Advertentie

Auteur: Ferring


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Gonapeptyl Depot bevat triptoreline (als triptoreline-acetaat). Triptoreline hoort tot een groep geneesmiddelen die GnRH analogen genoemd worden. Het is onder andere werkzaam door het verminderen van de productie van geslachtshormonen in het lichaam.

Het wordt gebruikt:

Bij mannen:

- voor de behandeling van hormoonafhankelijke prostaatkanker in een gevorderd stadium of waarbij uitzaaiingen zijn opgetreden.

Bij vrouwen:

Voor het onderdrukken van de spiegels van de eierstokhormonen om:

 • de omvang van vleesbomen (myoma uteri) te verminderen. Vleesbomen zijn niet-kwaadaardige gezwellen die zijn ontstaan vanuit de zachte spierlaag (myometrium)van de baarmoeder.
 • vorming van baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder (endometriose) te behandelen.

Bij kinderen:

 • voor de behandeling van te vroeg beginnende puberteit met een centrale oorzaak, waarbij de lichamelijke en hormonale veranderingen overeenkomen met die van een normale puberteit (pubertas praecox).

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Gonapeptyl Depot niet:

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor triptoreline, of voor één van de andere bestanddelen van Gonapeptyl Depot

Blz. 2 van 7

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor gonadotrophin-releasing hormones (GnRH, een hormoon dat ervoor zorgt dat er bepaalde geslachtshormonen (gonadotrofines) vrijkomen) of geneesmiddelen die lijken op Gonapeptyl Depot (GnRH-analogen)

Vrouwen:

 • als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Wees extra voorzichtig met Gonapeptyl Depot:

Mannen en vrouwen:

 • er zijn meldingen van depressie geweest bij patienten die Gonapeptyl gebruiken die ernstig van aard kan zijn. Als u Gonapeptyl gebruikt en u krijgt last van depressieve gevoelens, waarschuw dan uw arts
 • omdat Gonapeptyl Depot tot stemmingsveranderingen kan leiden
 • omdat behandeling met Gonapeptyl Depot in zeldzame gevallen kan leiden tot hersenbloedingen (hypofysaire apoplexie). Neem onmiddellijk contact op met uw arts wanneer u last krijgt van plotselinge hoofdpijn, braken of gezichtsstoornissen.
 • Omdat behandeling met Gonapeptyl Depot kan leiden tot afname van de botmassa waardoor het risico voor botbreuken toeneemt. Informeer uw arts voordat u Gonapeptyl Depot gaat gebruiken wanneer u extra risico loopt op afname van de botmassa (osteoporose). Risicofactoren zijn:
  • Wanneer iemand in uw directe familie last heft van afname van botmassa..
  • Wanneer u overmatig veel alcohol drinkt, een slecht dieet volgt en/of zwaar rookt.
  • Wanneer u bepaalde geneesmiddelen gebruikt die invloed kunnen hebben op de sterkte van de botten.

Mannen:

Neem contact op met uw arts:

 • als u botpijn heeft of moeilijkheden met plassen
 • als u een uitzaaiing heeft in de ruggenwervels of urinewegen
 • als u gecastreerd bent
 • als u diabetes heeft (suikerziekte)
  • als u een hoog risico loopt voor hartziekten, zoals vastgestelde verhoogde bloeddruk of hartritmeproblemen (arrythmie).

Tijdens behandeling:

In het begin van de behandeling met Gonapeptyl Depot kunt u meer last hebben van de verschijnselen van uw ziekte.

Neem contact op met uw arts als één van de verschijnselen van uw aandoening erger wordt.

Vrouwen:

Neem contact op met uw arts:

 • als u vaginaal bloedverlies heeft midden in uw cyclus (behalve tijdens de eerste maand)

Tijdens de behandeling:

 • u moet een niet-hormonaal voorbehoedsmiddel gebruiken, zoals een condoom of een pessarium. tijdens de eerste maand na de eerste injectie. Dit moet u ook gebruiken vanaf 4 weken na de laatste injectie totdat uw menstruatie weer optreedt.
 • uw menstruatie zal uitblijven tijdens de behandeling. Wanneer de behandeling is gestopt, zal uw menstruatie weer na 7-12 weken na de laatste injectie op gang komen.
 • Als u tijdens de behandeling blijft menstrueren moet u uw arts inlichten.

Kinderen:

Blz. 3 van 7

 • behandeling mag alleen worden begonnen bij meisjes jonger dan 9 jaar of jongens jonger dan 10 jaar.

Tijdens de behandeling:

In de eerste maand van de behandeling kunnen meisjes last hebben van milde tot matige periodes van vaginaal bloedverlies.

Na beëindiging van de behandeling zal uw kind in de puberteit gaan. Meisjes zullen in het algemeen na ongeveer een jaar na stopzetting van de behandeling beginnen met menstrueren, wat doorgaans regelmatig zal zijn.

Voor mogelijke bijwerkingen zie rubriek 4.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

U mag Gonapeptyl Depot niet gebruiken wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft (zie ook de rubriek ‘Gebruik Gonapeptyl Depot niet’). Wanneer u mogelijk zwanger bent, dient een zwangerschap eerst uitgesloten te worden door uw arts voordat u Gonapeptyl Depot kunt gebruiken.

Vrouwen in de vruchtbare leeftijd moeten tijdens de behandeling met Gonapeptyl Depot niet-hormonale anticonceptiemiddelen gebruiken, zoals een condoom of een pessarium.

Rijvaardigheid en bediening van machines:

Er zijn geen effecten bekend op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Het kan echter niet uitgesloten worden dat de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen beïnvloed kan worden tijdens de behandeling door bepaalde bijwerkingen (duizeligheid, slaapstoornissen/slapeloosheid en verstoord zicht). Wees extra voorzichtig wanneer u last heeft van een van deze bijwerkingen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Het poeder en oplosmiddel zullen normaal gesproken door een arts worden gemengd en toegediend.

Afhankelijk van uw aandoening zal de juiste dosering Gonapeptyl Depot als injectie in een spier (intramusculaire injectie) of injectie net onder de huid (subcutane injectie) toegediend worden.

Mannen:

 • De gangbare dosering is iedere vier weken een injectie met Gonapeptyl Depot als langdurende behandeling.

Vrouwen:

 • De gangbare dosering is iedere vier weken een injectie met Gonapeptyl Depot gedurende maximaal 6 maanden.
 • De behandeling zal aanvangen tijdens de menstruatieperiode (de eerste vijf dagen van de cyclus).

Kinderen:

 • Kinderen krijgen aan het begin van de behandeling een injectie op dag 0, 14 en 28.
 • De dosis wordt aangepast op basis van het lichaamsgewicht. Kinderen die minder dan 20 kg wegen krijgen 1,875 mg (1/2 dosis); kinderen die tussen 20 en 30 kg wegen krijgen 2,5 mg (2/3 dosis); kinderen die meer dan 30 kg wegen krijgen 3,75 mg.
 • Daarna, afhankelijk van het effect, één injectie om de drie of vier weken.
12034 Niet bekend, kan niet worden ingeschat op basis van de beschikbare gegevens: gewone verkoudheid diabetes mellitus jicht opgezette buik vertigo (draaiduizeligheid) obstipatie diarree kortademigheidroodheid op de injectieplaats griepachtige verschijnselen slaperigheid wazig zientintelend, prikkelend of doof gevoel geheugenstoornis smaakstoornissen gezichtsverlies abnormaal gevoel in het oog tinnitus toegenomen eetlust algeheel ongemak angst verlies van libidoBlz. 4 van 7De duur van de behandeling wordt bepaald door uw arts. Wat u moet doen als u meer van Gonapeptyl Depot heeft gebruikt dan u zou mogen: Het is niet waarschijnlijk dat u meer Gonapeptyl Depot toegediend krijgt dan zou mogen. Wanneer u te veel van Gonapeptyl Depot heeft gekregen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Als u stopt met Gonapeptyl Depot: Behandeling met Gonapeptyl Depot mag alleen worden gestopt op advies van uw arts. Als u verder nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals alle geneesmiddelen kan Gonapeptyl Depot bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.Algemeen (alle patiënten):Als u last krijgt van zwellingen in het gezicht, de lippen, mond of keel die u het slikken of ademen kunnen belemmeren, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de eerste hulp post van een ziekenhuis.Er zijn gevallen gemeld van een vergroting van al bestaande hypofyse-tumoren tijdens behandeling met LH-RH agonisten maar dit is nog nooit gezien bij de behandeling met triptoreline.Mannen:De symptomen waarvoor u wordt behandeld (zoals moeilijkheden met plassen, botpijn, ingezakte rugwervels, spierpijn en vochtophoping in de benen, verzwakte en tintelende voeten en handen) kunnen aanvankelijk verergeren door een verhoogde testosteron spiegel in het begin van de behandeling. Zeer vaak, bij meer dan 1 op de 10 behandelde patiënten: de meeste bijwerkingen van Gonapeptyl Depot die bij mannen optreden zijn te wijten aan de verlaagde testosteron spiegels. Impotentie, afname van libido, opvliegers, botpijn en pijnlijke en moeilijke urinelozing worden waargenomen. Vaak, bij 1 tot 10 van de 100 behandelde patiënten: allergische reactie, somberheid, veranderde stemming, depressie, slaapstoornissen, misselijkheid, spier- en gewrichtspijn, moeheid, pijn of een reactie op de injectieplaats, prikkelbaarheid, overmatig transpireren, hoofdpijn en borstvergroting. Soms, bij 1 tot 10 van de 1000 behandelde patiënten: verhoogde waarden van bepaalde leverenzymen, anafylactische reactie, kleiner worden van de zaadballen, verhoogde bloeddruk, verminderde eetlust, droge mond, hoge buikpijn, verergering van astma, gewichtsveranderingen, embolie, haaruitval, verminderde haargroei.
      Blz. 5 van 7
  duizeligheid   slapeloosheid
pijn op de borst   verwardheid
  rillingen   afgenomen activiteit
  pijnlijke borsten   koorts
pijn aan de testes   zwakte
  gezwollen gewrichten   geen ejaculatie
stijfheid van de skeletspieren   artrose
  rugpijn kortademigheid bij plat liggen
paarse verkleuring van de huid   stijve gewrichten
  skeletspierpijn pijn in de ledematen
  flatulentie   spierzwakte
  blaren   netelroos
  angio-oedeem (onderhuidse zwelling)   spierspasmen
  braken   jeuk
  buikpijn   acne
  lage bloeddruk   huiduitslag
  euforische stemming   neusbloedingen
  verhoogde lichaamstemperatuur moeite bij het staan
  oedeem verhoogde waarden van sommige lever- en
      nierenzymen
  verhoogde bloeddruk ontsteking van de injectieplaats
 • pijn

Bij vrouwen:

Zeer vaak, bij meer dan 1 op de 10 behandelde patiënten: verminderd libido, slaapstoornis, opvliegers, buikpijn, botpijn, overmatig zweten, vaginale bloeding/doorbraakbloeding, droge vagina, pijnlijke geslachtsgemeenschap, pijnlijke menstruatie, vergroting van de eierstokken, bekkenpijn, zwakte, hoofdpijn en stemmingswisselingen.

Vaak, bij tussen 1 en 10 patiënten van de 100 behandelde patiënten: allergische reactie, depressie, somberheid, misselijkheid, spier- en gewrichtspijn, vermoeidheid, reactie op de injectieplaats, pijn op de injectieplaats, prikkelbaarheid.

Soms, bij tussen 1 en 10 patiënten van de 1000 behandelde patiënten: anafylactische reactie, gezichtsverlies, tintelend, prikkelend of doof gevoel, rugpijn, verhoogd cholesterolgehalte in het bloed, verhoogde waarden van sommige leverenzymen.

Niet bekend, kan niet worden ingeschat op basis van de beschikbare gegevens:

  abdominaal ongemak   koorts
zware, langdurige en/of onregelmatige   duizeligheid
  menstruaties    
  angio-oedeem (onderhuidse zwelling)   verhoogde bloeddruk
uitblijven van de menstruatie   pijnlijke borsten
verlies van botmineraaldichtheid door roodheid op de injectieplaats
  verhoogde botzwakte    
  jeuk   huiduitslag
  angst   algeheel ongemak
  diarree   braken
  vertigo (draaiduizeligheid)   spierzwakte
  wazig zien   netelroos
  verwardheid   kortademigheid
  gewichtsveranderingen   spierspasmen
 • ontsteking van de injectieplaats

Blz. 6 van 7

Bij kinderen:

Vaak, bij tussen 1 en 10 patiënten van de 100 behandelde patiënten: stemmingswisselingen, depressie.

Soms, bij tussen 1 en 10 patiënten van de 1000 behandelde patiënten: bij meisjes kan vaginale bloeding of afscheiding optreden. Misselijkheid, braken en anafylactische reactie zijn waargenomen.

Onbekend, kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens:

  allergische reacties   pijn
  nervositeit   hoofdpijn
  buikpijn   wazig zien
  gezichtsverlies   abdominaal ongemak
  neusbloedingen   genitale bloeding
  opvliegers   verhoogde bloeddruk
  huiduitslag   gewichtstoename
  netelroos pijn, ontsteking en roodheid op de
      injectieplaats
  haaruitval   algeheel ongemak
  geheel of gedeeltelijk losraken van de   spierpijn
  groeischijf van de pijpbeenderen    
  angio-oedeem (onderhuidse zwelling)   emotionele labiliteit
  roodheid    

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Gonapeptyl niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na “niet te gebruiken na”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). De spuiten in de buitenverpakking bewaren.

Geneesmiddelen moeten niet weggegooid worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Gonapeptyl Depot

 • Het poeder in iedere voorgevulde spuit bevat 4,12 mg triptoreline acetaat overeenkomend met 3,75 mg van het actief bestanddeel triptoreline.
 • De andere bestanddelen zijn poly-(d,l lactide coglycolide), propyleenglycol dicaprylocapraat.

Het oplosmiddel bevat:

 • Dextran 70, polysorbaat 80, natriumchloride, natriumwaterstoffosfaat dihydraat, natriumhydroxide en water voor injectie.

Blz. 7 van 7

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (3,69 mg/ml of 0,160 mmol/ml) per dosering en is daarom praktisch “natrium-vrij”.

Hoe ziet Gonapeptyl Depot er uit en de inhoud van de verpakking

Het wordt in de handel gebracht in verpakkingen van 1 set met de volgende inhoud: 1 of 3 voorgevulde spuiten (poeder en oplosmiddel)

Registratiehouder en fabrikant

Registratiehouder: Ferring BV Polarisavenue 130 2132 JX Hoofddorp

Fabrikant:

Ferring GmbH

Wittland 11

2145 Kiel

Duitsland

In het register ingeschreven onder RVG 25383.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Gonapeptyl Depot (België, Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland, Zweden, Spanje, Portugal, Groot- Brittannië), Gonapeptyl 3.75 mg (Frankrijk), , Gonapeptyl Depot 3.75 mg (Ierland), Decapeptyl Depot (Tsjechië, Denemarken, IJsland, Estland, Duitsland, Letland, Litouwen, Noorwegen, Polen, Slowakije), Decapeptyl Depot 3.75 (Finland), Decapeptyl N (Duitsland), Uropeptyl Depot (Duitsland), Decapeptyl GYN (Duitsland), Gynopeptyl (Duitsland), Decapeptyl CR 3.75 (Nederland), Decapeptyl Depot- Retardmikrokapseln und Suspensionsmittel für Einmalspritzen (Oostenrijk), Decapeptyl Depot injection (Hongarije), Decapeptyl Retard injectionspräparat i.m/s.c (Zwitserland).

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in december 2012.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK