Famotidine Mylan 20 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
A02BA03
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Mylan
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Alimentäres system und stoffwechsel
Therapeutische groep Mittel bei säure bedingten erkrankungen
Farmacologische groep Mittel bei peptischem ulkus und gastrooesophagealer refluxkrankheit
Chemische groep Histamin-h2-rezeptorantagonisten
Stof Famotidin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Mylan

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De tabletten bevatten famotidine, een stof die behoort tot de groep van geneesmiddelen die H2- receptorantagonisten worden genoemd. Deze middelen worden gebruikt om ziekten te behandelen die te maken hebben met te veel maagzuur. Famotidine remt de aanmaak van maagzuur.

Famotidine Mylan tabletten kunnen door uw arts worden voorgeschreven bij de behandeling van:

 • goedaardige maagzweren (ulcus ventriculi) en zweren in de 12-vingerige darm (ulcus duodeni);
 • een lichte tot matig ernstige ontsteking van het onderste gedeelte van de slokdarm als gevolg van terugvloeiing van maagsap;
 • een zeldzame ziekte, het syndroom van Zollinger-Ellison (een syndroom waarbij een gezwel in de 12-vingerige darm teveel zuur produceert, waardoor de darm- en maagwand geïrriteerd kunnen

raken).

Famotidine Mylan 20 mg kan worden gebruikt om de kans dat een zweer in de 12-vingerige darm terugkomt, te verkleinen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U bent allergisch voor soortelijke geneesmiddelen (andere H2-receptorantagonisten).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • als u problemen heeft met uw nieren.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Famotidine Mylan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Meldt met name het gebruik van:

 • antischimmelmiddelen zoals itraconazol en ketoconazol. Neem deze middelen 2 uur voor de famotidine dosis in;

Patiënteninformatie Famotidine Mylan

 • probenecide, een middel voor de behandeling van jicht;
 • zuurremmende middelen. Neem famotidine 1 tot 2 uur voor de inname van het zuurremmende middel in;
 • sucralfaat, een middel dat gebruikt wordt voor de behandeling van maag- en darmzweren;
 • atazanavir, gebruikt voor de behandeling van HIV omdat een andere zuurgraad in de maag van invloed kan zijn op de werking.

Famotidine kan de symptomen van andere ziekten maskeren. Uw arts zal testen doen om uw gezondheid te onderzoeken en om andere ziekten uit te sluiten voordat u met de behandeling met Famotidine start.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. Wanneer u zwanger wordt tijdens het gebruik van Famotidine Mylan dient u direct contact op te nemen met uw arts.

Famotidine gaat over in de moedermelk. Neem contact op met uw arts wanneer u van plan bent borstvoeding te gaan geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bestuur geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines of gereedschap wanneer u last krijgt van duizeligheid of hoofdpijn tijdens het gebruik van Famotidine Mylan.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Famotidine tabletten kunnen voor of na de maaltijd worden ingenomen.

Volwassenen (inclusief ouderen)

Zweer in de 12-vingerige darm of goedaardige maagzweren – de gebruikelijke dosering is 40 mg Famotidine Mylan vlak voor het slapen gaan. In sommige gevallen kan de behandeling tot 8 weken duren.

Ter behandeling van de symptomen van zuurreflux – de gebruikelijke dosering is 20 mg Famotidine Mylan tweemaal daags. De behandeling duurt meestal 6 weken, maar indien nodig 12 weken.

Ter behandeling van de symptomen van ontsteking van de slokdarm – de gebruikelijke dosering is 40 mg Famotidine tweemaal daags. De behandeling duurt meestal 6 weken, maar indien nodig 12 weken.

Zollinger-Ellison syndroom - de gebruikelijke startdosering is 20 mg Famotidine Mylan vier keer per dag. Uw arts zal u vertellen of u de dosering moet verhogen afhankelijk van hoe goed de zweren genezen. Wanneer u al een dergelijk dosering krijgt, of wanneer uw symptomen ernstig zijn, kan uw arts beslissen om met een hogere dosering famotidine te starten.

Ter voorkoming van het terugkeren van zweren in de 12-vingerige darm – de gebruikelijke dosering is 20 mg Famotidine Mylan voor het slapen gaan.

Wanneer u last heeft van een nieraandoening, zal uw arts u een lagere dosering famotidine voorschrijven.

Kinderen

Patiënteninformatie Famotidine Mylan

Famotidine Mylan dient niet te worden gegeven aan kinderen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Neem direct contact op met uw arts wanneer u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem de vergeten dosis in wanneer u eraan denkt, tenzij het al bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, maar ga door als ervoor.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Famotidine wordt over het algemeen goed verdragen maar zoals met elk geneesmiddel kan Famotidine Mylan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meest voorkomende effecten, bij minder dan 1 op de 10 mensen zijn verstopping (obstipatie), diarree, hoofdpijn en duizeligheid.

Stop met het gebruik van Famotidine Mylan en neem onmiddellijk contact op met u arts wanneer u last krijgt van één van het volgende reacties:

 • allergische reacties met huiduitslag, jeuk of netelroos, kortademigheid, piepende of moeilijke ademhaling, opzwellen van het gezicht, handen, voeten, mond, keel of ogen;
 • geel worden van de huid of het oogwit, donkere urine of bleke ontlasting. Dit kunnen tekenen van een leverprobleem zijn.

Soms voorkomende bijwerkingen, bij minder dan 1 op de 100 mensen, zijn huiduitslag, droge mond, ongewoon vermoeid of zwak gevoel, misselijkheid, ziek zijn, maag die van streek is, verlies van eetlust, verandering van smaak, winderigheid, gewichtsverlies en opgeblazen gevoel. Een bijwerking die zelden is gezien bij mannen zijn opgezwollen borsten, maar het is niet zeker of dit door famotidine wordt veroorzaakt. Zeer zelden voorkomende bijwerkingen, gezien bij minder dan 1 op de 10.000 mensen zijn depressie, verwarring, gedesoriënteerd gevoel, hallucinaties, angstgevoelens of rusteloosheid. Verder is er koorts met een zere keel of zweren in de mond, ongewone blauwe plekken of bloedingen van de huid, ernstige huidreacties, inclusief ernstige blaren van de lippen, ogen en mond, beklemd gevoel op de borst, kortademigheid en hoest, een longinfectie (longontsteking) die ernstig kan zijn, spierkrampen, gewrichtspijn, impotentie of een verlies van seksuele lust, tinteling of gevoelloosheid in vingers en tenen, toevallen, moeilijkheden met slapen, slaperigheid, een verandering van de leverenzymen in het bloed en haaruitval gemeld. Zeer zelden hebben patiënten, bij wie een soortgelijk geneesmiddel via een injectie direct in de bloedbaan werd toegediend een onregelmatige hartslag gekregen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C, in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:” Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Patiënteninformatie Famotidine Mylan

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is famotidine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose, gepregelatineerd zetmeel, talk en magnesiumstearaat. Coating 20 mg tablet bevat: lactose monohydraat, hydroxypropylmethylcellulose, titaandioxide (E171) en triacetine. Coating 40 mg tablet bevat: lactose monohydraat, hydroxypropylmethylcellulose, titaandioxide (E171), triacetine, ijzeroxide geel (E172) en ijzeroxide rood (E172).

Hoe ziet Famotidine Mylan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Famotidine Mylan 20 mg is een witte, filmomhulde, D-vormige, bolvormige tablet met de opdruk 'G' aan de ene kant en 'FD20' aan de andere kant.

Famotidine Mylan 40 mg is een lichtbruine, filmomhulde, diamantvormige, bolvormige tablet met de opdruk 'G/G' aan de ene kant en 'FD40' aan de andere kant.

Famotidine Mylan is verkrijgbaar in een blisterverpakking met 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 of 100 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Dit middel is ingeschreven in het register onder nummer

Famotidine Mylan 20 mg RVG 27788
Famotidine Mylan 40 mg RVG 27789

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Deze bijsluiter is goedgekeurd in oktober 2010.

Advertentie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.