Advertentie

Auteur: Ferring


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit geneesmiddel wordt geleverd als een injectievloeistof in een wegwerpspuit voor éénmalig gebruik. Het wordt gegeven als een injectie onder de huid van de onderbuik.

Dit geneesmiddel bevat triptoreline, wat een synthetische variant is van het natuurlijke “gonadotrofine- vrijzettende” hormoon (GnRH). GnRH regelt de vrijzetting van zogeheten “gonadotrofines” (geslachtshormonen; luteïniserend hormoon (LH) en follikel-stimulerend hormoon (FSH)). Decapeptyl blokkeert het effect van GnRH. Daardoor vermindert de hoeveelheid LH en FSH (zogeheten “down”- regulatie). Hiermee wordt een vroegtijdige eisprong voorkomen.

Dit geneesmiddel wordt gebruikt om vrouwen te behandelen die medisch begeleid worden in hun voortplanting. Bij medisch begeleide voortplantingstechnieken kan de eisprong soms te vroeg optreden waardoor de kans op zwanger worden in belangrijke mate is verminderd. Decapeptyl wordt gebruikt

voor de down-regulatie en het voorkómen van een te snelle LH-piek die deze vroegtijdige eisprong kan veroorzaken.

Volg bij gebruik van Decapeptyl nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts.

De gebruikelijke dosering is éénmaaldaags een injectie onder de huid van uw onderbuik. Er kan worden gestart op dag 2 of 3 of op dag 21 of 23 van een menstruele cyclus (of 5 tot 7 dagen voordat de menstruatie wordt verwacht). Na 2 tot 4 weken zal worden gestart met andere hormoonproducten om de groei van eicellen te stimuleren. De behandeling met Decapeptyl wordt in het algemeen voortgezet tot op de dag waarop de eicellen voldoende gegroeid zijn. Dit duurt meestal 4 tot 7 weken.

Als er voldoende eicellen aanwezig zijn, zult u een éénmalige injectie toegediend krijgen met een

geneesmiddel dat het zogeheten “humaan choriongonadotrophine bevat (hCG) om de eisprong in gang te zetten. Uw arts zal uw voortgang gedurende minimaal twee weken na de hCG-injectie zorgvuldig controleren.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Als uw kliniek u gevraagd heeft zelf dit geneesmiddel te injecteren, moet u de instructies volgen die zij verstrekken.

De eerste injectie van dit geneesmiddel moet onder toezicht van een arts gegeven worden

 1. Verwijder de beschermfolie en haal de spuit uit de verpakking. Houd de spuit rechtop met de grijze beschermdop naar boven. Verwijder de grijze beschermdop. Duw voorzichtig de zuiger omhoog tot de eerste druppels aan de naald zichtbaar zijn.
 2. Til een huidplooi op tussen uw duim en wijsvinger. Duw de zuiger omlaag en injecteer langzaam de inhoud van de spuit.

Wat u moet doen als u meer van Decapeptyl heeft gebruikt dan u zou mogen?

Raadpleeg dan uw verpleegkundige of arts.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Decapeptyl te gebruiken?

Raadpleeg dan uw verpleegkundige of arts.

Als u stopt met het gebruik van Decapeptyl

Stop niet zomaar zelf met het gebruik van Decapeptyl maar volg de instructies van de behandelend arts nauwkeurig op. Als u te vroeg stopt kan dat uw kans op een zwangerschap verminderen. Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Decapeptyl niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor triptoreline-acetaat of voor één van de andere bestanddelen van Decapeptyl (zie ook rubriek 6- Aanvullende informatie)
 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor GnRH of GnRH-analogen (geneesmiddelen die lijken op Decapeptyl)
 • als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Zie rubriek ‘Zwangerschap en borstvoeding’.

Wees extra voorzichtig met Decapeptyl

 • Er zijn meldingen van depressie geweest bij patienten die Decapeptyl gebruiken die ernstig van aard kan zijn. Als u Decapeptyl gebruikt en u krijgt last van depressieve gevoelens, waarschuw dan uw arts

12103 PIL Decapeptyl 0,1 en 0,5 mg/ml

 • omdat Decapeptyl tot stemmingsveranderingen kan leiden
 • omdat behandeling met Decapeptyl in zeldzame gevallen kan leiden tot hersenbloedingen (hypofysaire apoplexie). Neem onmiddellijk contact op met uw arts wanneer u last krijgt van plotselinge hoofdpijn, braken of gezichtsstoornissen.
 • omdat behandeling met Decapeptyl kan leiden tot afname van de botmassa waardoor het risico voor botbreuken toeneemt. Informeer uw arts voordat u Decapeptyl gaat gebruiken wanneer u extra risico loopt op afname van de botmassa (osteoporose). Risicofactoren zijn:
  • Wanneer iemand in uw directe familie last heft van afname van botmassa..
  • Wanneer u overmatig veel alcohol drinkt, een slecht dieet volgt en/of zwaar rookt.
  • Wanneer u bepaalde geneesmiddelen gebruikt die invloed kunnen hebben op de sterkte van de botten.

Raadpleeg uw arts als één van de onderstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

 • als u lijdt aan een milde tot ernstige leveraandoening
 • als u lijdt aan een actieve allergische aandoening of als u in het verleden makkelijk last heeft gehad van allergische reacties
 • als u Decapeptyl zelf toedient. U moet dan bedacht zijn op het optreden van mogelijke allergische reacties (jeuk, huiduitslag, koorts). (Zie ook rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”.)

Als u last krijgt van deze reacties na het injecteren van Decapeptyl moet u onmiddellijk uw arts waarschuwen.

 • als u last heeft van de volgende verschijnselen:
  • Buikpijn
  • Opgezette buik
  • Misselijkheid
  • Overgeven
  • Diarree
  • Gewichtstoename
  • Moeite met ademhalen
  • Verminderde urinelozing

Meld dit direct aan uw arts, zelfs als de symptomen zich pas enkele dagen na de laatste injectie voordoen. Dit kunnen tekenen zijn van verhoogde activiteit in de eierstokken, die een ernstige vorm kan aannemen (zie ook rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”). Als deze symptomen heviger worden, moet de onvruchtbaarheidsbehandeling afgebroken worden en moet u in het ziekenhuis behandeld worden.

Tijdens de behandeling met dit geneesmiddel zal uw arts normaal gesproken echo’s en soms bloedonderzoeken doen om uw respons op de behandeling te controleren.

Een behandeling met hormonen zoals dit geneesmiddel kan zorgen voor een verhoogd risico op:

 • Buitenbaarmoederlijke zwangerschap als u een voorgeschiedenis heeft van eileiderproblemen
 • Miskraam
 • Meerlingzwangerschap (tweeling, drieling, etc.)
 • Congenitale malformaties (aangeboren afwijkingen bij de baby)

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

U mag Decapeptyl niet gebruiken wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Gebruik Decapeptyl niet wanneer u mogelijk zwanger bent. Een zwangerschap moet eerst uitgesloten worden door uw arts.

Wanneer u tijdens de behandeling ontdekt dat u zwanger bent, moet u niet doorgaan met Decapeptyl. Tijdens de behandeling met Decapeptyl moeten niet-hormonale anticonceptiemiddelen gebruikt worden, zoals een condoom of een pessarium.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is onwaarschijnlijk dat dit geneesmiddel de rijvaardigheid of het gebruik van machines beïnvloedt.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Decapeptyl

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per maximale toedieningsdosis, dus is het natrium-vrij te noemen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

De volgende zeer vaak voorkomende bijwerkingen treffen meer dan 1 van de 10 gebruiksters:

- Hoofdpijn - buikpijn
- vaginale bloedingen/doorbraakbloedingen - misselijkheid
 • branderigheid/roodheid op de plaats van

injectie.

De volgende vaak voorkomende bijwerkingen treffen tussen de 1 en 10 van de 100 gebruiksters:

- verkoudheid - griepachtige symptomen
- keelpijn - duizeligheid
- opvliegers. - braken
- opgezette buik - rugpijn
- spontane abortus - bekkenpijn
- overstimulatie van de eierstokken (hoge - cysten in de eierstokken (in het begin van de
  activiteitsgraad), zie rubriek 2 “wees extra   behandeling)
  voorzichtig met Decapeptyl”    
- menstruatiepijn - pijn of andere reactie op de plaats van
- moeheid   injectie

De volgende soms voorkomende bijwerkingen treffen tussen de 1 en 10 van de 1000 gebruiksters: stemmingswisselingen, depressie

niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

- buikklachten - vergrote eierstokken
- overmatig zweten - doorbraakbloedingen tussen de menstruaties
      door
- allergische reacties (zie rubriek 2 “wees extra - roodheid op de injectieplaats
  voorzichtig met Decapeptyl”)    
- slaapstoornis - minder zin in seks
- gewichtstoename - kortademigheid
- wazig zien - gezichtsverlies
- jeuk - zware, langdurige en/of onregelmatige
- huiduitslag   menstruaties
- droogte van het gebied vanaf de schaamlippen
- angio-oedeem (onderhuidse zwelling)   tot de vagina
- pijnlijke geslachtsgemeenschap,
- zwakte - pijnlijke borsten
 • spierspasmen

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Gebruik Decapeptyl niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na “niet te gebruiken na”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen moeten niet weggegooid worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Decapeptyl?

 • Het werkzaam bestanddeel is triptoreline-acetaat. Iedere voorgevulde spuit met 1 ml oplossing voor injectie bevat 100 microgram triptoreline-acetaat overeenkomend met 95,6 microgram triptoreline
 • De andere bestanddelen zijn natriumchloride, ijsazijn en water voor injectie.

Hoe ziet Decapeptyl er uit en wat is de inhoud van de verpakking?

Decapeptyl is een heldere, kleurloze vloeistof bedoeld voor onderhuidse injectie. Het product wordt geleverd in voorgevulde injectiespuiten van 1 ml (0,1 mg/ml) en 1 ml of 0,2 ml (0,5 mg/ml).

De verpakking bevat 7 voorgevulde injectiespuiten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Ferring B.V.

Polarisavenue 130

2132 JX Hoofddorp

Nederland

Tel: 023 5680300

Registratienummer

Decapeptyl oplossing voor injectie 0,1 mg/ml is in het register ingeschreven onder RVG 11778. Decapeptyl oplossing voor injectie 0,5 mg/ml is in het register ingeschreven onder RVG 11779.

Fabrikant:

Ferring GmbH

Wittland 11

D-24109 Kiel

Duitsland

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2013.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK