Cinnarizine CF 25 mg, tabletten

ATC-Code
N07CA02
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Nervensystem
Therapeutische groep Andere mittel für das nervensystem
Farmacologische groep Antivertiginosa
Chemische groep Antivertiginosa
Stof Cinnarizin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Centrafarm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Cinnarizine behoort tot de groep van antihistaminica. Deze middelen worden toegepast bij o.a. allergieën of misselijkheid en braken.

Te gebruiken bij

 • Bij duizeligheid als gevolg van een stoornis in het evenwichtsorgaan
 • Bij reisziekte
 • Bij allergische aandoeningen

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Cinnarizine CF 25 mg niet

 • Wanneer u overgevoelig bent voor cinnarizine of voor andere bestanddelen van de tabletten
 • Wanneer u overgevoelig bent voor andere geneesmiddelen uit dezelfde groep (antihistaminica)
 • Bij pasgeboren kinderen
 • Wanneer u de ziekte van Parkinson hebt of wanneer u vroeger parkinsonachtige klachten hebt gehad.

Wees extra voorzichtig met Cinnarizine CF 25 mg

 • Wanneer u lijdt aan vallende ziekte (epilepsie)
 • Wanneer u lijdt aan verhoogde werking van de schildklier (hyperthyroïdie)
 • Wanneer uw hart minder goed werkt (hartfalen)
 • Wanneer u een verhoogde bloeddruk (hypertensie) heeft
 • Wanneer u last heeft van aanvallen van benauwdheid, die vaak gepaard gaan met hoesten en het opgeven van slijm (astma bronchiale)
 • Wanneer u een verhoogde oogboldruk of groene staar hebt (glaucoom)
 • Wanneer u prostaatklachten hebt (prostaathypertrofie)
 • Wanneer u een maag- of darmzweer hebt
 • Wanneer u een aandoening van de uitgang van de maag naar de darm hebt (pylorusstenose)
 • Bij ouderen en vrouwen, omdat deze groepen gevoeliger zijn cinnarizine, waardoor bepaalde bij- werkingen vaker optreden. Zie rubriek “Mogelijke bijwerkingen”
 • Wanneer u last heeft van bepaalde stofwisselingsziekten (zogenaamde lactase insufficiëntie, ga- lactosemie en glucose/galactose malabsorptie syndroom), aangezien dit geneesmiddel lactose bevat.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwer- king beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • Alcohol; alcohol en cinnarizine kunnen elkaars versuffende werking versterken.
 • Kalmerende middelen of slaapmiddelen; cinnarizine en deze middelen kunnen elkaars versuffen- de werking versterken.
 • Tricyclische antidepressiva (geneesmiddelen tegen depressie of geestesziekten); cinnarizine en tricyclische antidepressiva kunnen elkaars versuffende werking versterken.
 • Parasympaticolytica (middelen met een remmende werking op een bepaald deel van het zenuw- stelsel); cinnarizine kan de werking van parasympaticolytica versterken.

Gebruik van Cinnarizine CF 25 mg met voedsel en drank

Gelijktijdig gebruik van alcohol wordt afgeraden, omdat het versuffend effect van cinnarizine daardoor wordt versterkt.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap dit geneesmiddel alleen gebruiken na overleg met uw arts.

Cinnarizine gaat over in de moedermelk en kan tevens de melkproductie remmen. Het geven van borst- voeding tijdens het gebruik van dit geneesmiddel wordt daarom ontraden. Tijdens de periode van borst- voeding slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van Cinnarizine CF 25 mg kan het reactievermogen nadelig beïnvloeden. Tijdens het gebruik van dit geneesmiddel wordt daarom afgeraden activiteiten te verrichten die oplettendheid vereisen, zoals deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en het werken op hoogte.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Cinnarizine CF 25 mg

Dit product bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering en wijze van gebruik

Dosering

Reisziekte

1-2 tabletten, 2 uur vóór vertrek. Vervolgens indien nodig 1 tablet om de 8 uur.

Duizeligheid, allergische aandoeningen (overgevoeligheid)

1-2 tabletten 2-3 maal per dag (=24 uur).

Kinderen

Cinnarizine mag niet gebruikt worden door kinderen onder 18 jaar, omdat er te weinig bekend is over de veiligheid en werkzaamheid bij deze groep.

Als u merkt dat Cinnarizine CF 25 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apothe- ker.

Wijze van gebruik

Neem de tabletten in door deze met voldoende vloeistof (bijvoorbeeld een half glas water) door te slikken bij voorkeur tijdens de maaltijd.

U mag de tabletten niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Wat u moet doen als u meer van Cinnarizine CF 25 mg heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Cinnarizine CF 25 mg heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Verschijnselen die op kunnen treden wanneer u teveel Cinnarizine CF 25 mg ingeno- men heeft, zijn slaperigheid en bewusteloosheid (coma) gevolgd door opwinding. Kinderen zijn extra ge- voelig voor cinnarizine. Bij inname van een grote hoeveelheid kunnen opwinding, waanbeelden (halluci- naties), toevallen, onwillekeurige krampachtige bewegingen van vingers en tenen, droge mond, verwijde pupillen, rood gezicht en coördinatiestoornissen van de spieren ontstaan.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Cinnarizine CF 25 mg in te nemen

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doserings- schema. Neem nooit een dubbele dosis van Cinnarizine CF 25 mg om zo vergeten dosis in te halen.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Als u stopt met het gebruik van Cinnarizine CF 25 mg

Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Cinnarizine CF 25 mg kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Cinnarizine CF 25 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Zeer vaak: meer dan 10%

Vaak: 10% of minder, maar meer dan 1%

Soms: 1% of minder, maar meer dan 0,1%

Zelden: 0,1% of minder, maar meer dan 0,01%

Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen: 0,01% en minder.

Zenuwstelselaandoeningen

Vaak: sufheid, slaperigheid, slecht coördinatievermogen.

Zelden: slapeloosheid, geïrriteerdheid, beven of trillen, toevallen (convulsies), vreemde bewegingen, zo- als onregelmatige oogbewegingen, een vreemde houding (bijvoorbeeld een gedraaide nek), trillen en spierstijfheid (parkinsonisme), trillen van de handen, spierstijfheid, verminderd vermogen tot bewegen en onvermogen om te blijven zitten (extrapyramidale symptomen). Dit komt vooral voor bij ouderen, vrouwen en bij gebruik van hoge doseringen. Wanneer u last heeft van deze bijwerkingen moet u contact opne- men met uw arts. Deze zal dan zo nodig de dosis verminderen of de behandeling stoppen.

Oogaandoeningen

Soms: wazig zien

Hartaandoeningen

Zelden: beklemd gevoel op de borst, versnelde hartslag (tachycardie)

Maagdarmstelselaandoeningen

Vaak: droge mond

Soms: misselijkheid, braken, diarree

Nier- en urinewegaandoeningen

Soms: het achterblijven van urine in de blaas

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bij- sluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25 °C.

Cinnarizine CF 25 mg buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de datum op de verpakking achter “Niet te gebruiken na”of “Exp.”. De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Anvullende Informatie

Wat bevat Cinnarizine CF 25 mg

Het werkzame bestanddeel is: cinnarizine. Eén tablet Cinnarizine CF 25 mg bevat 25 mg cinnarizine. Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: maïszetmeel, lactose, polyvinylpyrrolidon K90 (E1202), talk (E553b), siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b).

Hoe ziet Cinnarizine CF 25 mg eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Ronde witte tot bijna witte tablet met aan één zijde een breukgleuf.

De tabletten zijn verpakt in doordrukstrips in meervouden van 10 tabletten in een kartonnen doosje en in tabletcontainers van 30, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000, 2000, 2500 of 5000 tabletten. Niet alle ver- pakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

Fabrikant

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 55108, Cinnarizine CF 25 mg, tabletten

De bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in september 2010.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.