Advertentie

Auteur: Sandoz


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Fenprocoumon behoort tot een groep geneesmiddelen die bekend staat als orale anticoagulantia. Het is een middel dat dient om de stolling van het bloed te verminderen. Deze vermindering van stolling kan noodzakelijk zijn bij mensen, bij wie een of meerdere bloedstolsels (trombose) zijn ontstaan om te voorkomen dat het stolsel zich verder uitbreidt. Trombose kan voorkomen in aders, bijvoorbeeld in een beenader, waardoor een zogenaamd trombosebeen ontstaat. Trombose kan ook voorkomen in slagaders, zoals slagaders die het hart of de hersenen van bloed voorzien. Afsluiting hiervan is aanleiding tot het ontstaan van een hart- of herseninfarct.

Fenprocoumon Sandoz wordt voorgeschreven

 • aan mensen met een verhoogde kans op trombose (bloedstolselvorming in de bloedvaten)
 • aan mensen bij wie trombose reeds is vastgesteld.
 • om te voorkomen dat stukjes van het bloedstolsel losschieten en elders in het vaatstelsel vastlopen, met als gevolg afsterven van het weefsel dat door dat bloedvat van bloed wordt voorzien.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • wanneer u een abnormale bloedingsneiging (hemorragische diathese) heeft
 • wanneer u een ernstige lever- of nieraandoening heeft
 • wanneer u last heeft van maag-darmzweren
 • wanneer u bepaalde gebreken aan de hartkleppen (endocarditis lenta) heeft
 • wanneer u zwanger bent. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd dienen een effectieve contraceptie toe te passen gedurende de behandeling en tot en met drie maanden na de laatste dosis Fenprocoumon Sandoz.
 • wanneer u een neurochirurgische operatie heeft ondergaan
 • wanneer de bloedvaten broos zijn geworden, bijvoorbeeld bij een sterk verhoogde bloeddruk of bij suikerziekte en hiermee gepaard gaande oogafwijkingen
 • wanneer controle van de stolling van uw bloed (b.v. door de trombosedienst of door uw dokter) niet mogelijk is
 • wanneer de doseringsvoorschriften van de dokter niet strikt opgevolgd kunnen worden
 • wanneer u bloedende tumoren heeft
 • wanneer u holtevorming in de longen heeft
 • wanneer u afwijkingen in de schedelholte heeft
 • wanneer u onlangs een hersenbloeding heeft gehad
 • wanneer bij u plaatselijke verwijdingen van bloedvaten (aneurysmata) zijn geconstateerd
 • wanneer u bloedingen in de urinewegen of de geslachtsorganen heeft
 • wanneer u overgevoelig bent voor anti-stollingsmiddelen van het zogenaamde coumarine-type (de chemische groep waartoe de werkzame stof van Fenprocoumon Sandoz behoort) of voor één van de andere bestanddelen van Fenprocoumon Sandoz
 • wanneer u een aangeboren afwijking in het bloedstollingsproces heeft, die leidt tot een verhoogde bloedingsneiging.
 • wanneer u sint janskruid (Hypericum perforatum) gebruikt omdat dit kruid de werking van Fenprocoumon Sandoz kan verminderen.

Opmerking: in tegenstelling tot het bovenstaande, vormen menstruatiebloedingen geen beperking voor het gebruik van Fenprocoumon Sandoz.

Tijdens uw gebruik van Fenprocoumon Sandoz mag er bij u geen angiografie (een röntgenonderzoek van de bloedvaten) uitgevoerd worden.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Wanneer bij u tanden of kiezen getrokken moeten worden, een röntgenologisch bloedvatonderzoek (zogenaamde angiografie) moet plaatsvinden of een chirurgische ingreep bij u moet worden uitgevoerd. De stolling van uw bloed is namelijk verminderd. Overleg dit dan tijdig met degene die uw antistollingsbeleid bepaalt, zodat maatregelen genomen kunnen worden om het bloedingsrisico te verkleinen.
 • Wanneer u last heeft van hoge koorts, diarree en braken. Deze ziektetoestanden kunnen de werking van Fenprocoumon Sandoz beïnvloeden.
 • Wanneer u een injectie diep in uw spieren, een zogenaamde intramusculaire injectie, krijgt. Dit kan tijdens het gebruik van antistollingstabletten ernstige bloedingen veroorzaken. Onderhuidse injecties kunnen echter wel worden gegeven.

Raadpleeg uw dokter indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Fenprocoumon Sandoz nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

De dosering van Fenprocoumon Sandoz 3 mg zal soms moet worden aangepast en zal vaker controle van het bloed noodzakelijk zijn.

Fenprocoumon Sandoz 3 mg en andere geneesmiddelen kunnen elkaars werking en bijwerkingen beïnvloeden.

Dit geldt o.a. voor:

 • sulfonylureumderivaten (bloedsuikerverlagende middelen), zoals tolbutamide en chloorpropamide; het bloedsuikerverlagende effect kan worden versterkt
 • hydantoïnederivaten (fenytoïne; middel bij epilepsie); het gehalte van bijv. fenytoïne in het bloed kan toenemen.

De werking van Fenprocoumon Sandozkan worden versterkt door:

 • allopurinol (middel gebruikt bij jicht)
 • anabole steroïden (stimulerend middel)
 • androgene steroïden (stimulerend middel)
 • geneesmiddelen die hartritme stoornissen tegengaan (anti-arrhytmica) zoals amiodaron, kinidine
 • antibiotica (middel tegen infecties) zoals erythromycine, tetracyclinen, neomycine, chlooramfenicol
 • clofibraat (vetzuurverlagende middelen)
 • disulfiram (middel gebruikt bij behandeling van de psyco-sociale begeleiding van alcoholisme)
 • etacrynezuur (plasmiddel)
 • glucagon (middel bij suikerziekte)
 • histaminen H2-receptor antagonisten (cimetidine) (maagzuurremmer)
 • imidazolderivaten zoals metronidazol, miconazol (middel gebruikt bij schimmels)
 • langwerkende sulfonamiden zoals cotrimoxazol (middel bij urineweginfecties)
 • orale antidiabetica (middel bij suikerziekte)
 • thyreoïdhormoon zoals dextrothyroxine (schildklierhormoon)
 • sulfinpyrazon (middel dat gebruikt wordt bij jicht).

Gelijktijdig gebruik van de volgende producten wordt afgeraden, omdat het risico op bloedingen kan toenemen:

 • geneesmiddelen die de bloedstolling beïnvloeden; zoals heparine
 • middelen die de samenklontering van de bloedplaatje remmen, zoals salicylzuur en de derivaten ervan, fenylbutazon of andere pyrazolonderivaten (sulfinpyrazon).

De werking van Fenprocoumon Sandozkan verzwakt worden door:

 • bepaald hormonen (aminoglutethimide, orale anticonceptiemiddelen)
 • middel bij epilepsie (barbituraten)
 • colestyramine (cholesterolverlagend middel). Colestyramine dient tenminste 4 uur na inname van Fenprocoumon Sandoz 3 mg te worden gebruikt
 • griseofulvine (middel bij schimmelinfecties)
 • rifampicine (bacterieremmend middel)
 • thiazidediuretica (plasmiddelen)
 • kruidenpreparaten die Sint Janskruid bevatten; gelijktijdig gebruik kan namelijk de werkzaamheid van fenprocoumon verminderen. De werking van Fenprocoumon Sandozkan tot tenminste twee weken na het gebruik van Sint Janskruid verminderd zijn. In geval u reeds Sint Janskruid gebruikt dan moet uw bloed worden gecontroleerd en dient het gebruik ervan te worden gestaakt. Het kan nodig zijn dat de dosering van Fenprocoumon Sandozaangepast moet worden.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

De tabletten moet u zonder te kauwen en met een bekertje water of vruchtensap innemen. De tabletten mogen niet van tevoren in de vloeistof worden opgelost.

U dient plotseling overmatig alcoholgebruik te vermijden, omdat dit invloed kan hebben op de bloedstolling.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. U mag Fenprocoumon Sandoz niet gebruiken, wanneer u zwanger bent of denkt te zijn, aangezien uit waarnemingen bij de mens is gebleken dat deze stof schadelijk is voor de zwangerschap en afwijkingen kan veroorzaken bij het ongeboren kind.

Vrouwen in de vruchtbare leeftijd dienen een effectieve contraceptie toe te passen gedurende de behandeling en tot en met drie maanden na de laatste dosis.

Vraag uw arts of apotheker om advies wanneer u borstvoeding geeft. De werkzame stof van Fenprocoumon Sandoz gaat over in de moedermelk, waardoor de zuigeling - in geval van gebruik tijdens de periode van borstvoeding - zou worden blootgesteld aan dit middel. Daarom dient de borstvoeding of de behandeling met Fenprocoumon Sandoz te worden onderbroken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Fenprocoumon Sandoz heeft geen invloed op uw rijvaardigheid en uw bekwaamheid om machines te bedienen. Wel is het raadzaam een medicijnkaart of een penning bij u te dragen zodat bij onverhoopte ongevallen bekend is dat u antistollingsmiddelen gebruikt.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Er bestaat geen vaste dosering voor Fenprocoumon Sandoz 3 mg tabletten. De dosering wordt vastgesteld aan de hand van de uitslagen van het bloedonderzoek, waarbij de mate van stolbaarheid van uw bloed wordt beoordeeld. Bovendien is het afhankelijk van het gelijktijdig gebruik van andere medicamenten, ingrepen en bepaalde ziektetoestanden. Op grond van al deze gegevens wordt door uw arts (meestal van de Trombosedienst) een doseringsvoorschrift verschaft dat u strikt dient op te volgen. Controle van uw bloedstolling moet regelmatig plaats vinden.

Voor het breken van de tablet:

Leg de tablet op een harde, vlakke ondergrond met de breukstreep naar de bovenkant. Druk met een vinger op het midden van de tablet en de tablet breekt in twee delen.

De tabletten niet kauwen of oplossen maar in hun geheel met een ruime hoeveelheid water of vruchtensap bij voorkeur terwijl u rechtop staat of zit.

De werking van Fenprocoumon Sandoz 3 mg op een recent ontstane trombose (bloedstolselvorming) begint 1-2 dagen na het innemen van Fenprocoumon Sandoz 3 mg tabletten. Zelf merkt u daar pas veel later iets van dan degene die de stolbaarheid van uw bloed controleert.

In geval u merkt dat Fenprocoumon Sandoz 3 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Duur van de behandeling

Uw arts zal u vertellen hoelang u Fenprocoumon Sandoz 3 mg moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig omdat anders de klachten weer terug kunnen komen.

De duur van de behandeling is afhankelijk van de reden waarom u Fenprocoumon Sandoz 3 mg voorgeschreven heeft gekregen. Dit kan zijn van enkele weken tot enkele maanden, en soms zelfs levenslang.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u te veel van Fenprocoumon Sandoz 3 mg heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Een symptoom van overdosering is het optreden van bloedingen (bijvoorbeeld neusbloedingen of bloeduitstortingen).

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u vergeten bent een dosering in te nemen kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosering. Volg in dit geval het normale doseringsschema.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

De duur van de behandeling is afhankelijk van de reden waarom u de antistollingsbehandeling voorgeschreven heeft gekregen. Dit kan zijn van enkele weken tot enkele maanden, en soms zelfs levenslang. Uw arts kan het beste beoordelen

wanneer en hoe u moet stoppen met Fenprocoumon Sandoz. U dient uw dokter altijd in te lichten als u met het gebruik van Fenprocoumon Sandoz wilt stoppen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Fenprocoumon Sandoz bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Omdat Fenprocoumon Sandoz de stolling van het bloed vermindert, is de kans op het ontstaan van spontane bloedingen bij u toegenomen. Mede om de kans op deze bijwerking zo gering mogelijk te houden, zal uw arts regelmatig uw bloed controleren. Andere bijwerkingen die zijn gemeld bij het gebruik van Fenprocoumon Sandoz (tenzij anders vermeld is de frequentie onbekend en kan op basis van de beschikbare gegevens niet worden vastgesteld):

 • Allergische huidreacties.
 • Bloedingen.
 • Misselijkheid; diarree.
 • Haaruitval van voorbijgaande aard.
 • Osteopenie (tekort aan bot) en osteoporose (botontkalking), met mogelijk een verhoogde kans op botbreuken, bij langdurige Fenprocoumon Sandoz therapie.
 • Afsterven van de huid, dat gekenmerkt is door pijn en verkleuring van de huid op bepaalde plaatsen, bij het begin van de behandeling. U dient dan contact met uw arts op te nemen.
 • Ontsteking van de huid (dermatitis).
 • Verstoorde leverfunctie, soms gepaard gaand met een gele verkleuring van de huid (geelzucht) (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten). Bij landurige Fenprocoumon Sandoz therapie zijn er ook gevallen gemeld van verstoorde leverfunctie waarbij levertransplantatie nodig was of met fatale afloop.
 • Leverontsteking (hepatitis).

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is fenprocoumon
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, polyethyleenglycol 4000, magnesiumstearaat, maïszetmeel, methylhydroxypropylcellulose, cellulose en titaniumdioxide (E171).

Hoe ziet Fenprocoumon Sandoz 3 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De tabletten zijn per 20, 30, 50, 50x1 of 100 verpakt in doordrukstrips in een kartonnen doosje.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikanten

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

39179 Barleben

Duitsland

Sandoz B.V.

Postbus 10332

1301 AH, Almere

Nederland

In het register ingeschreven onder:

Fenprocoumon Sandoz 3 mg is in het register ingeschreven onder RVG21068.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juni 2011

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK