Cinnarizine Mdq 25 mg, tabletten

ATC-Code
N07CA02
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Mediq Farma
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Nervensystem
Therapeutische groep Andere mittel für das nervensystem
Farmacologische groep Antivertiginosa
Chemische groep Antivertiginosa
Stof Cinnarizin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Mediq Farma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Cinnarizine behoort tot de groep van de antihistaminica. Deze middelen worden toegepast bij o.a. allergieën of misselijkheid en braken.

Gebruiken

 • bij duizeligheid als gevolg van een stoornis in het evenwichtsorgaan
 • bij reisziekte
 • bij allergische aandoeningen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Cinnarizine Mdq 25 mg niet

 • wanneer u allergisch (overgevoelig) bent voor cinnarizine of voor één van de andere bestanddelen van Cinnarizine Mdq 25 mg
 • wanneer u overgevoelig bent voor andere geneesmiddelen uit dezelfde groep (antihistaminica)

GERENVOOIEERDE VERSIE

CINNARIZINE MDQ 25 MG tabletten

 • bij pasgeboren kinderen
 • wanneer u de ziekte van Parkinson hebt of wanneer u vroeger parkinsonachtige klachten hebt gehad.

Wees extra voorzichtig met Cinnarizine Mdq 25 mg

 • wanneer u lijdt aan vallende ziekte (epilepsie)
 • wanneer u lijdt aan een verhoogde werking van de schildklier (hypertheroïde)
 • wanneer uw hart minder goed werkt (hartfalen)
 • wanneer u een verhoogde bloeddruk (hypertensie) heeft
 • wanneer u last heeft van aanvallen van benauwdheid, die vaak gepaard gaan met hoesten en het opgeven van slijm (astma bronchiale)
 • wanneer u een verhoogde oogboldruk of groene staar hebt (glaucoom)
 • wanneer u prostaatklachten hebt (prostaathypertrofie)
 • wanneer u een maag- of darmzweer hebt
 • wanneer u een aandoening van de uitgang van de maag naar de darm hebt (pylorusstenose)
 • bij ouderen en vrouwen, omdat deze groepen gevoeliger zijn voor cinnarizine, waardoor bepaalde bijwerkingen vaker optreden. Zie rubriek “Mogelijke bijwerkingen”
 • wanneer u last heeft van bepaalde stofwisselingsziekten (zogenaamde lactase insufficiëntie, galactosemie en glucose/galactose malabsorptie syndroom), aangezien dit geneesmiddel lactose bevat.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker dat u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • alcohol; alcohol en cinnarizine kunnen elkaars versuffende werking versterken
 • kalmerende middelen of slaapmiddelen; cinnarizine en deze middelen kunnen elkaars versuffende werking versterken
 • tricyclische antidepressiva (geneesmiddelen tegen depressie of geestesziekten); cinnarizine en tricyclische antidepressiva kunnen elkaars versuffende werking versterken
 • parasympaticolytica (middelen met een remmende werking op een bepaald deel van het zenuwstelsel); cinnarizine kan de werking van parasympaticolytica versterken.

Inname van Cinnarizine Mdq 25 mg met voedsel en drank

Gelijktijdig gebruik van alcohol wordt afgeraden, omdat het versuffend effect van cinnarizine daardoor wordt versterkt.

Zwangerschap

Tijdens de zwangerschap dit geneesmiddel alleen gebruiken na overleg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

GERENVOOIEERDE VERSIE

CINNARIZINE MDQ 25 MG tabletten

Borstvoeding

Cinnarizine gaat over in de moedermelk en kan tevens de melkproductie remmen. Het geven van borstvoeding tijdens het gebruik van dit geneesmiddel wordt daarom ontraden. Tijdens de periode van borstvoeding slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van Cinnarizine Mdq 25 mg kan het reactievermogen nadelig beïnvloeden. Tijdens het gebruik van dit geneesmiddel wordt daarom afgeraden activiteiten te verrichten die oplettendheid vereisen, zoals deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en het werken op hoogte.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Cinnarizine Mdq 25 mg

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering

Reisziekte

1–2 tabletten 2 uur vóór vertrek. Vervolgens indien nodig 1 tablet om de 8 uur.

Duizeligheid, allergische aandoeningen (overgevoeligheid)

1-2 tabletten 2-3 maal per dag (= 24 uur).

Kinderen

Cinnarizine mag niet gebruikt worden door kinderen onder 18 jaar, omdat er te weinig bekend is over de veiligheid en werkzaamheid bij deze groep.

Als u merkt dat Cinnarizine Mdq 25 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

Neem de tabletten in door deze met voldoende vloeistof (bijvoorbeeld een half glas water) door te slikken bij voorkeur tijdens de maaltijd.

U mag de tabletten niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Wat u moet doen als u meer van Cinnarizine Mdq 25 mg heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Cinnarizine Mdq 25 mg heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Verschijnselen die op kunnen treden wanneer u teveel Cinnarizine Mdq 25 mg heeft ingenomen zijn slaperigheid en bewusteloosheid (coma) gevolgd door opwinding. Kinderen zijn extra gevoelig voor cinnarizine. Bij inname van een grote hoeveelheid kunnen opwinding, waanbeelden (hallucinaties), toevallen, onwillekeurige krampachtige bewegingen van vingers en tenen, droge mond,

rvg111379 PIL 1211.1v.CAren

GERENVOOIEERDE VERSIE

CINNARIZINE MDQ 25 MG tabletten

verwijde pupillen, rood gezicht en coördinatiestoornissen van de spieren ontstaan.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Cinnarizine Mdq 25 mg in te nemen

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Cinnarizine Mdq 25 mg om zo de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Cinnarizine Mdq 25 mg

Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Cinnarizine Mdq 25 mg kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Cinnarizine Mdq 25 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen

 • zeer vaak voorkomen: bij meer dan 1 op de 10 patiënten
 • vaak voorkomen: bij minder dan 1 op de 10, maar bij meer dan 1 op de 100 patiënten
 • soms voorkomen: bij minder dan 1 op de 100, maar bij meer dan 1 op de 1.000 patiënten
 • zelden voorkomen: bij minder dan 1 op de 1.000, maar bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten
 • zeer zelden voorkomen: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten, inclusief incidentele meldingen

Zenuwstelsel

Vaak

Sufheid, slaperigheid, slecht coördinatievermogen.

Zelden

Slapeloosheid, geïrriteerdheid, beven of trillen, toevallen (convulsies), vreemde bewegingen, zoals onregelmatige oogbewegingen, een vreemde houding (bijvoorbeeld een gedraaide nek), trillen en spierstijfheid (parkinsonisme), trillen van de handen, spierstijfheid, verminderd vermogen tot bewegen en onvermogen om te blijven zitten (extrapyramidale symptomen). Dit komt vooral voor bij ouderen, vrouwen en bij gebruik van hoge doseringen. Wanneer u last heeft van deze bijwerkingen moet u contact opnemen met uw arts. Deze zal dan zo nodig de dosis verminderen of de behandeling stoppen.

Ogen

Soms

Wazig zien.

Hart

Zelden

Beklemd gevoel op de borst, versnelde hartslag (tachycardie).

GERENVOOIEERDE VERSIE

CINNARIZINE MDQ 25 MG tabletten

Maag- en darmstelsel

Vaak

Droge mond.

Soms

Misselijkheid, braken, diarree.

Nieren en urinewegen

Soms

Het achterblijven van urine in de blaas.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik Cinnarizine Mdq 25 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “EXP". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Cinnarizine Mdq 25 mg

 • Het werkzame bestanddeel is cinnarizine, 25 mg per tablet.
 • De andere bestanddelen zijn lactose, aardappelzetmeel, povidon (E1201), cellulose (E460), talk (E553b), siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b).

Hoe ziet Cinnarizine Mdq 25 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking

 • De tabletten zijn wit, rond en vlak met een breukstreep aan de ene zijde en de inscriptie “CINNARIZINUM 25” aan de andere zijde.
 • Cinnarizine Mdq 25 mg is verpakt in een stripverpakking à 10 en 30 stuks, in eenheidsafleververpakking (EAV) à 50 stuks, in kindveilige verpakking à 30 stuks en in flacons à 1000 stuks.
 • Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

GERENVOOIEERDE VERSIE

CINNARIZINE MDQ 25 MG tabletten

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Mediq Farma B.V.

Hertogswetering 159 3543 AD Utrecht Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

Teva Pharmaceutical Works Ltd. Pallagi út 13

4042 Debrecen Hongarije

In het register ingeschreven onder

RVG 111379 tabletten 25 mg

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2012

1211.1v.CA

GERENVOOIEERDE VERSIE

CINNARIZINE MDQ 25 MG tabletten

Gebruiksaanwijzing voor de kinderveilige flacon

1211.1v.CA

Advertentie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.