Cyklokapron, filmomhulde tabletten 500 mg

ATC-Code
B02AA02
Cyklokapron, filmomhulde tabletten 500 mg

Meda

Stof(fen)
Tranexaminezuur
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antifibrinolytica

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Meda

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Het werkzame bestanddeel van Cyklokapron is tranexaminezuur. Tranexamindezuur behoort tot de groep van antifibrinolytica oftewel stoffen die de bloedstolling bevorderen. Cyklokapron wordt gebruikt:

 1. ter behandeling en voorkoming van bloedingen veroorzaakt door versneld oplossen van bloedstolsels (hyperfibrinolyse).
 2. ter behandeling en voorkoming van bloedingen veroorzaakt door een lokale (plaatselijke), toegenomen oplossing van bloedstolsels (hyperfibrinolyse):
 • bij te sterke menstruatie (hypermenorrhoea)
 • na prostatectomie (operatieve verwijdering van de prostaat) en een blaasoperatie
 • na cervixconisatie (operatie aan de baarmoedermond)
 • het trekken van tanden bij patiënten met de bloedstollingsziekten hemofilie A en B.

3. bij de erfelijke vorm van een aandoening met de naam angioneurotisch oedeem (plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie)

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Cyklokapron niet in

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor tranexaminezuur of voor één van de andere bestanddelen van Cyklokapron.
 • -bij actieve tromboëmbolische aandoeningen: een bepaalde vorm van trombose. Indien u leidt aan een subarachnoïdale bloeding: een bepaalde soort hersenbloeding.

Wees extra voorzichtig met Cyklokapron

 • Als uw nieren niet goed werken, moet de dosis worden aangepastAls bij u is vastgesteld dat u een grotere kans heeft op trombose mag u dit geneesmiddel alleen gebruiken indien dit strikt noodzakelijk is. U moet onder strikt medisch toezicht blijven.
 • Patiënten met onregelmatige menstruatie moeten Cyklokapron pas gebruiken wanneer de oorzaak van de bloeding is vastgesteld.
 • Er is geen ervaring in het gebruik van Cyklokapron bij te sterke menstruatiebloedingen bij meisjes jonger dan 15 jaar.
 • Als u leidt aan diffuse intravasale stolling (DIS) mag u cyklokapron alleen gebruiken in combinatie met heparine.

In zeldzame gevallen is blindheid en het niet goed kleurenzien een bijwerking van Cyklokapron. Meestal herstelt het normaal zien zich nadat u Cyklokapron niet meer hoeft te gebruiken. Als u Cyklokapron gedurende langere tijd gebruikt zal uw arts u hierop controleren.

Inname in combinatie met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Tot dusver zijn geen wisselwerkingen met Cyklokapron en het gebruik van andere geneesmiddelen waargenomen.

Wegens het ontbreken van onderzoek naar deze wisselwerkingen mag gelijktijdige behandeling met geneesmiddelen, die de stolling remmen (anticoagulantia), alleen plaatsvinden onder de strenge controle van een op dit gebied ervaren arts.

Cyklokapron tabletten mogen in geval van een hersenbloeding (subarachnoïdale bloeding) niet tegelijk met chloorpromazine worden toegediend.

Zwangerschap en borstvoeding

De veiligheid van Cyklokapron tijdens de zwangerschap of gedurende de periode van borstvoeding is bij mensen niet onderzocht. Het voordeel van het gebruik van Cyklokapron moet daarom afgewogen worden tegenover het mogelijke risico tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Op grond van de bijwerkingen die kunnen optreden is de invloed van Cyklokapron op de rijvaardigheid en het vermogen machines te bedienen waarschijnlijk gering.

Hier is geen onderzoek naar gedaan.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij inname van Cyklokapron nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

In het algemeen is de aanbevolen dosis 2-3x per dag:

 • 2-3 tabletten à 500 mg of
 • 1 bruistablet à 1000 mg

Bij onderstaande indicaties kunnen de volgende standaarddoseringen worden toegepast: 1a. bij te sterke menstruatie (hypermenorrhoea)

3-4x per dag 2-3 filmomhulde tabletten of 1 bruistablet gedurende drie à vier dagen innemen.

1b. na prostatectomie (operatieve verwijdering van de prostaat) en blaasoperaties

De dosering wordt doorgaans voorafgegaan door een intraveneuze toediening met tranexaminezuur.2 Filmomhulde tabletten of 1 bruistablet 3-4x per dag.. Het innemen van deze tabletten wordt doorgaans voorafgegaan met een intraveneuze toediening van tranexaminezuur. U heeft hiervoor een ander geneesmiddel voorgeschreven gekregen.

1c. na cervixconisatie (operatie aan de baarmoedermond)

3 x 2-3 filmomhulde tabletten gedurende 12-14 dagen innemen.

1d. bij het trekken van tanden bij patiënten met de bloedstollingsziekten hemofilie A en B:

De dosering wordt doorgaans voorafgegaan door een intraveneuze toediening met tranexaminezuur. Na de ingreep wordt gedurende 6-8 dagen 3-4x per dag 25 mg/kg per os gegeven.

2. bij de erfelijke vorm van een aandoening met de naam angioneurotisch oedeem (plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie)

2-3 x per dag 2-3 filmomhulde tabletten of 1 bruistablet innemen.

Toedieningswijze

De filmomhulde tablet moet in zijn geheel met voldoende vloeistof (bijv. een glas water) worden ingenomen.

De bruistablet dient opgelost in een half glas (100 ml) water te worden ingenomen.

Wat u moet doen als u meer van Cyklokapron heeft ingenomen dan u zou mogen

Bij overdosering zijn de volgende symptomen mogelijk:

misselijkheid, diarree, duizeligheid, hoofdpijn, duizeligheid na opstaan, bloeddrukdaling en spierverslapping (myopathie). Bij patiënten met tromboseneiging of trombose in de voorgeschiedenis, kan zich trombose (vorming van een bloedstolsel) voordoen.

Behandeling van een overdosering

Indien heel veel Cyklokapron is ingenomen, kunnen de volgende maatregelen nuttig zijn: het opwekken van een braakreflex, maagspoeling, behandeling met actieve koolstof.

Neemt u bij overdosering direct contact op met uw arts of met het meest nabije ziekenhuis.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Cyklokapron in te nemen

Als u een keer vergeten bent de tabletten in te nemen, neemt u dan de volgende keer weer de normale hoeveelheid tabletten in.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Cyklokapron bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Bij de beoordeling is van de volgende frequenties uitgegaan:

Zeer vaak: Meer dan 1 op 10 behandelde personen
Vaak Minder dan 1 op 10, maar meer dan 1 op 100 behandelde
  personen
Soms Minder dan 1 op 100, maar meer dan 1 op 1000 behandelde
  personen
Zelden Minder dan 1 op 1000, maar meer dan 1 op 10.000 behandelde
  personen

Vaak:

Misselijkheid, braken, diarree.

Soms: allergische huidreacties

Zelden:

Trombotische en embolische voorvallen (bloedstolsels, waaronder ook losgeraakte exemplaren die andere vaten verstoppen), zoals longembolie en cerebrovasculair accident (beroerte).

Trombocytopenie (afname van de hoeveelheid bloedplaatjes) en de ontwikkeling van een verlengde bloedingstijd. Storingen van het kleurenzien en andere gezichtsstoornissen en duizeligheid gerapporteerd.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Voor Cyklokapron geldt er geen speciale bewaartemperatuur.

Gebruik Cyklokapron niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Cyklokapron

 • Het werkzaame bestanddeel is tranexaminezuur. Iedere filmomhulde tablet bevat 500 mg tranexaminezuur. Iedere bruistablet bevat 1000 mg tranexaminezuur.
 • De andere bestanddelen zijn: Filmomhulde tabletten: microkristallijne cellulose (E460), hydroxypropylcellulose (E463), talk (E553B), magnesiumstearaat (E470B), colloïdaal siliciumdioxide (E551), povidon (E1201), Eudragit E100, titaandioxide (E171), polypropyleenglycol 8000, vanilline. Bruistabletten: Watervrij citroenzuur (E330), natriumbicarbonaat (E500), natriumcarbonaat (E500), natriumcitraat (E331), vloeibare paraffine en sinaasappelsmaakstof (Arom Tetrarome Orange P 05.51, bevat onder andere maltodextrine).

Hoe ziet Cyklokapron er uit en de inhoud van de verpakking

Cyklokapron filmomhulde tabletten zijn witte, langwerpige filmomhulde tabletten met aan een zijde een breukstreep met bogen er boven en de inscriptie CY er onder.

Cyklokapron filmomhulde tabletten zijn beschikbaar in: HDPE flacons met 50 en 100 tabletten.

Doosjes met 60 tabletten in PVC/PVDC/Alu stripverpakking (6 strips van 10 tabletten)

Cyklokapron bruistabletten zijn platte, witte ronde bruistabletten. Cyklokapron bruistabletten zijn beschikbaar in:

Doosjes met 48 bruistabletten in aluminium tubes met LDPE dop (3 tubes met ieder 16 bruistabletten)

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten hoeven in de handel te worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Meda Pharma BV Postbus 167

1180 AD Amstelveen

Fabrikant

MEDA Manufacturing GmbH

Neurather Ring 1

DE-51063 Keulen

Duitsland

Cyklokapron, filmomhulde tabletten 500 mg, zijn in het register ingeschreven onder RVG 05574 Cyklokapron 1 g, bruistabletten, zijn in het register ingeschreven onder RVG 16987.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd op 12/2009.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.