij een tekort aan kalium)
 • bij acute ontsteking van de nieren en nierfunctiestoornissen waarbij de urineproductie ontbreekt
 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor bumetanide of voor één van de andere bestanddelen van Bumetanide 2 mg PCH.

BUMETANIDE 2 MG PCH tabletten

Wees extra voorzichtig met Bumetanide 2 mg PCH

 • wanneer u gedurende langere tijd of met hoge doses wordt behandeld; uw arts zal regelmatig de hoeveelheid zouten (elektrolyten) in uw bloed laten controleren
 • wanneer u een zoutarm dieet volgt; er kan een tekort aan het zout natrium ontstaan
 • wanneer u een stoornis heeft in de leverfunctie (levercirrose); bij gelijktijdig gebruik van corticosteroïden (hormonen), bij eenzijdige voeding en bij overmatig gebruik van laxeermiddelen kan de hoeveelheid kalium in het bloed te laag worden
 • aangezien de hoeveelheid kalium in het bloed regelmatig gecontroleerd en eventueel aangevuld moet worden, zeker wanneer u een stoornis in de nierfunctie heeft of hoge doseringen bumetanide gebruikt. Bij gelijktijdige behandeling met digoxine (middel tegen hartzwakte) kan een kaliumtekort de verschijnselen van een vergiftiging met digoxine uitlokken of verergeren. De verschijnselen van een kaliumtekort zijn zwakte, duizeligheid, slaapzucht, beenkrampen, gebrek aan eetlust, braken en verwardheid
 • wanneer u ernstige hartzwakte (decompensatio cordis) heeft; de behandeling dient onder strenge controle en met de nodige terughoudendheid te worden toegepast
 • aangezien het gebruik van Bumetanide 2 mg PCH suikerziekte of een bestaand onvermogen om koolhydraten (suikers, zetmeel) te verdragen kan verergeren
 • wanneer u lijdt aan (mogelijke) suikerziekte; regelmatig moet de hoeveelheid glucose in uw urine en bloed bepaald worden
 • aangezien door behandeling met dit geneesmiddel de hoeveelheid urinezuur in het bloed kan toenemen. Informeer uw arts als u ooit te veel urinezuur in het bloed heeft gehad, omdat dan de behandeling met dit geneesmiddel met nodige voorzichtigheid dient plaats te vinden
 • als u verstopte of vernauwde urinewegen heeft; het tekort aan afvoer van urine kan tot problemen leiden. Vooral bij ouderen moet laag en voorzichtig gedoseerd worden
 • wanneer u een stoornis in de nierfunctie heeft; sterke afvoer van vocht door bumetanide bij een nierfunctiestoornis kan leiden tot een omkeerbare vermindering van de werking van de nieren. Het is noodzakelijk dat u voldoende vocht inneemt. Wanneer de hoeveelheid ureum in uw bloed stijgt of uw urineproductie erg groot is, kan de behandeling beter gestopt worden
 • bij toediening aan kinderen; Bumetanide 2 mg PCH dient niet aan kinderen te worden toegediend omdat er te weinig ervaring met bumetanide is opgedaan bij kinderen.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of

BUMETANIDE 2 MG PCH tabletten

bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • bloeddrukverlagende middelen: bumetanide kan het effect van deze middelen versterken. Een verlaging van de dosering van deze bloeddrukverlagende middelen kan noodzakelijk zijn wanneer bumetanide wordt gebruikt bij de behandeling van vochtophopingen bij hoge bloeddruk
 • corticosteroïden (bijnierschorshormonen) of misbruik van laxeermiddelen; de kans op het ontstaan van een te lage hoeveelheid kalium in het bloed wordt vergroot. Een te lage hoeveelheid kalium in het bloed kan bij gelijktijdig gebruik van bepaalde hartmiddelen (bijvoorbeeld digoxine) digitalisvergiftiging uitlokken of verergeren
 • lithium; bumetanide kan de uitscheiding van lithium (middel bij terugkerende perioden van overdreven opgewektheid afgewisseld met perioden van ernstige neerslachtigheid (manische depressiviteit)) remmen zodat de kans op een lithiumvergiftiging groter is. De hoeveelheid lithium in het bloed dient dan ook regelmatig gecontroleerd te worden
 • pijnstillers zoals acetylsalicylzuur, indometacine en waarschijnlijk ook andere ontstekingsremmende pijnstillers; de bloeddrukverlagende werking van bumetanide wordt door deze middelen tegengegaan
 • een bepaald soort antibiotica (aminoglycosiden-antibiotica) die vooral in het ziekenhuis wordt gebruikt; het risico op beschadiging van de nieren, het gehoor en het evenwichtsorgaan neemt toe. De gehoorstoornissen kunnen blijvend zijn
 • cefaloridine (een antibioticum dat eveneens vooral in het ziekenhuis wordt gebruikt); bij gelijktijdig gebruik met Bumetanide 2 mg PCH kan nierbeschadiging optreden, vooral bij patiënten met onvoldoende nierwerking.

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bij zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts. Over het gebruik van Bumetanide 2 mg PCH tijdens de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen.

Gebruik Bumetanide 2 mg PCH niet bij het geven van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Rijd niet en bedien geen machines omdat duizeligheid en verminderd zien kan optreden bij het gebruik van Bumetanide 2 mg PCH waardoor de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen nadelig beïnvloed kunnen worden.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Bumetanide 2 mg PCH

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

BUMETANIDE 2 MG PCH tabletten

Volg bij het gebruik van Bumetanide 2 mg PCH nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Opmerking: voor bepaalde doseringen zijn ook andere sterktes bumetanide beschikbaar welke niet in deze bijsluiter vermeld worden.

De gebruikelijke dosering is

's Ochtends 0,5 tot 1 mg. Indien nodig kan de dosering om de 6-8 uur herhaald worden. De dosering kan worden verhoogd tot het gewenste resultaat bereikt is. Zelden is meer dan 4 mg per dag (=24 uur) nodig. Als u goed reageert op dit geneesmiddel zal de arts de dosering verlagen tot een dosis die lager is dan de dosis waarmee u de behandeling gestart bent.

Vochtophopingen bij nierfunctiestoornis (nefrotisch syndroom):

Bij onvoldoende effect kan de dosering worden verhoogd tot 2-5 mg, indien nodig iedere 6-8 uur te herhalen.

Bij onvoldoende nierwerking

2-5 mg, indien nodig iedere 6-8 uur herhalen.

Kinderen

Bumetanide 2 mg PCH dient niet aan kinderen te worden toegediend.

Ouderen

Bij ouderen kan een afname van het vochtafdrijvende effect optreden met een verhoogde kans op bijwerkingen. Daarom zal de dosering aangepast worden op basis van het effect van de behandeling en van de mogelijke ongewenste reacties.

Als u merkt dat Bumetanide 2 mg PCH te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

De tablet(ten) met wat water innemen.

Wat u moet doen als u meer van Bumetanide 2 mg PCH heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Bumetanide 2 mg PCH heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Verschijnselen die op kunnen treden wanneer u teveel Bumetanide 2 mg PCH heeft ingenomen zijn verlaagde bloeddruk, uitdroging en te weinig zouten (natrium en kalium) in het bloed.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Bumetanide 2 mg PCH in te nemen

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Bumetanide 2 mg PCH om zo de vergeten dosis

BUMETANIDE 2 MG PCH tabletten

in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Bumetanide 2 mg PCH bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Bloed

Bloedarmoede die gekenmerkt wordt door een tekort aan alle soorten bloedcellen (aplastische anemie), abnormaal verlaagd aantal bloedcellen (pancytopenie), bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (thrombocytopenie), bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie), zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose), bloeduitstortingen (purpura).

Afweersysteem

Allergische reacties

Zenuwstelsel

Bewustzijnsverlies (syncope), duizeligheid, hoofdpijn, bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie), verwardheid, coma.

Ogen

Verminderd gezichtsvermogen.

Oor en evenwichtsorgaan

Beschadiging van het gehoor (ototoxiciteit), gehoorstoornissen.

Hart

Bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (atrioventriculaire blok), versnelde hartslag (tachycardie), vertraagde hartslag (bradycardie), verlaagde bloeddruk (hypotensie).

Bloedvaten

Ontsteking van een bloedvat (vasculitis).

Maag- en darmstelsel

Maag-darmzweer, diarree, braken, maagirritatie, misselijkheid, verstopping (constipatie), winderigheid.

Lever of gal

Geelzucht.

Huid

Huiduitslag (rash), overgevoeligheid voor licht of zonlicht (fotosensibiliteit), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria), jeuk (pruritus).

Spieren en botten

Spierkrampen, pijn in de benen, spierpijn (myalgie).

Nieren en urinewegen

BUMETANIDE 2 MG PCH tabletten

Acuut stoppen van de werking van de nier, nierstoornis.

Overig

Vermoeidheid, lichamelijke zwakte (asthenie), droge mond, dorst, verlies van gevoeligheid (dysaesthesie), uitdroging, abnormaal geringe hoeveelheid circulerend bloed (hypovolemie), te weinig kalium in het bloed, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie), te veel kalium in het bloed zich uitend in spierkrampen, diarree, misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn (hyperkaliëmie), te weinig natrium in het bloed (hyponatriëmie), suikerziekte (Diabetes Mellitus), te hoog suikergehalte in het bloed (hyperglykemie), jicht, te hoog urinezuurgehalte in het bloed (hyperurikemie), afname zuurgraad in het bloed zich uitend in prikkelbaarheid, spiercontractie, spierkrampen (metabole alkalose), te weinig calcium in het bloed zich uitend in braken, trillen van de handen, spierslapte, ademhalingsstoornissen, hartritmestoornissen (hypocalciëmie), te weinig magnesium in het bloed zich uitend in algemene zwakte, anorexie (hypomagnesiëmie).

Bij een streng zoutloos dieet kan een tekort aan zout (NaCl) optreden. Dit kan leiden tot verminderde werking van plasmiddelen en een toename van de uitscheiding van kalium.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Bumetanide 2 mg PCH niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Bumetanide 2 mg PCH

 • Het werkzaam bestanddeel is bumetanide
 • De andere bestanddelen zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460), maïszetmeel, natriumzetmeelglycolaat (type A), povidon (E1201), magnesiumstearaat (E470b).

BUMETANIDE 2 MG PCH tabletten

Hoe ziet Bumetanide 2 mg PCH er uit en wat is de inhoud van de verpakking

De tabletten zijn rond, wit tot nagenoeg wit en hebben aan één kant de inscriptie “BUMET 2”.

De tabletten zijn verpakt in een blisterverpakking à 15, 30, 60 of 90 stuks en in eenheidsafleververpakkingen á 50 stuks.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Pharmachemie B.V. Swensweg 5 Postbus 552

2003 RN Haarlem

In het register ingeschreven onder

RVG 33924, tabletten 2 mg.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2009

0809.5v.EB

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.