Cimetidine CF 400 mg, tabletten

ATC-Code
A02BA01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Alimentäres system und stoffwechsel
Therapeutische groep Mittel bei säure bedingten erkrankungen
Farmacologische groep Mittel bei peptischem ulkus und gastrooesophagealer refluxkrankheit
Chemische groep Histamin-h2-rezeptorantagonisten
Stof Cimetidin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Centrafarm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Cimetidine CF 400 mg behoort tot de groep van geneesmiddelen die de productie van maagzuur in de maag remt.

Cimetidine CF 400 mg wordt gebruikt bij:

 • maag- en darmzweren (veroorzaakt door te grote productie van maagzuur)
 • het voorkómen van steeds terugkerende maag- en darmzweren
 • lichte tot matig-ernstige vormen van slokdarmirritatie door oprisping van maagzuur
 • het Zollinger-Ellison syndroom (een aandoening waarbij als gevolg van een overmatige productie van maagsap zweren in de maag en de twaalfvingerige darm ontstaan)
 • maag- en darmzweren die onstaan zijn door het langdurig gebruik van een bepaalde groep van pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking (NSAID)

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Cimetidine CF 400 mg niet

• bij overgevoeligheid voor cimetidine of voor een ander bestanddeel van de tabletten.

Wees extra voorzichtig met Cimetidine CF 400 mg

 • indien uw nieren niet goed werken. Uw arts kan besluiten om de dosering aan te passen.
 • Het gebruik van cimetidine tabletten kan de verschijnselen van een kwaadaardige aandoening van maag of darm verbergen. Wanneer de klachten tijdens het begin van de behandeling niet onmiddellijk verminderen kan een maagzuurbindend middel (antacidum) worden toegediend.

Inname met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

 • Cimetidine remt de uitscheiding van verschillende geneesmiddelen waardoor de hoeveelheid in het bloed van deze geneesmiddelen wordt verhoogd. Uw arts kan besluiten om de dosering van deze geneesmiddelen aan te passen. Dit kan onder andere voorkomen bij:
  • anticoagulantia (middelen die de bloedstolling tegengaan)
  • fenytoïne (bepaald middel tegen epilepsie)
  • theofylline (bepaald middel tegen astma)
  • nifedipine, propranolol, lidocaïne (bepaalde middelen tegen hoge bloeddruk en/of hartritmestoornissen)
  • lidocaïne (bepaald middel dat als lokaal verdovend middel wordt gebruikt)
  • diazepam, chloordiazepoxide (bepaalde kalmeringsmiddelen)
 • In combinatie met andere sterk werkende maagzuurbindende middelen (antacida) kan cimetidine minder goed opgenomen worden door het lichaam.
 • Cimetidine mag niet gebruikt worden in combinatie met bepaalde middelen die onder andere bij de ziekte van Parkinson gebruikt worden (anti-cholinergica) of een bepaald middel tegen misselijkheid en braken (metoclopramide).
 • Gelijktijdig gebruik van Cimetidine CF 400 mg met sildenafil (een middel bij erectiestoornissen) kan een versterkte werking van de sildenafil tot gevolg hebben. Uw arts kan u daarom een aangepaste dosering van de sildenafil voorschrijven.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap alleen gebruiken na overleg met de arts. Cimetidine dient bij zwangerschap slechts gebruikt te worden als het voordeel opweegt tegen de mogelijke risico’s. Cimetidine gaat over in de moedermelk. Borstvoeding dient daarom te worden gestaakt tijdens de behandeling.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij het besturen van voertuigen en bedienen van machines dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van het optreden van duizeligheid en sufheid bij het gebruik van cimetidine.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Cimetidine CF 400 mg nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De tabletten moeten ingenomen worden met een half glas water.

De gebruikelijke dosering is afhankelijk van de aandoening.

Behandeling van maag- en darmzweren

De aanbevolen dosering is 800 mg per dag in twee giften (400 mg bij het ontbijt en 400 mg ’s avonds). Een andere mogelijke dosering is 1000 mg per dag in vier giften (200 mg bij de drie maaltijden en 400 mg ’s avonds voor het slapen gaan).

Indien noodzakelijk kan de dosering worden verhoogd tot 1600 mg per dag (400 mg viermaal per dag bij de drie maaltijden en ’s avonds vóór het slapen gaan).

Een behandeling met Cimetidine CF 400 mg duurt minstens vier weken, zelfs wanneer de symptomen binnen deze vier weken verbeteren.

Voorkómen van maag- en darmzweren die steeds terugkomen

De aanbevolen dosering is één keer per dag 400 mg (voor het slapen gaan).

Behandeling van lichte tot matig-ernstige vormen van slokdarmirritatie door oprisping van maagzuur

De aanbevolen dosering is één keer per dag 800 mg, in te nemen na de avondmaaltijd. Wanneer de klachten onvoldoende verminderen, kan de dosering worden verhoogd tot twee keer per dag 800 mg (800 mg na het ontbijt en 800 mg na de avondmaaltijd).

Behandeling van het Zollinger-Ellison syndroom (een aandoening waarbij als gevolg van een overmatige productie van maagsap zweren in de maag en de twaalfvingerige darm ontstaan)

De aanbevolen dosering is 1000 mg per dag in vier giften (200 mg bij de drie maaltijden en 400 mg ’s avonds voor het slapen gaan).

Het kan nodig zijn om de dosering te verhogen tot vier keer per dag 400 mg (1600 mg). Het kan in sommige gevallen nodig zijn te verhogen tot drie keer per dag 400 mg (bij de maaltijden) en 800 mg ’s avonds voor het slapen gaan (2000 mg).

Behandeling van maag- en darmzweren die onstaan zijn door het langdurig gebruik van een bepaalde groep van pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking (NSAID)

De aanbevolen dosering is één keer per dag 800 mg (voor het slapen gaan) gedurende acht weken. Om te voorkomen dat de maag- of darmzweer terugkomt, kan hierna een onderhoudsdosering gebruikt worden. De aanbevolen onderhoudsdosering is 400 mg voor het slapen gaan.

Dosering voor kinderen

Cimetidine kan bij kinderen van 0 – 12 jaar gebruikt worden. De dosering wordt dan door de behandelende arts aangepast aan de hand van het lichaamsgewicht.

Wat u moet doen als u meer van Cimetidine CF 400 mg heeft ingenomen dan u zou mogen

Raadpleeg uw arts of apotheker en laat de verpakking of de patiëntenbijsluiter zien.

Wat u moet doen als u bent vergeten Cimetidine CF 400 mg in te nemen

Als u bent vergeten uw tablet(ten) in te nemen, doe dit dan alsnog zodra u daaraan denkt. Neem de volgende dosis in op het eerstvolgende tijdstip en ga vervolgens op de voorgeschreven wijze door. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Cimetidine CF 400 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De bijwerkingen van cimetidine zijn meestal licht tot matig van aard en kunnen:

Zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 mensen)

Vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 mensen) Soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 mensen)

Zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 mensen) Zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 mensen).

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Vaak:

Algemene aandoeningen: duizeligheid, vermoeidheid Maagdarmkanaal: milde en voorbijgaande diarree

Skeletspieren- en bindweefsel: spierpijn Huid- en onderhuid: huiduitslag

Geslachtsorganen: milde vergroting van de borstklieren bij mannelijke gebruikers die een maand of langer met cimetidine worden behandeld.

Soms

Geslachtsorganen: vergroting van de borstklieren bij gebruikers en die gedurende een maand of langer met cimetidine worden behandeld.

Zelden

Algemene aandoeningen: koorts

Huid- en onderhuid: voorbijgaande haaruitval Geslachtsorganen: voorbijgaande impotentie

Nier- en urinewegen: ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis), lichte verhoging van de hoeveelheid creatinine in het bloed. Dit is niet ernstig en het verdwijnt aan het einde van de behandeling.

Lever- en gal: leverontsteking (hepatitis) gepaard gaande met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen), ontsteking van de alvleesklier gepaard gaande met heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug en misselijkheid en braken (pancreatitis). Deze bijwerkingen verdwijnen na het staken van de behandeling met cimetidine. Verhoging van de hoeveelheid leverenzymen in het bloed, die niet verergert bij verlenging van de therapie en die verdwijnt aan het einde van de behandeling.

Zeer zelden

Psychische stoornissen: Voorbijgaande geestelijke verwardheid die voornamelijk voorkomt bij gebruikers die ook lijden aan een verminderde werking van de nieren. De verwardheid verdwijnt gewoonlijk binnen 24 uur na het staken van de behandeling van cimetidine.

Bloed- en lymfestelsel: bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie), zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotseling hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose), bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (thrombocytopenie), te lage hoeveelheid cellen in het bloed (pancytopenie) en bloedarmoede (aplastische anemie)

Hart: vertraagde hartslag (bradycardie), versnelde hartslag (tachycardie) en bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (hartblok)

Immuunsysteem: ernstige overgevoeligheidsreacties (anafylactische reacties).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Droog in de goed gesloten verpakking, beneden 25°C.

Gebruik Cimetidine CF 400 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “Niet te gebruiken na:” of “ Exp.”.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Cimetidine CF 400 mg

 • De werkzame stof is cimetidine.
 • De andere bestanddelen zijn: microkristallijne cellulose (E460), natriumzetmeelglycolaat, polyvidon (E1201), magnesiumstearaat (E470b), hydroxypropylmethylcellulose (E464), propyleenglycol (E1520), titaandioxide (E171).

Hoe ziet Cimetidine CF 400 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Cimetidine CF 400 mg zijn witte, langwerpige, biconvexe tabletten met aan één zijde de inscriptie “H2” en aan beide zijden een breukstreep.

Cimetidine CF 400 mg tabletten worden verpakt in

 • flacons met 30, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2500 of 5000 tabletten
 • doordrukstrips van tien tabletten, verpakt in veelvouden van 10 tabletten in een kartonnen doos
 • eenheidsafleververpakking (EAV) van 50 tabletten

Registratienummer

Cimetidine CF 400 mg, tabletten is in het register ingeschreven onder RVG 56339.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

Fabrikant

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in oktober 2010.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.