Cinnarizine Apotex 25 mg, tabletten

ATC-Code
N07CA02
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Apotex
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Nervensystem
Therapeutische groep Andere mittel für das nervensystem
Farmacologische groep Antivertiginosa
Chemische groep Antivertiginosa
Stof Cinnarizin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Apotex

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Cinnarizine behoort tot de groep van antihistaminica. Deze middelen worden toegepast bij o.a. allergieën of misselijkheid en braken.

Te gebruiken bij
 • Bij duizeligheid als gevolg van een stoornis in het evenwichtsorgaan
 • Bij reisziekte
 • Bij allergische aandoeningen

Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • Wanneer u allergisch bent voor cinnarizine of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Wanneer u de ziekte van Parkinson hebt of wanneer u vroeger parkinsonachtige klachten, zoalafwijkingen in de spierbewegingen, hebt gehad.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
 • Wanneer u lijdt aan vallende ziekte (epilepsie)
 • Wanneer uw hart minder goed werkt (hartfalen)
 • Wanneer u een verhoogde bloeddruk (hypertensie) heeft
 • Wanneer u een verhoogde oogboldruk of groene staar hebt (glaucoom)
 • Wanneer u prostaatklachten hebt (prostaathypertrofie)
 • Wanneer u last heeft van het achterblijven van urine in de blaas (urine retentie).
 • Wanneer u een aandoening van de uitgang van de maag naar de darm hebt (pylorusstenose)
 • Bij ouderen, vanwege de kans op het optreden van afwijkingen in de spierbewegingen.
  Apotex Europe BV Proc.nr
  Cinnarizine Apotex 25 mg RVG 52198
  tablets  
  25 mg cinnarizine Date 2012_10
  Module 1  
Apotex Group 1313 Patient Information Leaflet Page 2 of 4

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • Kalmerende middelen of slaapmiddelen: vanwege de versuffende werking.
 • Tricyclische antidepressiva (geneesmiddelen tegen depressie of geestesziekten);

Door het gebruik van cinnarizine kan mogelijke gehoorstoornis ten gevolge van het gebruik van middelen als cisplatine, salicylaten, vancomycine en paromomycine verborgen blijven.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Gelijktijdig gebruik van alcohol wordt afgeraden, omdat het versuffend effect van cinnarizine daardoor wordt versterkt.

Zwangerschap en borstvoeding en vruchtbaarheid

Zwangerschap

Tijdens de zwangerschap dit geneesmiddel alleen gebruiken na overleg met uw arts.

Borstvoeding

Cinnarizine gaat over in de moedermelk en kan tevens de melkproductie remmen. Het geven van borst-voeding tijdens het gebruik van dit geneesmiddel wordt daarom ontraden. Tijdens de periode van borst-voeding slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van Cinnarizine Apotex 25 mg kan het reactievermogen nadelig beïnvloeden. Tijdens het gebruik van dit geneesmiddel wordt daarom afgeraden activiteiten te verrichten die oplettendheid vereisen, zoals deelname aan het verkeer en het bedienen van machines.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is

Bij duizeligheid en allergische aandoeningen:

Volwassenen: 1-2 tabletten twee tot driemaal per dag.

Bij reisziekte:

Volwassenen: 1-2 tabletten (25-50 mg) innemen 0,5 - 2 uur voor de reis, gevolgd door 1 tablet (25 mg) elke 6-8 uur tijdens de reis.

Kinderen 12-18 jaar: 1 tablet (25 mg) innemen 0,5 - 2 uur voor de reis, gevolgd door 1 tablet (25 mg) elke 6-8 uur tijdens de reis.

  Apotex Europe BV Proc.nr
  Cinnarizine Apotex 25 mg RVG 52198
  tablets  
  25 mg cinnarizine Date 2012_10
  Module 1  
Apotex Group 1313 Patient Information Leaflet Page 3 of 4

Kinderen 5-12 jaar: 0,5 tablet (12,5 mg) innemen 0,5 – 2 uur voor de reis, gevolgd door 0,5 tablet (12,5 mg) elke 6-8 uur tijdens de reis.

Als u merkt dat Cinnarizine Apotex 25 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Neem de tabletten in door deze met voldoende vloeistof (bijvoorbeeld een half glas water) door te slikken bij voorkeur tijdens de maaltijd.

De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u teveel van dit middel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Verschijnselen die op kunnen treden wanneer u teveel van dit middel ingenomen heeft, zijn slaperigheid en bewusteloosheid (coma) gevolgd door opwinding. Kinderen zijn extra gevoelig voor cinnarizine. Bij inname van een grote hoeveelheid kunnen opwinding, waanbeelden (hallucinaties), toevallen, onwillekeurige krampachtige bewegingen van vingers en tenen, droge mond, verwijde pupillen, rood gezicht en coördinatiestoornissen van de spieren ontstaan.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doserings-schema. Neem nooit een dubbele dosis van dit middel om zo vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van dit middel kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Zeer vaak: meer dan 10%

Vaak: 10% of minder, maar meer dan 1%

Soms: 1% of minder, maar meer dan 0,1%

Zelden: 0,1% of minder, maar meer dan 0,01%

Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen: 0,01% en minder.

Zenuwstelselaandoeningen

Vaak: sufheid, slaperigheid, slecht coördinatievermogen.

Zelden: slapeloosheid, geïrriteerdheid, beven of trillen, toevallen (convulsies), vreemde bewegingen, zoals onregelmatige oogbewegingen, een vreemde houding (bijvoorbeeld een gedraaide nek), trillen en spierstijfheid (parkinsonisme), trillen van de handen, spierstijfheid, verminderd vermogen tot bewegen en onvermogen om te blijven zitten (extrapyramidale symptomen).

Oogaandoeningen

Soms: moeite met scherp zien

Hartaandoeningen

Zelden: beklemd gevoel op de borst, versnelde hartslag (tachycardie)

Maagdarmstelselaandoeningen

Vaak: droge mond

Soms: maagdarmstoornissen

  Apotex Europe BV Proc.nr
  Cinnarizine Apotex 25 mg RVG 52198
  tablets  
  25 mg cinnarizine Date 2012_10
  Module 1  
Apotex Group 1313 Patient Information Leaflet Page 4 of 4

Nier- en urinewegaandoeningen

Soms: het achterblijven van urine in de blaas

Krijgt u veel last van één van deze bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25 °C. Bewaren in de originele verpakking.

Cinnarizine Apotex 25 mg buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking . Daar staat achter “Exp.” een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum..

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is cinnarizine. Eén tablet Cinnarizine Apotex 25 mg bevat 25 mg cinnarizine. De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn: maïszetmeel, lactose, gelatine, magnesiumstearaat (E470b).

Hoe ziet Cinnarizine Apotex 25 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking

Ronde, witte tot bijna witte tablet met aan één zijde een breukgleuf.

De tabletten zijn verkrijgbaar in doordrukstripverpakkingen van 4, 6, 10, 20, 30 en 500 stuks en in een flaconverpakking van 500 en 1000 stuks.

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

Apotex Europe BV Darwinweg 20 2333 CR Leiden Nederland

Fabrikant

Apotex Nederland BV

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Nederland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen Nederland: Cinnarizine Apotex 25 mg, tabletten, RVG 52198

De bijsluiter is goedgekeurd in november 2012.

Advertentie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.