Advertentie

Auteur: ratiopharm


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Famotidine behoort tot een groep geneesmiddelen die H2-receptorantagonisten worden genoemd.

Het middel wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde aandoeningen die het gevolg zijn van de verhoogde zuurproductie in de maag. Dit middel verlaagt de hoeveelheid zuur die in de maag wordt geproduceerd.

Dit middel wordt gebruikt bij de behandeling van:

 • een zweer in de twaalfvingerige darm (ulcus duodeni)
 • een maagzweer (ulcus ventriculi)
 • het Zollinger-Ellison syndroom (ziekte waarbij als gevolg van een overproductie van maagsap zweren in de maag en in de twaalfvingerige darm ontstaan)
 • lichte tot matig-ernstige vormen van slokdarmirritatie door oprisping van maagzuur

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • Als u allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten of voor andere H2-receptorantagonisten. De stoffen die in dit geneesmiddel zitten kunt u vinden onder rubriek 6.

Kinderen mogen niet met Famotidine ratiopharm worden behandeld.

 • Het gebruik van dit middel kan de verschijnselen van een kwaadaardige aandoening van de maag verbergen. Een kwaadaardige aandoening van de maag dient door de arts te worden uitgesloten alvorens een behandeling met dit middel kan worden gestart.
 • Wanneer u lijdt aan een stoornis in de nierwerking dient dit middel niet te worden gebruikt zonder overleg met de arts en wordt afhankelijk van de ernst van de stoornis door de arts een lagere dosering voorgeschreven.
 • Het gebruik van dit middel bij kinderen wordt ontraden, omdat de veiligheid en werkzaamheid van famotidine bij kinderen nog niet is onderzocht.
 • Bij patiënten met maag/darmzweren veroorzaakt door de Helicobacter pylori bacterie dient eerst door de arts indien mogelijk een behandeling ter verwijdering van deze bacterie te worden ingesteld, alvorens een behandeling met dit middel te beginnen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest

Gebruikt u naast Famotidine ratiopharm nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel het uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

U mag dit middel niet gebruiken

 • als u tegelijk probenecide (een middel tegen jicht) gebruikt, omdat probenecide de uitscheiding van famotidine kan vertragen;

Het effect van dit middel kan worden verminderd door

 • geneesmiddelen die maagzuur neutraliseren (antaciden). Omdat het effect van Famotidine ratiopharm wordt verminderd, moet u Famotidine ratiopharm minstens 1-2 uur vóór een antacide innemen
 • sucralfaat (geneesmiddel voor de behandeling van zweren). In de regel mag u sucralfaat niet binnen 2 uur voor of na Famotidine ratiopharm innemen.

Dit middel kan het effect verminderen van

 • ketoconazol of itraconazol (geneesmiddelen voor de behandeling van schimmelinfecties). U moet ketoconazol 2 uur vóór Famotidine ratiopharm innemen
 • atazanavir (geneesmiddel tegen een hiv-infectie).

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Famotidine ratiopharm wordt afgeraden voor zwangere vrouwen. Gedurende de zwangerschap alleen gebruiken op advies van uw arts. Als u zwanger bent of van plan bent te worden, moet u dat uw arts zeggen.

Famotidine ratiopharm wordt in de moedermelk uitgescheiden. Bij het geven van borstvoeding moet u stoppen met het gebruik van Famotidine ratiopharm of ophouden met het geven van borstvoeding. Overleg met uw arts als u van plan bent om borstvoeding te geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U moet er rekening mee houden dat de bijwerking ‘duizeligheid’ of ‘hoofdpijn’ de rijvaardigheid kan beïnvloeden. Overtuig u ervan dat u veilig auto kunt rijden of machines kunt bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Famotidine ratiopharm 20 mg en 40 mg bevat 87,5 mg resp. 175 mg lactose per tablet. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers (bijv. lactose) niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bij maagzweer of zweer aan de twaalfvingerige darm

40 mg per dag (in één dosis ’s avonds voor het slapen gaan).

De behandeling moet tenminste 4 weken worden voortgezet, ook als de klachten inmiddels zijn verdwenen en kan verlengd worden tot 8 weken.

Ter preventie van een zweer aan de twaalfvingerige darm

20 mg eenmaal per dag ’s avonds voor het slapen gaan.

Bij het Zollinger-Ellison syndroom

Begindosering: viermaal daags om de zes uur 20 mg.

Indien noodzakelijk kan de dosering door de arts worden verhoogd tot 800 mg per dag, afhankelijk van de hoeveelheid maagzuur die uw maag produceert.

Bij lichte tot matig-ernstige slokdarm irritatie door oprisping van maagzuur

20 tot 40 mg tweemaal per dag (’s ochtends en ’s avonds) gedurende 6 tot 12 weken.

Bij stoornis in de nierwerking

Bij ernstige stoornis van de nierwerking dient de dagelijkse dosering te worden verlaagd tot de helft van de normale dosering, ’s avonds in te nemen.

Bij dialyse patiënten:

Bij dialyse patiënten dient de dagelijkse dosering te worden verlaagd tot de helft van de normale dosering. Deze dosis dient aan het eind van de dialyse of na de dialyse te worden ingenomen.

Alle bovengenoemde doseringen zijn slechts een richtlijn. Soms kan uw arts u een lagere dosis voorschrijven, in het bijzonder wanneer u voor het eerst Famotidine ratiopharm gebruikt.

Wijze van inname

De tabletten kunnen het beste met een half glas water worden ingenomen. Famotidine ratiopharm kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Wanneer u te veel van Famotidine ratiopharm heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Indien u vergeten bent een dosis in te nemen dan dient u dit alsnog te doen. Als de tijd tot de volgende dosering in verhouding kort is dan kunt u de volgende dosering beter overslaan en daarna de behandeling volgens het voorschrift voortzetten. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Neem altijd contact op met de arts als u wilt stoppen met het gebruik van het geneesmiddel; de oorspronkelijke klachten kunnen weer terugkomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Famotidine ratiopharm bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen hiermee te maken.

Treedt één van de volgende bijwerkingen op stop dan direct met het gebruik van Famotidine ratiopharm tabletten en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de eerste hulpafdeling van een nabij gelegen ziekenhuis.

Overgevoeligheidsreacties.U kunt deze herkennen doordat u last krijgt van huiduitslag, galbulten, kortademigheid, plotseling optredende vochtophoping o.a. van keel, huid, en/of slijmvliezen, gewrichten, loopneus of wanneer u in een shocktoestand raakt.

Ernstige bloedbeeldafwijkingen. U kunt deze herkennen aan het plotseling optreden van koorts, keelpijn, gevoel van onwel zijn, ongewone bloedingen of blauwe plekken.

Ernstige huidaandoeningen gepaard gaande met vorming van grote slappe huidblazen en loslaten van de huid.

Bovenstaande reacties zijn zeer ernstige bijwerkingen. In geval dat deze reacties bij u optreden dan is het mogelijk dat u een ernstige allergische reactie heeft op Famotidine ratiopharm, tabletten. U heeft spoedeisende medische zorg nodig of dient te worden opgenomen in het ziekenhuis. Deze zeer ernstige bijwerkingen komen zeer zelden voor.

Verder kunnen de volgende minder ernstige bijwerkingen optreden:

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10, maar meer dan 1 op de 100 behandelde patiënten)

 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • obstipatie
 • diarree

Soms voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 100, maar meer dan 1 op de 1000 behandelde patiënten)

 • smaakstoornis
 • droge mond
 • misselijkheid en/of, braken
 • buikpijn of opgezette buik
 • winderigheid (flatulentie)
 • eetstoornis (anorexie)
 • huiduitslag, jeuk (pruritus), netelroos (urticaria)
 • vermoeidheid.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10.000 behandelde patiënten

 • omkeerbare psychische stoornissen (bijv. depressie, angst, opwinding (agitatie), verwardheid, hallucinaties, slapeloosheid)
 • epileptische aanvallen (insulten)
 • tintelingen of gevoelloosheid in handen of voeten (paresthesie)
 • sufheid
 • beklemd gevoel in de borst
 • leverontsteking (hepatitis), geelverkleuring van de huid of het oogwit (cholestatische icterus)
 • haaruitval
 • ernstige huidreacties (bijv. toxische epidermale necrolyse)
 • gewrichtspijn (artralgie)
 • spierkrampen
 • impotentie, verminderd libido

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is famotidine. Famotidine ratiopharm 20 mg bevat per tablet 20 mg famotidine. Famotidine ratiopharm 40 mg bevat per tablet 40 mg famotidine.

De andere stoffen in dit middel zijn lactose, magnesiumstearaat, microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat en de bruingele kleurstof PB-24826 (welke lactose en ijzeroxides geel, rood en zwart (E172) bevat).

Famotidine ratiopharm 20 mg, tabletten zijn bruingele tabletten, aan de ene zijde vlak en aan de andere zijde voorzien van de inscriptie ‘Fl’ en ‘20’

Famotidine ratiopharm 40 mg zijn geelbruine tabletten, aan de ene zijde vlak en aan de andere zijde voorzien van een breukstreep. Boven de breukstreep bevindt zich de inscriptie ‘Fl’ en beneden de breukstreep de inscriptie ‘40’.

De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en niet voor de verdeling in gelijke doses.

De tabletten zijn verpakt in blisterverpakkingen met 28, 30, 56, 60 of 100 tabletten. Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht

In het register ingeschreven onder

RVG 24769 - Famotidine ratiopharm 20 mg, tabletten.

RVG 24770 - Famotidine ratiopharm 40 mg, tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder ratiopharm Nederland bv Florapark 4

2012 HK Haarlem Nederland

Fabrikant ratiopharm bv Postbus 3088 2001 DB Haarlem Nederland

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2011 0911.2v.EV

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK